DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 503 —


Na dne 15. prosinca, obđržavat ie se kod šumsko-gospodai´skog ureda Otočke
imovne obdine n Otočcu, dražbena prodaja sliedećih šumskih proizvoda:


Sjeeivo


C i e n a


drvo
Vrst Broj


poje-1 ,


Šumsk i sre z Šumski predjel tvorivo !-. ,. ukupno


dince 1 ´^


drva stabala o
1 bC
>co
kub.
mot. n s,s
for. nč for. nč.
..a
^
Eompoljski vrh
Crno jezero
Kuterevska kosa
Poljjčki vrh
Lisae
Tro vrh
hrast
jela
bukva
313
819
140
590
1828
344


5
3
2
70
20
80
3363
5833
963
_ |
60
20
>a bukva 58 152 2 80 425 60
o
o
Brušljan Brušljan bukva
bukva

35

82
873


2
60
80
523
229
80
60
Jelova i Apaštin llijina greda jela 313 835 — 3 80 2672
m
a
QQ
O
M
Biele i orno grede
Bakovac
Begovača i erni vrh
Kaleiea vrh
Lisina
Jasenova kosa
Bakovac
Crni vrh
Medvedjak
Brujioa vrh
bukva
jela
bukva
jela
jela
bukva
jela
bukva
jela
1´24
570
120
124
1060
54
182
15
73
296
1352
278
325
2605
169
493
34
232
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
60
20
60
90
50
90
50
90
661
3516
611
845
7554
397
1429
85
672
20
20
60
50
50
70
80
ei
J d
>sS
C
´ :
Markovie rudine
Duman
Godaea
Komarniea
Smrčevac korad
Vrhoviee
Duliba
Uuman đo biljevine
Drvenjak
VrbiSke drage
Staparuša
Golosmrko
jela
jela
bukva
bor
bukva
bukva
jela
1627
53
40
353
82
35
136
2785
106
61
456
233
100
331
2
3
2
5
2
2
2
90
20
50
70
20
50
90
8076
339
152
2599
512
250
969
50
20
50
20
60
90
_

Bačinovae Brezova kosa i Crni vrh bukva 89 178 2 20 391 60
Rieka Rieka bukva 65 129 — 2 60 322 50
ni Plitvice Bieka kosa bukva 18 35 — 2 20 77
M
><:^
C3
O)
^
o
.id
Klokoeevica
Grabovorame
Sakriveiika
Usmacev vrh
Nehljuška gora
Bubinko
Maričiea vrh
Mrsi nj
Matijevića vrli
Trio
Medvedjak
Tisov vrh
Sakrivenka vrževlt
,
usmacev vrh
Mali srnešćak
Mala i velika greda
Maričiea vrh, Raso > a
Trovrh
Mrsi nj
Kosa
Crni vrh
bukva
bukva
jela
buliva
jela
bukva
jela
bukva
bukva
bukva
jela
bukva
bukva
123
271
878
253
1432
195
464
185
112
111
247
122
147
bukva 1 98
246
678
2635
507
5012
391
1393
370
168
166
741
244
293
197.1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
90
90
30
90
30
90
30
90
90
90
30
90
90
90
477
1288
6060
963
11527
742
3203
703
319
315
1704
463
556
374
40
20
50
30
601
90
90
60
20 i
40
30
60
70
30
Ukupn 0 . . |lll2() 27065 873[ — — 72I44 60


Ostale viesti ob poznatih obavljenih dražba i prodaja, kaouspjesih takovih u posljednje doba obdržavanih poslova—žalibože
uzprkos ponovnih molba u ovom listu joS sveudilj neprimismo.