DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 298 ~
Taj pokus pružio je slieđeći proiztok:


Za 100 funti


žive težine


svaki dan


Ukupni po-požderane


Živa težina trošak sveden hrane, sve


pri početku na vriednost dena na vried


poktisa. siena. nost siena.


4 krave težke siemeuthalske pasmine 6055 69191 3ao5
5 krava lahke švabske pasmine . . 5105 58767


3.040


2 vola težke siemeuthalske pasmine. 1100 10149 2.901
2 vola lahke švabske pasmine . . 910 13583 3.006
Iz toga je dalje moći uviditi, da je za svakih 100 kgr. žive težine potrebno
bilo maršetu do sitosti 2.9 —3 lo kgr. siena za hranu.


Takovih je pokusa još i više sa različnimi vrstmi hrane provedeno, te se
je pokazalo, da je u obće potrebno, za svakih 100 kgr, žive težine rogate
marve, podavati za hranjenje do sitosti, svaki dan O.so—O.35 kgr. dušičnih tvari,
O.oe—0.10 kgr. masti, I.25—L.´>o kgr. od dušika prostih ekstraktivnih tvari, i
to se sve skupa ima podavati u hrani sastojećoj se iz 2.5—3.0 kgr. suhog sućanstva.


Po kemičkih analiza (vidi Agrikultur-Chemie von Dr. H. Grouven Koln
1862) sastoji se sieno, u postotnom sastavku, iz IO.4 proteina, 3.o masti, 38.o
ugljičnih hydrata, 27.o drvenine, 7.2 pepela i 14.4 vode; sa ukupno suhim sućanstvora
od 85.6%. Svedemo li gornje podatke na vriednost siena, to dobijemo
potrebu od 3.oo kgr. siena.


Iz rečenog sliedi, da je i kod preračunavanja novčane vriednosti
šumske paše najvažnija podloga računu, činjenica, da je za
hranjenje do sitosti kod rogate marve za svakih 100 kgr. žive težine potrebno
svaki dan 3 kgr. siena.


Drugi faktor za naš račun jest težina marve, koja je po pasmini različna,
što znatno upliva na naš račun. Tako n. pr. holandezka pasmina popriečno naraste
do 6—700 kgr., bavarska do 2—800, tirolska (Algauska) do 450 kgr. itd.
Graničarska marva u ovdašnjoj okolici popriečno Je težka 100 kgr. a bolje
krave 150 kgr. ili popriečno dakle za naš račun 125 kgr. žive težine po komadu.
Vrieme šumske paše traje od 15. travnja do 15. rujna, ili kroz 150 dana.


Kroz´To vrieme prištedi se pako na jednoj kravi (3.75 kgr. svaki dan)
562 kgr. siena. Od toga neka odračunamo pribranu, koja se dava marvi dolazećoj
iz paše, onda višak prihrane na početku i na izmaku paševnog vremena,
radi još onda nedostatne paše, koja pribrana se može uzeti sa (O.75 kgr. svaki
dan) 112 kgr. ostaje čista prištednja od 450 kgr. siena. Tu pribranu medjutim
ne daje svaki gospodar svojoj marvi, samo onaj, koji ima, a onaj koji neima
ne podaje ništa.


Pribrana se sastoji većim dielom u travi, dobivenoj iz vrta ili iz obližnjih
oranicah ležećih oko gospodarstvenih sgrada. Svakako valja kod računa na tu