DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 7     <-- 7 -->        PDF

™ 247 —


ključiv o jasenu . Ja nuslim, da sam time ostavio jasenu dosta prostran
terrain, te sudeć- po saflanjent stauiu stvari, neće ga u Slavoniji nigđa pomanjkati.


, Nu g. kritieaiti nije to dosta; on proriče jasenu /.latnu budućnost,* te
nas svjetuje, da se kanimo lirasta, te da pretvorimo našu šura.u u
Žistu jasenovinu. Tim smo došli na glavnu ideju g. kritičara, naloie, da
je jasen usljed svoje velike (!) uporabivosti drvo budućnosti.


Da vidimo u čem se sastoji ta velika uporabivost jaseaa, kojotu bi on
bio kadar oteti cienu i prvenstvo hrastu, Gosp. kriti&ar veli, da su vagoni,
kola, stolovi, stolci, parketi itd. kud i kamo bolji od jasenovoga nego li hrastovoga
đrveta; priznajen^, da je jasenovo drvo lakše obradjivati za neke predmete
kućne porabe, — nu gdje je taj konsum, koji bi govorio, da je jasen
nenadoknadivo đrvo^ kao recimo: lirast u gradji i dugi? Gosp. kritičar veli,
da je konsum jasena zato tako malen, jer ga ne ima. Sad ćete ga vidjet
gosp. kritičaru, i te koliko! Lanjske godine prodala je investiciona zaklada
6000 sa 20,000 m^ a erar 12.000 jasenova sa 12.000 n)-\ ako uzmemo
imovine i ostale posjednike sa 18.000 m*´^, ouda je lani prodano najmanje
50=000 nr^ jasenovoga drveta. Što mislite, koliko je od toga razposlano u inozemstvo
za tehničku uporabu? Maksimum 7000 m;M i to: 4000 m´^ trupaca a
a 3000 m^ planka i gredica. Ako uzmemo, da na žbice, naplatke, vesla, duge
itd. još 3000 nr* odpada, onda bi godišnja jasenova tebnićka produkcija iznašala
10.000 m-^, doćim ostalih 40.000 m-´^ putuje u peć


A sad ću navesti, koliko se hrastovine — osim ono 50 milijuna điižica —
na ine porabe godišnje i^irađi:


1. 20.000 iTi;^ trupaca,
2. 6000 m^ za vagone,
3. 5000 m^ planke za lađje,
4. 4000 m^ za mornaricu
Upupno: 35.000 m^* neraeunajuć sitnijih potrebština.
Grosp. kritičar veli, daje konsum jasena zato tako neznatan, jer ga
ne i ma ;
iz toga sasma logično sliedi, da bi mu ciena morala veoma visoka biti.
Sporedit ćemo zato jasenovu i hrastovu cienu.


Loco Sisak stoji Im^ hrastovoga trupca — for T, 32 — Kon sam: 20.000 ffi-^
Ini´^ jasenovoga trupca ~ . 10 -n 4000 ffi^
Im"^ hrastovih planka -^ 46 — » . 5000 nr´
Im^ jasenovih planka — „. 16 -3000 m^


V


- 1000 hrastovih žbica -„ 30 1000
jasenovih žbica -. 32 —.
1000 hrast, naplataka -„ 60 ™


1000 jasenovih „ -„ 65 —
^ ZaSto g. kritičar kao uvod svojoj ocjeni navadja citat iz Bedo-ovog djela, ne~
zviain. Ono, što g-. Bedo ondje paoim pj-avom ^alitieva, uančajn snmuri n donekle i samo
auffiogojstvo y&6 odavna. Gosp. Bedo naglasio je onu činjenicu ponajpaČe obzirom na
ugarske odnoSaje.