DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1886 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 109 —


drvlja dobivenoga iz tako mladih šuma, neuputno tu vrst šuma uvadjati, to
ova vrst uzgoja nemože odgovarati zahtievom najveće potrajne uharnosti.


S ovih nara se razloga, s gledišta privatno-gospodarstvenih — kaniti te vrsti
uzgoja, te ćemo ovo doduše vriedno, a u manjih kolikoća takodjer i uporabivo
drvo, jedino u većih šumskih gospodarstvih uzgajati, nu i tuj samo kao podredjenu
vrst i u smjesi s inimi vrstmi drveća.


Za uzgoj mješovitih šuma najbolje odgovaraju jela i smreka, (kako to i
našemu primjeru iztaknuti uredjajni razred A. pokazuje) u smjesi za Ustacami,
i to tako da se ove posliednje odgoje iz pojedinih nadstojnih, dobro krošnatih
i liepoga uzrasta, bukovih, javorovih, jasenovih ih hrastovih stabala.


Polag u skrižaljci II. proračunanoga primjera rentabilitetnoga računa, daje
ta vrst uzgoja uz visoki uzgoj ariševih šuma najveću rentu šumskoga tla, a
pošto ista, od svijuh inih na izbor stojećih vrstih uzgoja, ne samo najvećma i
najpodpunije — trajno podržanje snage tla osjegurava, već nam takodjer i
takove vrsti razvrstbina drva pruža, koje se u obće u trgovini drvom svako
doba traže, a koje budu i u buduće u većih količina, dobru prodju imale, to
ova vrst uglavničenja bezdvojbeno najbolje odgovara za uredjenje privatnih
gospodarstva.


I u našem primjeru moći ćemo s toga jedino ovu vrst uzgoja uzimati u
račun, u koliko bo vidimo, prispodabljajući raznolike proračune vriednosti tla,
da nam visoko-šumski uzgoj mješovite šume (razmjer smjesi 07 smreka i jela,
0´2 ariš i O´l listnato drvlje) uz financijalnu obhodnu dobu od 80 godina, pruža
najveću dubitnu mjeru od S^/o.


Ovo ukamaćenje nadalje odgovara u onome predjelu, ukamaćivanju
uobičajnom u poljoprivredi, bez industrijalnih poduzeća, kao što i gospodarstvena
prihodna vriednost tla od 39 for. po hektar, posvema tamošnjim obstojećim
posjedovnim i zemljištnim cienam odgovara.


Isto tako omogućuje spomenuta vrst uzgoja takodjer i uporabu postepenoga
priebornoga sjeka, uz dulje uporabno iiiti pomladno razdobje, čime se i opet,
negledeć na naravi odgovarajuće pomladjivanje sastojina, omogućuje ne samo
najveća proizvodnja drvne gromade, uz uzgoj vriednih jačih razvrstbina drva,
već nam se time omogućuje podjedno i dalnje povisivanje zemljištne rente;
0 čemu medjutim kasnije još i više.


Neima dvojbe, da uz predmnjevu takovoga načina ustanovljivanja našem
šumarskom računu, (u svrhe utanačenja dojdućega gospodarenja), za podlogu
služeće dobitne mjere, postupasmo strogo polag načelah valjanih u privatnom
šumarstvu, ter da uz takov način gospodarenja, uz najveće moguće ukamaćenje
u našoj (šumarskoj) obrti radećih glavnica, radimo po temeljnom načelu nauke o
čistom prihodu, naime da si uz postignuće najpodpunijih i najuharnijih šumskih
oblika, osjeguramo i najveću potrajnu rentu našega šumskoga gospodarstva.


Prateć pako te ciljeve dojdućega nam šumarenja, suditi ćemo pravedno
i 0 napredcih polučenih na polju inih gospodarskih grana za posliednjih
decenija, kaneć se podjedno dosadanjega u obće običajnoga šablonskoga,