DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1886 str. 38     <-- 38 -->        PDF

´ ~ 218 ~


Popis ima sadržavati lovište, loviŠtnoga -vlastinka, koliko kat. jvitara iznosi lovište
u Šumi, i koliko u polju; zatim koliko je komada ubijeno koristne divljači i to: jelena,
laiijaca, srna, đivokozaj iD):iflonaj divljih svinja^ zečeva^ kimića, inovrstnih sisavaca,
velikih tetrieba, malih tetrieba, alpinskih kokoŠka, Iještaraka, gnjetla, trSaka, prepelica,
prdavaca, divljih gusaka, divljih pataka, Hsaka, dropalja i 6apalja, Šumskih šljuka,
kozica, divljih golubova, bravanjaka i đrozđova, iiiovrstnih ptica i koliko koji komad
vriedi; koliko je ubijeno grabežljive zvjeradi i to: medvjeda, jazavaca, vidra, risova,
vukova^ divljih mačaka^ lisica, kuna, tvorova, lasica, Inpvrsfcuih sisavaca, orlova i
jastrieba, sokolova, piljx!ga, kobaca, postoljaka, sova, vrana, svraka, inovrstnih ptica;
konačno rekapitulacija: koristne zvjeradi ukupno, škodljive zvjeradi ukupno, skitajućlh
se pasa i mačaka, sveukupno.


lN"arGdba u pogledu uzcuvanja šuma u bivšoj gornjoj Krajini. Visoka
kr. zemalj. vlada, odjel za unut. poslove, izdala je na dne 12. siečnja 1886. pod br*


41.198
es 1885. na kr. okružne oblasti u Ogulinn i Gospiću sliedeću naredbu:
„Pošto je dosada izkustvom ustanovljeno, daje nerazborito i neograničeno uživanje
pase u obde, Jmenito ugou bezbrojnih koza na pašu, zatim kopanje žila, krčenje panjeva
i klaŠtrenje stabala ponajglavniji razlog, da zator šuma u tamošnjem području odnosno
zakrašivanje vidljivo svakim danom napreduje, odlučila je kr. zem, vlada, odjel za unut.
poslove, da u interesu občuvanja i obstanka šuma toj nepodopštini, koja u narodnogospodarstvenom
pogledu toli pogubno djeluje, shodnimi odredbami čim krepčije na
put stane i to na sliedeći način;


I. P a
se ne uživaju kao Što dosada svekolike površine obć. pašnjaka.
II.
Da se držanje koza primjereno stegne — odnosno mjestimice ukine.
III. Da se najstrožije zabrani svako krčenje panjeva, kopanje žilja i ino oštećivanje
stabala klaštrenjem u šumah i na pašnjacih.
Ad I. S toga uživanja paše na obč. pašnjacih imala bi se urediti tako, da se
´/g istih stavi posve pod zabranu, dotle dok bude kras u toj zabrani pošumljen i drveće
izpod griza marve poraste, doeim* bi se na preostalom djelu pašnjaka uporaba paŠe
urediti imala prema vlastitom uvidjanju,


Ad II. Posto koza kako je sveobće poznato, i u onom slučaju, ako ima dovoljno
trave i inih biljka za pašu, ostaviv istu, osobitom pohlepom brsti ligće i mlade grančice
stabala, ter ne samo time obstankn ono malo na krasti se nalazečih šuma zarasHca
očita pogibelj uništenja prieti, ter takodjer svaki mar oko poŠumljenja ki-asa ilusornim
postaje, imalo bi se:


1. držanje koza u svih onih obćinah i mjestih, gdje žlteljstvo može bez istih ži´
vj^ti t. j . gdje imade dovoljno krme za rogatu marvu, zatim u onom području, gdje
je po upravi imovne obćine i države pošumljenje krasa jur zasnovano, posve zabraniti
odnosno odrediti:
a) da
se držanje koza dozvoljava samo na vlastitom i valjano ogradjenom zemljištu,


dbčim
se ugon na pašu u državne, privatne i obćlnske šume 1 pašnjake naj


strožije zabranjuje,


b) da
se onim žiteljern, koji neposjeduju vlastitoga zemljišta, uobće držanje koza


bezuvjetno zabranjuje^


c)
da se tjeranje koza na javnih cestah 1 obćinskih putevlh dozvoljava lih u onom
slupaju, ako se iste gone na prodaju, dočim se u protivnom slučaju samo voditi,
voziti ili nositi smiju;


2. nadalje imalo bi se držanje koza tamo, gdje je isto za kućanstvo siromašnih
žitelja neobhodno nuždno, i obstanak pučanstva bez koza gotovo nemoguće, izključiv
dakako držanje s namjerom na špekulaciju, ograničiti na najnužduiju mjeru, i to:
a)
koze dozvoljeno je držati i hraniti siromašnim žiteljem uz posebnu zatražit se
imajuću dozvolu obć. poglavarstva, koje je za svoju dozvolu odgovorno,