DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 26 ~
Trgovina ribom u nas jur se za rana, osoMto po nizinah Dunava, Save i
Drave razvila. Osobito se ta vrst trgovine u nas po6e razvijati u 17. vieku,


— dok se počelo strogo obdržavati razne crkvene poste — te riba tako rekuć
jedinom postnom branom smatrala. Trgovalo se najviše sušenom kao i posoljenom
ribom, te se ta trgovina u njekih stranah (na pr. području Lonjskog
polja) uzdržala i do najnovijega doba.
Razvitkom trgovine ribom, počima u nas takodjer i prvi zametak umnom
ribogojstvu u ribnjacib i u inih zabranjenih vodah.


Kako drugud, tako bijahu i u Hrvatskoj Monasi, a naročito Isusovci prvi,
koji koncem 17. i tečajem 18. vieka, po svojih diljem Hrvatske se sterućih
imanjih, uređiše manje veće ribnjake i jezerca u svrhe umjetnoga ribogojstva.
Najljepše uredjene ribnjake nalazimo ono doba u Trakošćanu i Klenovniku kraj
Varaždina, zatim Pankovcu kraj Zagreba i t. đ.


Koncem 18. a početkom 19. vieka pako vidimo, da već većina naših
šlivarija i gospoštija u blizini odnosnih gradina, svoje posebne ribnjake imade.


Rieđko se gdje medjutim to doba još pazilo na umjetno gojenje plemenite
ribe, zadovoljno se držalo imati ribnjak pun krapa ili šarana; pastrve i druge
plemenitije vrsti, još su vrlo rieđke bile u tih ribnjacih.


Racionalnije se počelo ribogojstvo u nas gojiti tek početkom ovoga vieka,
kad no zagrebački nadbiskupi Alagović i Haulik, u zagrebačkom nadbiskupskom
vrtu i Maksimiru osnovaše prekrasne ribnjake, te kojih primjer do mala i
drugi velikaši nasliediše. I tako nalazimo to doba već i u Brezovici (imanje
grofa Gjulaja), Kerestincu (grof Palovicini), Trakošćanu (grof Drašković), Rasini
(barun Inkey) i t. d. ribogojstvo u liepome razvitku, dapače to doba u istinu
malo je bilo gospoštija u nas, koje neimahu svojih ribnjaka od kuda se podmirivahu
potrebe gospodskog stola. Dapače to doba nalazimo već i u Bistri?
Čabru i Mokricah, da se pastrve goje.


Usljed novonastavših agrikulturnih kao i socijaluih i narodno-gospodarstvenih
odnošaja u obće, u nas iza godine 1848. — vidimo ipak —- naskoro,
da i ribogojstvo u Hrvatskoj sve to više i više počelo nazadovati.


Još nedavno sa bogatstva ribom sloveći ribnjaci, zamuljuju se, jer se nesnaže,
a po malo i u obće zapuštaju, a napokon i u ritove i sjenokoše pretvaraju.
U mjesto ribogojstva vidimo, gdje to doba žalibože sve više i više
preotimlje nerazložno uništivanje ribe — lovom, trovom i dinamitom. Činilo se
to nečuveno barbarskim načinom i u Primorju i po kopnih voda, sve do najnovijega
doba.


Racionalno se danas u nas ribogojstvo tjera, koliko znamo u Trakošćanu
i Čabru gdje se pastrve i umjetno plode i uzgajaju.
Ako pako uzprkos svega toga, trgovina ribom u nas nije zapela, imade
se to zahvaliti jedino bogatstvu naših rieka.


Tako se i danas iz Slavonije još izim one množine svježih dunavskih i
dravskih riba, koja se potroši u zemlji. razpoSilje znatna mno^.ina i u T>udimpeštu
i Beč i susjedne ugarske županije.