DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 24     <-- 24 -->        PDF

118


U koliko se nadalje, sa strogo teoretičnoga gledišta, takovom poraziDJernom
podieljenju upravnih troškova prigovarati dade, to nam je ipak polag
izkustva, gledom na naše osebujne, od šumarskih odnošaja sjeverne Njemačke,
znatno se razlikujueih odnošaja, jedino takovim postupkom, moguće nauku o
čistom prihodu, u praksi provadjati.


Sliedećira primjerom nastojat ćemo napokon razjasniti samu metodu, koju
upotriebljujemo u praksi kod podieljivanja troškova poreza i gospodarstvenih
izdataka, na pojedine sastojine i njihove stojbinske vrstnoće.


U skrižaljci IV. vidimo, da je prihodna vriednost tla, jednaka glavnici
ustanovljenoj po čistoj zemljištnoj renti, a pošto smo u tom primjeru proračunali
čistu zemljištnu rentu polag financijalne obhodne dobe, to dobismo maksimum
iste, koji se „gospodarstvenom zemljištnom vriednošću" označuje.


U svakom se uredjenom šumskom gospodarstvu ova gospodarstvena zem-
Ijištna vriednost (B-u) pomoćju nijestnih skrižaljka drvne gromade i prihodne
vriednosti priličnom točnošću ustanovljuje, uzimajući pri tom u obzir, kod obračunavanja
troškova austrijanskim narodno - gospodarstvenim, a naročito i
šumsko-gospodarstvenim odnošajem, odgovarajuću modifikaciju računanja, to nam
sbroj, iz troškova zemljištne, kulturne (K) i upravne glavnice (V + S) pi´edstavlja


t. z. gospodarstvenu temeljnu glavnicu (G) koja bje u svrhu proizvodnje drva,
kod dobave
zemljišta uložena.
G + P


Ovoj temeljnoj gospodarskoj glavnici odgovarajući godišnji kamati


100 )
predstavljaju nara gospodarstvenu troškovnu rentu, dočim nam konačna vriednost
temeljne glavnice t. j . svota dobivena uz predmnjevu financijalne sječivne dobe,
iz sbroja činbenika G, i za 1 umanjenoga činbenika konačne vriednosti (skrižaljka
I. strana 105. Hempelovog šum. koledara), pi´edstavlja t. z. konačnu
vriednost gospodarskih troškova = G (N — 1).


Polag primjera, provedenoga u skrižaljci IV., proračunavaju se ovi, kod
uredjenja šumskoga gospodarenja po racijonalnih temeljih teorije o čistom prihodu,
najvažniji činbenici, (predmnjevajući i opet kulturne troškove sa 25 for. po hektar,
odnosno i kulturnu glavnicu (C) sa (25. 0-10o72)= 270 for.) na sliedeći način:


Skrižaljka V.


Razred stojliinske vrstnoće


P r e d ui 0 t
r. II. 1 III. IV. V.


iznos po hektar u for. a. vr.


Gospodarsko vriednosti tla (B-u)
88 (a 20 20 7


235 14G 110 8´)
(jospodarska troikovn i renta ´r" f 7-05 187 4,-38 3-30 2-ii5


, IO"


Gospodarska troškovna konačna vriednost G (N — 1) 2266 1408 lOGl 819


1804


Svršavajući time ta razmatranja, želimo, da se ovom nipošto novom, nu
za uspjeh šumskoga gospodarstva velevažnom naukom, čim točnije upoznajuoni šumari, koji bud s kojih razloga, do sada neimahu prilike s njom se
upoznati." F. X. K.