DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 166 —


c) ustanove o pravih okrivljenika, pogledom na obranu prigodom pre


slušanja;


d) ustanove o pozivanju okrivljenika i svjedoka pred iztražitelja, zatim


proglasu i dostavi obtužnice, te utoku proti istoj;


e) ustanovljenje samoga na&ina vodjenja iztrage, preduzeća očevida, pre


slušanje svjedoka i okrivljenika;


f) ustanove u pogledu zaglavaka iztrage i izdanja obtužnice;


g) ustanove o načinu vodjenja glavne razprave te proglasa i dostave pre


sude, i napokon


h) ustanove glede priziva.


Toliko u kratko o samom dosadanjem disciplinarnom postupku, kao i onih
ustanova, na kojih bi se po mome mnienju taj dojdući postupnik svakako
osnivati morao.


II Gjurgjevcu, koncem siečnja 1886= M. Starcević, šumar.


Šume i šumarenje u Bugarskoj."^


Saobćuje Simeon Pjerotić, knjež. bugar. šum, nadzornik.


Slavljena je Bosna s njezinih bogatih šuma, Hercegovina i junačko slavna
Dalmacija s golih litica i klisura, ravna Slavonija i pitoma Hrvatska s bujnih
hrastovih šuma, Srbija takodjer nezaostaje za njima, al što da rečem o Bugarskoj
?


Žalibože Bugarska se kneževina u pogledu šuma nenalazi u sretnijem
položaju, nego li naša Dalmacija i Hercegovina. Njegdašnje krasne i neborastne
bugarske šume velikom većinom hametom su poharane! Uzroci tomu različite
su naravi, ~ naime: nemar i neznanje seljaka, parnice i sporovi izmedju sela
i gradova, pomanjkanje nadzora nad sumarni za turske vlade, premnogi broj
koza pustopašica, vađjenje panjeva i korenja posječenog drveća, pohlepnost za
širenjem oranica i livada, i napokon nemarnost občinskih ili vjernije selskih
obćina.


Za da predočimo stanje i obči položaj bugarskih šuma, kao i način šumarenja
po tamošnjem kraju, od vremena prestanka turskoga iga do danas,
red nam je više iztaknute uzroke još obširnije razpraviti.


* Ovu studiju posvećujem veleučenomu i bladorodnomu gospodinu profesoru
Dru. Vjekoelavu pL Korošken/i-u,
kr. referentu zemaljske vlade u odjelu obuke i nastave, tajniku Šumarskoga družtva,
bivšemu namj. ravnatelju kr. gosp, šumar, učilišta u Križevcib, dubokomu i uSenomu
stručnomu književniku, rodoljubu, poštenjaku^ U2:orzna<5ajniku, velikodušnomu utirafiu
suza stradalnika, na dokaz vječite harnostij ljubavi i dubokoga počitanja. S. Pjerotid,
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 167 ~Neizmjerni prostor i visoke planine, koje su njekada bile zarasle zelenom
šumom, pružaju danas putniku i motriocu jedva goli kostur na pogled, predočujuć
nam tako očajnu sliku domaćih nevolja, svjedoče podjedno suviše istinski
položaj našega nemara i gluhoga nazadka. Osobito su opustošeni svi oni predjeli,
koji su bili i zimi pristupni seljačtvu. U tursko vrieme svako je selo, izuzam
njeka, koja su u polju naseljena, uživalo neograničeno šumsko pravo, premda
je turski zakon smatrao sve šume neizključivom svojinom države. Ali kao što
je sve u Turskoj bilo neopredieljeno, te pošto turski zakoni samo na papiru
vrlede, to dosliedno tome, ni podanici njekoč silne osmanske države nisu znali,
što li znači i znamenuje uživanje, a što rieč svojina. Oni potežkoću razlike
spomenutih rieči nisu osjećali, jer im je bilo od pamtivieka od države
dozvoljeno postupati sa šumami po svom čefu, znanju i umjenju, bez da bi
ikada bili u tom priečeni, ma bile koje stege od strane državnih zakona i
organa propisane.


Doduše i Turska je imala svoje šumarske činovnike, koji se po turski
zvahu „balkan-mamuri", nu ti državni šumarski organi odgovarahu u svem i
svačem ostalim turskim birokratom i njezinim azijatskim ustanovam.


Nit im je šumarska znanost poznata bila, niti se od njih zahtievalo kakovo
šumarsko znanje. Da pako uz takovo šumarsko činovničtvo nije moglo nastati
drugo, do konačne propasti starodavnih bugarskih šuma, biti će svakomu jasno.


Pričali su mi seljaci, da kad bi rečeni turski šumari došli u koje selo,
da im je bila najprva briga, da si dobro napoje i napune želudac kokoškami
i mjedom, kojimi ih je bieđna raja morala častiti, inače bi joj platila leđja.


Napojiv i nahraniv se pako, uzeše počivati, a tek drugi ili treći dan,
nakon dolazka u selo, uzeo bi razpitivati se o šuma nahodećih se u području
tih sela. On bi seljake pitao, postoji li u tom području kakovih sačuvanih
državnih šuma ili ne?´^´ Seljaci stali bi mu prirodjenom lukavošću, uvjeravati,
danepostoje, a moj bi „balkan-mamuri" zajašio pustopasnoga vranca, pahajd´ dalje.


Turski šumar, da se u Balkan uputi, za da usmrti vlastitoga si konja,
po tamošnjih gudura i klanjcih, to od njega nezahtievaj.


Na taj način tražili su turski šumari šume, nu obreti ih neniogoše, a
šume ostaše i nadalje na milost i nemilost sjekire neukoga seljaka. Šume te
neuživahu pako samo ona sela, u čijih kotaru se te obćinske šume nalaziše,
već i sva ostala sela u okolišju.


Poznata je činjenica, da su turski begovi, age i spajije imali ogromne
posjede sa množtvom podčinjenih im sela, bolje robova, pa su planinska sela
morala dopustiti ovim poljskim selam, da sjeku u njihovoj gori drva za ogriev
kao i gradju, a i za inu gospodarsku potrebu.


* Turska država je god. 1870. izdala naredbu, da se svi oni suvišni proston,
koje seljaci nisu potrebovali, stave pod zabranu od strane država; naredba, koje takođjer
ostala naredbom« Pisac,


ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 168 —


Često bi planiucem dozlogrdilo gledati, kako im štićenici begova i uobće
turskih silnika, bezobzirno opustošivaju pradjedovske šume, pa bi tada i do
kavge došlo, a i ranjenih glava nije manjkalo. Tad bi se poljani žalili svojim
spahijam, a ovi bi poslali na obranu njihovu i Turke s njima u planimu,, da ih,
osvete.


Tako postupajuća poljska sela uništila su sve one šume, koje su iole
mogli doseći, a nebi li u tih pristupnijih predjelih našli dovoljno drveća, tad
bi nemilostivo vadili iste panjeve i korenje iz zemlje, i tako baš hametom
uništili i posliednje tragove šuma. U tome ih jošte podupiraše lienost pridružujućih
jim se begovskih sluga, kao i nenavika marve poljaka, na balkanske
litice.


Čitave povorke kola poljskih sela, išle bi preko nedjelje pp drva u
balkanska sela, pa koje čudo, kad bi taj vandalski postupak uništavanja šuma^
napokon ipak do skrajnosti dozlogrdio planincem, talco da se silom nastojaše:
obraniti takovoga zuluma.


Planinci oskudni plodnih poljana, pićnih livada, uz vazda prazne hambare,
gledaju na šumu kao na svoj iztočnik života i blagostanja, koje čudo dakle,
ako napokon i silom uzeše braniti te svoje šunae.


Imao sam i sam prilike osvjedočiti se, da su ti poljani najopasnije gusjenice
šuma, koje sjeku bez ikakvoga obzira i milosti sva drveća, koje samo
dohvatiti mogu, dočim planinci sjekuć šume kud i kamo čovječnije postupaju*


Spomenuti način sječe šuma, nesposobnost turskih šumara, uz nemar
turskih oblastih u vršenju nađležećih jim dužnostih, u pogledu zaštite šuma,
đoprinjelo je, da šume u Bugarskoj danas nenaliče šumam, već pašnjakom,
uveličavajućim siromaštvo onih predjela, koji su čamili 500 godina pod
jarmom nesnosnoga korana.


Čudnovati je pojav u Bugarskoj, da su šume bolje sačuvane u onih krajevih
Bugarske, gdje su Muhamedanci u pretežnom broju obitavali. Tako su na pr.
u varnickom* okružju šume krasno sačuvane kroz viekove, premda su baš u
tom okružju prometni i mjestni ođnošaji za eksploitaciju šuma, kud i kamo
sgoduiji no u drugih okružjih. Ovo okružje napučeno je ogromnom većinom
Turci i Grci. Nasuprot su i opet na pr. u sofijskom okružju šume hametom
poharane, premda tamo tako rekuć nikoja prometna sredstva nepostojahu,
te akoprem tamošnje šume sasvim alpinski značaj imadu


Ja si taj pojav tumačim time, što Turci u veliko ljube prirodnu bujnost
i razkoš, a k tome lieni od prirode, nisu ni mnogo marili za šumske proizvode;
a isto tako je poznato, da Turci nerado trguju drvom, smatrajuć to izpođ svoga
narođno-plemenskovjerskoga dostojanstva.


Sitnu trgovinu drvom vođe obično Bugari i Vlasi, a osim toga je baš
varničko okružje bogato plođnimi njivami i livadami, pa su i s toga više pomnje


* U pogledu topografiskon?, upu<^ujem gtioce na geo^rafi(Sne karte KanitzaProleka, Pisac.


ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 169 -obraćali
ratarstvu, no šumam. U Varni bio je od vajkada veliki promet žitaricami,
a tamošnja je luka glavna trgovačka luka na Crnome moru.


Istina je medjutim, da se i u varničkom okružju stanovničtvo dosta bavi
drvenom industrijom, nu to sve samo u malom razmjeru, naime: pletenjem
košara, pravljenjem kopanja, čibuka, vretena, žlica i drugih domaćih proizvoda.


Varničke šume pretežno su hrastove šume, pa ako se i jest n Varni
gradilo nješto brodova, to je ipak potrošba te hrastove gradje bila ograničena.


Važno, je nadalje spomenuti, da u varničkom okružju svako selo svoju
šumu imade, tako da netreba jedno, da ide tamaniti šumu drugoga sela, kako
to opaziti na drugih mjestih u Bugarskoj.


Posve inake odnošaje pako nalazimo na pr. u sofijskom okružju. Ovdje je
prostrana ravnica, na kojoj je smješteno oko 60 sela bez ikakvih šuma. Sofijsko
polje okruženo je sa svijuh strana visokimi plauinami, tako da naliči amfiteatru.
Po podnožju tih planina imade i opet množtvo sela, koja doduše imadu po
nješto njiva i livada, ali ipak jedva i toliko Žita proizvađjaju, što im za šestmjesečnu
prehranu treba. Narod taj bavi se ponajviše stočarstvom, nu pošto
su šume tečajem viekova poharane, to je naravno, da i paša danomice slabija
postaje, te na taj način njihova budućnost baš nije najsretnija


Potoci i izvori, takodjer su prestali teci odkada su šume izsječene, vododerine
se mnažaju, a svako se proljeće, dok snieg kopni, ponavljaju poplave,
koje jakom silom i brzinom povlače iz bližnjih planina i brežuljaka u doline
kamenje i piesak, pretvarajuć i onako mršava polja u neplodno tlo zasuto
pieskom i kamenjem.


Imao sam prilike lično uvjeriti se, kako nemilostivo majka priroda kazni
uništavanje šuma. U mnogih selih sofijskoga okružja kao na pr. Strigel^ Komarči,
Makočevo, Rakovica, Vakorel i t. d. pokazivali su mi seljaci gomile kamenja
i pieska, pod kojima su ležale zakopane njekoć bujne i zelene livade i plodne
njive, Čezme (zdenci), koje su im prije zdravu planinsku vodu donašale, prestale
su u mnogih selih posvema teci, a i u planinah su presahnuli izvori i
potoci, tako da ti ljudi danas moraju na satove daleko tjerati po ljetnoj oraari
marvu napajati.


Dovoljno je proputovati iz Sofije do u grad Samokov, ili pako u Trn ih
Kistendil, za uvjeriti se o groznoj više navedenoj oskudici vode, i što znači
poharati šume. Čezme koje su se nalazile u tursko vrieme posvuda duž cesta,
sad su takodjer sasvim prestale teci, odkada je ponestalo šuma u njihovoj
blizini.


Nu nisu šume samo postradale usljed prekomjernoga sječenja, već su i


mnogobrojne koze doprinjele veoma mnogo, da propadnu mlade hrastove šumice.


Pošto nadalje planinci oskudjevaju na dobrih livada, to su primorani prehraniti
svoju stoku preko zime šumskim brstom.


U tu svrhu pod jesen, svaka planinska kuća posjeće na hiljade i hiljade
mladih hrastića, te ih onda na samom mjestu u šumi složi na kup, namjerom^
da im lišće uzčuvaju za krmu i brst za stoku.
ŠUMARSKI LIST 4/1886 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— ITO ~
Što se pako prehrane koza tiče, to postupaju tako, da sjeku u zimno
vrieme mlađe bukvite, koje onda donašaju kući kozam, koje se onda hrane
timi grančicami Taj način prehrane zovu^brstina^, prvi pako „lisnici".


Svatko si sad lasno pomisliti može, koliko se tim bezbožnim postupkom
svake godine utamani šume. (Sliedi.)


Šumarska organizacija „lilrije^^ za vrieme francezke vladavine
(od 1809—1813.).


Važnost francezke vladavine u t. zv. Iliriji, a napose i velikom đielu
Hrvatske, ocrtao nam jur g. 1882. u „Šum. listu" pisac razprave : „Prilozi k povjesti
šuma i šumskoga gospodarstva u Hrvatah" upodpunjenja tamo spomenutoga
radi, donašamo u sliedeeem prevođ članka: „Die forstliche Organisation wahrend
der franzosischen Regierung in Illyrien 1809—1813", što no ga je nadšumarnik
L. Dimitz nedavno objelodanio u „Centralblatt fiir das gesaramte
Forstwesen", nebi li tako potaknuli i opet koga na dalnje objelodanjivanje priloga
za hrvatsku povjest šumarstva.


„Izvor ove historičke crtice jeste dekret, kojega je u ime francezkoga
cara izdao generalni gubernator iUrskih provincija vojvoda dubrovački dne


5. lipnja 1810. g. U tome se dekretu na pređlog generalnoga intendanta financija
ustanovljuje, da se obzirom na velike prihode, koje bi država mogla uz
shodni nadzor i upravu u ilirskih provincijah nahodećih se šuma dobivati, za
te provincije imenuje: jedan šumarski pročelnik (Oberforstmeister), dva nadšumarnika,
dva šumarnika i devet šumara. Ove činovnike zajedno sa nadlugari
da će imenovati gubernator na predlog generalne intendancije. Namještenje lugara
pako, prepušteno bi šumarskomu pročelniku. Pri tom se ipak zahtievalo,
da se svi ovi, kao i svi ini šumarski činovnici imadu uzeti vazda iz reda onih,
koji se k tomu potrebnim znanjem izkazati mogu. Nadalje se zahtievaše, da
bude veći dio ovih činovnika vješt njemačkomu ili talijanskomu jeziku, a svi
skupa da su, ako je moguće, vješti francezkomu jeziku.
Zaniraivo je nadalje prispodobiti plaću tih šumarskih činovnika sa današnjimi.
Ova je plaća iznašala:
Za šumarskoga pročelnika na godinu. ....... . 8000 Frc.


uz uredovni i putni paušal pako 9000 „
„ nađšumarnika 4000 frc. i 1000 fr. putn. paušala, dakle 5000 „
„ šumarnika 3000 „ „ 600 „ „ „ „ 3600 „
„ šumara 2000 „ „ 400 „ „ „ „ 2400 „
„ nađlugara prvoga razreda ... . .120 0
drugoga „ 1000
lugara prvoga razreda, 500
„ drugoga „ 350
„ trećega „ . 300