DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 49     <-- 49 -->        PDF

143


Ukupno podneseno Ckupno dosudjeno Obustavljeno je Utjerano je


u odštetu
odštetu
odštetu
odštetbroj
noj vrieđ-broj noj vried-broj noj vried-broj noj vriednosti
nosti nosti nosti


komada komada komada komada
for. nč. for. ne. for. n6. for. ne.


12923 44492 31V2 8477 29164 33´/2 103 — — -6747 56


U Ogulinu , 26. sieSnja 1886. M. Zubnnđjija.


Izkaz šumskih šteta u šumah petrovaradinske imovne obćine, za vrieme
od godine 1883. do konca godine 1885.


Prenos zao


Ukupna Odpada statka iz Ukupni Ukupno Ostatak za


Prijavna
1 kom.


prošle god.


Godina vriednost pr ijave propis plaćeno buduću gđ.


za tekuću


nica


i


for. uč. for. nč. for. no. for. ne. for. ne. for. ne.


1883 4548 7073 37 1 55 9488 74 16562 11 9132 42 7429 65


1784 3763 8790 63 1 88 7429 65 16210 28 8351 26 7859 02


1885 6077 \^H9 19 2 49 7859 02 23088 21 10019 47 12988 74


Ukupno 14388 31013 19 27503 15 12988 74


Mitrovica, 8. veljače 1886. M. Prokić.


Raznoliko.


Hrvatsko naravoslovno đružtvo. U prvom broju o. 1. o. g. javismo, da se
je u Zagrebu pod pređsjedničtvom sveučilištnoga profesora g. S. Brusine ustrojilo naravoslovno
đružtvo, kojemu je u prvom redu zadaća, proućavanje prirodjenih odnošaja
naše domovine, nađovezujuć na tamo spomenuto, iztaknuti nam je, da to đružtvo danas
broji već više od 160 redovitih članova i tri utemeljitelja, te da će upravljajući
odbor već skorim izdati i prvi broj, odnosno svezak „đružtvenoga glasnika." —


Upi´avljajući odbor đružtva sastoji iz p. n. gg. S. Brusine, Dr. G. Pilara, Dr. Drag.


Gorjanovića, F. Kesterčanka, Dra. Lobmayera, E. Govacia, V. Horvata i D. Heinza.


Medju članovi nalazimo već i danas više hrvatskih šumara (oko 10 njih) — nu


gledeć na važnost samoga družtva naročito i po našu struku, nadamo se, da će se broj


članova iz tih naših krugova, skorim bar potrostručiti. — Odnosne prijave prima pred


sjednik đružtva p. n. g. S. Brusina u Zagrebu. (Demetrova ulica br. 1.). — U ime


članarine plaća se godišnjih 6 for., te ^e zato dobiva badava družtveni glasnik, koji će


izlaziti u svezcih šest puta na godinu, svaki svezak na 3—4 štampana arka u velikoj osmini.


Ivan Salzer. „Gentrablatt f. đ. g. Forstwesen", donaša u prvom svezku o. g.


uz vrlo dobro pogođjenu sliku — i obširan viekop´s, takodjer i u nas dobro poznatoga


c. kr. šumarskoga nadsavjetnika u ministarstvu poljoprivrede u Beču, te osnovat elja i
jur desetgodišnjoga predsjednika susjednoga nam kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva
g. Ivana Salzera. Isti rodom Čeh, služio je g. 1860 u romano-banatskoj pukovniji
kod generalkomanđe u Temisvaru, zatim kao šumar u otočkoj pukovniji u Jablanovcu,
gdje se poglavito zanimao radnjami oko zagajenja krša. Zatim bude premješten u
Vrhovine, a onda i opet u svojstvu procjenbenog povjerenika k petrovaradinskoj pukovniji.
Ostaviv državnu službu — otidje kao šumar dobru naukovne zaklade u Landstrass
u Kranjskoj, odkuda se iza četirigođišrije službe i opet vrati u Hrvatsku mj. svibnja
g. 1867. u svojstvu šumarskoga mjernika i taksatora u Fužine — gdje je ostao sve