DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 480 —


vanjeni šumskih puteva i t. d. Osim toga se prema potrebi prave još i izleti u
obližnje šume guljače, bukove i jelove šume i t. d.


Slušatelji dužni su o tih radnjah i ekskuzijah izvješća podnašati, koja
onda dotični profesori sa djaci razglabaju i proučavaju. Osim toga se svakoga
ljeta, pravi još i po jedna veća 8—14 dana trajuća ekskurzija, u koji osobito
poučni predjel Njemačke.


Sve temeljne i pomoćne discipline predavaju odnosni sveučilištni profesori,
te se predaje:


1. Algebra sa teorijom determinanta; analitična geometrija ravnine; diferencijalni
i integralni račun, svaki po 4 sata n. t.
2. Mjeračina, 3 sata na tjedan, sa vježbami.
3. Experimentalna fizika I. dio (mehanika, akustika, optika) i II. dio
(toplina, magnetizam, elektricitet, galvanizam) svaki po 5 s. n. t.
4. Experimentalna lučba, bezorganični dio 7 ´/a sata svake zime; organički
dio 4 ´/2 sata n. t. u ljetnom poljeću.
5. Botanika 5 satih; fiziologije bilja sa demonstracijami 4 sata; nauka o
tajnocvietkah 2 sata; tumačenje šumskih biljka 1 sat, bolesti gribova i bilja
1 sat; konversatorium o botanici 1 sat; klimatologija 1 sat, mikroskopične
vježbe 5 — 6 satih; vježbe u ustanovljivanju tajnocvetka 3 sata n. t. a osim
toga se prema potrebi poduzimlju još i botaničke ekskurzije.
6. Mineralogija 5 sati n. t.; lučbena i fizikalna geologija 5 satih sa ekskurzi.
Nauka o postanku zemlje 2 sata; mineralogija i tloznanstvo za šumare
4 sata n. t.
7. Zoologija 6 satih, šumarska zoologija napose 3 sata uz mikroskopičnozoologične
vježbe.
8. Teoretične vježbe iz narodnoga gospodarstva 5 sati, nauka financijalna
4 sata na tjedan.
9. Encyklopedija ratarstva 4 sata; povjest ratarstva 1 sat; agrarno zakonarstvo
1 sat, osim toga vježbe u gospodarskom laboratoriju.
10. Encjklopedija pravoslovja 2 sata; njemačko privatno pravo 5 sati;
trgovačko i mjenbeno pravo 5 sati n. t.
10. Šumsko pravoslovje 3 sata n. t.
12. Mjerničko i graditeljsko risanje za šumare 4 sata n. t.
Za strukovne predmete namještane su na sveučilištu dvie sile i to jedan
redoviti i jedan vanredni profesor. Eedovitom i prvom profesoru šumarstva
dodieljen je osim toga asistent.
Što se razdiobe strukovnih predavanja tiče, to se predaje po redovitom
profesoru Dr. Hessu: Encjklopedija i metodologija šumoznanstva 8 sati, nauka
0 sadjenju šuma 5 sati, (sa praktičnimi vježbami), nauka o čuvanju šuma (incl.
nauku o šumskih zareznicih), .5 sati; nauka o uporabi šuma 5 sati (sa
praktičnimi vježbami i ekskurzi); šumarska tehnologija 2 sata; uredjenje
šumskih prihoda 4 sata i šumarska politika 4 sata.