DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 141 —


Lovci pozor! Pred mjesec dana sjedne lovac N. uz stol, da po običaju puni
lefaucheus-patrone, pri ruci ležalo je oko ´^a kila baruta u vrećici od slaboga papira.
Nesrećom đirnu kod nabijanja žica do paljka, koji naboj užeže, a vatra uhvati na blizu
ležedu vrečicu baruta, koja, prasnur dovoljnom grmljavinom, pretrese nenasluSenom jakoš(
5u sve u kući i na kući se nalazeće, a moga lovca liši brade, obrva i brkova do
kože, zadav mu neugodne boli i upale na rukuh tako, da jadnik eto još i danas nariće
— tvrdnjom, da je za sve lovce patrone puniti naučio. Da, naučio je za sebe i
druge, al mogao je nauku ovu i za uvjek svršiti, jer da upalom stvorena para toliko
oduška imala nije, koliko je doista imala, morao bi silnomu tlaku podleći, kao što ovo
svjedoči slieđeća činjenica:


Tri su sobe savezne, a u radećoj sobi odtisnula je para njekoliko milimetra cieli
strop, na kojemu je više stotina centi žita natovareno, probila je 13 okna, na 2 prozora
i ormaru iztisla đvoja vratašca, a jer bjehu prva i druga susjedna soba zatvorene,
probila je oblogu na obojih vratih, pa i ovdje razbila njekoliko okna, dapače prozorne
zastore mjestimično pi-obušila, a više od 10 cvietnih lonaca na komade razprsnula. —
Snaga dakle tolika, da je samo srećom tom, što je na sve strane para na odušak
naišla i moj mudri lovac živ ostao. — Hoće li ovim primjerom tko prijana lovca još
nadmudriti? — M. R. ^


Lov na vidre u Glogovniei. Dne 10. prosinca pr. g. ubio je Gjuro Vallie,
mlinar iz Tomice kod Broda na Savi, u potoku Glogovniei vidraea, koji je vagao 8 k.,
a mjerio od vrha njuške do na kraj repa 1"35 m. — Dne 12. prosinca pako uhitio
je isti lovac i vidru, koja je vagala 7 k., a mjerila 1 24 m. — Isti lovac ubio je
nadalje za vrieme od 1. kolovoza 1885. do 1. 1886. : 2 lijaoa, 3 lisice, 38 komada
zečeva, 1 šljuku i 2 jarebice — što dovoljno obilje divljači u tamošnjem reviru
dokazuje. J. Popović.


Hajke. Dne 2. siečnja t. g. obdržavana bi u lugu „Dobreču" nedaleko Mitrovice
hajka na kurjake. Ubita su dva kurjaka i dvie lisice. — Kao njeki kuriozum
ostaje pri tom spomenuti, da su jednomu kurjaku bile uši i rep obrezane, kao što se
to običajno čini kod pasa parcovara. Kurjak mogao je biti već u trećoj godini, nu bio
je ipak kržljav, te se dobro vidjelo, kako je u razvoju zaostao, što sve dalje sluti, da
je ođhranjen u kući, a tek onda, kad bje odrasao, da se je opet vi-atio svojim.


Dn e 14. siečnj a pako obdržavana bi u području političke obćine begtežke
hajka na kurjake; nu kako nam prijatelj javlja, pokraj čitave vojske hajkača i strie-
Ijaca ostade lov ipak jalov!


Dn e 5. veljač e obdržavana bi hajka u šumah urbar, imovnih obćina Dugoselo
i Kraljevce; kurjak žalibože nebje nijedan uhićen, ali su zato ubijene bar četiri lisice.


Knjižtvo.


Magjarska šumarska literatura. Magjarska šumarska knjiga, u koliko i jest
u najnovije doba silno uzela napredovati, ipak je dosta mlada i siromašna. Od starijih
djela postoje: „Šumarski kolendar od g. 1835." -— „Die Plugsandbildung" od Ađ.
Ploetza od g. 1846.; zatim nješto članaka od Iv. Nagyvathy-a i Franje Pethe-a u
listovih gospodarskih. Najstarije magjarsko šumarsko djelo pako jest knjiga „0 koristi
smreke i koristi izradjivanja šindre" od Oroszhgy Deaka. — Najveće djelo pako „Erđeszeti
Lapok" („Šumarski list") koji već 18 godina postoji. — Od ostalih djela pako
spomena su vriedna „Katekizam šumarstva" od A. Bedo-a, „Šumarska taksacija" od


J. Scholtza i L. Fekete-a, „Šumarska uporaba" od Zige Szecsia, „Pošumljenje pješčara"
od F. Illesa, „Nauka o sadjenju i gojenju šuma" od F. lUesa i napokon tri svezka
,Zbirke šumarskih zakona i naredaba." — Većinu tih djela izdalo je magjarsko šumarsko
družtvo.