DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 1     <-- 1 -->        PDF

-M4H--


Br. 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1886- God. X.


K poglavju potrajnoga uživanja šuma.


Piše Ante TomW, c, kr. ura. šumarnik.


Tako- zvana „nova škola" šumara, uci proračunavanje vriednosti šuma,
tako, da kod proračunavanja „dostalne vriednosti troškova" za prvo
nasadjenje šume, uzima u račun stalnu njeku dobitnu mjeru, racunajuć uz to
aa kamati na kamate (koje nam ovdje drvni prirast predočuje). Sbrojenjem
svijuh sadanjih vriednosti pred- kao i mizužitaka dotičućih sve do dobe unovčenja
šumskoga priroda, dobiva se šumski viŠak, nasuprot se pako sbrojenjem
sadanjih vriednosti svijuh izdataka za šumsku upravu, gojitbu, porez i sve ine
izdatke dobiva šumski manjak, po odbitku discontovane, odnosno prolongirane
svote tih prihoda i izdataka pako, dobiva se iznos čistoga prihoda šume.


„Stara škola" šumara, nasuprot osniva se na proračunavanju godišnjega
materijalnoga prihoda šume, koji se opet na temelju površine i drvne zalihe
gospodarske površine, te na osnovu jur unapried utanačene gospodarske obhođnje
ustanovljuje, a iz ovoga se onda tek u drugom redu, proračunava i
novčana vriednost šume. „Nova škola´´ predbacuje staroj, što gospodari ua
osnovu unapred ustanovljene gospodarske obhodnje, držeć se pako zastarjelih
institucija, te neuzimajuć dovoljno obzir na sveukupne potrebštine stanovništva,
kao ni na sveobći promet šumskih proizvoda, da je nuždno, da se sadanji
šumari odreknu prijašnjih načela, te da prilagode eksploitaciju šuma više
obćim potrebam i zahtievom obćega prometa.


Ma sve, da do sada još neima uredjenih šuma po načelih te nove škole,
pošto se, kako sam to jur u o. 1. svezku I. i IL godina 1884. dokazao,
načela te škole u tu svrhu upotrebiti nemogu, to su se ipak uzprkos toga,
sadanje šumske uprave većim dielom priključile struji te škole, te se primjerice
i u nas jur, na račun te novotarije i tobožnje prastar
osti šuma Hrvatske i Slavonije, već kojih 10 godina, godimice,
toh po erarskih, koli po imovinskih i privatnih šumah, tolika množina
drvailit i šumske površine na prodaju donaša, da se time
Hijera materijalnoga prihoda tih šuma, koja je šumskim zakonom
cd g. 1852, propisana, daleko premašuje.


19
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 2     <-- 2 -->        PDF

™. 290 —


Šume, u kojih se takova prekoračenja sbivoju, naliče temeljrjoj glavnici
od koje se godimice kraj redovitih kamata, takodjer i dio same glavnice troši
dok se takovim postupkom napokon glavnica zajedno sa kamati neiztroši.


U novije doba razprostranjeni krivi nazori i razglašeno krivo mnienje, da se
naše prašume sbog prastarosti svoje sada najedanput moraju unovčivati, za da
se prastara ta stabla tobož posve neiztroše, posve je neosnovano, u koliko bo
znamo, da stabalje u prašumah, bilo to kod nas ili drugud, nije jednake starosti,
te je baš s toga treba, da se samo najstarija stabla u porazrajerno kratkom
razdobju unovče, dočim se mladje stabalje bez uštrba još i nadalje uzčuvati
može, dok i ono primjereno normalnoj dobi obhodnje, neće doći naravnim
putem na red sječe.


„Stara škola´^ nasuprot proračunava za svaku gospodarsku ciel napose,
iz broja rali ili hektara, odnosno iz površine i dobe obhodnje, (koja odgovara
sjećivnoj dobi na površju se nalazeće glavne vrsti drveća), godimice sjeći se
imajuću drvnu gromadu, odnosno godišnji prihod sliedećira načinom:


Stavimo, da se radi o uredjenju gospodarske površine od 5000 i´ali hrastove
šume, i to ili čiste hrastove šume ili pako takove, gdje se pojedini briesti,
jaseni i t. d, u smjesi nalaze.


Gospođarska obhodnja neka bude sa 120 godina ostanovljena, popi-iečni
prihod po rali pako sa 157,5 n. b. hvatih goriva, po 80 c´ — 92.600 kub.
stopa solidne drvne gromađe, te dobivamo površinu godišnje sječe


5000: 120 = 41| rali, a po tome iznaša normalni prihod
41| X 157,54= 4l| X 157|= 6562| hvatih, dočim normalna zaliha sveukup


c


noga površja tih 5000 rali 6562.5 X ^%^ =393.750 hvatih iznaša.
Eazđiobom tako proračunanoga normalnoga prihoda sa normalnom zaHhom,
dobivamo postotak godišnjega užitka (užitni postotak) te šume, naime:
N E 6562´5


po obličku ^^-^ = mrz ^ "^ 00166 = If % normalne zalihe.


Ovaj je postotak pako jednak normalnom prihodu, jer je


393.750 X If 6562-5^
Tako ustanovljeni užitni postotak vriedi za tu šumu za cielu obhođnu
dobu, bez obzira na to, da li procjenom pronađjena zbiljna drvna zaliha gospodarskoga
površja od 5000 rali, veća ili manja od proračunane normalne zalihe
od 393*750 hvati, jer ako je zbiljna drvna gromada veća od normalne zalihe,
to dobivamo množitbom zbiljne drvne gromađe sa užitnim postotkom od 1 ´0
veći godišnji užitak u prispodobi sa normalnim prihodom, ako li je pako zbiljna
drvna zaliha manja od normalne zalihe, to dobivamo na temelju iste množitbe,
takodjer i za godišnji užitak manji iznos od normalnoga prihoda.


U onih slučajevih, gdje urediti se imajuća šuma premašuje pravu sječivnu
dobu od 120 godina, (kako to kod prašumah, gdje drvna gromada po rali znatno
premašuje drvnu gromadu u sječivnoj dobi, obično nalazimo), naći ćemo i kod
procienjivanja drvne gromađe na sveukupnoj površini od 5000 rali, sadanju
drvnu zalihu možda sa 562872 d. a. hvatih goriva (po 80 kub. st. jedro drvne
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ 291 —


groinade) ili u prispodobi sa Bornuilnom zalihom od 393.750^ visak zalihe od


] 69.122´\ pa ce preraa tome Bioći i šuniovlastnik taj vižak upotrebiti već i\
polovici obhodnje (^ I" = 60 godina), trošeć naime za prvog desetgođišfca na
godinu 562872 X lif--=938r2^ dakle m 2818-8« više od normalnoga prihoda
od 6562-5". Vidimo dakle, da nam se i time opet omogućuje, po otvorenih
srezovih se nalazeća polu- i vrhosuha, kao i inače najstarija stabla od godine
do godine iztriebljivati, izsjeći i koristonosno unovcivati, dok ipak mlađja stabla
ostaju netaknuta sve do one dobe, dok i na njih neđodje naravni red sje&e i
unovčenja.


Kupci, odnosno drvotržci, imali bi se doduše kod ovoga posliednjega načina v ^ sječe šuma obvezati^ da normalne sječine moraju do proljeća, odnosno ako li
se radi o umjetnoj sadnji žira pod motiku, do sliedeće jeseni iza sječe, osnažiti
od ležećega drva i odpadaka, ter šumskoj upravi čiste predati, što jim možebit
nebi bilo najpovoljnije, nu pošto je to posao, koji bi se napokon ipak uz neznatne
potežkoće takodjer svrsi shodno svladati mogao, te pošto bi trgovci
s druge strane i opet mogli kroz cielo Jjeto izradjivati pripadše jim drvo najstarijih
dobnih razreda, to držim, da se činjenica ta nemože smatrati ozbiljnom
zaprekom


Šumarska uprava pako sama, mogla bi tako sa svoje strane, već za prve
polovine obhodne dobe koristonosno unovčiti prastaro stabalje, a tek iza minuća
prve polovice obhodne dobe, dakle iza 60 godina, ograničilo bi se uživanje
drva na normalno sječno povri^je.


Kako i na koji način bi se imao sukcesivno unovčiti onaj višak odnosno
razlika, postojeća medju normalnom i zbiljnom drvnom zalihom, u razdobju prve
polovice obhodne dobe, iztaknuo sam jur u VI. svezku ovoga lista od g. 1884.
na strani 143 do 151., te s toga u tom pogledu upućujem štioce na tamo
rečeno. Znamo nadalje, da je obstanak šuma samo onda osjeguran, ako se dobi


V^


obhođnje odgovarajuća godišnja sječivna površina, takodjer i odmah opet po


mladi odnosno zagaji.


Sjeće li se dakle u kojem šumsko-gospodarskom odielu godimice veća
površina od normalne sječivne površine, kao i onda ako se sama normalna
sječivna površina odmah i opet nepošumi, to potrajnost uživanja dotične šume
nije osjegurana. "^


D istinu se pako kod nas već jednom zakasnilo sa pomladjenjem, a bijaše
to g. 1872. kad no se u brodskoj i petrovaradinskoj pukovniji ono 30 000 ralih
u korist investicionalne zaklade izlučenih šuma, prodalo njekomu družtvu peštanskih
i bečkih poduzetnika, uz uvjet, da imadu sječine najdulje u roku od tri
godine dana osnažiti, ter šumskoj upravi novo pošuraljenja radi predati. Takova
se pogodnost do onda još nigdanije kojem dvotržcu dozvolila, pošto je poznato,
da u prašumah sječine prebrzo obrastu silnim korovom i inim manje vriednim
đrvećem letećega sjemena, dapače da se na takovih sječinah često pojavljuju i
takove vrsti bilina, kojim već davno izginuo trag po tamošnjih šumah. Tako
sam na pr. g. 1854. prigodom pokušaja pravljenih u pogledu akhmatizacije
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 4     <-- 4 -->        PDF

. — 292 "njekili
vrsti drveća, naišao na jednu takovu sječinu, bivše hrastove šume spađajuće
gospoštiji Daljskoj, koja bijaše sva obrasla ovisokimi krasno razvitimi
sunčanicami, koje se valjda njekoć onuda uzgajahu, zatim pako nestaše, dok
preostavše u zemlji sjeme, uticajem sunca otvorene sjecine, nije i opet niknuti
moglo.


Imade li se pako kasnije, takovo dračem ili korovljem obraslo šumište i
opet zagajiti i plemenitom kojom vrsti drva zasaditi, to se takovo tlo mora
pre svega krčenjem pripraviti za tu sadnju, tako da se već usljed tih troškova
pokazuje vrlo dvojbenom ona dobit, koja se tobož prije rečenim načinom unovčenja
šuma prikazuje.


Sve me to još g. 1875. ponuka razmišljanju, nebi li se možda mogao i
pronaći njeki modus, kojim bi se mogli uvažiti toli interesi drvotržaca, koli i
interesi osjeguranja budućega uzgoja šuma.


Rezultat tih mojih razmatranja, skupio sam u jedno, te ga odmah iza
uzsliedivšega razpadnuća poznatoga krajiškoga šumskoga konsorcija, za eksploitaciju
onih 30000 rali hrastovih šuma, podnesoh na mjerodavno mjesto, bez da
se ipak isti moj elaborat u onaj par uvažio, a to valjda prije svega zato, što
sadržajem svojim neodgovaraše intencijam tada mjerodavnih krugova. \ /


Kako sam prenavedene šume podrobno poznavao ne samo još iz one
dobe (g. 1831.—1835.) dok tamo služih kao nadšumar (Waldbereiter), no i
s novijih obilaženja od g. 1870. mislio sam i predložio sam s obzirom na postojeće
različite odnošaje obrasta, teraina, prometnih ođnošaja i očišćenja sječina,
sveukupno rečeno šumsko površje od 30000 rali, razdieliti u 6 gospodarskih
odsjeka, po 5000 rali, te njih sječu uz istodobno pomladjenje sadnjom žira pod *
motiku, pospješiti, i to načinom onim, kako se to obavljaše tečajem oduljega
razdobja u šumah križevačke pukovnije, te iz kojega doba najljepši današnji
mladi hrastici onih krajeva potiču. Hrastici doista vriedni, da jih i naše
šumarsko đružtvo prigodno posjeti. , > ---^


Neuvaženjem mojega predloga, nastaše medjutim doista odnošaji, kojih posliedice
nam najjasnije pokazuje današnje stanje do sada izsječenih površina
prerečenih šuma. U koliko su pako oni predjeli većim đielom izvrženi redovitim
poplavam Save, to se takovi nemogu ni naseliti niti stalno u težatbene svrhe
upotrebiti, već će se morati i za buduće ostaviti šumskomu uzgoju. S tih
^razloga pako, mogu bar za uzčuvanje još postojećih šuma, jedino preporučiti,
^je r još ni danas nije prekasno, da se oni šumoposjednici, kojima je stalo do
I blagostanja njihovih nasliednika i dobrobiti domovine, kod sječe i unovčenja
svojih šuma ograniče na onu mjeru, koju gori iztaknuht. j . na sječu normalne
sječivne površine, jer će se inače, nastavi li se današnji način
eksploi tacije naših šuma, već za kratko vrieme morat u zemlji
oćutiti i posljedice, očitujuće se u pomanjkanju drva i velikoj skupoći
istoga u zemlji, nadalje u Često opetujućih se slabih prirodih, prouzrokovanih
stranom mrazovi, a stranom i opet sušom, poplavami, tučom i t. d. Znamo bo,
da šume, osim materijalne vriednosti koje nam pružaju, još i posebnu vriednost
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 293 —


po ob(5u narav imadu, kao čiabeuik posredujući izmeđju organičke naravi i tlom
stojbine, u koliko posljednje čuvaju protiva elemeutaniim ekstremom. Šume
privlače oblake, pridržavaju ih kroz njeko vrieme, a zatim ih raztvaraju, ako li
se pako nad šumom izprazne, tada šuma upija veliki dio nastavše vlage ^ šume
prieče odplavljaaje tla po strminah i t. d., kad se pako tako oslabljeni oblaci
kasnije i raztvaraju nad polji, to jim je sila ipak znatno slabija, nego li kad
oblaci prevališe preko goHh litica, da se u obliku oblakolomai olujaraztvaraju,
te nad kulturne zemlje spuštaju.


Vidimo na pr. kako u divnom našem Zagorju u novije doba rek bi redovito
i svake godine tuca unistuje prirod, što si lasno protumačiti možemo.
sjetimo li se, da u Zagorju danas tako rekuć već šuma skoro i neima, dok
istodobno hladni vjetrovi sa susjednih šta-jerskih alpa bez zaprieke zemljom
propuhavaju.


Dolazeći sa alpah prepunjeni oblaci nad zagorske njive i vinograde, u
toplije slojeve zraka, naravno, da se pretvarajuć đielomice u tuču, nad Zagorjem
izpražnjuju.


Znamo nadalje, da je kršna „Lika" još u prošlom vieku bila plodna i
rodna, a tek kad se usljed prenapučenosti izkrciše šume, preote pomalo današnja
pustoš, a često i glad.


Posljedice prekomjernoga sjećanja šuma, predočuje nam nadalje najjasnije
strašni krš duž jadranskoga mora, ta kamena pustara domovine naše, pa ipak
bijahu i tuj još do nedivno prekrasne šume.


Sretna dakle ona zemlja, u kojoj su šume u porazmjernih hrpah diljem
razdieljene, gdje su visi briegova i gore ošumljene, jer ju šume bezuvjetno štite
od elementarnih nepogoda.


Za pako osjegurati zemlji takovo sretno stanje, potrebno je u prvom redu,
da se postojeće šume samo u granicah normalnoga prihoda eksploitišu i umanjuju.
Čim se pako u kojoj zemlji godimice veća površina šuma izsjeće, nego li to
normahia mjera dopušta, to onoj zemlji već nije osjegurano buduće blagostanje.
S ovih razloga već odavna misaoni šumari kao i prirodoslovci upozoruju, da bi
valjalo zaštitu šuma internacionalnim px%vgmjurediti^ te da bi s toga imale one
zemlje, kojih potoci i rieke svoja izvirišta u području susjedne brdovite države
imadu, s ovom posljednjom stupiti u save2, a prije svega utanačiti, koje
su visi i gorske kose nalazeće se u području izvirišta tih rieka i potoka,
jur ogolječene, te koje se s toga u obranu obijuh zemlja bezodvlačno i opet
pošumiti imadu.


Istraživanja ta spadaju u prvom redu medju zadatke odnosnih šumarskih
i naravoslovnih družtva, koja bi onda zajednički ustanovljene obnalaze odnosnim
zemaljskim oblastim predložiti imala, za da ove onda shodna odrediti
uzmognu u pogledu novopošumljenja označenih površina, a prema potrebi da
to pošumljenje baš i prisilnimi sredstvi provesti dadu.
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 6     <-- 6 -->        PDF

´ — 294 —


Tako bi Hrvatska morala u pogledu riekah Save i Drave sa Kranjskom
i Štajerskom stupiti u dogovor, a slično valjalo bi i za Ugarsku, Srbiju i
Bosnu, za odanlje dolazeće pritoke tih naših glavnih voda, hoćemo li jednom
predusresti nesretnim svakogodišnjim poplavam i bujicam.


Zagrebj mjeseca ožujka 1886.


Karnostna vlast nad imovinskimi činovnici.


Na strani 162- Šum. lista od ove godine piše g. S. o gornjem pitanju
obrazložbu k svom predlogu stavljenom na prošlogodišnoj glavnoj skupštini,
opisujuć istodobno način provedbe karnostnih iztraga u gjurgjevačkoj i križevačkoj
imovnoj obćini. S razloga, što u citiranom članku ima želja i nazora,
s kojimi se složiti nemogu, evo me da k predmetu koju rečem.


U obstojaloj vojnoj Krajini vršio je karnostnu vlast nad činovnici imovne
občine karnostni senat, koj je bio na temelju staroga karnostnoga zakona za
vojnu Krajinu kod svake okružne oblasti i za državne činovnike ustrojen. Taj
senat sastojao je iz više članova, svagda pako iz predstojnika okružne oblasti,
i najvišega državnoga šumarskoga i gradjevnoga činovnika stanujućega u okružju.
Nadšumar, upravitelj gospodarstvenoga ureda, provadjao bi proti podčinjenom
osoblju (proti nadšumaru, izaslanik glavnoga zapovjedništva ili u slučajevih
manjih bud vladin povjerenik osobno, bud po delegatu) karnostnu iztragu, ter
bi nakon provedene suspenzije podneo razpravne spise karriostnom senatu, koj
bi na temelju podnesenoga materijala, đonašao karnostnu presudu. Proti toj
presudi pripadalo je pravo utoka na glavno zapovjedničtvo.


Nakon provedene spojitbe vojne Krajine sa materom zemljom, ukinut bi
karnostni zakon, ter je uvedena ministarska naredba od g. 1860., na temelju
koje se postupa u karnostnih slučajevih i proti državnim i proti imovno-obcinskim
činovnikom. Disciplinarnu vlast imade okružni predstojnik u prvoj i zemaljska
vlada u drugoj molbi. Stari disciplinarni zakon smjeti je nazvati liberalnim,
dočim je ministarska karnostna nai´edba malo absolutistički oličena.


Prema tom stanju stvari, pak s okolnosti što u belovarskoj županiji postoji
još uviek u krieposti stari zakon o imovnih obćinah, na koliko se s novim
sražava, jest nedvojbeno, da bi se svi karnostni prestupci imali prosudjivati po
starom disciplinarnom zakonu, indi i po disciplinarnom senatu. Tako bi moralo
biti, da se formi i mrtvom slovu zikona udovolji. Nu biti će razloga
zašto se tako nečini. Ja si ih tumačim ovako:


Karnostni postupak i vlast, ter njihovo vršenje su u eminentnom smislu
rieči „Gefiilssache´´. Državna vlast ustrojila ih je, da pomoćju njihovih ustanovah
očuva ugled svoje djelatnosti kao i svojih organa. Pošto pako činovnik može
prema svojim dužnostim i proti intencijam državne vlasti ipak pogriešiti, a da