DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 187 —


Gabi´icia Vrbljanina uz uporabu § 64, i 55. te obzirom na pretrpljeni odulji jztražni
zatvor, shog zlo6imtyH zloporabe iiredovije vlasti po g 101. na zatvor 4-injeBečne težke


tamnice.


Raznoliko.


Sa križevačkoga učilišta. Piše nam prijatelj: Koncem mjeseca veljačo obdržavani
sn na navodu semestralni izpiti i to sliedećim uspjebom: od 67 redovitih
slušatelja zavodskih položilo je njih 48 izpite dobrim uspjehom, docira je njih 18
dobilo drugi red, 1 je ostao neizpitan. Na zavodu imade danas sveukupno 67 redovitih
i S izvanrednih slušatelja, od kojih imade slušatelja šumara u I. Šum. tečaju IB, u
II, tečaju 15, a u III. tečaju 13.


Lugarski izpiti. Dne 3. i 4. veljače t, g. obdržavani su kod okružne oblasti u
Ogulinu uižji državni izpiti za lugarsko i tehničko pomoćno osoblje. Izpitno povjerenstvo
sastojaše iz imovinskoga nadšumara Mije Zubundjije, kr. šumara Ivana Jerbida i imov.
šumara Slavoljuba Brosiga. Izpitu se prijavilo ukupno 11 kandidata, od kojih su devetorica
izpit dobrim uspjehom položila.


Znak vremena. Čitamo u j^Oesterreichische Forstzeitung" od ^ ožujka t, g.
sliededu viest: Kr. ug. iinancijalni erar prodao je obćinsku šumu urbarnC imovne obćine C^ "^
Stefanki, u kr. podšupaniji jastrebarskoj, rad i poreznog a duga . Doista žalostan
pojav.


Rano izplazle zmije. Kako i zmije željno izčekivaju prve ti*akove toploga proljetnoga
sunca, svjedoči nam sliedeća viest:
U šumi kr, gosp. i Šumarskoga učilišta u Križevcih t. z. „Širokomu brezju"
ubili su drvari dne 28. veljače preko metar duga zmiju (Coluber natrij:), a dne


26. veljače kod preuzimanja gradjevnoga drva na samoj sjeČini u istoj šumi, uloviU
su slušatelji šumarstva pravu ridjovku otrovnicu (Pelias berus) i živu ju odnieli u
prirodopisni kabinet kr. gosp. i Šum. učilišta. Taj rani pojav zmija je tim čudnovatiji,
što bijaše svud naokolo dosta sniega i leda, isto je početkom ožujka nadošla jošte tako
cica zima. V. K.
Beam.bulaeija šumskih medja vlastelinstva kutjevačkoga. Lanjske godine,
odredi uprava vlastelinstva „Kutjevo" reambulaciju i obnovu vanjskih medja vlastelinstva.
Vlastelinski posjed graniči iz vana sa sjeverozapadne i sjeveroiztoČne sirane sa
vlastelinstvi Vetovo, Orahoviea, Manastir, Feričance, Našice, Podgorač i Granice, sa
jugoiztoČne i jugozapadne strane pako sa vlastelinstvi: Djakovo, Pleternica, Jakšić i
jednim dielom Vetova. U nutrašnjosti pako medjaši vlastelinski posjed sa posjedom od
ukupno 31 sela. Veliki dio medja stere se „Krndijom", a s jugoiztočne strane pako
proteže se ,.požežko polje".


Sam posao reambulacije bijaše povjeren vlastelinskim šumarskim vježbenikom
gg, R, Maleu i Andriji Hraniloviću, nadzor vodio je pako vlastelinski Šumarnik gospodin


M.
Radošević.
Da se vanjske granice trajno i vidljivo označe, bilo je odredjeno, da se prosjeku
pogranični prosjeci sa vlastelinske strane, u širini od 2 hvata, svagdje gdje to samo
mjesto i položaj dopušćaše. Medjašni stupovi zakapani su u razmacih od 25 — 80^.
kako gdje, no vazda čim moguće udaljenije, a u svemu ih je zakopano 200 komada.
Radnja započeta je početkom lipnja, a dovršena bje koncem mjeseca listopada 1885. g.
Obseg tako ponovljenih medja iznaša 101-11 kilomtra, a izdalo se u to ime, raČunajuć
ovamo i prosjeeanje graničnih prosjeka, koji su dugi 64´94 kiJomtra, zatim
troškove izradbe medjašnih i lovištnih stupova, popravak obstojavših humka, i nagradu
Šum. vježbenikom, ukupno jedva 825 for. 2^ »vč.
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 44     <-- 44 -->        PDF

188 —


Od ove svote nadalje dolazi:
za trošak za 720 rubnih- težaka iznos od 675 for. 22 iič.


za
nagradu šum. vježbenikom „ „ 150 „ --„
Ukupno 825 „ 22 „
Odpada dakle po kilometar: a) na radnike 6 for, 68 n.
b) ,j mjernike 1 „ 48 ,,
Odnosno 1 kimtr. omedjašenja stoji 8 for. 16 ng. Svakako trošak vrlo neznatan
li razmierju prema inim sličnim izdatkom. , A, H.i
StaBJe mirovinske zaklade cinovnietva imovnih obćina. Glasom računskoga
pregleda računarskoga ureda kr, zeni. vlade od 12. sieČnja 1886, iznašaše stanje miro


vinske zaklade za činovnike imovnih obćina za g, 1885.
Primitak : ^"
gotOVU.
^O^´/o ps--inos imovnih obćina od plaća činovnika 5180 fr. — nč.
Prinos činovnika jednom trećinom povišene place , 1484 fr. 36 nč.
Kamate od uloženih aktivnih glavnica .... . 1247 fr. 79 nč.
Skupa 7912 fr. 15 nč.
K tomu početni blagajnički ostatak 71 fr. 9 nČ.
Sveukupno 7983 fr. 23 nč.
Izdatak :
Uložene aktivne glavnice. . > , . . . . * . . . 7805 fr. 26 nč.


Povratak prepkeenih prinosa . . . . -. . . . . 8 fr. 26 nč.
Skupa 7813 frr52"´^ .
K tomu konačni blagajnički ostatak 169 fr. 82 nČ.
Sveukupno 7983 fr. 24 nč.
^ . , ^. U vriednostnih papirih.


r ri mi t a k ;
,


.. . 21.850 fr. ~ nč.


Početni blagajnički ostatak .
.


. . 16.200 fr. — nč.


Tečajem g. 1885. nabavljeni vriednostni papiri


Skupa 38.050 fr. — nč.


Izdatak:
Tečajem godine izdani vriednostni papiri. . . . . . 7050 fr. — nč.
Ostaje koncem godine 1885.:


a) u državnih obveznicah sreberne rente . .. . . . 10.500 fi*. — nč„
b) u državnih obveznicah papirne rente -, . . ., : 16.750 fr. — nč.
c) u hrvat.-slavon. zemalj. razteretnicah ... . . . 3750 fr. — nč.


Skupa 31.000 fr. — nč.
Stanje mirovinske zaklade sKižbenika imovne obeine križevačke« Stanje
te mirovinske zaklade bijaše koncem g. 1885,
JL. Prihod.
Prinos imovne obćine jedanput za uviek 2350 fr. — nč.
j, „ „ za god. 1885. 50 fr. — nč.
„ osoblja tečajem godine 1885, 605 fr. nč.

Dar g. Polaka, trgovca iz Daruvara 50 fr. —. nč.
Globe unigle tečajem g. 1885, 47 fr. 50 nč.
Kamate od danih zajmova . 240 fr. 40 nč.


Skupa 3342 fr. 90 nč.


i?. R a 7, h o d :


Uzajmljeno na nekretnine uz ukujižbu na prvo mjesto 3330 fr. nč.


Blagajnički ostatak u gotovom koncem g. 1885. . 12 fr. 90 nč.


Hkupa 3342 fr, 80 nč.