DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 280 — . .
0 postanku hrvatskoga naravoslovnoga družtva od S. Briisine. Čovjek i prirodna
ZBanostj od Otona KuSere. Lov n Fruškoj gori, od kraljevića Eudoifa. Uspjesi pokusa
sa akiimati;^acijom bilja na Kieci, od nadvojvode Josipa. Upliv vanredno stroge zime
Ha Bieci, od nadvojvode Josipa. Phallns imperialis od Stjepana Schukera Mtiggenburžkoga
(njemački). Palaeoiehtyo]ogische Beltr^ge, od Dr. Gorjanovića. Zatim sliedi u bibliografiji
rencenzija djela „Zeitscbriffc flir die gesammte Ornithologie. Herausgegeben von Dr.
Jnliiis V. Mađarasz, od F. X. Eestercanka i razne viesti.


Sadržaj djela toga ne samo da je obilan nu i vrlo zanimiv i poučan i to toli po
strukovnjake kao i Širje obćinstvo. U interesu stvari^ pako preporučamo eto i opet
drugovom šumarom, da nepropusfce pristupiti naravoslovuomu družtvu, koje baš po nae i
struku našu od osobite važnosti, kako to medju inim vec gori spomenuti sadržaj sam
ponajbolje dokazuje. G-Iasnika izlaziti će u budu<5e redovito svaka dva mjeseca po jedan
svezak. Članovi plaćaju(5i 6 for, na godinu, doT3ivaju ga bezplatno.


Profesor barun Dr. A. Seckendorff o uređjenju bujica. G-ospodin profesor
priposlao nam sliededa svoja netom objelodanjena djelca: „Das forstliche Sjstem der
Wi]dbach-yerbauung" i „Die Wi]dbacbe, ibr Wesen und ibre Bedeutung im wirthschaftsleben
der Volker", mi ćemo o znamenitih tih radnjah do skora i u ovome listu koju oblirniju
napisati, aa sada pako budi ovime svraćena na njih poKornost svijuh onih gumara,
koji se za velevažno to šumarsko pitanje zanimaju.


Šumarski odsjek na sveučilištu je naslov i^lanku u „Nar. Nov.", od 27. svib.


t. g., u kojemu njeki g. —m. razpravlja, kako naše srednje šumarsko učilište, za naše
odnošaje dovoljno, osobito dok zemlja, kraj onili 10 — 15 Hrvata, Što godimice o svom
trošku u Beeu uče, svake godine još 5—6 zemaljskih stipendista tamo, a 2 u Stavnici
uzdižaje. Pisac dolazi do zaključka, da se stom našom srednjom školom, do boljih
vremena možemo posve zadovoljiti. Konačno ipak traži dokaze da naše šumarsko
učilište ne valja, preporučujuč Šumarom da odustaju od neumjestne reklame! !
Šumsko-redarstvene viesti


šumski požari. Dne 4, travnja porodio se je šumarski požar u Šumi vlastelinstva
daruvarskoga zvanoj ^^Mali javornik", kojim bje uništeno do 100 jutara mlade Snme.


Dne Ž9. travnja u noći počela je gorjeti šuma „Macelj" u krapinskoj podžupaniji,
te bi vatra bila uzela velik mahj da se nije odmah na početku vatre našlo
požrtvovnih Ijudih, koji su velikim naporom ustavili širenje vatre, Svega izgorjelo je
ipak do 7 rali Šume.


U noći od 11. na 12. svibnja, oko 2 sata buknula je vatra u Šumi urbarne
imovne obćine Odra, te je u istoj izgorjelo do 63 metra gorivih. drva, vlastničtvo
trgovaca J. Auscba. Sumja se, da je vatra bila podmetnuta.


K statistiki šumskih prekršaja u hrvatskih državnih šumah g. 1884,
Vadimo iz djela: „Die wirthsehaftliche und commercielle Bescbreibung der Walder des
ungar. Staates" od g. A, Bedo-a sliedeće na državne šume u Hrvatskoj i Slavoniji se
odnoseće podatke:


Požaro m uništeno je g. 1884. u hrvatskih državnih šumah kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkoveih 1. požarom 400 rali šnme listače, u šumah kr. šumskoga ureda u
Otočcu za 2 požara 3 rali šume^ u šuma kr, šum. ravnateljstva zagrebačkoga za 28
požara 394 rali šume. — Ukupno bio Je dakle te godine 31 slučaj požara —
usljed kojih je pogorjelo ukupno 797 rali listaee Šume.


Vatra bila je u 4 slučaja podmetnuta, u 6 slučajevah sbila se s neopreznosti, a
u 21 slučaju ostao je povod nepoznat.


Usljed sniegoloma , poništeno je iste godine u državnih Šumah kr, šumskoga
ureda u Otočcu, ukupno 529 rali sume. — Od gubar a pako poharana je u području
kr. Žum. ravnateljstva zagrebačkoga površina od 1800 rali šume.