DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 180 —


Družtvene viestL


Vi vat sequens! Odbor L banske imovne obćine zaključio je pristupiti družtvenoj
pripomoćnoj zakladi svotom od 100 for.


Molba. P. n, gg. sučlanove molimo u interesu stvari, da nam čim prije saobće
eventualne želje u pogledu predloga i ostalih vazprav a dnevnoga reda ovogodišnje
skupštine, jer <5e upravljaju^ odbor već u jednoj budućih sjednica imati ustanoviiti i
dnevni red ovogodišnje glavne skupštine.


Kako se opet pojavljuje doba ,-šumskib požara" , to molimo prijatelje lista,
da nam svaki takov dogodjaj uz naznaku veH

Onu p, n. gg. upravitelje šum sko-gospo d arski h ureda, koji nam još
nepriposlaše izkaze šumskih šteta; stanje imovine imovne obćine kao i stanje lugarskih
mirovinskih zadruga, te izkaz o kompetenciji pravoužitnika imovnih obćina, molimo da
nam takove prijateljski čim prije dostave.


Konačno pako molimo svu p. n, gg. predstojnike, odnosno protustavnike
krajiških imovnih obćina, da nam blagohotno cim prije
pripošalju cjenike za šumske odštete, odnosno šumske proizvode,
s Voj ih okružja.


Družtvene diplome. Predsjednietvo dati će teĆajem ovoga mjeseca izraditi
družtvene diplome za novo pristupivše naše članove, kojih izkaz u današnjem listu
donašamo; s toga se toli Članovi prvog a koli i drugog a razreda umoljavaju, da
izvole, na koliko to joŠ nisu učinili, prvom postom — poštovnom dopisnicom predsjedništvu
priobćiti, da li žele družtveuu diplomu ili ne. Pripravni smo takodjer starije diplome
novimi zamieniti. Pristojba za diplomu iznosi jednu forintu. Molimo pojedine šumarije,
da nam i ovom sgodom svoju pomoć neuzkrate, za da uzmognemo taj posao što prije i
što bolje vršiti. Konačno se i opet umoljavaju ona p. n. gg. članovi, koji
svoje ovogodišnje prinose još neuplatiše, da to čim prije učine.


Predstavka. Upravljajući odbor hrvat, šumarskoga družtva podnio je na dne


12, veljače 1886. visokoj kr. zemaljskoj vladi — u predmetu preustrojstva


šumars kog zavoda u Križevcih (u smislu zaključka VIII. glavne skupštine družtva)


sliedeću predstavku: „Osma glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva,


koja bje obdržavana dne 16. listopada g. 1884. u gradu Zagrebu, pozva upravljajući


odbor družtva posebnom resolucijom, da isti svojedobno podnese visokoj kr. zemalj.


vladi svrsi shodnu predstavku, u predmetu pospješenja reorganizacije Šumarske obuke,


na kr. šumarsko-gospodarskom učilištu u Križevcih.


Glavni razlog gore spomenutoga zaključka VIII. glavne skupštine šumarskoga


družtva, bijaše netom onda izdani zakonski članak L zajedničkoga zakona od g. 1883.,


koji u §, 12. naročito propisuje, da se kao šumarski činovnici u državnoj ili munici


palnoj šumarskoj službi, mogu u obće namjestiti samo oni, koji shodno zahtjevom,


propisanim zakonskim člankom XXXI. g. 1879. imadu svjedočbu izpita zrie


losti , ^ter koji su nakon propisanih izpita iz svih učevnih predmeta šumarke akade


mije u Stavnici, u tuzemstvu položili Šumarski državni izpit. U smislu ustanova §. 20.


zakonskoga članka od 15. lipnja 1873. imade izmedju državnih činovnika kao i


krajiških imovnih obćina u njekom pogledu postojati pariat, a tada se uz jednak a


prava, predmnjevaju bezuvjetno! jednake dužnosti, odnosno ovdje


zahtjevi stručne naobrazbe.


Hoće li se dakle, to gornjim zakonom od g. 1873. naglašeno izjednačenje s onim


državne šumske uprave^ doista i u cielosti provesti, valja bezuvjetno svesti i gore