DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 28 "
IL


Govoreći već o ribarsvu u Hrvatskoj, prelazimo sada u sliedećem na samo
opisivanje raznih u naroda našeg običajnih načina, kojimi se kod nas ribolov u
slađkih ili kopnih vodah obavlja, jesu to pako slieđeči načini :^´


1.
Lov rukama. Ovo je bezdvojbeno najstariji način ribolova, al podjedno
i najprimitivniji. Kibaru netreba pri tom nikojeg alata, vještina glavni je uvjet
uspjeha. Tražeći lovac ribe rukama u škuljah, pod kladarjem i kamenjem, mora
osobito da pazi, da mu riba neizmaši — nepobjegne. Zahvativ ribu, on ju izbaci
na suho.


Ovaj način ribolova nalazimo danas još u potocih plitke vode, te ubavih,
kršnih obala, dakle tamo, gdje je lov mrežom nemoguć. Imade vještaka,. koji
umiju rukom dosti, a i velike ribe nahvatati.


2,.
Lov ostmi. Osti (Wurfspiess), načinjene su iz željeza, u oblikustrielice.
Osti lovac baca u ribu ili za njom, prema tome da li bježi ili miruje. Ostmi
se riba probode, te onda ulovi. Osti imadu obično 4—5 zuba sa zazubicama,
koje prieče, da jednom nabodena riba s ostice neopadne. Na stražnjem kraju
osti nalazi se šupalj držak, u koji je drveno držalo, u duljini od 5—6 metara
ućvršćeno. Na ^osti samoj učvršćena je često struna sa plutom, za da se
ranjena riba uzmogne naći. Tko je vješt bacanju osti, može obilno naloviti ribe.
Ostmi se riba i po noći tuče.


3.
Lov vršom ili vršami. Vrši spletene su od vrbovog šiblja, naliče
valjku, koji je s jedne strane zatvoren u šilj, dočim s druge strane imade
učvršćen pleter, u obliku lievka. Na ovoj se strani, oko lievkova otvora vrša
okiti zelenilom. U vrše nameće se kamenje, da lašnje tonu, osim toga sira,
proje i t. d. Tako napunjenu vršu onda namještaju u vir kraj obale. Udje li
riba u vršu, nemože više natrag, jer rečeni lievak završuje đugimi šibami, koje
riba ulazeć, lasno razstrani, ali se zato neda natrag. Drugi kraj vrše uredjen
je tako, da ga je moći otvoriti, te na nj ulovljenu ribu vaditi.


Tim se hvatanjem ponajpače pastirčad bavi, koja pasec duž obalah voda
i potoka marvu, kroz dan lasno koševe nadgledati može. Vrši se te ostavljaju
često i preko noći u vodi.


4Lov
bubnjem. Taj tako zvani bubanj, naliči ustrojem prije spomenutoj
vrši, samo što nije iz šiblja, već iz debele predje ili konopca´ spleten. Bubanj


* Veltizanimive te podatke imademo ponajpre zahvahti g. kr, katastral.
sumsicom


nadzorniku J. Ettingeni, koji službujući dulje vremena n Poduuavju imao je,


;i i uzeo


sgodu upoznati se baš potanko našim ribarstvom.