DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 318 -r.
šume zahtievaju, tečajem dulje vremena danju i noćju samo najnuždniji kratki


odmor priuštiti.


Prema svemu tomu neka lugar bude makar i službeno iz svog sreza samo


onda odsutan, i neka redovito istoj službi božjoj samo na toliko prisustvuje, na


koliko to sjegurnost šume dopušta.


2. Lugar mora proti svakomu štetočini bez obzira na osobu i
okolnosti neumoljivo strogo postupati, ter nesmije u nijednom slučaju ikomu
što oprostiti. U slučajevih, gdje iz postojećih okolnostih izvire potreba,
da se komu što oprosti, nije vlastan toga učiniti lugar, već on imade svagda
svoju prijavu podnieti, a do njegovog predpostavljenog ili nadležne oblasti je
stalo, da posljedke kažnjivog čina oproste. Takav način službovanja nuždan jest
iz dva razloga: jedno, jer je na gornji postupak ovlašten samo lugarev predpostavljeni
ili oblast, a s druge strane, jer bi lugar pristranim postupkom svom
dobrom glasu u pučanstvu škodio, usljed česa bi bio i ukupni uspjeh njegovog
službovanja oslabljen.
Samo ondje neka se lugar neizpostavlja, gdje unapried vidi, da bi njegovo
posredovanje bilo bezuspješno (n, pr. da se na odaljenom i zabitnom mjestu,
rano zorom ili kasno pod noć srazi sa ruljom oboi^užanih i smionih zvjerokradica
ili šumoštetnika). U takvih slučajevih nesmije se lugar štetočincem pokazati,
tako da oni ni neslute, da se lugar krije i povlači; jer bi inače odvažnost
i ugled lugarev trpili. — ko —


(Sliedi).


Reorganizacija državnog šumarstva u Hrvatskoj.
Jur posliednji puta iztaknusmo u ovome listu predstojeću reorganizaciju
našeg državnog šumarstva, sada ćemo u interesu stvari još i koju obširniju o
tom predmetu.
Njegovo Vehčanstvo car i kralj naš, blagoizvolio jest previšnjim riešeujem
od 3. svibnja t. g. potvrditi svojedobno po ministru gospodarstva obrti i trgovine
na previšnje odobrenje podastrtu novu organizaciju državne šumarske uprave
u Hrvatskoj i Slavoniji, te dosađanje uredovanje jur koncem lipnja prestaje,
đočim će novo ustrojit se imajući uredi, započeti jur L srpnjem t. g. uredovati.
U smislu te nove organizacije, ustrojeno jest počam od 1. srpnja t. g. u
Zagrebu novo šumarsko ravnateljstvo, u Otočcu novi, jedino u predmetu izradbe
drva, unovčenja drva, nadnica i osobnih stvarih zagrebačkom ravnateljstvu
podčinjeni, inače pako samostalni šumski ured, u Vinkovcih pako novi nadšumarski
ured, uz sliedeće teritorialuo podieljenje:
Šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu podčinjaju se dosadanji šumsko-upravni
kotari u Fužinah, Ogulinu, Glini i Belovaru zajedno sa Nagj-Taborom, šumskom
uredu u Otočcu, dosadanji šumski kotari u Otočcu i Gospiću, nadšumarskora
uredu u Vinkovcih pako, dosadargi šumsko-upravni kotari u Vinkovcih i Novoj
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 319 ~
Gradiški i to tako, da će ti novo ustrojeni uredi od sada imat neposredno
rukovoditi upravu i kontrolu gospodarstva podćinjeiiih im šunisko-iipravnih kotara,
dočim uprava i poslovanje oko hrvatsko-slavonskib investicionalnih šuma,
ostaje kao i do sada u smislu naredbe od 15. srpnja g. 1881. zagrebačkom ravnateljstvu.
Svi novo ustrojeni šumsko-upravni uredi podčinjeni su neposredno ministarstvu,
te im je podieljeno pravo samostalne doznake, a stoga imade svaki
njih i posebno knjigovodstvo, do&im će blagajničko poslovanje, u pogledu kr.
šumskog ravnateljstva u Zagrebu. rukovoditi kr. ^emalj. blagajna u Zagrebu,
za šumski ured u Otočcu i nadšumarski ured u Vinkovcih pako tamo postojeći
kr. porezni uredi.


Uprava novo ustrojenog šumskog ravnateljstva u Zagrebu, ostaje povjerena
dosađanjem predstojniku g. Milanu pL Durstu, privremena uprava nadšumarskog
ureda u Vinkovcih povjerava se šumarniku Eobertu pl. Devanu, a
privremena uprava šumskog ureda u Otočcu šumarniku Ivanu Madjareviću, kojim
je podjedno povjerena i provedba te nove organizacije.


Šumarski uredi u Novoj Gradiški, Belovaru, Fužinah, Gospiću i Ogulinu
prestaju dakle kao takovi jur 1. srpnjem t. g. uredovati.


Kako će nadalje ostale naredbe u pogledu dojdućeg službovanja tek sliediti,
nebismo imali već šta obćenita iztaknuti, držeći ipak da će drugove naše
zanimati naročito i tim novoustrojstvom uprave u savezu stojeće novo utanačenje
činovničkih kao i inih šumarskih služba, saobćujemo u privitom izkazu
(vidi skrižaljku I. strana 320.) dojdući status kao i pregled beriva našeg kr.
šumarskog osoblja.


Što se činovničkog osoblja tiče, spomenuti jest osim onog što je jur u
slieđećem izkazu označeno, još i sliedeće: Tamo, gdje imade erarskih sgrada,
sposobnih za smeštenje činovničkog osoblja, dobivat će isto u mjesto stanarine,
stan u narp-vi.


Deputat goriva, dobivati će činovnici u tvrdih cjepanicah, odnosno u smislu
postojećih ustanova, na temelju tržnih ciena izplaćeno novcem.


Deputat zemljišta izplaćivati će se tamo, gdje se takova zemljišta u naravi
nemogu dopitati po rali sa 5 for. Stanarina, gorivo i deputat zemljišta
neuračunava se u mirovinu.


Paušal za konja i kučiša u pravilu se samo onda bude dotičnom činovniku
dopitao, ako će dva odnosno jednog konja u istinu i držati. Novo imenovani
činovnici, kao i takovi, koji nesrećom izgnbiše konja, imat će takovog
najdulje za četvrt godine i opet nabaviti, činovniku pako, koji si za to vrieme
nebi nabavio konja, obustaviti će se odnosna beriva. U sjedištu zagrebačkog
ravnateljstva namješteni činovnici, nisu obvezani na držanje konja. Iz uredskog
paušala, imadu se pokrivati ukupni troškovi pisarničkih materijala i sprava,
zatim troškovi razsviete, čišćenja ureda kao i ostale manje uredovne potrebštine.


Paušal za slugu izplaćivati će se predstojniku ureda, koji si onda slugu
po volji držati može.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 8^ —


Skrižaljka I.
stalna beriva In aka beriva


_ee


o


m


O


PO


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


1


1


1


1


1


1


1


1


i


1


1


Kathegonja
činovnika


Šumarski ured
u Otoecu*


Šuinarnik


^ Nadšumar


Sum, tax. pristav
Nadpumar. računov.
Nadšum. izplacujuei
Raeun. ofieijal


n


Ured. nadšumar


n
a


Šumar
«


n


n


n
n


Šumarski kandidat


Šumarski vježbenik


n


n


VI


Ukupno , . .


Nadšumarski ured


n Vinkovcih,


Nadšumarnik
Šumarnik
Sum. procjenitelj
Nadšumar
Nadšumar. računov.
Nadšum, izplaeujući
Protustavnik
EaSun ofidjal
Uredujući nadšumar


T)


n


iznos . . .


^


t 3
>3 i
se
T 3 t>
1 .1—(
OJ >s-
c rt
t
o
.r-(
rt
p^
m rt
o
O rt
>
P
Q for.
01

Š
-4-3 W
for.
´Ti
p. m. fc. z.
c3 CD
-4-3 f-,
>cn " ^
O
for.
to
1 ^
P H rid
pauša l
forint iCh
rt
D
VIII. 1400 200 72 15 — 150 250 — 600 — 2600
1200 — 200 72 15 _ _—
— 500 — 1900
IS.
X.
IX.
X.
IX.
looo
600
900
700
looo

_
__

~
150
150
150
150
150
54
42
54
42
12
10
12
10


_—


500

1650
750
1050
850
1150
X. 700 — 150 — — — — — — — — 800
XL 600 — 100 — — — 700
IX. 800 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1320
n
IX.
800
800
__

150
150
42
42
10
10
_

20
20
350
350


1320
1320
X. 700 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1220
V 700
700


150
150
42
42
10
10


20
20


_

350
350


1220
1220
n 600 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1120
» 600 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1120
XI.
600
550

-
150 42 10 .— 20 —

350 — 1120
550
XII. 480 — _ — — 480
TI 480 — — 480
n 360 ~ — 360
n 360 — — 360
16.630 — 2750 714 164 __ 330 250 — 4750 — 24.710
VIIL 1600 200 72 15 -200 250 600 2850
VIII.
IX.
120f)
1000


200
150 m51
10
8


_ —
. —
500
500
,—

1900
1650
V 900 — 150 51 8 1050
n 900 — 150 51 8 1050
X. 700 — 150 42 8 850
IX.
n
1200
900


200
150
_ 1400
1050
» 800 — 150 42 6 — 20 __ 850 1320
n 800 — 150 42 6 — 20 — — 350 —^. 1320
n 800 — 150 42 6 — 20 — — 350 — 1320
— 10.800 ~* 1800 459 73 — 260 250 , 2650 __ 15.760
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 321 —
Skrižaljka I.


1 stalna beriva Inaka beriva


1 .—t


CD >-o r=3 o


TU c3


o


1—i
i 1 -^


Kathegorlja


o
O činovnika o a r-*
o cg


O CL,


c3


1 ^1


l> t» CD


rcJ !=


"o O ´^ 1 o p a U š a 1


N3 P-t


U


P for. — \ for. p. m. k. z. for. I u f 0 r j n t i k p


Šum. ravnateljstvo


u Zagre])Ti,
1 Ravnatelj šumarstva VI. 2500 — 300 84 20 — 250 300 . 800 — 4150
1 Šumarski savjetnik YIL 1800 — 200 72 15 — — — — 600 — 2600
1 Šumarnik VIII. 1200 — 200 72 15 — — — — 600 _ 2000

1 f) )) 1200 — 72 15 — — — 600 — 2000
Šumarski mjernik n —
200
— — — — 500 _


1 1200 200 72 12 1900


1 Nadšumar. IX. 1000 — 150 54 12 — — — — 500 — 1650


1 T> n 1000 — 150 54 12 — _ — — 500 — 1650


1 n r) 900 — 150 54 12 — ^ — 1050


n


1 n 900 — 150 54 12 _ 1050
1 V " « 800 — 150 54 12 — 950
1 Šum rae. savjetnik VIII. 1600 — 200 — 1700
1 Protustavnik IX. 1200 — 200 — 1400
1 Eač. oficljal X. 800 -_ 150 __ 950


n


1 n 700 — 150 — 850
1 XI. 000 100 — 700


fl


1 IzplaSujuei racunov. IX. 900 — 150 54 12 — 1050


1 n w 800 — 150 54 12 — — — -_ — 950


1 Nadšumar. racunov. » 800 _ 150 54 12 — — —. — — 950


1 Perovodja X. 600 __ 100 42 5 — _ — — — — 700


1 Poslujući nadšumar IX. 800 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1320


1 n n 800 — 150 42 10 — 20 __ —, 350 — 1320


1 n n 800 _ 150 42 10 — 20 — — 350 __ 1320


1 n n 800 — 150 42 10 ~i 20 _ — 850 _ 1320


1 » n 800 — 150 42 10 -. 20 — — 350 — 1320


1 Šumar X. 700 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1220


1 7i JJ 700 — 150 42 10 - 20 — — 350 _ 1220


1 f) n 700 — 150 42 10 - 20 — — 350 — 1220


1 « n 700 — 150 42 10 — — 350 — 1220


1 Šumar X. 700 — 150 42 10 ~ 20 — — 350 _ 1220


1 n « 700 — 150 42 10 -1 20 — — 350 — 1220


1 r, n (500 — 150 42 to — 20 — — 350 — 1120


1 n n 600 — 150 42 10 — 1 20 _ — 350 — 1120


1 n V 600 — 150 42 10 _ 20 .— — 350 — 1120


1 n . r> 600 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1120


1 n n 600 — 150 42 10 — 20 — — 350 — 1120


1 n n GOO 150 42 10 20 — 350 1120


1 Šumarski kandidat XI. 550 — 550


1 n n n 550 , _ 550


1 šumarski vježbenik XIL 480 — 480


1 „ " n 480 — .— 480


1 fl V n 360 _-— 360


1 rt, n n 360 — — 360


— ^0
Ukupno . . . — 34.980 — 5750 1560 348 ,— 590 300 — 10.050 — 51.670ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 34     <-- 34 -->        PDF

322 —


j Inaka b e ri V a


Stalna beriva
c3 i


OJ ´>


> bi) o
C


-a i^


c3


P


Kathegorija 3 o


o


as se P


o činovnika
se
> t« m ^ p a U>s a 1


o ´a s 05 C
-c


Cd a for. for. p. m. k. z. for. u fori n t i h


-

_ __ 260 250 2650 — 15.760


Prenos , . . 10.800 1800 459 73
150 6 — 20 350 "


1 Šumnr X. 700 42 1220
1 M r> 700 — 150 42 (> — 20 350 — 1220
1 V 700 — 150 42 G — 20 — — 350 — 1220
1 1* n 000 — 150 42 6 _ 20 — — 350 — 1120
n n 600 — 150 42 6 — 20 ,— 350 ~ 1120


1


1 r> « 600 — 150 42 6 — 20 -´ — 350 — 1120
11 Šumarski kandidat 550 — — 550


xr.


1 Šamarski vježbenik XiL 480 — — 480
1 p n 480 — — . — — 480
n 360 — — -360


1


1 .n n 360 — __ — -360
1 w n — — —
Ukupno . . . — 16.930 -2700 711 109 — 380 250 — 4750 — 25,010


/i


Skrižaljka II,


Broj osoblja i beriva mu Ostala beriv


nadi ugar Ingar


a se


S


I. II. IIL I. jlLJIlLllV. ´S CL,_
w


r a i; r e d a o


Ime ureda sa godišnjom placom od


^ OD ´T^


OT f-, o ´7^


480 420 360 350 300 250 200 300 a,^ p.


il


p 0 j e 1 n 1 P 0


f 0 r i n t i li


40 36 24 4 3 2
for. rali rali for,


broj istih for, prost. kat. for. for.


rali


m


Šumarsko ravnateljstvo
u Zagreb
« 6 7 10 14 32 40 48 2


6360 4092 494 314 50794


Šumarski ured u
Otoceii 4 4 6 8 16 24


28 1 3640 2352 284 180 29080


Nadšumar. ured
u Vinkoveih.. 3 3 4 6 14 16 24 1


2840 1824 220 140 22520
Ukupno-.. 13 14 20 28 62 80 100 4


8268 998 634 102394
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Nadšumar, protustavnik i šumar sačinjavaju u svaikom okružju posebni
konkretualni status činovničtva, njihova plata nije ovisna o štaciji gdje službuju,
tako, da se na jednom te istom mjestu, prema redu i u višji platevni razred
promaknuti mogu.


Uredujući i računovoditelji nadšumari, izplaćujući raćunovođje i šumari,
dužni su na ime službene jamčevine položiti svotu u iznosu od dvijuh trećina
njihove plaće.


Prelazeć na razmatranja odnosnih ustanova tičućih se lugarskog i službeničkog
osoblja državne šumarske uprave spomenuti nam je Ovsim onog u skrižaljci
(vidi skrižaljku II) u pogledu broja osoblja i beriva mu, jur iztaknutog
još i sliedeće:


Tamo, gdje imade erarskih sgrada, dobivat će lugarsko osoblje stan u
naravi. Gorivo drva pripada, kako gdje, bud u mehkom bud u tvrdom drvu,
a tamo gdje se i klipovina izradjuje u ^/s cjepanicah i ^jn klipovine. Osoblju je
zabranjeno pod prietnjom odpusta iz službe, u naravi dobiveno gorivo prodavati
ili poklanjati, niti se prištedjeno drvlje odkupuje, nasuprot se ipak na predlog
šumskog ureda, bude osoblju službujućem u pređjelih jače zime, od slučaja do
slučaja izdala dozvola na ležeće drvo i odpadke. Nebi li se pako bud s kojih
razloga moglo drvo u naravi odkazivati, dobivat će osoblje odštetu u novcu,
polag tržnih ciena.


Zemljištni se deputat bude u slučaju potrebe sa 5 for. po rali ođšfcećivao.
Stanarina, gorivni i zemljištni deputat neuračunavaju se kod umirovljenja.


Nadlugari i lugari svakog pojedinog okružja sačinjavaju posebni konkretualni
status. Plaća im nije ovisna o mjestu službovanja, tako da se i na jednom
te istom mjestu u višji platevni razred pomaknuti mogu. Kod promaknuća popunjivati
će se svako drugo mjesto bez obzira na čin i slied, najsposobnijim i
najzaslužnijim individuomom.


Osoblje, koje šumska oblast namještuje, kod popunjivanja nižjih službeničkih
mjesta, smatra se samo privremeno namještenim, a definitivno imenovanje
uzsliediti će tek onda, kad će odnosnu dozvolu ministai-stvo podieliti, na
predlog dotičnog ureda, a isto tako je ovisno i promaknuće izvan reda, o dozvoli
ministarstva. Osoblju, koje je prizvano k šumskim uredom, za obavijanje
uredskih posala, nepripada inim nižjim službenikom đopitani pisarnički paušal
od 2 for. po glavu.


Tim bismo bili izcrpili provedbenu naredbu te reorganizacije. U koliko
pako takova napredak ili nazadak u našoj državnoj šumarskoj upravi znaci, dokazati
će budućnost.