DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 192 —


Ljudevit 5 for. — Vlastelinstvo u Pakracu 10 for. — Makso Prokić S for. —
Sabljak Josip 3 for, 50 ne. — Popović Dužau 3 for. 50 uč. — Mirković Milan B f.
50 Dve, — Ljubiukovic Kađivoj B for. 50 nvč. — Fraujo 3iađey, 3 for. —
Teodor Basara 5 for. — fttankovid Veljko 5 for. — Kr, šumarija u Kosinju za svoje
lugarsko osoblje 18 for. — Draćar Viuko 5 for. — Kr. šumarija u Brlogu za svoje
h-igarsko osoblje 8 for. — Marković DnŠan 5 for. — Ivan Maraković 2 for, —
Ivan Hell 5 for. — Kr. šumarija a Pitomači ssa svoje lugarslio osoblje 6 for. —
Kr. šumarija u Babin|>otoku za svoje lugarsko osoblje 24 for, -— Kr. šumarija u
Gospiću za svoje lugarsko osoblje 7 for. — Kr, šumarija u Lipovljanili za svoje lugarsko
osoblje 14 for. — Dragutin Nanicini 5 for. — Mtkešić Mijo 5 for. — Kr.
šumarija u Skarah za svoje lugarsko osoblje 18 for, — Ivan Eadić 5 for. —- Grrof M.
Kulmer 5 for. — Kr, šumarija u Trnjaiiih za svoje lugarsko osoblje 42 for. — Julio
Vraničar 5 for. — Antun Mulier 5 for. — Zajc Karmelo 5 for. — Kr. šumarija u
Bagu za svoje pomoeno osoblje 12. — Kr. nadštimaraki ured Otočac 5 for. — Magjarević
Ivan 5 for. — Lang Kikarđ 5 for. — Kr. šumarija u Dragancn za svoje
pomoćno osoblje 20 for. — Matija Lajtmanovlć 1 for. — Nicić Paskal 1 for. — Kr.
šumarija \x Krasviu za svoje pomoćno osoblje 6 for. — Grad Koprivnica 10 for —
Josip Mainar 5 for. — Adamek Ivan 7 for. — Kr. Šumarija u Udbini za svoje
osoblje 6 for. — Gjuro Barić 5 for. — Kr. šumarija u Ivanovomselu za svoje pomoćno
osoblje 12 for. — Gfroger Franjo 5 for.— Kr. šumsko ravnateljstvo u Zagrebu.


95 for. — Ukupno 1442 for. 50 nvc.


stanje družtvene blagajne


na svršetku prvoga trimestra godine 1886.


Prihod P,a?^hod
for for.


ne. ne.


primitak od 1. sleonja do 31. ožujka t. g. 1442 50
Izdatak od 1. sieenja do 31. ožujka t. g. 599 50
Ukupno-´ 1442 50 599 50


Odbiv izdataik od primitka, ostaje gotovine dne 1. travnja 843


Zagreb, 1. travnja 1886.


Milan Durst, Dr. V- Kofoškenji,


predsjednik. tajnik.


Dopisnica urednictva*


Izrieemo ovime zahvalnost sliedećoj p, n. gg. za priposlane narn priloge za list :


T. B. u B. — J. S. u B. - M. E. u K. — A. B. u R. — F. R. u 0. -- M.
P. u M. — V. K. u K. ~ R. M. u K. ~ F. 0. u Y. - J. Š. u 0 --- J. Š. u
Z. — T. K. u V. - I. 0. u R. — J. P. u T. — I). vS. u K. — A. T. u Z. —
G, P. u P.
Blav. kr, šum. uredu u Oto5cit! eienjeni dopis upotnebiamo, uvrstivo glas
medjn viestt „Šumske prodaje IV.´^


Uredničtvo i naklada hrv,-alav. šumarskoga drnžtva. — Tisak C. Albrechta.