DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 210 —


Razmatranja o njemačkoj carini i trgovini s drvi.


Napisao nadšumar Gj. Koča.


Njegujući svoje eksotično bilje i zakon o socijalistih, izručivanju političkih
krivaca, pa i najnoviju kolonijalnu politiku, ide državni kancelar knez Bismark
da okulira i davno već presadjenu voćku, koja se doduše u novoj zemlji primila
i razvila, ali nije svomu gospodaru dosta plodom radjala. Poznati su najnoviji
predloži njegovi u njemačkom saboru, a poznati su već i njekoji zaključci.


Lošem gospodarskom stanju u Njemačkoj kani državni kancelar pomoći
novom carinom na žito, raž i t. d. pa i na drva. Kao dobar političar misli
da je dobar i narodni gospodar, sreću, koja ga na političkom polju nikad nije
ostavila, kani pokušati i na onom drugom polju, koje nepita za politiku, nego
hljeba traži.


Silan se narod iz Njemačke izseljuje; zdravi razum vidi u tom veliku
žalost, a knez kancelar vidi u tom dokaz blagostanja, jer „za selitbu treba
novaca". Dok je čitav sviet osvjedočen, da je gospodarsko stanje u Njemačkoj
vrlo loše, i da Njemačka nemože svoga naroda hljebom prehraniti, tjera knez
kancelar takvu gospodarsku politiku, koja mora njemačkom narodu vrat skrhati.


Nova carina na žito zasjeci će u živce njemačkom narodu, jer će puno
skuplje plaćati svaki zalogaj hljeba. Gdje god zemlja neproizvodi ili bolje nemože
proizvesti toliko žita, koliko se potroši, tu se višak mora uvesti iz drugih
država, a kad je taj proizvod ma koji drugi samo ne hljeb, neka bi ga carina
obteretila. Na žito, koje će Njemačka i od sada morati uvažati, plaćati će se
skupa carina, a narod će se jedva moći prehraniti. Pa knez Bismark hoće da
izkorieni socijalizam?


Osim žita kani se udariti carina i na šumske proizvode: drvo, koru itd.
Naša monarkija je i u jednom i u drugom pogledu i bogatija i obilatija,
a osobito Ugarska i Hrvatska, koje su i dosta žita i drva izvažale.
Stoga razloga što Njemačka i na šumske proizvode kani udariti carinu,
neće biti sgorjega ako se i mi šumari malo na to obazremo.


Već se danas opaža u trgovačkom svietu sa drvi nazadak, a jesu li to posliedice
njemačke trgovačke politike od god. 1879. ili ne, neznamo, nu pošto
danas eto kani knez Bismark nove terete nametnuti vanjskoj konkurenciji, to
je za sigurno da će nova carina imati još zamašnijih posliedica. On doduše žali,
što mora tim nanieti štetu svojim susjedom, Austriji, Rusiji pa i Americi, ali
„košulja je bliža od kaputa".


Udariti carinu na uvoz kakve robe, recimo jednog fabrikata, znači s jedne
strane povisiti cienu uvezenoj robi, a s druge se strane teži i nastoji tim oživljavati
i dizati domaći obrt i industriju. To se doduše može donekle i postići,
ali su kupci i trosci u takovih prilikah izvrženi samovolji tvorničarah, te je
njima osobito u prilog uzakonjeno povišenje carine. Da je u takovoj državi
konkurencija na vrlo malu mjeru svedena, netreba dokazivati. Glede toga pitanja
nisu još ni sami nacionalni ekonomi na čistu, jer dočim jedni brane i
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 211 —


zagovaraju carinu, drugi su proti njoj, te za podizanje blagostanja naroda jedino
slobodnu konkurenciju kao temelj uzimaju. To su ta dva stanovišta, oko
kojih se vrti narodno gospodarstveno pitanje, pa možda ima i jedna i druga
škola pravo. U nauci, koja se osniva na čisto empiričkom temelju, kao što je
to nacionalna ili politička ekonomija, nije to drugčije ni moguće, no kanda je
Smitbova škola u novije doba pobjedu održala.


Mi ćemo se ovdje obazrieti na Njemačku, pošto ona silnu množinu drva
importira (koliko iz same naše monarkije, pokazati ćemo kašnje brojevi) a drugo,
što kani, kako već gore rekosmo, svoje šumske proizvode pred stranimi novom
carinom zaštititi. Posliedice, koje nastaju kad samo jedna država carinu udari,
osjećaju sve druge države, koje su bile kao izvozne države te robe.


Carina igra dakle veliku ulogu u nar´dnom gospodarstvu; nacionalni ekonomi
evo ovako ju označuju: carina je namet, koji vlade udare na tudju robu
pri uvozu u svoj teritorijum (uvozna carina). Taj namet ima sam razašiljač
robe platiti negledajuć na to, komu je šalje.


Carina dakle poskupljuje tudju robu, pošto ju prodavaoci za toliko skuplje
prodaju, koliko carina iznosi. Ona je pak s druge strane i državi veliki izvor
dohodka.


Osim uvozne carine ima još i tako zvana izvozna i provozna.


Uvozna carina može biti financija Ina, više kao porez na robu (u Francuzkoj
ju zovu i statistična), probibitivna, kad je namet tako velik, da je upravo nemoguće
uvažati tudje robe ili je konačno zaštitna. Posljednjoj je svrha, da
tudjoj robi cienu povisi a domaće proizvode podigne.


Pjraniteljem carine stoji nasuprot škola slobodne trgovine. Pristaše slobodne
trgovine uče i dokazuju, da je najpravednije, kad si svatko potrebite surovine
i fabrikate kupuje ondje, gdje ih može najjeftinije dobiti, a isto tako
neka ih prodaje ondje, gdje može za njih najveću svotu ubrati. Kojoj nauci postavljaju
za temelj, pravednost i slobodu, te se ujedno smatraju slobodoumnom
strankom, đočim za pristaše carine vele, da su nazadnjaci, reakcioneri. Mi se
nećemo ovdje upuštati u razglabanje koliko ima pravo ta teorija u praktičnom
životu, navesti ćemo samo da imade vrlo mnogo protivnika. Za ilustraciju kako
i koliko se toj teoriji prigovara, neka služi sliedeće. U Englezkoj se smatralo
velikim napredkom što nije bilo carine na uvoz žita. Ministar Beaconstield rekao
je jednom sgodom u englezkom parlamentu: „sađanjem našem oskudnom poljoprivrednom
stanju neima primjera, a uzrok mu je velikom česti što nije uvoz
žita carinom obterećen; naše žetve sve su lošije i lošije, jer im većom cienom
nedižemo vriednosti. Vanjska konkurencija vrlo je štetna za zemljodielstvo".*


Naravno da drugčije zvone rieči o gospodarstvu kad ih izuste narodni
gospodari a drugčije kad se čuju sa ministarskih stolica, koji obično imadu
pred očima samo financijalnu politiku države a osobito kad cnglezki ministar
govori kudeći na Irsku. Pa je zato još uviek drugo pitanje, da li je opravdano


* Monatsschrift fur Forstvesen. XXIX. 5.


ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 212 —


sa gledišta narodnog gospodarstva, kad vlade kane udariti carinu na izvjestne
produkte. Kad državi u svom vlastitom teritoriju manjkaju svi potrebiti uslovi
za proizvodnju kakovog artikla ili kad domaći proizvodi nebi mogli izdržati
konkurencije sa onimi vanjskim! svieta, gdje su možebiti sami spoljni, prirodni
odnošaji veoma povoljni za proiz\odnju, tad nebi bilo opravdano na proizvode
carine udarati.


Prema tomu može država po potrebi neke vanjske proizvode carinom
obteretiti, a druge opet slobodno uvažati. Ovo osobito vriedi za proizvode zemlje,
dakle žito, raž, drva i vino. U takovom slučaju valja zakonodavnom tielu izpitati
potrebe naroda a osobito produkciju zemlje. Udariti carinu na uvoz tih
proizvoda znači ili zadovoljiti se s onim, što carinom zaštićena zemlja proizvede,
ili ako to ne dotječe, skupo uvozni proizvod plaćati. Jer ako neka država
treba za svoju potrebu godišnje n. pr. 30 milijuna hektolitara žita, a proizvodi
samo 20 milijuna, to je takova država prisiljena uvozom svoju potrebu podmiriti.
Pošto možebiti uz najbolje i teoretično i praktično izobražene gospodare nije
moguće podići snagu i proizvodnju zemlje za 10 milijuna hektolitara, to je očevidno
da i najveći zaštitnici i branitelji moraju u tom slučaju proti carini glasovati.
Dakle teoretički u pravilo složena izreka nemože imati absolutne vriednosti.
Kako je sa žitom tako je i sa drvi. Jer udariti carinu na drva već je
po sebi znak, da država može svoju potrebu kod kuće podmiriti t. j . ona dobiva
sva potrebita drva iz svojih šuma.


God. 1879. uzela je Njemačka carinsko pitanje u pretres, pa je značajno
kakovo je javno mnienje o tom bilo gore u Austriji. Bila su dva tabora: jedni
su dokazivali, da je carina umjestna i povoljna samo za industriju, a za proizvode
agrikulture da je štetna, pošto su ti proizvodi nuždni za svakdanju potrebu,
za sam život. Drugo mnienje, koje su zastupali i austrijski šumari, bilo
je, da se imade carina udariti i na proizvode zemlje. Netreba ni dokazivati, da
su prvo mnienje branili sami industrijalci, koji su htjeli skupo svoju robu prodavati,
a uz to jeftini hljebac jesti.


Drugo mnienje doneo je već spomenuti Hst „Monatsschrift". U tom listu
ujedno je preporučivano, da se vlada svojski zauzme da osujeti nakanjenu carinu
Njemačke, pa je na temelju statističkih podataka dokazivano, kakove štetne posliedice
od tuda austrijskoj šumskoj trgovini priete. Toliko smo držah za nuždno
da 0 carini u obće progovorimo, a sad ćemo se obazrieti na drugi važan momenat.


Danas šuma sve više i više nestaje, a naročito se u Rusiji, izvoznoj državi
prvoga reda, šumsko gospodarstvo vrlo neracionalno tjera. Njemački pristaše i
branitelji zaštitne carine u tom nalaze već potrebu carine. No pitanje je, da li
Niemci imadu takovih šuma, koje bi mogle odgovarati svim uslovom i potrebam
narodnog života.


Naša domovina, a naročito bivše krajiške pukovnije obiluju šumami i to
vrlo skupocjenim!, pošto je nadalje i ciela austro - ugarska država bogata na
drvetu, te kao izvozna država zauzima u šumsko-trgovačkorn svietu znamenito
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 213 —


mjesto, biti će tim nuždnije, dca se na gore spomenuti moment obazriemo, pošto
je to važan falctor za trgovinu s drvi a tim i za samo šumsko gospodarstvo i
šumsku produkciju.


Silne prastare šume, kojimi naša domovina obiluje i koje su većinom
v/astničtvo erara i imovnih obćina, već su davno prešle granicu najvećeg prirasta,
ie je sa gospodarstvenog gledišta već skrajnje doba, da se izsjeku i prodadu.
Naravno, da tu valja imati na umu jednu vrlo važnu okolnost: vlastnici šuma
imati će samo toliko na trg iznositi, da nepredje roba granice prodaje i traženja,
jer poznato je nacionalno-ekonomno pravilo: čim se više roba traži, tim


joj više cieua raste. Kad ponude nadvise potrebu i traženje, tada im ciena naglo
padne. Tu činjenicu valja imati na umu. Pošto je naša domaća industrija sa
drvetom vrlo slaba (a tomu su krivi mnogi gospodarstveni razlozi) to smo upućeni
šumske proizvode prodavati trgovcu , koji ih u daleko tudje zemlje izvažajn.
Naravno, da taj izvoz neće dugo trajati: s jedne strane valjati će na temelju
novih gospodarskih osnova staro drveće u puno kraćem vremenu izsjeći,
da se negubi ništa na samom materijalu, a s druge strane valjati će imati
pred očima potrebu naroda i namirenje pravoužitnika (kod imovnih obćina).
Obhodnje, koje su predhodno uzete od 100 i 120 godina, već izključuju nagomilanje
drvnog materijala, a neće biti ni onih dimenzija, kakove danas vidimo;
samo će anah pripoviedati o velikih i gorostasnih hrastovih. Naše slavonske
šume većinom su hrastove šume, te su šume pak do danas imale najveću tehničku
vriednost, a ni za buduće neimamo druge vrsti drveta, koja bi hrast sa
svietske trgovine potisnula, gdje se radi o onih tehničkih potreba, kojim samo
hrast zadovoljiti može.


Malo gore spomenutu okolnost uvidili su kanda Niemci bolje nego mi
sami; uvidili su oni, da nije daleko vrieme, kad će izvoz tehničkog drva prestati,
pa da ih to vrieme nezatekne nepripravne i da im industrija ne zapne,
obratili su pažnju i to veliku pažnju na svoje domaće šume. Ja neću kazati,
da je to pravi razlog njihovoj brizi i pažnji, koju su obratili domaćim šumam
i šumskim proizvodom, ali je dosta ako kažemo, da govore o strašnih devastacijah
u Rusiji i austrougarskoj monarkiji, jedino možebiti Češku izuzimaju. U
Češkoj je, kako je poznato, vehki posjed vrlo zastupan, a tu se u zbilji šumarstvo
najracionalnije i uzorno kultivira, za ostale pak provincije vele, da
su postale žrtvom vehke šumske špekulacije. I sjeverna Amerika nezaostaje u
devastaciji, šta više, mogli bi kazati, da je ovdje šumsko gospodarstvo najprimitivnije
i da su šume plienom samovolje i novca. Neima valjda na svietu veće
trgovine sa drvi nego što je u Americi, a Chicago je najveće svietsko stovarište
drva. Istina, drvo se iz Amerike najviše uvozi u veliku Britaniju, koja
svoju potrebu mora podmirivati uvozom, jer je vrlo siromašna što se tiče šume
i drva, ali to su sve faktori, koji na svietsku pa i na trgovinu pojedinih država
uplivaju. Velika Britanija kani pokajati svoje griehe, kao što i mnoge druge
države, koje su nemarom i hrdjavim gospodarstvom svoje šume poharah, te
troše sad silne kapitale na pošumljenje goheti i drugih neproduktivnih zemljišta.
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 214 —


Što se gorivog drveta tiće, neimamo razloga za sad brinuti se, veća se
briga posvećuje gradjevnom drvetu, a naročito hrastovini, dakle baš ovoj vrsti
drveća, koje kod nas veoma prikladnu stojbinu imade. I dok se Niemci prepiru
i čitave razprave pišu, kako da što više hrastovih sastojina podignu, to je pitanje
u nas već od naravi riešeno; najbolje hrastove šume može no
mi na prirodni način uzgojiti. Kad se izkrči šumski koro/,
grmlje i glogovina, oplodna sječa je najjeftiniji način za uzgoj
hrastovih šuma, primjera imamo dosta u šumah brodske imovne
obćine.


Racionalno šumsko gospodarstvo postiže svoj vršak u čim većoj proizvodnji
gradjevnog drveta. Kako smo već gori spomenuli, zauzima pri tom prvo mjesto
hrast. I zbilja, skoro nikada nije to čisto „hrastovo" pitanje zanimalo i same
šumare i šumske trgovce a i države. Niemci, koji su njekada u obilju imali
hrastovih sastojina, danas ih i trudom i troškom glede da uzgoje barem u mješovitih
sastojina. Za smjesu se je pokazala bukva vrlo sgodna, a to je baš uz
crnogoricu i glavna vrst drveća u Njemačkoj. Sa omorikom nisu im pokusi pošli
za rukom; omorika kanda netrpi toga svoga opasnoga rivala.


Uvažimo li sve gore spomenute okolnosti i predočimo li si potrebu pa uz
ovu i izvoz gradjevnog drveta u pojedine države, preći ćemo na drugi vrlo
važan faktor, koji u veliko zasjeca u šumarstvo i šumsku produkciju.


Njemačka zauzima što se tiče šumske industrije važno mjesto, ali ona za
svoja industrijalna poduzeća nije domaću šumsku robu upotrebljivala, nego je
većinom iz susjednih zemalja uvažala. Roba dovezena iz susjednih pokrajina
stajala ih je tako jeftino, da se nisu na domaće šume ni obzirali, naravno,
da je tim velika šteta njemačkim šu mo vi astni kom nanašana.
Jeftinoj pak uvezenoj robi navadjaU su za razlo,´ već gore spomenute, kako
oni nazivaju, devastacije šuma, koje su svakako i-itisauli sa vidika njihove racionalne
proizvode.


Njemačka treba dosta tresla, a u tom joj pogleda veliki takmac i Austrija
i Francuzka. Iz Austro-Ugarske uvezeno je u Njemačka:*
1880. 1881. 1882. 1883.


342.728 343.648 831.245 324.326 m. centi
a iz Francuzke redom za iste godine 154.747, 17J.763, 157.239 i 158.630 met.
centi kore za treslo.
Tvrdoga gradjevnoga drveta i liesa uvezeno je u surovom stanju:


1880. 1881. 1882. 1883.
Iz Rusije ... .
Iz Austro-Ugarske .
Ostale zemlje (Evrop.)
896.000
198.950
136.287
667.496
171.260
65.920
658.629
165.427
60.328
393.836 m. centi
173.216 „
64.369 „ ,,
Ukupno .
U vriednosti maraka
1,231.237
6,772.000
894.676
5,368.000
884.438
5,307.000
631.421 m.
nepoznato.
centi


* Zeitschrift đer deutschen Forstbeamten 1884. br. 16.


ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 215 —


Mehkog pak gradjevnog drveta i liesa (u surovom stanju) uvezeno je u


Njemačku ukupno:
1880. 1881. 1882. 1883.
10,847.647 12,541.380 10,184.981 11,634.449 m. centi,
u vriednosti maraka 35,797.000 43,895.000 30,555.000 nepoznato.


Izradjenog pak tvrdog gradjevnog drveta i liesa već piljenog uvezeno je
iz same Austro-Ugarske:
1880. 1881. 1882. 1883.


615.488 626.390 823.212 755.878 metr. centi, a cieli uvoz godine 1883.
iznosio je 1,206.134 metr. cente.
Dodamo li tome još uvoz mekanog izradjenog gradjevnog drveta sa poprečnih
pet milijuna met. centi i poprečnoj vriednosti od 22 milijuna, za te
četiri godine, to ćemo lahko uviditi koliku grdnu množinu raznovrstnog drveta
treba Njemačka i koliki prama tomu milijuni u strani vanjski sviet iz Njemačke
odlaze.


Tim smo, mislim, dosta jasnimi crtami označili carinu u obće kao što i
šumarski horizont. Dokazali smo brojevi koliku silesiju drva Njemačka mora
da uvaža a tim po riečma kneza Bismarka njemački vlastnici šuma grdno štetuju.
No ovdje nam valja znati da u Njemačkoj ima vrlo mnogo državnih šuma,
tako n. pr. ima u Pruskoj 29"´/o, u Bavarskoj 36"/o, u Saskoj 34% od cjelokupne
šumske površine, koje godimice znatne svote donašaju. Pruske državne
šume su n. pr. god. 1879. dale 20,631.891 maraka, god. 1880. 24,643.371 m.
a god. 1881. 25,528.684 m., bavarske pak istih godina 14,671.700 m., 14,227.600


m. i 13,665.900 m. *
Podignuti domaće šumarstvo prvi je razlog carini. Drugi
razlog (neznamo do duše da li ga je knez Bismark naveo, ali ga je naveo ministar
Dr. Lucius u pruskom saboru godine 1882.)**, koji osobito navadjaju
njemački i to najviše pruski državni šumari, koji Bismarku kod carine najviše
kumuju, jesu gore označene devastacije šuma u drugih državah. Treći je razlog
pitanje šumskih radnika. Naši šumski radnici skrštenih ruku glede kako se
drva iz Galicije u našu zemlju uvažaju, rekao je knez Bismark, a to su stare
gusle, koje se uviek nategnu; u njih je sviro i ministar dr. Lucius god. 1882.


Mi se nećemo upuštati ovdje u historiju njemačke carine , ali ćemo ipak
u glavnom navesti neke zakone tičuće se same carine.


Njemačka trgovina preživila je razne sisteme. U starom pruskom carinskom
zakonu od god. 1818. nalazimo uz carinu naznačeno i carinsko područje
za prusku državu. Od god. 18l9. pristupilo je toj carinskoj sistemi na temelju
državnih ugovora više njemačkih država. Već od godine 1840. pokazala se struja,
koja je htjela carinu ukloniti i slobodnu trgovinu uvesti. Ta struja i održa pobjedu
god. 1865., jer 1. julija te godine nasta nova perioda slobodne trgo


* Die đeutschen Nutzholzzblle von Dr. Bernhard Danckelman, Berlin, Juliua
Springer
1883.
** Zeitschrift đer đeutschen Forstbeamten 1. 1883.
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 216 —


vine, koja potraja sve do godine 1879. Carinskim zakonom od 15. julija 1879.
uvedena je opet carina, te je na mjesto slobodne trgovine država domaćem
radu zaštitu pružila. (Danckelman).


Koncem god. 1882. i početkom 1883. pojavilo se opet carinsko pitanje
na dnevnom redu i to najprije u pruskom saboru sa vladinom osnovom za povišenje
carinskog cienika, a danas evo o istoj stvari razprave vodi njemački
sabor.


Javno je mnienje u Njemačkoj uviek pođieljeno bilo. I nacionalni ekonomi
pa i mnogi šumari bili su uviek protivnici povišenju carine, a naročito trgovci
sa drvi uvidjali su u tom veliki udarac.


U obranu povišenja carine napisao je god. 1883. poznati strukovnjak i
literat Dr. Danckelman, ravnatelj šumarske akademije u Eberswaldu svoje djelo:
„Die deutschen Nutzholzzolle". Neka nam bude dozvoljeno neka statistička
data izvaditi.


Govoreći u prvom poglavju o razvitku carine u Njemačkoj, dokazuje Dr.
Danckelman na temelju statističnih data trgovinu s drvi do godine i poslie godine
1879. Dočim je do godine 1864. njemačka trgovačka bilanca bila aktivna


t. j . više se izvezlo nego uvezlo, nastupili su od godine 1865. sasvim drugi
odnošaji, t. j . uvoz je preoteo mah. Da napomenemo samo neke godine:
´ Uvezeno je ukupno robe god. 1872. za 973 milijuna maraka
I) 1) » n 11 10(0. „ 1.7DO „ „
I) 11 II II 1) 1877. „ 1.048 „ „
II u II 11 11 1879. „ 1 072 „ „


Uspjeh i financijalui i gospodarski poslie uvedenja carine god. 1879. bio
je nadkrilio svako očekivanje. Sama carina iznosila je god. 1880. 166,801.606
maraka, a god. 1881. 192,420.003 maraka.


Okolnosti nastale su veoma povoljne tako, da Praska ne samo da neima
ništa doprinašati u ime izdataka državnih, nego još skoro 8´/a milijuna od države
za svoje potrebe prima.


Godine 1880. više se izvezlo za . . 86,225.000 mar.


1881. „ „ „ „ . . 49,945.000 „
nego što se uvezlo. Sravniv te stavke sa onimi do god. 1879. uvidja se znatan
napredak i razvitak njemačke trgovine i produkcije.


Za zaštitu domaće produkcije bili su uzpored sa reformom carinskog cienika
dokinute i tako zvane refakcije i željeznički diferencijalni cienici. Ovi su
cienici bili u prilog vanjskoj robi, jer se roba na temelju tih cienika jeftinije
dala odpremiti iz inozemstva u Njemačku i kroz Njemačku u Holandiju, Belgiju
i Francuzku nego li sa obližnjih njemačkih postaja.


Uvedena god. 1879. carina nije bila udarena niti na drveni ugalj niti na
gorivna drva, nego samo na gradju i lies i to:


1. Gradjevno drvo i lies, u surovom stanju ili samo sjekirom otesan
sa carinom od 0-10 mar. za met. c. ili 0´60 m. za 1 k. m. (600 kilograma);


ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 217:—
2. Gradja i lies piljen, duge i ostala piljena i ciepana roba, zatim vrbove
vitke i pruće za obruče sa carinom od 0 25 mar. za met. c. ili 1-50 mar. za
kub. metar (600 klgr.). U prvom slučaju iznosila je carina 3, a u drugom
b-i^jo vriednosti po kub. metru i t. d.
Gore izkazane stavke o carini odnose se na sve proizvode, koji su carini
podvrženi, dakle ukupno: za žito, raž, drva i t. d. Što se tiče samih drva, to
se nisu postigli oni ciljevi, za kojimi se težilo. Mi čemo viditi da je i poslie
uvedenja carine uvoz znatno nadkrilio izvoz. Evo statističkih podataka od nekoliko
posliednjih godina osobito i za godinu 1879. dakle prije nego je carina
uvedena.*


Evropejska gradja i lies u surovom stanju.


God. Uvezeno Izvezeno Više uvezeno
1879 2,545.884 k. m. 1,062.690 k. m. 1,483.194 k. m.
1880 2,013.147 „ „ 770.078 „ „ 1,243.069 „ „
1881 2,239.343 „ „ 434.351 „ „ 1,804.992 „ „
1882 1,872.284 „ „ 458.460 „ „ 1,413.824 „ ,


Evropejskagradjauotesanomstanju.


God. Uvezeno Izvezeno Više uvezeno
1879 2,564.862 k. m, 1,174.456 k. m. 1,390.406 k. m.
1880 1,325.255 „ „ 912.721 „ „ 412.534 „ „
1881 1,375.954 „ „ 816.589 „ „ 559.365 „ „
1882 1,528.273 „ „ 896.171 „ „ 622.102 „ „


Uvoz stranog gradjevnog drveta još je uviek vrlo znatan. Te su posliedice
predvidjali već godine 1879. protivnici zaštitne carine, te su za te rezultate
skoro već onda znali, koje mi eto sada tek znamo. Neki su kao odlučni protivnici
carine branili staro stanovište, koje je do godine 1879.** bilo, pa su
dokazivali u obće štetne posliedice za narodno gospodarstvo, a uztvrdili su ko-´
načno da se ipak neće postići željena svrha, za kojom se carinom teži, jer su
carinski nameti vrlo maleni. Medju timi protivnici bio je i poznati profesor
Dr. J. Lehr. *** Još će nam jasnija slika toga stanja biti, predočimo li si u
novčanoj vriednosti predstavljenu izvezenu i uvezenu robu.


Liesa je uvezeno ukupno iz Evrope i izvan Evrope za:


God. Uvezeno Izvezeno Više uvezeno


1880. . . 76,600.000 mar. 42,268.000 mar. 34,332.000 mar.


1881. . . 86,478.000 „ 34,089.000 „ 52,389.000 „


* Dr. Danckelman u s. d.
** Do god. 1869. nije bilo carinskog nameta na gradjevno drvo, izuzam ono
građj.
drvo i lies, koje se je vođom uvažalo, koje je bilo pođvrženo carini.
*** Die neuen deutschen Holzzolle. Jena, Gustav Fisclier 1880. Liepu recenziju


o tom djelu doneo je njem, list: „Allg. Forst- und Jagd-Zeitung" April 1880.


ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 218 —


Uz svu carinu izdani su ipak milijuni maraka za lies u vanjski sviet, te
bi za ilustraciju mogli navesti još više interesantnih data. Još ćemo navesti da
se gore izkazane stavke rajviše odnose na Busiju, Austro - Ugarsku i Švedsku,
proti kojim je upravo carina i naperena. Od cjelokupnog uvoza (da napomenemo
najvažnije proizvode) iz Rusije odpada 76"/o na mehko gradj. drvo i lies,
ll´Vo na tvrdi neizradjeni lies, a li"/,, na izradjenu (rezanu) robu od mekanog
drveta. Iz Austro-Ugarske uvezena roba iznosi (god. 1881.) 4770 na mekanom
surovom liesu, 34´´/o na mekanom a 16´7o na tvrdom otesanom liesu. Iz Švedske
se uvozi najviše piljene robe od mekanog drveta, a tako i iz Norvežke (94"/g).
Tvrdog liesa i izradjene robe i gradje najviše se uvozi iz Austro - Ugarske i
Rusije.


Naša monarkija ima ukupno šume 18,801.809 ha. od kojih odpada na:


austrijsku polovicu 9,180.468 ha.*


a na Ugarsku i države s njom u zajednici . . 9,130.740 „


Ukupno . ´. ´. 18,801.809 ha.


Šumska površina iznosi za austr. polovicu SO^/n a za Ugarsku i države
s njom u zajednici 28´3"/o5 na glavu odpada u prvoj polovici 0´42 ha., a u drugoj
0-59 ha.; državne šume iznose u prvoj poli 107oi a u drugoj poli l9´6´´/o bez
zajedničkih šuma.


Izvozne zemlje za Njemačku jesu:
Galicija sa 1,960.127 ha. šume i 11 "/o državnih šumČeška
„ 1,489.069 „ „ i 0-57o , „
Ugarska i države u zajed. . „ 9,130.740 „ „ i 19-6´´/o „ „


Ukupno . 12,579.936 haT
U GaUciji je osobito seljački mali šumski posjed protezan, pa je ondje uzprkos
nizkoj cieni liesa takova trgovina s drvi, da se šume baš tamane.


U Ceskoj je pretežit veliki šumski posjed pa se tu i šumarstvo tjera racionalno.
Za Ugarske i s njom države u zajednici kaže Dr. Danckelman, da je
zemlja velike šumske špekulacije.


Mi ćemo samo njekoliko stavka navesti, da se vidi iz brojeva, koliku vriednost
predstavlja izvezeno drvo iz Austrije.


Godine 1876. izvezeno je robe u vriednosti od 72-8 milijuna maraka, godine
1877. od 81-6, godine 1878. od 78 i godine 1879. u vriednosti od 86
milijuna maraka.


Glavni izvozni predmet su okrugli trupci iznašajući oko 59 "/o cielokupnog
izvoza. Najviše se pak uvaža Sanom, Vislom, Moldavom i Labom u Njemačku
i dielom odtud u luke iztočnog mora, gdje se najviše iz tih uvezenih trupaca
piljena roba pravi, pa dalje odvaža u Englezku, Francuzku, Belgiju i Nizozemsku.


Piljene robe izvozi se oko 35"/o i to najviše željeznicom, jedan dio u
NjemačiiU a drugi preko Trsta u Italiju, Grčku i zemlje na sredozemnom moru.
Duga se najviše izvozi preko Trsta i Rieke najviše u Francuzku, a ide že


* Danckelman u 8. d. I aliedeće podatke uzeli smo iz istog djela.


ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 2(19 —


Ijeznicom i u Belgiju i Njemcaćku. Sada se, naravno, najviše duga proizvadja u
Hrvatskoj Slavoniji i Ugarskoj.


Austro-Ugarska je vrlo nesgodno situirana za svietsku trgovinu, ova samo
malim svojim dielom tiče se mora, a more je najjeftiniji transport. S druge
strane treba uzeti u obzir i rieke, koje monarkijora teku, a tu je osim već
spomenutih na važnom mjestu još i Sava i Dunav, koji ju spaja sa crnim morem.
Na te strane može se austrijska trgovina s drvi razviti i širiti ali nemože
prama sjeveru naročito prama Njemačkoj održati konkurencije sa Rusijom, Švedskom
i Norvežkom. Austrija je upućena svoja drva najviše željeznicom da eksportira.
(Ciela monarkija imala je god. 1880. 18.491 k. m. željeznice).


Te okolnosti svakako moramo uvažiti, jer udari li Njemačka još veću carinu,
tad će nam se valjati pobrinuti i otvoriti nova vrata našoj trgovini s drvi.
Mi ćemo se morati obratiti na jug zemljam na sredozemnom moru, zatim Francuzkoj
i Španiji.


Imajući pred očima ograničeni prostor našeg „Šum. lista" nemožemo se
dalje upuštati u razpravu ovog predmeta. Naročito pak pregled svietske trgovine
ciele Evrope pa i same sjeverne Amerike moramo preći. Isto tako ćemo
za sad preći i šumsko gospodarstvo u Njemačkoj poslie god. 1879. kao što i
pitanje carinsko prama čistom prihodu šuma. Od nas će se tražiti da izpitamo
je li od velikog domašaja Njemačka carina za naše šume u Hrvatskoj i Slavoniji.
No na žalost moramo već u napred izjaviti da nećemo moći na to pitanje
odgovoriti tako da svakoga zadovoljimo. Nešto podataka, što smo ih mogli
naći, neće sasvim razsvietliti slike, i to tim manje, što nam od posljednje dvie
godine podatci manjkaju.


Današnja trgovina s drvi zapela je, sa sviju strana dolaze glasovi da je
odviše robe a prodje da neima nikakve. Sve se tuži, a boljem se nenada pošto
još nije ovogodišnja izradjena roba ni dovezena na svietska tržišta. 0 carini
nitko negovori, a sva krivnja pripisuje se samo nagomilanju i silnoj proizvodnji
robe, koja nadmašuje traženje. Nitko dakle nepripisuje te hrdjave posliedice
carini, jer s jedne strane njemačka šumska produkcija nije mogla za to kratko
vrieme naglo poskočiti, a mi smo vidili, da je i poslie 1879. godine silna roba
naročito iz Austrije u Njemačku izvažana. Carina je mogla donieti Njemačkoj
znatnu korist, ali nije se za sad još njezin upliv pokazao u svietskoj trgovini,
s jedne strane jer je vrieme prekratko da se uzmogne to točno prosuditi, a
s druge strane je namet carinski i prilično ni/.ak bio, pa bi možebiti i pokraj
njega strana roba njemačku produkciju iztisnula sa vidika. Naravno, da se to
uzmogne valjano prosuditi, treba kroz desetke godina podatke sakupljati, a tad
se tek dade do sigurnih rezultata doći. Da je u toj našoj kombinaciji nešto
istine, svjedoče i najnoviji dogodjaji u njemačkom parlamentu. Knezu Bismarku
nije ta carinska voćka dosta plodom radjala, on će ju još naštucati samo da
mu izdašnija bude. Sve dosadanje koristi od carine premalene su, te eto vidimo
da se pooštrava i carina povisuje. Blagostanje naroda neda se ni po jednoj
kulturnoj grani prosuditi, ali se zato dade siromaštvo i nesreća samo jednom.
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 220 —


rieči označiti, a to je glad. Ali danas spoljni sjaj, kanoni i barut zamagljuju tu
nizku raju, koja viče glad. Kakovih će posliedica imati nova carinska stega
njemačka, viditi ćemo, ali će svakako biti znatnija i zamašnija od one, godine
1879. Taj će domašaj najviše zahvatiti austro-ugarsku monarkiju, a osobito će
posliedice osjećati njezine sjeverne i sjevero-iztočne pokrajine.


To obćenito stanovište, koje srao sa njekoliko rieči označili, vrieđi po našem
mnienju i za našu domovinu.


Kad je trgovačko -obrtnička komora god. 1882. svoje statističko izvješće
sastavljala, napisao je i poznati strukovnjak Danhelovski razpravu o trgovini
hrastove robe od god. 1876.^1880.* Ta je razprava dodana kao dodatak šumarstvu
u spomenutom statističkom izvješću. I u toj razpravi upozoruje vješti
pisac vlastnike šuma, da se čuvaju od prekomjerne prodaje šuma, pa se tuži
kako je stagnacija u trgovini nastala sa velike množine nagomilane robe.


Glavni proizvodi iz hrastovine jesu duge. Da napomenemo samo njekoliko
godina da vide čitatelji koliko se milijuna svake godina proizvode. Evo razporedano
koliko se izvezlo iz Ugarske, Hrvatske i Slavonije.


Godine 1870 21-1 milijun komada duga


„ 1875 55-9 „


1876 38-0 „


,
,, 1877 38-4 „


„ 1878 34-4 „


» 1879 30.6 „


» 1880 41-6 „


Vidimo dakle da je godine 1875. najviše izvezeno, a zatim je pao broj
duga, dok se nije godine 1880. opet za njekoliko milijuna povećao.


U izvješću pak trg.-obrt. komore nalazimo na str. 55. i 56. da se ukupno
iz tršćanske luke izvezlo oko 41 milijuna, iz riečke pak luke oko 3 milijuna
komada duga. Prema tadanjoj cieni možemo vriednost tih duga označiti sa
5,775.000 for. Razabiremo nadalje da se njemačka bačvarska gradja pravi u
mnogo manjem obsegu od francuzke, pa stoga njen promet slabo upliva na
trgovačke odnošaje sa drvom. Naročito je bilo godina, u kojih se slabo proizvadjala
u naših krajevih, a razloge tomu naći ćemo u konkurenciji Gahcije i
Poljske, gdje se više njemačke bačvarske gradje pravi.


Osim duga ponarasao je počam od god. 1880. i izvoz trupaca.
Na temelju statističkih podataka viditi ćemo, da je trgovina u austro-ugarskoj
monarkiji baš poskočila posUe god. 1879.


Iz Austro-Ugarske je više izvezeno god. 1879.. 14,594.000 met. c.


. „ „ „ 1880.. 14,650.000 „ „


„ « « „ 1881.. 16,445.000 „ „


God. 1880. izvezeno je ukupno:


* Statističko izvješće trg.-obrt. komore u Zagrebu za gođ. 1876.—1880. Zagreb
1882. Kuckblicke auf đen Holzhanđel Croato-Slavoniens in đeu Jahren 1876 bis 1880.


ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 221 —


gorivog drva . . 1,752.955 met. c. 2,103.546 for.


piljenog drva . . 5,460.438 „ „ 18,019.445 „


dužica 1,323.209 „ „ 8,600.958 „


gradjevnog drva. 8.893.091 „ „ 16,007.564*,,


ukupno . . . 17,429.695 44,731.418


Godine 1881. pak izvezeno je bez gorivoga drva:


piljenog drva 5,939.000 met. c.


duga 878.000 „ „


ostalog gradjevnog drva ... . 10,766.000 „ „


ukupno" ´. 17,593.000 met. c.
dočim je god. 1879. izvezeno ukupno 15,774.000 m. c. (Danckelman).


Uzmemo li u obzir da je tečajem prve polovice godine 1882. .izvoz iz
Ugarske, Hrvatske i Slavonije takodjer povoljan bio, morati ćemo se u glavnom
sa trgovinom s drvi zadovoljiti odbiv opet glavnu okolnost, na koju se i danas
trgovci najviše tuže, da je naime odviše robe producirano.


Iz cieloga se dade razabrati, da se uvedena njem. carina
na drvo do sada nije pokazala od zamašaja i upliva na trgovinu
s drvi u našoj monarkiji. Drugčije je to naravno sa žitom i t. d. Glavni
proizvod hrastovine jesu dužice, a glavna importna država je Francuzka. Naravno
da se udarac, koji je Francuzka osjetila od phyloxere, osjeća i u trgovačkom
svietu s drvi, no zato se i svaka dobra berba veselo pozdravlja. Od
berbe bo zavisi naša prodaja francuzkih dužica.


Nametne li Njemačka na šumske proizvode ma baš i samu prohibitivnu
carinu, naši će proizvodi još uviek prodje naći. Mi smo već do sad vidili, da
se osim Francuzke u južne predjele Evrope puno izvažalo, a na tom putu
nemože sa našimi proizvodi nitko konkurenciju uzdržati.


Trgovina sa drvi iz naših slavonskih šuma i onako će se u budućnosti
ograničiti više na šume privatne vlastele, dočim će se trgovina sa proizvodi
imovno - obćinskih šuma a i erara svakako na manju mjeru stegnuti, dok se
sadanje prestare šume izsjeku.


Razmatranja ova nastaviti ćemo do prve sgode. **


* M. Kreeid. Izvješće o tršcjanskoj izložbi god. 1882.
** Ovaj članak primismo jur u veljači, inog gradiva radi nemogosmo ga ipak
sve do sada uvrstiti. Opazka uredničtva.


15