DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 1     <-- 1 -->        PDF

mtfem II


-^M-


Br. I u ZAGREBU, 1. siečnja 1886; God. X.


Sudruzil Stvarajmo jur zasnovanu pripomoćnu zadrugu u
našem družtvu.


Ako i jest sađanje doba, doba racionalnoga i praktičnoga rađa, ako i za
ista to doba u sebi krije biljeg materijalizma, ako i svaki pojedini, prisiljen
raznimi kulturnimi odnošaji, nastoji §to više za sebe steći, te ovako sebi i svojemu
ognjištu što sigurniju budućnost obezbjeđiti, ipak, a to radošću tvrdimo
i bilježimo, nije nikad ćovječansko družtvo u toj „borbi za bit je" napustilo
filantropisam; nije napustilo pobudjivati interes oko udruživanja u svrhu sveobćega
dobra, nije napustilo nadahnjivati sućut, da požrtvovanom odvažnošću
bližnjemu podaje svoju pomoćnu ruku u opasnom momentu, pa mu tako ublaži
nesmiljeni udes; a gdje je ruka pojedinca nemoćna u podavanju lieka, tamo
dopiru sabrane sile više nas, tamo nosi liek naše udruživanje.


Tomu za dokaz jesu i zaista raznovrstna naša udruživanja plemenitom
nakanom, bjedu ublaživati i neoborovi udes čovjekoljubnim činom barem ponješto
snošljivijim učiniti.


Na čast našim suvremenikom i sadanjerau duhu vremena budi rečeno,
da su to stečevine ovoga vieka; samo da navedemo, zadruge za utočišta za nemoćnu
djecu; — odmorišta za sirotcad na praznike (ferialne kolonije); —
gospojinske udruge za odjevanje siromašne djece i za nabavu njima potrebitoga
školskoga nareda; — udruge za nadarivanje djece radničkoga staleža
koristnimi stvari piigodnim borom; — njega ranjenikah po glasovitoj ženevskoj
konvenciji; ~ udruživanje obćinarah za namaknuti pripomoć poslije požara i
inih nesgodah kod gospodarstva; — udruge radnikah istoga zvanja (na pr. u
rudnicih) za svoje udovice i sirotčadi; — zaklade za nemoćne radnike, ustrojene
zaštitom istoga vlastnika pojedinih poduzećah; — sve su to institucije mlađjahne,
— uredbe ovoga vieka i zasnovane požrtvovnom odvažnošću i nakanom,
nevolji i bjedi ođmagati koliko to u naših silah stoji.


Tako se dovere filantropsko udruživanje u tom vieku do visine, koja se
prije ni naslućivala nije, pa ni naše družtvo nije pogledom na takovu instituciju
zaostalo.


1
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 2     <-- 2 -->        PDF

~ 2 —


U svietu nebi bilo nikakva napređka, kada čovjek nebi živio u zadrugi,
kad se pojedine sile nebi dražile, da stvore snagu. Pitanje o potrebi i koristi
udruživanja socijalmh, dobrotvornih i ekonomskih silah u nas se već odavna
raspravlja, pak se i obćenito već priznaje, da je partikularizam tim štetniji
po nas, čim smo narod manji i slabiji, pak da mi, nebudemo li jednom oko
svake dobro zamišljene i koristne zasnove složno na okupu, nećemo nikad
dostati se cilja, koji svakomu mora biti pred očima. Da toga bude, evo sgode.


Naveli smo, da i naše družtvo zakriljuje čovjekoljubnu udrugu. Sedma
bo glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva držana dne 12. i 14. kolovoza
1883. u Ogulinu, nadahnuta važnošću hitre pripomoći u nesgodi, te osvjedočena
0 snazi udruživanja u takovih okolnostih, stvorila je u krilu našega
družtva pripomoćnu zakladu u tu svrhu, da se iz njezinih kamatah godimice
podpora daje potrebnim udovam i sirotam bivših đružtvenih članovah. U tom
pogledu brojimo ogulinsku glavnu skupštinu medju najvažnije naše sastanke.
Zametak toj zakladi jest sliedeći:


Bile su se za vrieme obstanka našega družtva naime za razđobja 1877,
do 1882. nakupile znatne tražbine u ime zaostale članarine kod njekih naših
članovah i inih pristojbah; te su tražbine iznosile oko 1200 for, a. vr.; predsjednlčtvo
laćalo se je ozbiljno te tražbine efektuirati, te živim nastojanjem
oko toga, pošlo mu je to i za rukom; napose naši članovi hvalevrieđnom odanošću
napram našemu družtvu ođazvaše se po gotovo svi tomu pozivu tako,
da je predsjedničtvo OP/o svih tražbinah ubralo. Pošto su se iz te svote imali
pokriti jošte njeki družtveni troškovi za upravnu godinu 1883., ostalo je 1000 fr.
sa odnosnimi kamati razpoloživo. U predhođnom sastanku svijuh na glavnu
skupštinu došavših članovah pobudila se je želja, da se ovim viškom zasnuje u
kriluhrv.-slav, šumarskoga družtva dobrotvorna zaklada, a glavna skupština
stvori zaključak, da se ovim novcem zasnuje temelj zakladi u iznosu od
5000 ir. a. vr. u tu svrhu, da se iz njezinih kamatah godimice podpora daje
potrebnim udovam ili sirotam iza umrlih đružtvenih članovah, a iza motivacije
po jednom članu skupštine, „da narod, koji svoje mrtve neštuje, neima-budućnosti",
i da je živim nastojanjem za svoju struku prerano preminuloga prvoga
zagrebačkoga nadšumara Vladoja Koroškeny-a, iza kako je višegodišnjim predhodnim
radom i dogovaranjem osigurao životnu snagu svojoj zamisli, šumarsko
družtvo na koncu godine ISŽG. uzkrišeno, i da se uslied toga isti kao začetnik
toga družtva smatrati mora,´ prihvati glavna skupština predlog, da se zakladi
Koroškenja"; — a pošto je ista glavna skupština pretresala nova družtvena
pravila, uvrstile su se potanje ustanove te zaklade u nova pravila, koja
su visokoj kr. zem. vladi Hrvatske Slavonije i Dalmacije podnesena, i visokim
odpisom od 5. siečnja 1884. br, 47.781, po njoj i potvrdjena.


Da pružimo našim članovom što bolju ubaviest ob ustanovah te zaklade,
pnobćujemo ovdje one §§. đružtvenih pravilah, koji se odnose na tu zakladu.
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Odsjek V.


Zaklada,


utemeljena na uspomenu nadšumara i prvoga družtvenoga tajnika Vladoja pl.
Koroškenj-a, po VIL glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga družtva u Ogulinu
dne 14. kolovoza 1883.


§. 24.


Strukovnjaci i prijatelji domaćega šumarstva sabrani na VII. glavnoj
skupštini u Ogulinu, utemeljili su dne 14. kolovoza 1883. u naručju šumarskoga
družtva posebnu zakladu u iznosu od 5000 for. u tu svrhu, da se iz njezinih
kamatah godimice podpora daje potrebnim udovam ili sirotam takovih šumarskih
činovnikah, čijih je suprug, odnosno otac počam od prvoga pristupa u šumarsko
družtvo stalno i barem 5 (pet) godina bio ma koje vrsti članom toga družtva,
kao takav udovoljio svojim obvezatnostim, i u tu zakladu jedan za sve puta
uplatio 5 (pet) forinta a. vr. pristupnine.


§, 27,


Ova zaklada stvoriti će se:


1. Iz one hiljade forinti, što no je upravljajući odbor izkazao, da, odbiv
sve ovogodišnje administrativne troškove, ostane kao višak iz zaostale jur utjerane
članarine.
2. Iz gore u §. 24. navedene pristupnine sa 5 for. a, vr.
3. Iz dobrovoljnih prinosah, koje će članovi i prijatelji družtva u tu plemenitu
svrhu htjeti doprinieti. U tu svrhu pozvati će upravljajući odbor svake
godine 1. rujna okružnicom članove i prijatelje te ideje u svrhu maloga dara,
koj i izpod forinte biti može.
4. Iz V^ ^^ prištednje redovitih družtvevih godišnjih dohodakah.
5. Iz 257o godišnjih kamatah čitave zaklade, koji se imaju svake godine
kapitalizovati.
6. Iz dogodomičnih zapisah.
7. Iz nerazđieljenih kamatah, ako naime nije potreba nastala kamate ili
jedan dio kamatah razdieliti.
§- 28-"


Glavnica zaklade ima se uložiti u državnih papirlh, a može se pozajmiti i
na hipotekamu sigurnost.
§. 29.
Ovom zakladom upravlja upravljajući odbor hrvatsko-slav. šumarskoga
družtva uz sliedeći naputak:


1. Razpisnje oglase u javnih glasiUh sbog podnošenja obrazh)ženih molbenicah
za podpore.
2. Odlučuje, da li se ima podpora đopitati i kojom visinom.


ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 4 —


^ 3. Polaže godišnji račun glavnoj skupštini.


4. Obnaroduje ga u šumarskom listu, koj izlazi prvim siečnjem svake
godine.
5. Podpore diele se uviek 2. prosinca; u tu svrhu sastaje se upravljajući
odbor, te zaključuje pravili propisanim brojem.
6. Podpore glase uviek samo za istu godinu, te se imaju molitelji svake
godine s nova natjecati.
7. Dopitana pođpora nedaje uživatelju nikakovu prednost kod udioničtovanja
podporah, koje će se buduće godine porazdieliti.
8. Pojedinim moliteljem pružiti se imajuća podpora nemože manja biti
u prvih 5 godiiiah od 25 for. a. vr.
9. Kod porazdieljivanja podporah ima se po saviestnom prosudjenju imućtvenih
odnosaja u pravilu pozornost svratiti, da prema svrsi zaklade čim više
njih udioničtvuju u pođpori.
10. Nije izključen slučaj podavanja stalne godišnje podpore (ako to okolnosti
dopuštaju) na sirotčad, ako se kani naobraziti za šumarsku struku, za
vrieme boravljenja na kojem strukovnom zavodu, dok im je napredak povoljan
i ćudoredje pohvalno.
11. Podpore mogu dobiti samo neporočne osobe, koje su uzornoga ponašanja.
Potrebitu orientaciju namakne si odbor od družtvenih članovah i nadležne
oblasti.
12. Punoljetnimi postale sirote mogu podporu dobiti samo onda, ako
upravni odbor pronadje, da su posve nesposobne za rad i zaslužbu.
13. U vanrednih slučajevih podieljuje glavna skupština direktiva upravljajućemu
odboru.
§. 30.


Ima jednom zaklada podpunih 5000 for., ustanoviti će glavna skupština
novi način za namaknuće dalnjih 5000 for, u istu plemenitu svrhu, ako će
to okolnosti družtva dopustiti i ako se pokazuje potreba, zakladu povisiti.


§- 31-


Ova zaklada stupa u život prvim siečnjem 1884.


Za slučaj razlaza družtva odredjuje posljednja glavna skupština, tko da
nadalje upravlja tom zakladom.


Ova zaklada narasla je za ove dvie godine, odkad je utemeljena, što kaniati,
što darovi i pristupninom udrugarah na 1743 for. 81 aovč.


Od većih darovateljah imamo napomenuti imovnu obćinu otočku, koja
J^ zakladi darovala 100 for. i revnoga našega sučlana gospodina Miju liado
«^vića, šumarnika kutjevskoga, koji je udrugi pristupio sa 100 for.