DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 415 —


Tvorenje palica.


Piše M. Bađošević, šumarnik.


Biio već u o* 1. sponaenuto, kako se u novije doba u nas po6eli izradjivati
raznovrstni štapovi, te da je barun Alnoeh dapače kraj Samobora otvorio
i posebnu tvornicu te vrsti u veliko.


Pa ipak je tek tomu kakovih pet godina prošlo ^ odkađa su se počele u
velikom broju sjeći svakovrstne palice oko Broda na Kupi, bile grabove, svibove,
ljeskove a najviše drenove, u svrhu tu. da se surove odpreme tvorničarom
palica za šetnju, sunco- i kišobrane, a posljednja vrst drva mnogo i za
kojekakve držalice.


Toga tvoriva ali odpreniljeno je već prvih trijuh godina toliko (na vagone
po 20.000 komada), da su sve obližje šikare već izsječene, pa se
dotični trgovac iza toga odpntio n priedjel oko Kostajnice, a dopro već i do
Broda na Savi,


Kupovalo se to, od komada po 1 — 1*5 novčića, drenove obične se dvostruko
plaćaju, pa ipak su ljudi sjekli te palice isto tako od l~r 5 novčića
na komad. Prima se u dobru robu palica: 1 m. duga a u sredini 15—35 mm.
debljine uz uvjet, da je samo na jednu stranu uvijena i zdrava, da neima natrulog
čvora, al inače i granata i čvorasta biti može, samo da je na debljem
kraju, providjena sa čvorom ili kljukom iz koje tokar izreže i izrašpa držak
na palici. Ljeskove palice za kišobrane imadu najvećma pinšarafeni držak, stoga
se mnogo i ravnih palica te vrsti prodaje.


Surove ove palice putuju najvećma u Prag, Brno, Beč, Draždjane, Lipsku,
Berlin a mnogo i u Meissen dapače i u Francusku i Englezku. Dok nije bivši
prosti kramar rodom iz obćine Brod-Kupa iz naše domovine uveo surovinu ovu
u trgovini, služili su se tvorničari robom najvećma iz sjeverne Galicije, Magjarske
pa Seđmogradske, nn prije 5 godina proizvadjalo se malo palica sa
naravnim držkom, jer ib nigdje na blizu toliko i tako jeftino kao upravo u
domovini našoj neima; stoga se proizvodu ovom još i daleko veća prodja otvoriti
mora, pa bi toga radi i šumarstvo pozornije tu obrt pratiti imalo.


U prvi mah se pričinja možda ovaj konsum neznatan, ta koliko njih
misli nato, da žigice godimice hiljade jutara šume izsjeku, a tko bi danas vjerovao,
da se i palica na 20 milijuna komada godimice u Europi troši, pa
ipak je tako.


Surovo prigotovljene i dobro prosušene, povezane čvrsto trticom u svežanj
po 100 komada, odputuju do fabrikanta spram sjeveru, te se plaćaju ovdje
po 4—7 for. po stotini, a drenove i znatno skuplje (na dvostruko). Iz toga
se približno uvidja, da je trgovina ovom surovinom vrlo povoljna, jer koristi
na stotini po 1 — 5 forinta; stoga i ćudo nije, ako li je x-)rvi trgovac ove robe
u par godinah stekao imetak od preko 50.000 for.


Prekupci ovih palica nisu veliki tvorničari nego tokarski majstori, kojim
je specialitat prigotavljati gotove palice za šetnju, suuco- i kišobrane a naj
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

~ 416 —


giavniji proizvoditelji, recimo su 2 tvorničara u Meissenu, u novije doba u
Velikom Ugrocu tvornica grofa Zaha, pa najnovija u našem Samoboru, jur
svima poznata.


Gradski tokari ili Stockfabrikanti, kako se sami krste, rade obično sa
5—10, a. spomenute tvornice sa 30—50 Ijudih. ´ :


Kod posljednjih se vidja racionalni postupak a kod prvotnih je dosta primitivno.
Tvornica radi ili parnim ili vodenim okretajem do 10 konjah jakosti,
te tjera, makine za provlakn palicah, okružače za pričelivanje, vijugače za obrezivanje
(osobito držke), razne, strojeve za gladjenje i politiranje i t. d.


U Beču a tako i svakom od navedenih gradova tvori se stovrstnih oblikah
palica, pa stoga se tvornica, koja treba, da po šabloni radi spram ručnom
radu, ako,i primitivnije, te akoprem u cieni kao 10: 1 stoji, ipak težko uzdrži,
a to je i onaj razlog, zašto se tvornice ove vrsti umnožiti neraogu, zato i
samoborskoj tvornici niti za 5 godinah neproričem velikog uspjeha, tim manje,
što je razpačavanje gotove robe na sijaset trgovcića mučno svezati.


Italija je prva zemlja kišo-i suncobrana, te se toga za export u cielu
Europu razmjerno najviše pravi. Stotine ambrelodelaca imade oko Udine, da cielo
selo je kišobranar, nu ovi najviše prave proste kišobrane sa poznatim dvorubom
na obodu, sa crnom bukovom palicom i držak iz crne kosti. Palice i držke za
ove proste kišobrane proizvadja lih Lubljana,


Al ove vrsti kišobrana nisu danas ni u seljaka obljubljeni, vidjaju se najvećma
oni sa ljeskovom palicom i pri&vršćenim držkom, ako li je Lubljana to
izgubila, može Samobor sada prisvojiti.


Fini kišobrani, osobito svileni proizvadjaju se u Florencu, Kimu, Napulju,
Turinu, Milanu i Veroni te inih manjih gradovih; pa neću pretjerati ako kažem,
da u Italiji preko 10.000 duša imade, koje se samo kišobranarstvom bave; ali
čini se, da kao što Italija u obće u industriji zaostaje, da je i ovo proizvadjanje
dnevno manje, a svakako i tako biti mora već s obzirom na palice same.


Iz Hrvatske odprema se sm^ova palica n. pr. u Prag, a odavle putuje
gotovo izradjena u Turin, a iz Tarina providjena platnom ili svilom kao gotov
kišobran u Zagreb, time poskupila je palica kirijom i carinarom, što se od
politirane ili lakirane robe takove plaća, po komadu uz "/o provizije najmanje
za 20—30 novčića, a to je kod kišobrana recimo 4—6 for. vriedna, odmah
5*7o. dakle Turin to spram Beču, G-radcu itd. trajno uzdržati neće, pa zato je
export talijanski od one dobe u ovoj robi najvećma izgubio, odkada surove
palice na vsjever putuju iz Hrvatske a opet bi se ovo donjekle izravnalo, da je
samoborska tvornica kadra svezati se valjano s Italijom, a u tom leži po mome
mnenju i tvornici ovoj njezina budućnost!


Dnevno se kišo- i suncobrana više traži/ ta i slavonski pastir, kojeg je
široko mastni šešir,ili od trave spleteni ogrtač od kiše štitio, pronašao je već
shodnijira mjesto toga kišobran razzapeti, pa će tako pomoćju željeznice nesretni
agenti i iz najzabitnijih selah gotov novac za pokrivala ova u inozemstvo
odvući, za da se već nikada nevrati; umjesto, da si.pastir svojom travom
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 417 —


zabavno ogrtač piete i novac prišteđi- Nu mi nemožemo plivati proti vodi, pa


zato, da nam ipak novac kod kuće ostane, radimo složno svi o tom, da i kod


kuće ovu industrij´u dignemo. Dakle evo nam i tvornice palica kraj Samobora,


pa toj sam ponajpače i ove redke posvetio, za da dokažem koliko je nuždno,


da joj u svemu pripomognerno, al ne da neopravdanimi obtužbami zaprieke pravimo.


Oitao sam dopis, neznam u kojem glasilu, sa sadržajem, da neka se stane


na put haranju šikara, u kojih da se palice za samoborsku tvornicu sjeku.


Spomenuo sam već gore, da se godimice toga na 20 milijuna komada


troši, a moglo bi se to i podvostručiti, te što sbog preskupog tla, što sbog po


manjkanja navedenih vrstih iistača, povoljnije položene krunovine do Hrvatske,


za consumno polje ove vrsti robe, u Europi neima; stoga će i najveći dio po


trebe na nas upućen ostati, pa recimo, da godišnje samo 10 milijuna komada


pr. mille 2 for. = 200.000 for., a radnje po komadu sa 1 nvč. = 100.000 foi%


dobiti daje, već je ukupno 300.000 for.


Nije li svotica od 300.000 for. za nas vrlo liepa? a tko bi ju inače zamjeniti
mogao, ta što nam se brst plaća, što li šiblje?


Ovo što 0 tom pišem, moje je osobno izkustvo, pa sam proputovao
u tu svrhu, a tako i izpitao, sve ono, što nabrajam; zato tvrdim, da se
zajedničkim postupkom za stojeću palicu po hiljadi ne 2 for., nego 5 for. dobiti
može, a za drenove i 15 for. Sječe se dok u drvo sok nedodje, a jer su to sve
vrsti dobre izbojne snage, pa kako da se onda šume izharati mogu?


Kao što niti hrastovo drvo, o koje šumar s nosom udara, tobože vještački
efektivne ciene niti danas još mjestimice postiglo nije, (kup ovisi o
kupcu a ne li 0 prodavaocu), tako nije ta efektivna ciena ni kod palicah prispjela,
na mnogih se mjestih to i badava daje, a tko je tomu kriv?


Nu recimo, što sjegurno uzajamnim čvrstim držanjem ciena i možemo,
da poprieko po hiljadu 2 for. dobijemo i da se uvede redovita kultura zato,
kao što je u Badenu uvedena za višnjeve palice, i napravimo si kratak račun
0 popriečnom godišnjem dohodku 1 rali i računajmo: Na 1 rali može se proizvesti
10.000 palicah po 2 nove. = 320 for., tečajem razdobja od 6 godina;
stoga brutto dohodka 50 for., mladici privezati prizemno kamen, ili slično, da
je prisiljena kljukom uzrasti, sasvimi upravninii troškovi itd. tečajem 6 godinah,
za koju dobu stupa šikara u podpuno sposobnu uporabu, nije li tada bez
računa još ipak dohodak daleko veći, no ga od pašnjaka dapače
i najboljih naših šuma postići možemo, pa zar zato da zaprieke
pravimo tvorničarom palica?


Istina, nama jest stati svim mogućim na put haranju i otimačini po naših
šumah, nu s druge strane nam je i opet bezuvjetna dužnost, nastojati oko razvitka
i podupirati na svaki mogući način sva poduzeća, koja su kadra rentu
naših šuma povisiti.


Nek se narod uputi, kada, u koje doba, gdje i u kojih šumah, te koje
vrsti izboj´a i palica smije, a koje bez velike štete nesmije rezati; prekršitelji
neka se primjerno kazne, al zato, jer imade štetočinaca i neumnika, koji zatiraju


28
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

418


šume, protiviti se u obće industriji, tvorenju i rezanju palica, mislimo, da
gleđona na, gori rečeno nemože biti opravdano.


:, .Kao što obično, .radi se i u ovom slučaja prije svega, o načinu izvađjanja
dobave, kao i nabavljanju surovine u obće. Nek se priđržajc narod da samo
ono sječe, sto za drugu koristuiju porabu nije, neka se tvorničar prisili, da
nekupuje surovine dvojbene provenience, ali neka se zato neobiedjnje, toli koristno
po nas poduzeće, da je ono zator šuma.


Šuniarsko-trgovačka razmatranja.


´ X.


. Iztakousmo jur na ovome mjestu, da u novije doba proizvodnja njemačke
bačvarske i kacarske gradje u veliko, sve to veću važnost zadobiva, cieline.rađi
saobćiti ćemo u slledećem, što o toj vrsti proizvodnje sponnnje, netom izdano
izvješće osiečke trgovačko-obrtnicke komore.


: , Ova se roba kod nas skoro izključivo proizvadja n prostranih šumab u
dravskoj dolini. Ista se roba razprodaje stranom n austro-ugarskoj monarkiji,,
a stranom seizvaža u Njemačku i Francezku. Glavna su skladišta Budimpešta,
Beč i Monakov. Sa proizvadjanjem te robe bavilo se je stranom kao glavnim
proizvodom, a stranom kao uzgrednom robom, u svemn 50 poduzetnika. Godine
1880. proizvedeno je do 2,1000.000, a god. 1881. 2,400.000 akova, od
kojih bijaše 2´!^/o, za dana i 5*^/o kacarske gradje. Proizvod ovih obiju godina
bijaše skoro sasvim razprodan. Veći dio razprodao se je na austro - ugarskih
tržištih, od kinla je naknadno velika množina izvezena u Njemačku. Manji dio,
al još iiviek znatan (god. 1881. preko 1,100.000 akova), bijaše izravno u Njemačku
izvezen.


Francezka udioničtvovala je kod izvoza slavonske bačvarske gradje godine
1880. sa 107oT´ godine J881. sa 15*7o godišnje produkcije. ,


Po izvještajih prometnih zavoda izvažalo se samo god, 1881. iz Slavonije
preko 276.000 met. centi u brodovih, a željeznicom preko 30.000 rnet. centi
razne bačvarske gradje. Ciene se od g. 1880. i 188L medjusobno mnogo nerazliknju,
te se mogu nazvati povoljnimi.


Kišovitim vremenom u mjesecu kolovozu i rujnu god. 1881. bila je znatno
potištena nada na berbu, a time nastala je u trgovini mala stanka. Ali u
kratko vrieme oživi trgovina na novo, i do konca godine bijaše već manjak
dostatno nađoknadjen.


Za partije, koje su bile prema veličini dobro sortirane, postiglo se je 65
do 90 novč. po akovu na dravskoj obali.


Za malena bačvarskn gradju postigla se je dapače ciena od for. 110 do
r20. Mala bačvarska gradja prodavala se je samo u riedkih slučajeviU, a osobito
ne rado zasebice, jer sa većom ])ačvarskom gradjon-s pomješiuia, olahkoćuje
prodaju, što osobito uvažiti moraju veliki producenti,, ,