DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. u ZAGREBU, 1. prosinca 188S. God. IX.


IX. Glavna skupština šumarskoga družtva.
Polag u 11. svezku o. 1. po predsjedničtvu hrv.-slav. šumarskoga družtva
objelodanjenom programu, obdržavana bi na dne 16. studena t. g. u prostorijah
slavnoga hrv.-slav. gospodarskoga družtva u Zagrebu, ovogodišnja po broju deveta
izvanredna glavna skupština družtva.


Točno u urečeno vrieme bude skupština po predsjedniku družtva velemožnomu
g. M. pl. Durstu otvorena, te pozdraviv isti prisutnu gospodu izvanjske
članove p. n. g. Miju Zubundjiju, prof. Vladimira Kiseljaka, Šandora Perca i
Martina Starčevića, kao i prisutnu gospodu iz Zagreba — razjasni i obrazloži
skupštini, s kojih razloga je bio upravljajući odbor družtva primoran, svojedobno,
za ovu godinu u Novoj Gradiški urečenu IX. glavnu skupštinu odgoditi,
odnosno ovogodišnju izvanrednu glavnu skupštinu sazvati u Zagreb — te pozove
konačno u smislu dnevnoga reda skupštinu da izabere perovodju za
skupštinu. ´ ´


Perovodjom bude na to jednoglasno izabran g. šumar Martin Starčević.
Zatim pročita družtveni tajnik g. dr. V. Keroskonj izvješće o djelovanju
upravljajućega odbora tečajem g. 1885. — kako no ga u VIII. svezku o. 1. u
cielosti objelodanismo, koje izvješće skupština bez primjetbe na znanje uzme.


Kod 4. točke dnevnoga reda: ,Izbor družtvenoga pokrovitelja" zaključi
skupština na motivirani predlog g. tajnika Ker6šk6ny-a za sada još odustati
od izbora pokrovitelja, te izbor takovog staviti na dnevni red dojduće skupštine.


Zatim predje skupština na u dnevnom redu stojeći izbor drugoga podpredsjednika
družtva — ovdje odgodi predsjednik ponajprije skupštinu na pet
časova — dogovora radi. Kod zatim nastavljene sjednice, budu izabrana u
skrutinij gg. V. Kiseljak i I. Ettinger, na što se prešlo na glasovanje, te je
rezultat izbora bio taj, daje većinom glasova izabran podpredsjednikom
družtveni član i veleposjednik presvietlig. grof Rikard
Sermage.


Kod točke 6. dnevnoga reda, izpitivanje zaključnoga družtvenoga računa
za god. 1884., budu izabrani za revizore g. V. Kiseljak i Š. Pere, koji će izpitivanje
računa naknadno preduzeti.
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 474 —


Nakon toga predje skupština na pretresanje družtvenoga prorafiuna zag. 1886.,
koji bude po predlogu odbora nepromienjeno primljen, uz dodatak, da upravljajući
odbor sliede ćoj glavnoj skupštini podnese predlog u
pogledu upotriebljenja od g. 1884. i 1885. nakon konačnoga obračuna,
preostavšega razpoloživoga viška, u svrhe nagradjenja
kojega hrvatskoga šumarskoga djela — odnosno pisca.


Zatim izabra skupština g. Perca i Zabundjiju u pododboi´, koji će imat
obaviti skontrovanje družtvene blagajne i družtvenih zaklada, naime zaklade
utemeljiteljne i zaklade pripomoćne.


Kod točke 9. dnevnoga reda, tičuće se razpravljanja pojedinih predloga
družtvenih pravila, prekinu predsjednik i opet na njekoliko časova sjednicu —
na što budu nakon dogovora i postignuta sporazumka, iza podulje debate, u
kojoj malo ne svi prisutni članovi sudjelovahu, po glavnoj skupštini jednoglasno
usvojene sliedeće resolucije, i to na predlog gosp. nadšumara Kesterčanka
resolucija:


IX. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva zaključuje,
da upravljajući odbor čim prije podnese visokoj kr.
zemalj. vladi obrazloženu predstavku u pogledu izdanja zakona
za uredjenje šumarske uprave t. z. urbarnih imovnih obćina
u Hrvatskoj i Slavoniji.
Na predlog šumara g. M. Starčevića pako resolucija:


IX. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva pozivlje
upravljajući odbor družtva, da obzirom na podneseno
skupštini obrazloženje g. M. Starčevića, sastavi, te visokoj kr.
zemalj. vladi podnese predstavku, da visokoista po smislu obstojećega
zakona za imovne obćine (krajiške) od god. 1881. §. 8.
ustroji za karnostni postupak proti činovnikom i službenikom
imovnih obćina, posebni disciplinarni sen at uz postupnik kako
no obstoji za državne šumske činovnike, te u kojemu senatu
svakako da bude imovna obćina zastupana.*
Napokon zaključi glavna skupština, da se buduća X. (redovita) glavna
skupština imade svakako tečajem mjeseca rujna 1886. obdržavati
u Novoj Gradiški — izraziv podjedno gradiškoj imovnoj obćini
u zapisniku zahvalnost na prij ateljskom odazivu đružtvu,
na što predsjednik nakon ovjerovljenja zapisnika, zaključi ovogodišnju glavnu
skupštinu, koja akoprem na žalost opet — i to vanredno — slabo posjećena,
ipak svoju zadaću podpunoma u interesu družtva rieši.


* Obrazložena izvješća tih predstavka doniet ćemo svojedobno u cielosti.