DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 14     <-- 14 -->        PDF

, — 302 — " ,: ^


trajati, vitko je, lahl^o, te se inože upotrebiti pojeđnako kako za željezBičke
podvlake, kolai´ske izrade, vinogradarsko kolje itd., tako i za finu drvenariju
ža pokućtvo. U Italiji i Grčkoj od kestenovoga drva prave điige i burad,"


Upotrebljavanje kažnjenika kod radnjah okopošumljenja Krasa.


Pod naslovom: „Die Verweiiđung von Straflingen bei der Arifforstung đes


Karstes" objelodanio je g. R. Dolenc u „Oesterreichische Forstzeitung" slie


đeći i po nas zanimivi članak:


Tko je imao ikada prilike, da proputuje onu kamenu pustoš, što ju zo


vemo Kras, taj se neće moći otresti neugodne uspomene, što no mu u duši


ostavi žalostni pogled i slike ogromne te kamene pustare.


Skoro nevjerojatnom pako držati ćemo činjenicu, da su litice te njekoč bile
obraštene prekrasnim! šumami, koje bijahu i razlog, da se predjeli ti nazvaše
„Kras", t. j . divnim, prekrasnim krajem, a da je čovječja ruka uzmogla toli
strašni preobražaj odnošaja stvoriti. Onaj medjutim, komu je poznata poviest
Venecije i historičnili rimskih pomorskih gradova, ili- onaj, koji je imao prilike
i same Mlietke razgledati, kojih mnogobrojne monumentalne sgrade bez iznimke,
zajedno sa tvrdimi sokaci i trgovi, nalazećimi se medju istima na orijaških,
danas pustom Krasu oduzetih hrastovih pilota počivaju, taj će i prerečenu mogućnost
pojmiti.


Nemože se doduše nijekati, da su i narav sama, geoložki spoj tla, formacija
špilja, meteorologični uplivi, strašna bora mnogo doprinjeli k opustošenju
njekoč toli divnoga predjela; nu uzprkos svega toga zaostaje upliv tih uzroka
kud i kamo za onim čovječje krivnje, a i taj neznatni se upliv nemože označiti
toliko uzrokom, koliko posljedicom.


Ako li je pako ruka čovječja u stanju, pretvoriti prvobitno po naravi toli
razkošno nadieljene predjele u pustoš i podpunoma neproduktivne površine,
to je s druge strane i opet moguće, pustoš privesti šumarskoj kulturi, pokriti
ju, novom šumom, koja će nastavše ekstremne meteorologične ođnošaje, sve
uništajuću žegu ljeti, biesneću bora zimi i opet svesti u naravne granice.
Za ovu nam tvrdnju pruža najboljih i nepobitnih dokaza sam Kras. Gdje
no još prije jedva kojih 20 godina u okolišju grada Trsta, Rieke i mnogih
drugih mjesta austrijskoga Primorja i Dalmacije posve pusta, ili jedva tek vrlo
mršava paša za ovce uz zakržljalu borovicu, ili dapače ni to nerodeće kameno
tlo vidjesmo, nalazimo danas, hvala nastojanju oko ošumjjenja, već prekrasne
borike. Njekoč posvema goli, na površinu se pomaljajući kameni skilet počimlje
se i opet po malo i polagano pokrivati novom naslagom tla, mrtvo kamenje
nestaje, a nov se život u mjesto njega radja.


Koji je motrio radostni razvoj kulture na Krasu, taj će se morati i nehotice
zapitati: Ta zašto se sa pošumijenjem Krasa nije već odavna, bar već
prije sto godina započelo?
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 15     <-- 15 -->        PDF

^ 303 -"


Na to bi ?e pitjiBJe ditlo koješta odgovoriti, im k temu? Da se razlozi,
postojeći pro i coBtra, još toli točno ventiliraju, sama se cinjemca ipak tim ni
najmanje ne mienja.


Ostavimo dakle ti tom pravcu prošlost u miru, pa se vratimo radje sadašnjosti
i budućnosti; pitajmo radje: zašto se uzprkos toli liepih jur postignutih
uspjeha bar danas za stvar neradi više, zašto se nepošumljuje većom
energijom i intenzivnošću ? Jer ono, što se u tom pogledu čini, nesfeoji ipak u
nikojem razmjerju s onim, što bi se činiti moglo, imalo, da, činiti moralo!


Po gdjekoji, odnošaje poznavajući šumar odgovoriti će mi na to pitanje
uzklikom: „Ta pošumljenje Krasa stoji novaca, mnogo novaca, a ministarstvu
stoji u tom pogledu samo ograničena svota na razpolaganje!" — Posve istinito,
niti se nemože — tako bar ja držim —> zahtjevati, da vlada cielo neproduktivno
površje Krasa, dakle i privatni posjed pošurai. Dapače ja držim, da
je od strane vlade jur dosta učinjeno time, da je pružila kraškim obćinanj
primjer, da je pošumljenje Krasa moguće^ dapače porazmjerno lahko moguće;
a sada je red na kraških obćinah, da si same dalje pomažu. A u tom se smjeru
danas i postupa. Sabori kraških zemlja jur se odazvaše pozivu vlade u pogledu
izradbe zakona o pošumljenju Krasa, a ovim posljednjim manjka samo još previšnje
odobrenje i onda točno provadjanje istih. Kako će u posljednjem pogledu
biti, nemožemo doduše za sada već posve točno kazati; slutiti se medjutim već
i sada dade, da će i>rovedba odnosnih zakona u mnogom zapinjati, a o tom
pako u obće nemože biti dvojbe, da će, - isto tako kao što je pitanje troškova
danas po vladu velika neprilika, isto biti onda neprilika obćinam, a naročito i
kod pojedinih privatnih posjednikah ne manje doći u račun.


Za posao pošumljenja Krasa valjalo bi naime namaknuti posve jeftine.
skoro bezplatne radne sile; tad bi posao liepo napredovati mogao. Nu odkuđa
takove uzeti? — To nije težko kazati.


U samom Primorju nalazimo već dvie veličanstvene, već iz daleka u oči
udarajuće gradine, jednu u Gi´adiški kod Gorice, a drugu u Capodistriji. Svaka
tih dvijuh gradina pohranjuje 350—400 jakih muževa, koji se zato, što svojemu
bližnjemu zločinstvenim načinom o imetku, dapače i o životu radiše, ili što kod
takovih čina sudjelovahu s drugimi, uz vrlo zdrav stan, ^vlo dobru hranu posve
pristojnim odielom i t. d. obskrbljuju. Dapače vriednoj toj družbi pruža se još
i ta prilika, da u tih zavodih, nepoznavajuć ii već od prije koji zanat, takov
nauče, za da ga onda na najveći uštrb poštenih, porez plaćajućih, pri tom ipak
ne rieđko skrajnom nuždom se borećih obrtnika naših gradova, trgovišta, dapače
i sela, u samoj kaznioni izvadjaju.


Takovih pako kazniona u monarkiji neima maleni broj; na sve se pako
tuže obrtnici i rukotvorci jednako, da oduzimiju njima i njihovim obiteljim
za. uzdržavanje potrebnu zaslužbu. Agitacija protiva kaznionam postala je danas
doista već obćenitom,


Polag novinskih viestih upotrebljavati će se odsele kažnjenici u svrhe
radnja oko uredjenja bujica i rečnih korita. Zašto da se i za radnje oko na
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— B04 —


šiuBljenja Krasa Beupotrebc kažBJeBici? Kažnjeiiici bijahu (a niedju njima Bog


si ga 2nao koliko i\jih posve nedužnih!), koji haračiteljem njekoč divnog kraškog


kraja obolim Mljetčanom u galijah raditi morahu za njihovu čast i slavu ;2ašto


dakle da današnji zlotvori neponiognu i opet opustošenu zemlju bar donjekle


privesti njekađanjoj krasoti? Jedan kažnjenik stoji u Gradiški u vlastitoj t. j .


državnoj režiji uključivo odielo i rublje 54—60 nove. na dan. Poprečno imade


u Gradiški 350 kaznjenika na godinu — za 400 njih jest kazniona uredjena —,


dolazi dakle jedan kažnjenik, ako ga na dan ocienimo sa 55 nove., u godini


na 200*75 for., a 350 kaznjenika na 7L266´25 for. i to bez uračunanja sigurno


ne malenih upravnih troškova.


Da se dio tih troškova pokriva unovčenjem proizvoda, što ih kažnjenici
sgotavljaju, nemože se doduše nijekati; nu bila ta zaslužba napokon neznatna
ili veHka, toliko stoji, da je ista oduzeta obrtnikom velikog okolišja kaznione.
A tako je i kod svih inih kaznionah. Nebi li dakle bilo posve opravdano, da se
bar kažnjenici iz Gradiške i Capodistrije upotrebe za radnje oko našmnljenja
Krasa? Jeseni i proljeti mogli bi saditi, razsadnike uredjivati, ljeti reservoire
za skupljanje vode graditi i mlade nasade obskrbljivati vodom, zimi pako probaviti
u svojih gradinah. Ako se je moglo u Francezkoj pošumiti pješčare duž
Viskajskog zaljeva sa kažnjenici u duljini od kojih 200 kilometara i širini površja
od 100 — 150 kim. i najboljim uspjehom zasaditi morskim borom, zašto
da se nebi dalo sličnim načinom ošumiti i cielo područje Krasa sa ci^m borom?
Zašto te ljude, ove neprijatelje svake privrede poštenog ljudskog družtva, njegovati
u kaznionah na trošak porezovnika, a istodobno i ošumljenje Krasa na
trošak i onako pritištenih, neprestano nevoljom se borećih zemljoposjednika
provadjati dati? Van s ovimi jjiulmi na Kras, na korist rukodjelca i obrtnika,
a ne manje i na najveću korist i ovako i onako, porezi preobterećenih zemljoposjednika,
ponajmanje pako na uštrb državnoga džepa!


Dieleć u glavnom nazore gorespomenutoga pisca, želili bismo, da se i kod
nas pitanje to uzme u pretres, u koliko bo naročito i gori spomenuto u pogledu
troškova za radnje pošumijenja kao i konkurencije poštenomu obrtničtvu
od strane kaznione, iztaknuto za susjedne austrijske kraške predjele, bezdvojbeuo
kud i kamo još i u većoj mjeri i za nas vriedi.


Ođvje nam je konačno iztaknuti i to, da je polag najnovijih viestih u gori
rečenom pogledu jur medju c. kr. ministarstvi poljodjelstva i pravde u toliko
sporazumak stvoi´en, da bi ministarstvo poljodeljstva imalo preuzeti tehničku
kao i administrativnu provedbu kulturnih radnja — uz stanovitu tarifnu odštetu
radnja ministarstvu pravde. Te daje toga radi već i ravnateljstvom kaznionah u
Gradiški, Capodistriji i Ljubljani izdan nalog, da predlože nacrte i proračune
vrhu prenosnih baraka, koje bi imale služiti za konakovanje kaznjenika prigodom
tih radnja na Krasu,