DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 38     <-- 38 -->        PDF

^ 38 —


U iateresu stvari pako budi opet sliede*5e spomenuto:


1. Sve ureduiiStva se tiSu(5e dopise i pošiljke, valja poslati
franko izravno pod adresom osobe urednika lista, u Zagreb, Streljačka
ulica br, 7. Sva pisma, tižuda se družtva i uprave, kao i novce i t. d, pako
pod adresom predsjedništva, odnosno onom p. n. g. družtvenoga tajnika (Zagreb. Preradovit^
eva ulica bn 25,).
2. Kukopisi se nevra(5aju.
3. Nagradjivaju se u načelu svi originalni Članci uvršteni u „Šumarskom listu"
i to prema tome, da li je uredniČtvo imalo više ili manje izpravljati i preradjivati, kao
i prema važnosti i stručnoj vrlednosti Članka, sa 16—40 for. po tiskovni arak.
4. Za posebne oveće, kao i inače vriednije radnje, može urednictvo medjutim
takodjer i Ye6e nagrade ugovoriti, a dopitati Če se prema potrebi nagrade i za prevode,
koje nagrade medjutim nebudu nigda veće od polovine onib pod 3 spomenutih.
5. Eađnje priposlane uredničtvu u drugom, no hrvatskom ili srpskom jeziku u
pravilu se nenagrađjuju, isto tako ni različite viesti. *
6. Suradnici objelodanjujući pod 3 i 4 spomenute radnje, imadu u slučaju, da
se u korist družtva odriču nagrade — tu svoju odluku naročito uredničtvu izjaviti.
7. Za objelodanjivanje oglasa ustanovljen jest po upravljajućem odboru družtva,
posebni eienik. Oglasi se Šalju uredničtvu.
Što se napokon samog izplačivanja nagrada suradnikom lista tiČe, to takove
urednik predlaže u odborskoj sjednici, sliedivšoj iza objelodanjenja odnosnog članka,
upravljajućem odboru, koj ih onda dopituje, a tajnik izplačuje.


Konačno pako nemožemo na ino, van i ovom sgodom opet pozvati
p. n. g. Članove, da svaki njih — u interesu napredka družtva


— nastoji oko čim većeg umnožanja družtvenih članova — Sto će
biti tim laglje moguće, jer u nas imade žalibože još i danas liepi
broj šumara, Šumskih trgovaca i š umo-posj ednika, koji mogući —
ipak ih zaman tražimo medju Članovi ovoga družtva. Sjetimo ih, gdje
ih susretnemo, njihove dužnosti i kao rodoljuba i kao strukovnjaka.
Objava. U slučaju, da kojemu našemu članu pomanjka po koji svežČić „Šumar,
lista", priobćujemo, da imade kod predsjedničtva još zaliha sliedećih svežčićah:


Od godine 1883. — odnosno VII. tečaja.
)d 1 svezka 2 1:om;
2 2


» w »


3 2


M jj r)
n 4 » 2 n
2


JI


" 5 n


6 2


» » »
Od godine 1884. — odnosno VIII. tečaja.
Od 1 svezka 11 komada
Ij 2 „ 4 n


»
» n 11


4 3
5 2


» n »
)7 6 n 20 n
Od godine 1885, — od] nosno IX . t^ žčaja.
Od 1 svezka 1 komad


2 « 2 „
» 3 1 ,


n


»
n 4 » 2 „
» 5 n 1 «
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 39 —


Od 6 svezka 2 komada
)^ ´7 i 8 „ 1 „


„ 10 „ 5 „
^ , . .„ 11 -, 6 „ , .
„ 12 „ 20 „
Prijave prima p red sjedni čt ?o do 15. veljaće t. g,, jer će se posije toga
vremena sa ovimi ostanci drugačije razpolagati, za te svežčiće netraži se, u koliko
služe za popuujenje, nikakova posebna odšteta, i poslati će se franko pod omotom.
Koj bi želio čitavo jedno godište naručiti, stoji takovo cielo godište za člana
4 for. za nečlana 8 for. a. vr. Predsjedništvo hrv.-slav. šum. družtva.
Šumarske službe u Bosnoj i Hercegovini. Čujemo da zajednička vlada
namjerava broj šumarskog osoblja u zaposjednutih pokraj inah skorim svrsi shodno umnožati,
a s tom vješću u savezu javljamo podjedno, da se sve odnosne molbenice imadu
upravljati na zemaljsku vladu u Sarajevu.


Trgovačke viestl.


Statistični podatei o tržnih ciena gorivih drva. Pošto nam uzprkos molbe,
koju u posljednjem broju o. 1. upravismo na g. drugove, jo§ uviek manjkaju mjestne
tržne ciene gorivih drva za Varaždin, Krapinu, Koprivnicu, Viroviticu, Osiek, Zemun,
Mitrovicu, Požegu, Rieku, Pakrac, Novu Gradišku, Brod, Sisak, Ogulin i Karlovac,
to ovime ponavljamo odnosno molbu, moleć drugove naše, da nam odnosne podatke
čim piije (po vrsti drva i razredu kakvoću) saobćiti izvole.


Šumske prodaje. Prigodom na dne 23, studena 1885. kod Šumsko-gospodarstvenog
ureda II. banske imovne obćine u Petrinji obdržavane dražbe, postignut bi sliedeći
uspjeh : Stiglo je ukupno 8 ponuda, i to, za 100 komada hrastova u Šumskom srezu ^^Krndija"
procienjenih na ukupno 2676 for. 10 nvč. ponuda Paje Maihovića iz
Jasenovca na 2940 for. Za 65 hrastova iz šumskog sreza „Zabarski bok"
procienjenih na 1647 for. 58 nČ., ponuda-S. Merkadije iz Jasenovca na 1780 for.,
te ponuda dostalea P. Mačk o vic a na 1805 for. Za 77 hrastova iz šumskog sreza
„Dvojani" procienjenih na 1382 for. 96 nč., ponuda Karla Morovića iz Siska
na 1480 for. Za 281 hrastovo stablo, iz Šumskog sreza „Cadjavski bok", procienjenih
na 5295 for. 44 novč.´, ponuda L. Blasicha iz Siska, na 5700 for., te ponuda
dostalea K. Morovića na 5861 fr. Za 157 hrastova iz šumskog sreza „Evin
budjak" procienjenih na 2413 for. 40 novč., ponuda A Šepovića iz Siska na
2620 for. Za 365 hrastova iz Šumskog sreza „Nartak" procienjenih na 614 for.
72 nč., ponuda A. Šepovića na630fr. Sjećina u srezu „Karliee o kruž, V."
ostade neprodana sbog posvemašnjeg pomanjkanja ponuda.


Prigodom na dne 27. studena 1885., ponovno kod poglavarstva grada
,.Petrinje^´ obdržavane dražbene prodaje 2593 hrastova iz gradskih šuma, ostao je Trontl,
ponudom od 55.500 for. dostalcem, jer drugih ponuda bilo nije.


Dne 3. prosinca p. g. obdržavana bi kod Šumskog upraviteljstva kneza Thurn-
Taxisa u Lekeniku, javna dražbena prodaja, od po prilici 1000 m^ hrastovih gradivih,
te do 7000 m^ hrastovih i bukovih gorivih drva.


Dne 28. prosinca obrdžavana bi kod kr. podžupanije vukovarske pismena
dražbena prodaja cielokupne kolikoće hrastovih, cerovih i grabovih drva, iz šume
obeine petrovačke „Mladi lug i Trnovec" u procienbenoj vriednosti od 8875 for.
Uspjeh tih dražba nije nam još saobćen.


Dne 28, prosinca, obdržavana bi kod šumsko-gospođarskog ureda ogulinske
imovne obćine, dražbena prodaja zakupa na 3 godine, bukove gube uzrastle u imovinskih
šumah. Uzklična ciena 120 for.