DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 44 —


Raznoliko.


]^aeta loqtintur Primismo dopis, u kojemvi ivam prijatelj javlja, da je o. g. u
L šumarskom tečaja kr´iževačkoga zavoda uknpiio samo 13 shigatelja sumacaj
a i i^medju ovih, da jedna fcre<5ina ueima ni ono malo pređisnaiiia, što
se u pravilu i po propisih zavoda od slušatelja predmujeva. Tako
da dvojica tih slušatelja imadu jedva dvie gimnazije, a dvojica i opet
tri gimnaaije, jedan pako da je jedva navršio 13- godinu, dvojica da su
tjelesno skroz nesposobni (jedan nerazvijen i nenaravno malen, drugi grbav) za primitak
na takov zavod ! —Prepuštaju(fn samim dmgovom kornentar rečenoga — držimo,
da je to najboljim dokazom, po naSem družtvu jur toliko puta naglašene potrebe,
reorganizacije učilišta, koje uzprkos 25-godiŠnjeg obstanka te mnogobrojnih stipendija,
još sveudilj pod odnošaji, kakovi sa gori spojnenuti, trpjeti mora, jer takovim materijalom
jedva da je koji uspjeh moguć.


G-lavna skupština hrv.-slav. gospodarskoga đružtva, obđržavana u Zagrebu
dne 15. prosinca 1885., razpravljala jest medju ostalim sliedeće predloge i molbe odnosece
se na šumarstvo; podružnica bribirska, umolila je skupštinu, da takova
podupre njezinu molbu na visoku vladu, da se iž:ašalje u podružnicu bribirsku strukovujak,
da razgleda i prouči vododerine, od kojih ondjeŠnje pU(´´anstvo veoma strada, pa
da ncini odredbe za uztuk ovim elementarnim nesrećam. Rako u „Nar. Nov. podu])ro je taj predlog i sam zastupnik vlade velemožni g. M. Halper, izjavljuju^ da
ima izgleda, da 6e mu se vec početkom buduče godine udovoljiti.


Podružnica novljanska , pako timoH, da vlada namjesti ondje posebnoga lugara (?)
za posao poŠumljenja Krša, a koprirniČka podružnica podnese predlog, da se umoli
vis. ;;em. vlada, da (mjogući narodu, koii neima prava drvarije, u imovnih šuma, bezplatno
(?!) ili bar jeftinu dobavu gorivih i gradjevnih drvah iz državnih šnmaj koji
prcdiog medjutim skupština, kako se to i predmnjevati dalo, prihvatila nije.


Mi držimo n obće da predloži bribirske kao i novljanske podružnice,
spadaju u prvom redu u resort šumarskoga odsjeka vis.
vlade, odnosno u djelokrug odnosnih Šumarskih vještaka.


Sa sedme glavne skupštine kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva u
Idriji. Prigodom rečene skupštine usvojena bi medju inim slJedet´a resolucija: „Der
krainisch-kilstenlSndische Forstverein beauftragt den Vereinsaussehus sich mit der Bitte an
die k. k. Landesregievung in Laibach zu wenden, dass dieselbe in Anbetracht der Thatsaehe,
dass die Ziegen nur in der Nahe von Walduugen gelegenen G-egenden gel:ialten
werden und die Ziegenwaldweide an sich schon im § 4. des a. h. "Porstgeset^es euie
Waldver-wustung begnindet, ent-\veder im eigenen Wirkungškrei3e e´ue diesbezligliche
allgemeine Norrn erlassen, oder sich eventuell geneigt finden moge, die geeigneten
Schritte einzuleiteuj um den bosprohenen Uebelstande im legislativen Wege Mr immer
abzuhelfen."


Ifovi stroj za sjetvu žira. U „Oesterreichische Forst-Zeitung" br. 49, g. 1885.
opisuje nam g. Josip Sacher, vlastelinski šumarski činovnik u Slavoniji, po njemu
konstruirani novi stroj za sjetvu žira (Eichelsaatssetzer), koji je u mnogome sličan jur
poznatom stroju g. J. Etiingera, a i onom g. V, Mttllera. Uz opis donaša pomenuti
list takodjer i potanku sUku rečenog stroja.


Dobivanje ulja iz drva. Čitamo u „L´Ecbo Forestier": U novije doba preuze
u Švedskoj proizvodnja ulja iz drva. Ulje se to dobiva naročito iz žilja i korjenja posječenog
stabalja. Drvo se u tu svrhu na suho destilira. Osim drvnog ulja dobivaju
se pri tom još i kao nuzgredni užitci terpontin, kreozot, drvni ugljen, te katran Ovo
ulje vrlo je jeftina, a plača se jedna litra po 55 centima, ne eksplodira, al se u običm
svetiljka, radi razvijajučeg se dima nemože rabiti. Upotrebljuju pako u tu svrhu rvo