DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 1     <-- 1 -->        PDF

>-<>+*
Br. 7. i 8. u ZAGREBU, I srpnja 188S, God. IX.


Ovogodišnja, po broju IX. gla-vna skupština lirv.-slav. šumarskoga
đrnžtva, koja je bila na dan 29. i 30. lipnja o. g. urečena
n Novu Gradišku, ođgađja se ovime uslied zaključka upravljajućega
odbora zbog nepredvidjenili okolnostih i zaprieka na neižviestno
vrienie.


Zagreb, 16. lipnja 1885.
Pređsjediiictvo.


Izvjese e


družtvenoga tajnika na.ime upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva
za IX. glavnu skupštinu o družtvenom djelovanju godine 1885.


Čast je podpisanomu tajniku hrv.-slav. šumarskoga družtva na ime upravljajućega
odbora podnieti IX. glavnoj skupštini sliedece godišnje izvješće o
djelovanju i nastojanju upravljajućega odbora, oko unapredjivanja našega družtva.


Prem nije nego samo 8 mjeseci razdobja od VIIL glavne skupštine koja
se je dne 26. listopada u glavnom gradu Zagrebu sastala, ipak možemo podpunom
zadovoljštinom konstatovati, da je i u tom kratkom razdobju naše družtvo
u onom djelokrugu, koji mu je uslied svojih novih po visokoj kr. zemaljskoj
vladi odobrenih pravila osiguran, dosta unapređjeno.


Kad se ogledamo ponajprvo na rad upravljajućega odbora za to razdobje,
bilježimo 6 držanih odborskih sjednica i to: dne 7. studenoga 1884.; 2. prosinca
1884; U, ožujka, 16. travnja, 18. svibnja i 16. lipnja 1885 Izim toga
sastali su se jošt pododbori po potrebi i mogućnosti.


Iz rada upravljajućega odbora bilježimo kao važnije.


U smislu §, 13. družtvenih pravila izabrao je upravljajući odbor iz svoje
sredine odbornika, županijskoga nadšumara g. Frana Kesterčanka za urednika
družtvenoga organa „Šumarski list" koj naš list jur 5, godinu uredjuje.


20
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 2     <-- 2 -->        PDF

, — 290 —


* .
Upravljajući odbor najmio je novu družtvenu prostoriju u Preradovićevoj
ulici br. 25 u I. katu.


Da se našim družtvenim ćlanovom što veća korist po družtvo pruža, zaključio
je upravljajući odbor, početkom ove godine družtveni organ „Šumarski
list" kao mjesečnik izdati, dočim je od zasnuća đružtva g. 1876. do g. 1880.
samo 4 put, zatim sa godinom 1881. počam do svršetka godine 1884, 6 put
na godinu izdan bio.


Uredjena bijaše tarifa za obznane oglase i ine objave koje se žele uvrstiti
u „Šumarski list."


Ustanovljene bijahu nagrade za suradnike „Šum. lista."


Upravljajući odbor, pojačan odborskim zamjenikom nađšumarom slunjske
imovne obćine g. Dragutinom Laxarom, sastavio je obširno obrazloženje
k „nacrtu novoga šumskoga zakona za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju", kako
ga je odbor poslije VIL glavne skupštine konačno redigovao; nacrt i njegovo
obrazloženje štampano je oblikom brošure na 5 štampanih araka, koja je podnesena
konačno u 10 primjerakah vis. kr, zemaljskoj vladi; a 80 primjerakah visokomu
saboru. Time je veći literarni rad družtva konačnoj svrsi priveden, a
povratak troška oko toga rada sa 108 for. 82 nvč. a. vr. zamoljen je od visoke
kr. zem. vlade.


Predstavka na visoku kr. zem. vladu da se upravljajućemu odboru dostave
sve naredbe, okružnice, natječaji, oglasi i imenovanja tičuća se šumske struke
u svrhu shodnoga uvršćivanja u „Šumarski list,"


Predstavka na visoku kr. zem. vladu da se kod imenovanja kulturnih
viećnika što više obzir uzme na šumarsku toli važnu narodno - gospodarstvenu
granu u nas.


Predstavka na visoku kr. zem. vladu, da se sbirka zakona i naredaba
odnosećih se na naše šumarstvo i na lov po istoj ili uz odštetu troškova po
ovom upravljajućem odboru u slici svežčića i;?da.


Predstavka na visoku kr, zem. vladu, kojom se zaključak glavne skupštine
hrv.-slav. gospodarskoga družtva od 10. prosinca 1884. tičuć se povišenja subvencije
za pošumljenje hrvatskoga Krasa od 2000 for. na godišnjih 10.000 for.
što kriepčije podupire.


Zaključak, da se ovogodišnja po broju IX. glavna skupština sa poučnom
exkurzijom drži dne 29- i 30. lipnja u Novoj Gradiški.


Upravljajući odbor spominje 60-godišnjicu za našu struku velezaslužnoga
i čuvenoga hrvatskoga šumara Adolfa Danhelovskoga u broju VL „Šumarskoga
lista" sa slikom i kratkom životopisnom crtom.


Napokon je upravljajući odbor kao takav po svom I. pođpredsjedniku M.
Vrbaniću, odborniku F. Kesterčanku i tajniku dr. V. Koroškenjiu sudjelovao
kod svečanosti, koju priredi gradjanstvo glavnoga nam grada Zagreba dne 8.,
9-, 10. studenoga prigodom boravka hrvatskoga mecena biskupa sriemskoga i
bosanskoga Josipa Juraja Strossmajera i svečane predaje Strossmajerove galerije
slika na jugoslavensku akademiju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 291 —


Usljed zaključka iz VlII. gL skupštine sastao se je pododbor sastojeći iz
đružtvenoga predsjednika g. M. Dursta i tajnika dr. Y. Konižkeirvia, sbog predstavke
koja se je iniaki odpremiti na vis. kr, zem. viadu sbog šum. šteta, pa
si je namaknuo potrebiti materijal od više šumskih ureda; nti, vis. kr. zem.


^ vlada saznavši iz našega đružtvenoga i inih domaćih listova te okolnosti, odredi
tomu shodna 1 pa je tako naumljena predstavka suvišnom postala.


Predsjedništvo pako odpremilo je 90 tvrđkam, koje se bave sa proizvadjanjem
raznoga obrtnoga drva u hrvatskih šumah, koje dakle stoje u uzanom
odnošaju sa našom strukom, pozive, da iste kao utemeljitelji stupe u užiji savez
sa našim družtvom. Do sada ođazvaše se najvećom pripravnošću, poioživ utemeljiteljnu
svotu sa 100 for. a. vr., što radostno ovdje napominjemo, slieđeće:


Visokorodjena gospoja Fana pl Ghyezy, vlastelinka Čabarska u Hr


vatskoj. ´
Gospodin Aleksander pL Weiss u Zagrebu.
Slavna hrvatska eskomptna banka u Zagrebu.
Slavna komercijalna banka u Zagrebu.
Gg. Vidmar i Eogić u Senju.
Gg. Pierre i Perin u Zagrebu.
G>. Stipe Švrljuga u Fužini.


G. Antun Bačić u Rieci,
G. Valentin i družba u Barču u Ugarskoj.
G. Krista Hermann u Beću.
G. Nikola Šipuš u Sisku.
G. Josip Steiner u Barču.
G. Fran vitez Olivier u Senju.
G. Fran Gamiršeg u Mitrovici.
Ovako ima naše družtvo s onimi, koje je jur lanjsko godišnje izvješće kao
utemeljitelje nabrojilo do sad 20 i jednoga utemeljitelja, a sigurne je nade
u nas, da će još tečajem ove godine ostale tvrdke, na koje bje poziv razpačan,
drage volje prianjati uz družtvo, a time i uz struku kojom su iste firme toli
dobrahno u svezi.
Časopise drži družtvo ove godine što uz gotov novac što uz zamienu:
Gospodarski list i seljak. Pčela. Allgem. Forst- und Jagđzeitung. Deutsche


Jagdzeitung. Handelsblatt fiir Jagđerzeugnisse. Oesterr. Forstzeitung. Tharandter
{orstliches Jahrbuch. OesterreicMsche Monatschrift fiir Forstwesen. Gentralblatt
des gesammten Forstv^esens. Mittheilungen des krainerisch - kiistenlandischen
Forstvereins. Forstliches Gentralblatt. Mesečnik. Časopis hrv. arhitektah. Težak.
Gospodarski poučnik. Slavonski gospodar. Svietlo. Narodne novine. Obćinar.
U gotovom novcu stoje časopisi ove godine 55 for. 55 nvč, a. vr.


Družtveni tajnik uredjuje uprav sada družtvenu knjižnicu i slaže našastar


o družtvenoj imovini; kad bude posao dovršen, objelodaniti će se katalog knjiga
i našastar u družtvenom organu, svim članovom znaiya radi.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 292 —


U družtvo pristupilo je prvim siečnjem ove godine 14 jur iztaknutih utemeljitelja,
zatim 22 člana I. razreda i 101 čian II. razreda; ukupno dakle
137 članova.


Ođbiv početkom ove godine izstupivše i umrvše članove broji naše družtvo:


9 začastnih članova, prema lanjskim 9 dakle ni više ni manje;
21 utemeljiteljnoga člana, » JI 7 n za 14 više;
26 podupirajućih članova, 1) » 21 n za 5 više;


206 I. razreda članova. w 196 za 10 više;


rr V


257 II razreda članova, » n 197 w za 60 više;
519 svega ukupno članova, prema lanjskim 430 dakle za 89 više.
Družtvo ima dakle od prošle godine 89 članova više.
Dne 3. lipnja umre u Regensburgu u Bavarskoj nj. prejasnost knez
Maria La moral Thurn-Taxis u 24. godini dobe svoje, vlastnik dobra 6iče,
Grobnika i Lokva, pod čiji protektorat se je družtvo kod svoga zasnuča, godine
1876. stavilo bilo. Slava mu!


Nemila smrt nam pokosi člana: Dragutina Broučka, kr. šumara; Milana
Crnkovića, šumara; Milivoja Aleksiča, lugara; Dane Rakića, lugara i Matu Matasovića,
lugara. Slava im!


Družtveni organ „Šumarski list*" koj od 1. siečnja 12 put na godinu i to
svaki mjesec na prvoga izlazi, štampa se u 600 primjeraka; za 100 više od
prošle godine i razpača se:


na preuzvišenoga bana na 11 časopisa
„ visoku kr. zemaljsku vladu „ 2 djačka družtva


(g. savjetniku M. Halperu) „ 1 slušatelja šumarstva
„ 9 začastne članove „ 4 strukovne škole
„ 21 utemeljitelja „ 4 šumarije brod. im. občine
„ 26 podupirajuče članove „ 3 znanstvena družtva
y 206 L razreda članove „ 2 gospodarska družtva
„ 257 II. razreda članove 5 šumarska družtva
ukupno 553
Od ostatka ide redovito 12 primjeraka u družtvenu knjižnicu.
List razpača se u Njemačku u 4 primjerka


„ „ „ Srbiju ,, U
» „ „ „ Bosnu „ ,-4 „ ^
n » „ „ Cislajtaniju „ 32 „ (od toga 14 u Dalmaciju)
» „ „ „ Hrvatskoj „ 495 „


Ukupno 553.


Upravljajući odbor, kako do sad, tako i ove godine pođnaša po predsjedničtvu
sastavljeni zaključni račun ^ blagajničkom rukovanju našega
družtva za upravnu godinu 1884. kako sliedi:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 2-93 —


IZa^lrlj´u.čzii račiaxi


0 blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu godinu 1884.
kako (5e ga predsjeđničtvo Ijetošnoj po broju IX. glavnoj skupštini predložiti.


Prihod


o


U istinu


primljeno


Poimence


for. nč.


for.


1 Kamati od utemeljiteljnih svota


2 Družtveni prinos od podupirajućih članova , . . 430


3 „ „ od članova L razreda . .. . 1367 804


4 „ „ od članova II. razreda . . . , 482


5 Za družtvene diplome ......... . 25 92


6 Na pristupnini novih članova 100 92


7 Na uvrstbini od oglasa u „Šumarski list" . . . 30 4


8 Vanredni prihod, prodane knjige, ormar i hektograf 31 70


9 Pokloni ...............


10 Gotovina u blagajni koncem g. 1883. . . . . . 128


11 Pripomoć od visoke kr. zemaljske vlade . . . . 400


12 Povraćena poštarina . , 6 20


Svota . . 1650 2341 90


skontriranimi svotami po odboru dne 20. travnja 1885. koje se svote točno slažu sa


odbiv razhod 2080 for. 4 nvč.
od prihoda . 2341 „ 90 „
je dakle blagajnički ostatak 261 for. 86 nvč.


od tud u smislu pravila 25^/o u pripomočnu zakladu . 65 for. 46 nvč.
zatim u smislu zaključka VIII. gl. skupštine u utem. gl. 100 „ ~ „
ukupno 165 for. 46 nvč.


pa sada ovih 165 for. 46 nvč. odbiv od 261 for. 86 nvč. ostane razpoloživo
koncem god. 1884. svota sa 96 for. 22 nvč. kojoj giav. skupština neka izvoli
opredieljenje naći; nu odbor drži da se taj ostatak zaokruži na 100 for. i da se u
družtvenu utemeljiteljnu glavnicu uloži.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 6     <-- 6 -->        PDF

294 —
IS a 25 lx o đ.


U istinu


o


izdano


O -3


Poimence


fer.


1 Za tisak dnižtvenoga časopisa ....... . 700
2 Za odpremu časopisa i vez . 60
3 Nagrada uredniku . 200
4 Nagrada tajniku --,- ^ . . . --. 200
5 Stanarina, razsvieta, ogriev i služnik . . . . -200
6 Poštarina, biljege, tovarni listovi i tiskanice .. . 60
7 Pisaće stvari i prepisivanje 50
8 Pođpora lugarskomu šum. Mili Bakariću ... .
9 Za strukovne knjige, sbirke, časopise i vezanje istih 60


10 Nagrada suradnikom „Šum. lista" . . . . . . 200
11 Trošak prigodom glavne skupštine . , . . , . 60
12 Nabava novoga pokućtva ........ . 40
13 Selitbeni troškovi . . .. , . . . . ... .
14 Za tiskanje novih družtvenih pravila, 1000 kom. .
15 Novi ures eni naslov na »Šumarski list" ... .
16 500 komadi novih družtvenih diploma 109
17 Nova godina 15
18 Tienac ...............
19 Planinskomu družtvu utemeljiteljna svota ... .
20 Poslužniku . . . . , . . . ...... 36


Svota . . 2000


for.


759
60
200
200
206


42
40
10
71
66
12
56
10
32
34
235
16
3
25


2080


ne.


7
23


19


82


50
50
50
23


04


Zatim predlaže upravljajući odbor slavnoj glavnoj skupštini, po događa


njem izkustvu sastavljeni proračun za buduću upravnu godinu, naime za god.
1886. na shodno pretresivanje, pa će k pojedinim stavkam svoje ustmeno
obrazloženje kod razpravljanja istih pridonieti.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 295 ~
:F*rorač"a3a


0 potrebi i pokriću potrebe hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu godinu
1886. kako će ga upravljajući odbor predložiti IX. glavnoj skupštini obrdzavat


se imajućoj 28 i 29. lipnja 1885. u Novoj Gradiški.


Predmet


Potreba: (Razhod).
Družtvenomu tajniku nagrada za
tajnikovanje -.
Uredniku lista nagrada´/AX družtveni
mjesečnik i korekturu .
Stanarina za družtvene prostorije
Ogriev i razsvieta (u slučaju čitanja
i sastanka) . . . . .
Nagrada suradnikom lista . . .
Za tisak družtvenoga mjesečnika,
po prilici 50 štampanih araka
Za broširanje i poštovnu ođpremu
lista (75 fr. + 75 fr.) . . .
Nagrada družtvenomu poslužniku
Poštarina, biljege, tovarni listovi
za diplome, tiskanice i t. d. .
Za pisaće stvari ..... .
Troškovi prigodom gl. skupštine
Nova godina podvorniku i dviema
listonošam . . .
Časopisi . . . . ,
Za nabavu pokućtva.


Opazka


200 200 200


320 320 200
150 300 206


25
300 300 66


200 1000 759.


07


150 150 60. 23
36 36


50 50 42.,9
50 50 40.—
100 100 12.—


15 15 16.~
50 za god. 188i. i knjige


71. s.
80 56.50
Knjige


. ....


50


Selitbeni troškovi 9 10. 50
Pisar .....; 120 120


za god. 1884. pod tek. br. 18 Vanredni troškovi 33 10 339. 73 podmi reno je:


2a nova drž, pravila . 32-50


jj novi naslov lista . 34.23;


Ukupno 2849 2740 2.080. B nove drž, diplome . 235.—


» vienac . . . , 3.—
na podpori ... . lo.—


planinskomu družtvu i
temeljena svota . 25-—|
Kao u stupcu . 339.73
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 8     <-- 8 -->        PDF

296 —
Predme t
I >
6
8
Pokriće : (Prihod),
Članarina, na temelju ovogodišnjega broja (Vui-
nova i to:
a) 2i uteincljitelj po 5 for. kamati glavnice 105
h) 26 podupirajućili članova . . . . , 430
c) 2on članova 1. razreda po 5 i´or.. . . 1030
d) 257 „ II. .. po 2 ibr.. . . 514
Od M novili ntemeijiteljnih članova, kamati od
položeue glavnice sa 3000 fr„, pet po sto, čini
Od 10 novih članova L razreda po 5 for. . .
Od 2i) „ „ I I „ po 2 for. . .
Pristupnina od tih 30 novih članova pod br. 3 i 4
Za družtvene diplome od tih 30 novih članova .
PoZa os^lase »privatne, državne, investidonalne . .
2079
150
50
40
30
30
400
70
Ukui)no 2840
Dano iz odborske sjednice držane u Zagrebu 15. lipnja 1885
Prerlsjcfinik:
Miian Durst DnTair.ik
V, Kdroškenyi,