DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 138 —


Osim gori rečene količine dužica, bilo je koncem prosinca na sisačkili
tovarištih još i oko 80.000 komada željezničkih podvlaka.


Ovdje možemo podjedno spomenuti, da je ravnateljstvo kr. ug. državnih
željeznica, na dne 10. veljače t. g. obdržavalo jeftimbu za dobavu 110.000 kom.
raznolikih hrastovih podvlaka, za željezničku prugu Sunja-Brod-Nova-Gradiška.


Tvrdka Valentin et Comp. pako, koja je i ove godine dostala hrastove
u šumah kneza Schaumburg-Lippea kraj Virovitice, gradi kako nam odanle javljaju,
od postaje Slatina Barć-Pakračke željeznice, vicinalnu šumarsku,željezničku
prugu do šume „Viljevsko", ležećoj u Podravini, 2V2 sata odaljeno od Slatine.


Kako nam javljaju, sklopljeno je u Sisku u najnovije doba njekohko dosta
povoljnih prodaja dtižica ovogodišnje proizvodnje, od kojih nam naročito spomenuti
prodju oveće jedne partije bosanske robe, uz obični rabat i cienu
od 192´5 for. tako da se pravom nadati, da je time ono mrtvilo, koje je u
posliednje doba na tom polju trgovine postojalo, ustupilo i opet mjesto, normalnim
odnošajem.


Zagreb , koncem veljače 1886.


LZST^K:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva. Upravljajući odbor
držao je dne 8. veljače redovita sjednicu u prisutnosti sliedede p. n. g. odbornika M.
pl. Dursta, A. Soretiea, J. Ettingera, V. Koroškenyi-a, F. KesterSanka i E. Fišbacha.


Nakon pročitanja sjedniSkoga zapisnika od 30. prosinca pr. g. budu pročitani
razni na družtvo prispjeli dopisi, zatim bude zaključeno, pozivom na svojedobni zaključak
VIII. glavno skupštine, vis. kr, zemalj. vladi podnieti molbu, da visokoista
sazove enketu strukovnjaka i vještaka, koja bi imala izpitati tegobe glede šumarskoga
učilišta u Križevcih, a podjedno utanačiti način, kojim bi se pitanje uređjenja šumarske
obuke TI Hrvatskoj moglo najsgodnije urediti.


Zatim budu preizpitani i odobreni računi uredničtva, o oglasih, i u tu svrhu


unišlih pristojba za g. 1885., sa izkazanim prihodom od 34 for. 44 novč.


Nadalje zaključi odbor, upraviti na visoku kr. zemalj. vladu predstavku u pred


metu uređjenja centralnoga biljevišta za Hrvatsku i Slavoniju, uz intervenciju gumarskoga


družtva, te pripomoč iz novaca zemaljske kulturielne zaklade, iz kojega bi se biljevišta


naročito maloposjednici, seljaci i siromašne urb. imovne obdine mogle obskrbljivati,


stranom bezplatno, a stranom i opet uz snižene ciene potrebnim kulturnim materija


lom. Konačno zaključi odbor medju ostalim i to, da se za družtvenu knjižnicu imadu


nabaviti sve hrvatske šumarske knjige, u koliko družtvo takovih još neima, te pozvati


naročitim pozivom još svi oni domači šumarski činovnici, koji do sada još nisu članovi


družtva, da takovom pristupe.


Trgovačke viesti.


šumske prodaje III. Donašamo naknadno, da su prigodom, na dne 9.
prosinca 1885. ponovno obdržavane dražbe, prigodom dražbe na dne 9. studena
neprodanih hrastova iz šuma križevačke imovne obćine, i to: 504 hrastova iz šume