DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 10     <-- 10 -->        PDF

´^ — 410 ~


bagren jednogodišnji, crni bor dvogodišnji, smreke i ariši trogodišnji) po 21^50
for. i to:


a) troškovi uzgoja biljka u biljevištih po 1.000 komada sa . 1 for. — ne.


h) za kopanje rupa (koji se posao ipak obično po obćinah


bezplatno izvadja), 40—80, poprečno 60 rupa uz nadnicu


od 80 novč-, dakle za 1.000 13 „ 33, „


c) za sadnju 100—140, poprečno 120 biljka uz nadnicu od


50 novč., dakle za 1.000 komada, ....... . 3 „ 17 „


d) za prinašanje kulturne zemlje fl. 0—6 ili za 1.000 poprečno 3 „ — „


Ukupno . . .21 for. 50 ne.


K tomu valja pribrojiti kod mnogih kultura još i suhomedje, na koje se
poprečno 30 nov. po kurentni metar, uz visinu od 1 m. i 60 cm. poprečne debljine,
izdaje.


Popravci starijih kultura stojahu poprečno 6 for. po 1000 biljka, naime
kako gori, 4*17 for. za biljke i r83 for. za kopanje rupa, na priredjenih jur
mjestih.


Pošumilo se u to vrieme ukupno u Istri i Gorici 203 hektara spomenutim
načinom.*


Paušalovanje šumsko-upravnog osoblja imovnih obćina. *^


Visoka kr, zemaljka vlada, odjel za unutai^nje poslove, izdala je pod 28. srpnja
1885. broj 28.983 shedeću naredbu tičuću se naslovnog pitanja:


„Dosad naknadjivani su bili šumski činovnici imovnih obćina za učinjeno
službeno putovanje unutar granice njihovog službenog okružja odnosno veličini
pojedinih šumarija, ter bez obzira na tu okolnost, da bi trebalo pojedina šumska
okružja često proputovati, đočim se u drugih okružjih ovo putovanje, redje i
s manjim troškom obaviti može.


Uslied toga tužili su se šumari, osobito oni, koji imadu velika i tegotna
šumska okružja upravljati, često i ne bez razloga, da nemogu izaći sa opredieljenim
putnim paušalom.


Buduć se je pokazalo, da je spomenuto paušalovanje po dojakošnjem načinu
ne samo kod imovnih obćinah, nego takodjer kod državne šumske uprave
skroz neumjestno, ter je državna šumska uprava toga radi jur izdala shodnu
na odstranjenje ove mane, a za unapredjenje službene djelatnosti smjerajuću
reformu, nalazi kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove na temelju
članka §. 20. zakona od godine 1873. o imovnih obćinah, odrediti, da se reforma
slična onoj kod državne šumske uprave i to za sad samo pokusa
radi i kod imovnih obćinah uvesti ima, ter da imovno zastupstvo prigodom


´^ Vidi KazUćite viesti: „Kras kao državna naselbina kažnjenikah´´ str. 4^i7- o. i.


**^ Mi smo o toni predmetu nage nagore jnr potanko objeiodanih u Članku: „PauM
gumarskog osoblja" na strani 54 — 57. o. 1. UredniČtvo.
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~~ 411 -^


u kolovozu t. g. obdržavat se imajuće glavna skupštine u smislu §. 10. uaputka
G od godine 188L glede dalje spomenutog nacrta reforme vieća i zaključi.
Ova reforma imala bi u sliedećem sastojati.
Dosadanja putna paušalija za upravitelja gospodarstvenoga ureda šumskog
procjenitelja i šumara imaju prestati.


Nasuprot ima se rečenim šumskim činovnikom izplatiti godišnji paušal za
uzdržavanje konja, koji putni paušal za upravitelja gospodarstvenog
ureda svotu od 500 for., za procjenitelja svotu od 400 for. i za
šumara svotu od 350 for. prekoračiti nesmije, s tom obvezom, da
upravitelj dva, odnosno jednog za službenu porabu dovoljno krepkog konja, a
procjenitelj i šumar po jednog konja uzdržavati ima.


Od ove obveze za uzdržavanje konja, može se odriešit samo u slučaju
osobito važnih razloga i posebnom vladinom dozvolom i to imenito u kršovitom
velegorju, u kojem se s nestašice obćila niti s koli niti konjem u šume lasno
doći ne može.


U ovih iznimnih slučajevih slobodno je dotičnom šumaru, da se posluži
s najmljenimi koli i konji ili da djelomice pješke put prevali.
Osim toga ovlašteni su šumski činovnici zaračunati si paušalnu
dnevnicu za sve^ zbilja učinjene putne dane.
Ovaj paušal ipak nesmije veći biti za jedan dan, i to za putovanje, koje
se u jedan dan (tamo i natrag) obaviti može, i koje je veće od 20 kilometara.
Kod VIIL dnevnog razreda 2 for. — nvč.
„ ´ IA. „ „ . . . 1 „ 50 „


i kod X. „ „ 1 „ — „
Za putovanja, koja nenadilaze daljinu od 20 kilometara, nepripada nikakva paušalna
dnevnica.


Kod putovanja, koja se nemogu za 1 dan obaviti i gdje se toga radi izvan
obitalnog mjesta jedan ili više puta prenoćiti mora. nesmiju paušalne dnevnice
nadvisiti svotu.


Kod VIII. dnevnog razreda od . . . 3 for. — nvč.


„ IX-„ 5, j, . . . 2 „ 50 „ - ,


1) -^´ » « » ´ -^ » )?


Oni činovnici, koji su od obveze za uzdržavanje konja odriešeni, imaju
pravo samo na 70% S^J^e rečenog paušala i na paušalnu dnevnicu.
Za obavljeno službeno putovanje imaju dotični šumski činovnici voditi
„poslovni dnevnik".


Taj poslovni dnevnik ima se svaki dan prigodom putovanja voditi; ter u
njemu izkazati potrebu putovanja, nadalje prigodom putovanja sbilja obavljeni
posao i napokon, ima se takav poslovni dnevnik prigodom putovanja na licu
mjesta još po odnosnom suodgovornom lugaru, a dnevnik upravitelja
gospodarstvenog ureda, po dotičnom suodgovornom
šumaru potvrditi.
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 412 ,-™
Lugari imadu shižbeno poslovanje svojih predpostavljenih u svoju službenu
knjigu upisati.


Ako nije moguće, da se u poslovni dnevnik po suodgovornom šumaru ili
lugaru supođpiše, odnosno potvrdi, stoga, što su isti odsutni, onda se ima ovo
u poslovnom dnevniku temeljito dokazati. .,: ,,


Poslovni dnevnici imadu se osobito savjestno voditi.


Svaka ina kakova zla poraba tog dnevnika žigosat će se kao prevara, ter
će se dotični činovnik, odnosno dotićni supodpisatelj odpustom od službe kazniti.
Na temelju ovih poslovnih dnevnika, koji se svaki mjesec zaključiti imaju,


ima gospodarstveni ured doticniku zasluženu dnevnicu izplatiti
Ovi dnevnici imaju se tad s mjesečnim računskim predlogom, izpitanja
radi ovamo predložiti.


Onim činovnikom i službenikom koji neuživaju gori spomenuta paušalija,
nu koji su odredjeni, da takovo s timi paušalijami ustanovljeno službeno mjesto
privremerio ´upravljaju, imaju se beriva zamjene (beriva substitucije) od slučaja
do slučaja na temelju obstojećih propisah 0[)redjeliti.


Za službena putovanja izvan službenog područja, ostaju dosadanji propisi
u krieposti. :.
, U tom smislu sastavljeni zaključci imaju se propisanim putem ovamo
predložiti i novčane svote u proračun za godinu 1886. zaračunati.
U Zagrebu dne 28, srpnja 1885. ´ ´


Visoka, kr. zemaljska vlada izdav citiranu svoju naredbu, mislila je bez
sumnje time olahkotiti putovanja šumsko-upravnog osoblja-


Koliko se pako nama čini, putovanje kot. šumara najvažnije, u koliko
od istoga u prvom redu ovisi napredak šumskoga gospodarstva dotičnoga kotara,
to ćemo stoga biti tako slobodni te u kratko ocrtati eventualne posljedice gore
rečene naredbe, sa stanovišta kot, šumara imovnih obćina.


Po navedenoj naredbi imala bi zastupstva zaključiti paušalnu svota kot.
šumarom minimalno sa 350 for. i odnosnimi dnevnicami za uzdržavanje jednoga
kriepkoga konja. .


Eazmotrimo li u kratko njeke šumske kotare, naročito one u nizinah i
predielih bi reć vjekovito poplavljenih lugovab, u kojih šumar u jesensko doba,
doba najčešćeg putovanja, velike daljine prevaljivati imade tako, da dva do tri
puta u blatu do osovinah i većem, konje mienjati mora, to se i nehotice namiče
velika i opravdana bojazan, da bi takav šumar sa jednim, makar kako
kriepkim konjem brzo svoja putovanja dovršiti mogao.


Naročito spominjemo šumske, kotare koji ilustriraju najteže putovanje u
zimsko, proljetno i jesensko doba, n. pr. šumski kotari L, 2., i 3. imovne obćine
križevačke, naime Oazma, Garešnica i sv. Ivau-Žabno, kao i one u Podravini
imovne obćine gjurgjevačke.


Neće biti bolje niti u Slavouiji kod tamošnjih imovnih obćina., :
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 413 —


Iz navedenoga proizlazi, da kot. šumari, imajući oveće šumsko kotare, gore
rečene vrsti, absoluttio nisu kadri svoja putovanja obavljati sa jednim, konjem
kako to rečena naredba´ odredjfije. Dosljedno tome ako itko, a to su sigurno kot.
šumari, koji bez dvojbe najviše putovati moraju, prinuždeni držati, dva kriepka
konja, ako se u istinu oživotvoriti kani tendencija vis. kr. zemaljke vlade.
Za opravdanje naše tvrdnje dodajemo još i to, da šumari upravitelji šumskih
kotara ostalih prediela, uzmimo i povoljno situiranih ter neizvrženih toliko
zločestim putevom nisu kadri sa jednim kljusetom svoja putovanja obavljati, tim
manje ne, ako svoju vanjsku službu kane udesiti prema naputku C zakona o
imovnih obćina od god. 1881.


Danas je doznaka gradje na jednom mjestu, sutra je nastavak iste, al najednom
mora se obaviti dražba šumskih proizvoda ili se dogodi ino važno službovanje
na posve protivnoj strani, kamo šumar osobno ići mora, hoće li onda
jedan konj ^ ma bio kako kriepak, moći tome štrapacu odoljeti i opet se onda
vratiti nazad? i t. d.


Bez dvojbe su o tom pitanju svi šumari upravitelji šumskih kotara naših
imovnih obćina na čistu koji su i do 30,000 hektara veliki.


Držimo da smo time u kratko dokazali, da kot. šumari nemogu sa
jednim konjem svoja putovanja obavljati, vozili se oni ili jašili, a iz
toga opet proizlazi, da za uzdržavanje dvajuh konja neće biti dovoljna, gornjom
okružnicom minimalno ustanoljena paušalna suita za-jednog konja od 350 for^
sa odnosnimi đnevnicami.


Da pako to dokazati uziBognemo, evo u kratko godišnjeg (čednog) pro


računa: ,
Za dva konja sieno na mjesec 8 centi po 1 f. 50 n., ukupno
za godinu 8 X 1^50 x 12 = \ . . 144 foi\ — nvč.
Za napornije putovanje 200 dana u godini konjem zob na
dan 10 lit. po 4 nvč 80´ ^, — „


Kovanje konjah 6 puta po 2 for. 40 nvč. . . . .. . .´ 14 „ ´ 40 „


Popravak kolah godimice . . . . . ´ -. . ^ . . : 25 „ — ,,


Momku plaća godišnjih . . . ...... . . . : 72 „ — „
Stan i hrana momku računajuć godimice . . . . .. . 1^0 ,,^ — „
Odkup javne radnje . . . . . . . --. . , . , 3 „ — ,; -
Kamati od uložene glavnice 400 for. 6 "/a "^ :.„./.„_;_ .„, ´24 „ — ´ „ -


Ukupno . . .512 for. 40 nvč.


Račun ovaj je prema odnošajem županije belovarske upriličen,
akoprem i mnogo stvarih uračunano nije, kao n, pr. pogibelj uložene
glavnice ih ako se takova osiguranjem odstrani, odpađajuča osigurajuća svota
i druge.


Možda bi tko prigovorio tomu i rekao zaoto je ođredjena dnevnica. Na
to je lasno odgovoriti ako se uoči, da takova pripada jedino za putovanja preko
20 kilometara, a kad se tako daleko putuje, sigurno se dnevnica i potroši, kraj
malene plaće, koju šumari imaju.
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 414 —


Visoka naredba, koja nam služi temeljem ovih razmatranjah sravnjuje pri
tom paušah´ranje šumarah kr. državne uprave, ter joj takova i temeljem služi.
Nimalo nećemo pogriešiti, ako za slučaj jednakog paušalovanja državnih
šumara sa onimi imovnih obćina, odlučno osudimo ćitav gori rečeni učin.


Svakom šumaru bo, koj je iole zavirio u djelokrug državnih šumara ter takav
sravnio s onimi imovno - obćinskimi, pada u oči mnogo toga, čim se potonji
boriti moraju, uočiv služnosti šumah imovne obćiue kojih državne neimadu. Već
sama ta okolnost povlaci veliku razliku izmeđju jednog i drugog djelokruga,
što se najbolje opaža iz toga, što kot. šumarije državne, sada šumski uredi,
imadu godišnjih najviše 5—600, dopuštamo možda malo i više podnesaka riešiti,
dočim kod kot. šumarijah imovnih obćina do 2.000 takovih imade, a veći broj
takovih iziskuje putovanje,


Prispodabljajuć jedan i drugi paušal, vidimo nadalje da državni šumari osim
toga imadu još u naravi kraj novčanog paušala zemljišta i prikladne stanove
i t. d. čega svega imovinski šumar neima, a putovati mora sigurnošću tvrdeći
Yo puta više no državni šumar u godini danah, što nam poreći nemože nitko,
koj objektivno sudi i uocuje silne doznake, dražbe, obilaženja, procjene i t. d.
što imovinski šumar sve sam obavlja.


U tom pravcu dakle nemože se kot. šumar imovne obćine prispodobiti sa
onim države ni iz daleka, (za koju tvrdnju govore i same prijavnice šumskih
kvarova bez ostaloga, kojih broj je za 50—75^0 veći od onih kradje kod državne
uprave, ter koje takodjer često na licu mjesta procjenu samoga šumara
zahtjevaju). .


Želi li se indi u tom pogledu kot. šumarom i u istinu pomoći, uvaživ sve
činjenice kojih smo samo jedan dio na kratko ovdje ocrtali, to bi se po našem
uvjerenju kot. šumarom za uzdržavanje dvajuh konja morala
doznačiti godišnja paušalna svota od najmanje 500 for. uz dnevnicenaredbom
propisa ne.


Konačno nam je još spomenuti, da si nadšumari i taxatori mogu putovanja
preudesiti prema vremenu i godištu, dočim to šumar nemože, jer on
upravo u najgore doba godine i po najzločestijih putevih najviše putovati mora.


Od kuda nadalje proizlazi, da bi isti nadšumari i procjenitelji laglj e
sa jednim konjem putovali i obstojali nego li kot. šumari, u koliko
ovi ovakova putovanja obično po izboru vremena i periodično a i zajednički
sa šumarom obavljati mogu.


Preporučamo konačno ove redke mjerodavnim krugovom na uvaženje, za
da već jednom i šumari bar donjekle svoju tegotnu službu uz primjereni honorar
s voljom na korist naroda izvršavati budu !noi,^li. — n —