DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 203 —


Strani nazori o hrvatskom Krasu.


Saobćuje R. Prestiiii.


Za upoznati štovane čitaoce „Šumarskog lista" sa nazori jednog inostranog
učenjaka o našem Krasu, saobćujemo eto u slieđećem prevod članka što no ga
napisa Elisea Rulus u „Uneversele Geographie" u tom po nas Hrvate toli važnom
predmetu:


„Kras jest visočina, kojoj u Evropi neima para gledom na njezin kaos
stenja, i na čudne različitosti njezinih klisura; uza sve, da se u depresijah
Krasa ne opaža oblika starih ledenjaka, ipak je pokrit odvalinami i oblućem,
kao i dolovi, kad ih poplave morene. Koje gdje diže se stienje, veliki obeliski,
gomile odvalina, koje izgledaju kao kipovi neugladjeni; vidiš raznih vapnenjaka,
koji tvore prolome i špilje, gledajući ih strašni ostavljaju utisak u srdcu putnika.


Putevj, koji prosiecaju taj kup ruina sagradjeni su velikim troškom i trudom,
a gdje njih neima, nemoguće je putovati, jer u onoj kamenitoj pustinji,
ima kojekakvih uvala i proloma. Talijani zovu ove uvale „foibe" , a Hrvati
„doline" ; imade ih raznih oblika i dimensija. Njekoje sliče lievku, a druge kojekakvim
zdencem, kojim su strane kuki. Medju timi dolinami imade takovih, da
bi ih skokom preskočio, al ima i takovih, koje su obrašćene gajevi i šumicami,
a prostorom velike, da bi se liepa množina naroda udomilo; prilično su duboke,
jer da se bližnje brdine poruše, nebi ih njihovim materijalom nasipalo. U ove
se doline slije voda kišnica, koja malo po malo kroz pukotine u podzemne
špilje odtiče, a na dnu doline ostane dobra naplavina zemlje i bilinskih ostanaka.
Slegnuv se ta naplavina, postane plodan terain, kojim se stanovnici Krasa
dobro okoriste.


Nestašica vegetabilne zemlje, gomile stienja, razni vjetrovi, sve je ovo
uzrokom, da je na Krasu gospodarstvo nemoguće; al ipak u širokih dolinah
nadje narod plodno tlo za obradjivanje, kad mu i nad glavom bura huči. Dolina
ima, koje obiluju širokim i obradjenim poljem, a zatvaraju ih izbečene
klisure, na kojih uzalud tražiš okom put, kojim blago sidje u dolinu. Nu imade
i takovih uvala, u kojih su po dvie ili tri okopane Iješice, iU po koji trs, kojemu
su loze na taljanski način privinute. čini se, da su ove uvale i ponori postali
akcijom vode i grupiranjem vapnenastoga kamenja; isti ovi fenomeni se
opažaju u velikom broju u vapnenastih gorah, koje spadaju formacijom svojom
glinenoj periodi Krasa.


Imade još modernih geologa, koji misle, da je veći dio ovih uvala postalo
uslied nebrojenih rudnih vrela, koja su vapnenac raztvorila. Dokaz akcije rudnih
vrela jest crvena zemlja, koja izpunjuje praznine stienja, od koje takodjer poluotok
Istrija nosi ime „Istria rossa" , „Crvena Istrija." Pošto se u ovoj zemlji
opažaju tragovi organičkih materija, zaključit možemo, da je postala u istom
laboratoriju dubokih slojeva, gdje su akcije i reakcije kemične nepristupne.


Starinom bijaše Kraška visočina šumom obrašćena, a osobito okoliš Trsta
i Istrije. Korenje hrastovlja prodiralo u pukotine stienja, gdje no našlo crvene
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 204 —


zemlje za svoj obstanak. Još u vrieme Mletčana u prošlom vieku. bila je na
glasu šuma motavunska (Montona), koja je obsizala veliki dio centralne Istre, a i
ostala zemlja bila dobrahno hrastići obrašćena imenito iztočna strana tršćanskoga
zaljeva. Još i danas se opaža po koji ostatak na tršćanskom Krasu, koji je
najviše opustošen. Blizu sela Tomaj širi se šumica od nekoliko quadratnih kilometara,
a zovu ju, „Rajem Krasa.´ Na mnogih drugih mjestih ima šikarja
smrdelja i smrekovine, koje je na njekojih mjestih upravo neprohodno, to je
jedini nakit, koji pokriva onaj kaos kamenja.


Znamenito je, što kraška flora, akoprem siromašna individui, ipak obiluje
velikim brojem varieteta. Težko je na prostoru od 10 i više čet. met. naći po
koju vrst, dočim reprezentanti jedne vrsti zapremaju u Primorju po velike prostore.
Uzrok je tomu križanju temperatura, koja vele upliva na floru njemaćku,
tršćansku i hrvatsku. Ono malo šuma, što je preostalo od prošlih vremena, bilo
je tečajem ovoga vieka, što pastiri popaljeno, što kozami pobršteno. Tako, da
se sada Kras na mnogih mjestih pokazuje u svojoj strašnoj golotinji, kojoj
će se težko pomoći. Zadnjih godina većkrat se pokušalo o pošumljenju, al sve
uzalud, i to zbog pomanjkanja plodne zemlje, koju kiše i vjetrovi odnesu, al
većinom sbog nemara i neznanja seljaka, kojim je bilo pošumljenje povjereno.
Nu ipak nasadi botanikera Mucija Tomasina i drugih vrstnih osoba, dobrim
urodiše plodom. Na jednom od najkršovitijih predjela tršćanskoga Krasa, blizu
sela Basovice, vide se šumice liepe mlade borovine u najljepšem rastu, koje
proporcionalno nisu ništa gorje od staroga hrastovlja u Lipici, gdje se takodjer
nalazi carska pastuharna. Kani li se pošumiti Kras, biti će dosta, da se zabrani
bezkoristna paša, pa bilo to i u najgrebenastijem predjelu visočine.


Zabraniv pašu ovaca i koza, malo po malo ono bi se golo stienje pokrilo
grmovljem, smrekovinom, a s vremenom isti hrast zauzeo bi svoje staro gospodarstvo.
Silvikulturom je moguće samo pošumiti Kras, jer se to već gdjegdje
polučilo. Mnogo se već nasadilo akacije, jasena (fraxinus), a njekoji praktični
poduzetnici pokušali su dobrim plodom grebenastu površinu pretvoriti u plodno
zemljište. Ljudi odabrašo takova mjesta, koja su obkoljena naravnim ciklopičkim
zidom, izčistiv neprestanim radom silno kamenje, tako da je onaj kameniti
prostor zadobio s vremenom izgled polja i oranice. Al takovi su pokušaji
riedki, zato nam se i Kras skoro svuda pokazuje pravom kamenitom pustinjom,
a ista sela se pričinjaju kao kup kamenja.


Popev se na vis Basovice i Obćine, vidiš onaj silni kontrast, koji jest
medju liepim pojasom tršćanske obale i samotnom pustoši Krasa! Tamo vidiš
plavo i debelo more posuto šumom brodova; vidiš zaljeviće nakićene vilami i
šetališti te divnimi sgradami; s druge pako strane vidiš golo stienje, bez potočića
i zdenca i bez vegetacije. Kraška vis, koja počimlje kraj Trsta, šireć se
od sjevero-zapada k jugo-iztoku jest paralela glavnoj osi zapadnoga diela lUrije.
Briegovite kose položene na visočini šire se istim pravcem do hrvatskih gora.
Sniežnicu (Schneeberg) se može smatrati južnom granicom tršćanskoga Krasa,
jer ovdje postaje rieka većim đielom podzemna a prima vode grebenaste viso
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 206 —


čine. Zapadno od ovoga brda, koje punim pravom nosi svoje ime, jer je tekom
cjple godine sniegom pokriveno, jest depresija, koja se u sriednjem vieku zvala
„Porta Hungarorum" blizu koje se širi znamenito ,Grobničko polje" , gdje su
stari Hrvati izvojštili nad Tatari slavnu pobjedu. Ovuda prolazi sada željeznica
i liepa cesta. Bližje moru teren se sve više uzdiže, a glavna vis je Učka, koja
dominira Istrijom, a svojimi ogranci zatvara dolinu, koja naliči krateru. Ovaj
dio Krasa, kojega je Lorenz nazvao „liburničkim", obiluje crvenom zemljom,
klisurinami i uvalami. Brdine „hrvatskoga Primorja" su jošte gdjegdje pošumljene,
al one u Dalmaciji su sasvim gole. Za vremena pjesnika Claudiana zvala
se Dalmacija „zemlja šumovita". Kad su Hrvati zauzeli Raguzu, prozvaše ju
Dubrovnikom, jer u okolini bijaše mnogo šuma i dubrava. Postavši Mletčani
gospodari onoga kraja, sjekoše tuđe potrebni materijal za svoju mornaricu;
dapače i svomu prijatelju „velikomu Turčinu" dadoše god. 1608. slobodu, da
si može sjeći drva za svoju mornaricu. A danas? Onaj jadan narod neima u
domovini drva nit za ladjicu sagraditi. Narod kaže, da šume opustošiše gusari
prošlih vremena. Kaže se, da kad bi gusari opazili neprijateljske brodove, da
bi upalili velike šume, da ognjem prestraše neprijatelja.


Sjegurno pastiri bijahu prvi i najglavniji pustošitelji šuma; već u XVni.
vieku obratiše oni liburnijsku obalu Krasa, kako Talijani kažu, u „kraljestvo
koza", a pošto u šumah privatnih nemogahu pasti, popeh se oni u gorske predjele,
koji su bili vlastničtničtvo obćina i države. Pustošenje Krasa u prošlom
vieku, jest Austriji toliko štetovalo, kao daje izgubila
plodni teritorij od 1.500Q kim., a na kojem bi živjelo do jedan
milijun stanovnika. Vozeć se dalmatinskom obalom vele je žalostan pogled
na gole dalmatinske briegove. Nu na nekojih mjestih Dalmacije bolje bi
uspjevalo pošumljenje, nego na Krasu, al dosad se o tom slabo radilo. Ako bi
se hćelo pošumiti taj kraj po prisvojenom planu, trebalo bi najmanje dvanaest
viekova, da se dodje do starih šuma


„Gdje dovršava stienje, a zeleni se gora, počimlje Bosna" , kaže Dalmatinac.
Bosna jest zemlja bujne vegetacije, al na žalost, već je po malo nestaje.
Kose Hercegovine su već puste, kao one Crnegore, Dalmacije. Prava se Bosna
šumom kiti. Skoro polovina zemljišta je jošte šumom pokrito; a u onih predjelih,
gdjeno seljak po svojoj volji blago pase, već su šume postale pusto grmovlje.
Nu na planinah imade još netaknutih šuma. U ovih divotnih šumah,
koje obsižu prostor od 160.000 hektara imade razna drva kao: orah, kesten,
lipa, klenovina, hrast, bukva, jasen, breza, borovina, jela i ariš.


Za nesreću imade špekulanta, koji se služe i zločestimi
komunikacijami, samoda opustoše one liepe šume,koje bi usuprot
trebalo pomno njegovati.


Hrvatsko se gorje u mnogom razlikuje od liburničke visi: gorje hrvatsko
(južna visočina) je kao i istarsko kamenito, ah zato je Uepom šumom zaraslo.
Jela i visoki bor jest nakit ovih gora, doeim se prama Savi širi divna hrastovina,
koja je najljepša u Evropi. Hrvatska hrastovina obskrbljuje trgovišta Trst


14
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 206 —


i llieku, odkuda se šilje ponajviše u Francezku za pravljenje bačava. Ako Englez i
Niemac ponosom govori o „britanskom hrastir´ i „teutonskom hrastu", to si Hrvat
može punim pravom reklamirati narodnost ovoga divotnoga stabla, koji je najljepše
u Evropi. Nu trebalo bi već jednom racionalnije sjeći, da se ga obćuva
od pustošenja, a to će učiniti, ako uebudu za mali novac čitave šume trgovcem
prodavali. Žalostno je pogledati blizu gradova i sela ili blizu željezničkih pruga
kako ti tuđe u barah gnjiju panjevi i ostanci drva kojekuda razbacani, a malo
se misli, kako da se ono opet pošumi. Po „globusu" bila je poprečna vriednost
pojedinog hrastova debla u Hrvatskoj:


god. 1850 od 4 do 6 franaka


„ 1869 „ 40 „ 50


„ 1872 „ 50 „ 100


Naše lugarsko osoblje i pitanje ustrojstva lugarnice.


Piše J. Zeznlka, kr. šumar.


U ni. svezku 0. 1. iztaknuo je g. Ilijić obširno, potrebna svojstva lugarskog
osoblja tako, da u tom pogledu nebismo mogli šta nadovezati, te nam
preostaje jedino iztaknuti žalostnu činjenicu, da žalibože uz male vriedne iznimke,
današnje naše lugarsko osoblje većinom svojoj zadaći ne doraslo.


To pomanjkanje u istinu zvanju i zadatku svrsi shodno doraslog lugarskog
osoblja, uzrokom je, da se i u Hrvatskoj jur, danomice sve više i više osjeća
obća potreba t. z. škola lugarnica, kako to i u „Šumarskom listu" jur njekoliko
puta, ma da i žalibože bez pravog uspjeha, naglašivano.


Neželimo mlatiti praznu slamu, al držimo ipak, da je pitanje naobrazbe
kao i uredjenja odnošaja našeg lugarsko-čuvarskog osoblja, upravo životno pitanje
po naše šumarstvo, i stoga ćemo kušati i mi, da koju k riešenju istog
doprinesemo.


Držimo piije svega, da bi svakako bilo u interesu stvari, da naše šumarsko
družtvo, prigodom ovogodišnjeg sastanka i u ovom predmetu koju tu odluči, a
naročito mislimo, da bi valjalo uznastojati oko ustrojenja škole
lugarnice za naše strane. Danas nam postojeća „ratarnica" pruža ponajvrstnije
lugare, to pako sigurno niti je u interesu tih ratarnica, a niti može
zadovoljavati našim potrebam. Ustrojstvom škole lugarnice, ne samo da bi ta
anomalija prestala, no i našim šumarskim potrebam bilo bi time u veliko pomoženo.


Dopuštamo, da uza sve postojeće manjkavosti, ipak i u nas nalazimo lugara,
koji u istinu službu svoju svrsi shodno i sdušno vrše. Nije nam nadalje
ni kraj pameti, timi redci možda ma u čemu čestite naše lugare vriedjati, želeć
jedino upozoriti na neke obćenite mane postojećih odnošaja.


Prvom, dapače rekli bismo najvećom manom naših lugara smatramo, tu,
što šumu neljube. „Koji lugar šumu ueljubi, taj i nevalja", pa ipak