DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 45     <-- 45 -->        PDF

; ^ — 189 —


stanje mirovinske zadruge lugara I. banske imovne oboine. Stanje te
zaklade bijaše koncem godine 1885. u gotovom 516 fr. 55 ne., u obveKnicali 752 f.
ili sveukupna imovina iznašaše 1265 fr. 65 n<;.


ITredjenj© bujice ^,´Rie6ine^^. Kao Sto je poznato, srušio 8e na Kieei nedavno
brieg kod Grahova, te zakopao više kiAca. Sada se radi o tom, da se osjegura korito
Riečiiie, te se tako za buduee odkloni svaka iiesreea, koja bi promjenom korita E.iečiiie
mogla nastati, od koje vode je grad Eieka već vise puta osjetljivo stradao-U tu
svrhu bio je na Ilieci profesor Dr. Artur barun Seekendorf, te ugarski vještak
Ludvig, te se oba vještaka složiše u tom, da bi valjalo podići nasipe na hrvatskoj
obali, a gdje se je brieg odronio, premjestiti korito Kiečine, te urediti njezinu obalu
na ušću, gdje se u more izJieva.


,.Le Kosolene". U Prancezkoj dobivaju u najnovije doba iz tekline smrekovine
vrst ulja, koje u trgovini poznato pod imenom .,le Rosolene". Ulje to dobiva se destilacijom
ka-lafonije, uz temperaturu od 280^. Tako dobiveno ulje izmjeŠa se istom količinom
vode, izmješanom sa vapnom, a dobivani proizvod izpira se onda olovnim kiscem
(Bleiglette), na što se dobiva spomenuto utje. Rosolen naliči ulju, koje se dobiva od
klinčeca ili mandula, imade posebni miomiris, ono se može i jesti, nu pri tom djeluje
slabo purgativno. Ulje to se brzo u zraku razpline. Lučbena formula za to ulje glasi
C32, H16. Izumitelj toga ulja g. IVI. Emile Serrat smatra ga spojem mnogih vodika.
Ulje se to može upoi-abljivati poput inih mastnih slueenina, samo što neće okisiti, niti
postaje kiselo (ranzig). Rabe ga i u Ijekarstvu, kao antiseptikum kod ranah. Ciena mu
je jedna trećina ciene običnoga ulja.


Natječaji i osobne viestL


Natječaji. Na kr, gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcib ima se odmah
popuniti mjesto asistenta za šumarsku struku sa 600 for. plaće i 100 for.
stanarine. Molbe do 20. ožujka visokoj vladi.


Kod imovne obćine gjurgjevačke ima se popuniti mjest o nadšumar a podjedno
upravitelj a šumsko^gospodarstvenoga ureda sa sjedištem u Belovaru 1200 fr.
plaće, stan u naravi, 500 for. paušala za konje, 56 for. za drva. Molbe do 3. svibnja.
Kod II. banske imovne obćine u Petrinji ima se popuuiti mjesto šumarskoga
vježbenika ^ s kojim je skopčana godišnja plaća od 200 for. Natječaj do 30. ožujka.
Kod,županije osiečke, ima se sada privrem. popunjeno, mjesto kr. žup. nadšumar
a defiuitiv. popuniti. Plaća 1000 for., stanarina 200 for. Natječaj do 25. trav.
Umro. Početkom ožujka umro je u G-racu, umirovljeni zadnji ravnatelj bivše


c. kr. šumarske akademije u Mariabrunnu, Ivan Nevald.
Imenovanja i premještaji. Gr. Layer Skender, do sada vježbenik šum, ureda
križevačke imovne obćine, imenovan je šumarskim pristavom u Čazmi. — Antu n
Ress , svršeni Šumar, pristavom križevačke imovne obćine u Sv. Ivanu Žabno, —
Mat o Kovačina , svršeni Šumar, Šum. pristavom iste imovne obćine u GareŠnici. —
Josi p Kiseljak , do sada šum. vježbenik šum. odsjeka kr. zem. vlade, imenovanje
vježbenikom Šumsko-gosp. ureda u Belovaru. — Adol f Le o do sada šumar vlastel.
Kaniža u Zagorju, imenovan je Šumarom vlastel. Božjakovina. — Draguti n Wol f
iz Bernhardsdorfa u Češkoj, imenovan je podšumarom vlastelinstva Paukovec. — Ljud .
Szentgvorgji , do sada bezpl. šum. vježb. kr, žup. nadsum. ureda u Zagrebu,
imenovan je šum. vježbenikom šumskoga odsjeka kod kr. zemalj. vlade. — Duša n
Popović, do sada Šum. vježbenik, imenovan je šum. pristavom, a Josip Sabljak,
svršeni šumar, šumar, vježbenikom petrovaradinske imovne obćine, — Jarosla v
Šug h imenovan je obćJnskim šumarom za kotar zlatarski.