DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 42     <-- 42 -->        PDF

^ 282 —


stranom siroi»ašnim sumoposjeduikoui Kranjske, Primorja i Dalmacije. Ove godine moći
će se razdieliti do 4958,000 čamovih, 896/200 listaSa biljka i oko 6660 voćaka.


Žaiostni pojav. Godine 1879. podigla je II. banska imovna obćina, u slavu
srebernoga pira Njih Veličanstva, maleni perivoj, gdje je posadjeno raznovrstnoga drveda,
iisried perivoja pako podignut je spomenik, kako to medju inim obširnije jur g.
1879. na strani 225 o. L opisano.


Posadjeno drveće liepo je uspjevalo, a naročito razne vrsti bora. Zadnjih uzkrsnili
blagdana, nadje se dosada još nepoznati zločinac ili zločinci, koji prevališe spomenik,
te sasjekoŠe čitavu hrpu najljepših borića i drugih stabala:, kao i jednu onih lipa,
koje bijahu zasadjene tik spomenika. Nu kan da si zločinac još i tim nije zadovoljio
grdnoj požudi, on se uputi i u obližnji ražsađnik gdje posjeće množinu Šestgodišnjih
morskih borića (Pinus maritima) bivših pnredjenih za presadjenje. — Doista znak.
najveće zapuštenosti i pakosti,


U Petrinji 1. svibnja 1886. G. Pauza,


Državna šumarska uprava i kr. šumarsko učilište u Križevcih. Kralj,
ugar. zemalj. nadšnmarnik, nainisterijalni savjetnik i predstojnik naš e državne šumske
uprave g, A. Bedo, piše u svojem najnovijem djelu: „Die -vvirthschaftliche und commerciello
Beschreibung der "V^^lder des ungarischen Staates", govoi-eći o naše m
šumarsko-upravnom osoblju i njegovoj naobrazbi, medju inim sliedeće:


„Fiir den Dienst bei den Gemeinde-vvaldern Kroatiens und Slavoniens ist jene
forstliche Aiisbildung genligend, welche sich die Betreffenden auf der đortigen landund
forstwirthsehaftlichen Lehranstalt minđere n Grade s erworben, und beziehungsweise
jene Yerwalfcungs-Staatsprlifung abgelegt haben, welche in dem osterrechischeu
Provinzen bereits als ungenugend erkannt wurde, aus welchem Grunde dort der Eintritt
in den Staats-Forstdienst von dem Erfolge einer beaonderen Priifung abhangig
gemacht ist."


Na drugom mjestu pako, u savezu a tim veli: „In Kroatien-Slavonien besteht
in Ki*eutz ebenfalls^eine land- und forstwirthschaftliche Lehranstalt, an welcher die
Grundzlige der forstlichen LehrgegenstSnde in dem Masse, wie dies bei der als Aufnahmsbedingung
verlangfcen Vorbildung im Untergjmnasium oder Unterrealschule und
bei einem Alter von 15 Jahren raoglich ist, wahrend dre! Jahren vorgetragen veerden,
Die absoivirten Zoglinge dieser Anstalt werden zwar in Kroatien-
Slavonien als Forstbeamte angestellt, aber derErfolg hat es bewiesen,
dass Leute von solcher Fachbildung den Anforderungen eines
F or stb eam t en nicht ents p re eh eu konnen, nnd deshalb konnen aucb dieselben,
da sie die gesetzmassige QuaMcation nicht besitzen, auf eine Anstellung bei den
Aerarial-Forsten nicht rechnen. Den mangelhaften uiid bei der gegenwartigen
Organisationverfehlten Zweek dieser Anstalt hat a u eh die
kroatische Landesregierung eingeseben vind beabsichtigt jetz i
eineReorganisirungderselben vorzunehmen."


Mi ovu zvaničn u izjavu smatramo najboljim dokazom opravdanosti svojedobno
po našem đrtižtvu visokoj kr. zemalj. vladi podnesenih predstavka u pogledu izdanja
nove naredbe za polaganje šumarskih državnih izplta — kao i predstavke u predmetu
reorganizacije šumarskoga zavoda — podjedno pako upozorujemo — u interesu budućnosti
hrvatskoga šumarskoga stališa — na ovu izjavu predstojnika naŠe državne
šumarske uprave — sve one faktore, o kojih uredjenje autonomne šumarske uprave,
kao i uredjenje Šumarsko aaukovnih odnošaja u Hrvatskoj ovisi — jer o tom nemože
biti dvojbe, da je gospodin ministerijalni savjetnik Bedo _— gornjim označio jasno
i nepobitno stanovišt e sveukupne naše vrhovne državne šumarske uprave.


Hrvatski šumski veleposjednici. U Hrvatskoj i Slavoniji imade ukupno 41
posjednika posjedujućih preko 5000 rali Suma. Osim erara i imovnih ob<^iaa imadu
eliedeće gospoštije više od 10.000 rali sume: knez Thurn i Thaxis (Grobnik, Lokve)^