DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 1     <-- 1 -->        PDF

mmat


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 188B. God. IX.


Šumarski institut u Petrogradu.


Medju najstarija šumarska učilišta u Evropi, spada bezdvojbeno i zavod
„C. — nETEPByprCIlArO lliCHArO HHCTHTyT." Kako je u obće do
najnovijeg doba, žalibože i nam južnim Slavenom, a naročito i Hrvatom, velika
Rusija i njezin sveobći napredak, ostao „terra incognita", to nije čudo da mnogi
nas hrvatskih šumara u obćQ jedva koju znade o velikom napredku Rusije i u
šumarskome pogledu. Naročito pako šumarski institut u Petrogradu prvi je
svoje vrsti, stojeć danas na istom nivou sa prvimi našimi učilišti a naročito
i visokom školom za zemljotežtvo u Beču, te su ti zavodi u obće prvi zavodi
šumarski u Evropi.


Šumarski institut petrogradski ustrojen bje god. 1831., po tadanjih načelih
u savezu sa gospodarskim učilištem, tako da je Rusija do najnovijeg
doba imala tri šumarske akademije, i to jednu u Petrogradu, drugu u Moskvi
a treću u Novoj Aleksandriji, te više šumarskih škola srednje vrsti kao n. pr.
u Lisinskom. Kako će bit i čitaocem ovoga lista poznato, ukinut jest medjutim
od lani šumarski odsjek moskovske šumarsko - gospodarske akademije, a isto
tako ukinut je i gospodarski odjel šumarskog instituta u Petrogradu, tako da
Rusija danas u Moskvi imade jedan od najvećih i najčuvenijih gospodarskih
višjih učilišta, a bezdvojbeno visoku šumarsku školu bez premca u Petrogradu,
Šumarski institut petrogradski podignut je na visoku školu god. 1865., konačno
preustrojen po primjeru posebne šumarske politehnike pako g. 1882. Prigodom
tog preustrojstva, budu podjedno i zavodske sgrade svrsi shodno ponovljene i ~?^
razširene, te je u tu svrhu izdano g. 1883/84. do 90.000 rubalja. * Zavod jest "´
internat u najveličanstvenijem stilu, osim samih zavodskih sgrada, spada k njemu
još i ogromni park sa cvietovnikom iliti botaničkim vrtom, oranžerijom i zvjerinjakom.
Sa parkom u savezu stoji veliki razsadnik i biljevište, na kojih
se uzdržavanje i troškove godimice više od 3.000 rubalja izdaje. Zbirke, knjižnica
i kabineti reprezentiraju vriednost od kojih 100.000 rubalja, o čem medjutim
kasnije još i koja obširnija.


Profesorski sbor i zavodsko osoblje sastoji se iz 1 ravnatelja, 8 redovitih
profesora, 1 vanrednog profesora, 6 docenta, 1 lektora, 3 asistenta, 2 pomoćna
asistenta, 1 nadziratelja slušatelja i podinšpektora slušatelja, 1 liečnika, 1 taj


1 lubalj = 1 fov. 60 nvč.


13


$
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 190 —


nika zavodske pisarne, 1 eksekutora, 1 arhitekta i 1 vrtljara, uz ino poslužno
osoblje. Sve učiteljsko osoblje sami su Rusi, a većinom bivši pitomci bivšeg
višjeg (na vojničku uredjenog) šumarskog učilišta.


Ravnateljem zavoda jest statski šumarski savjetnik g. Sobičevskj
Vasilij Tarasović, bivši kandidat fiziko - matematičnih nauka, svrši vši sa
činom poručnika specialni kurs šumarstva na bivšem višjem šumarskom institutu.
Isti je predsjednik ruskog šumarskog družtva „^icnaro OdmecTBa", te
posjednik reda Sv. Vladimira i jedan najodličnijih ruskih šumarskih pisaca. Osim
ravnatelja nalazimo na institutu još i sliedeće profesore šumare: Petra Nikolajevića
Vere ha, statskog šumarskog savjetnika, člana specijalnoga šumarskoga
odbora. Isti je svršio kurs sa oficirskom klasom u bivšem višjem šumarskom
institutu, te je član ministarstva gospodarstvenih imučestva, a predaje
šumsku taksaciju. Kailoridov Dl mit rij a Nikoforović, statski savjetnik
i bivši kandidat šumarstva, posjednik reda Sv. Stanislava drugoga razreda,
tajnik ruskog šumarskog družtva, odlični ruski šumarski pisac, predaje šumarsko
mjerstvo. RidskjAleksanderFelicianović, statski savjetnik, svršivši
kurs u oficirskom tečaju bivšeg šumarskog učilišta, predaje uredjenje šuma.
Šafranov Nikolaj Semenović, statski savjetnik, svršivši kurs u bivšem
šumarskom institutu, posjednik je reda Sv. Vladimira četvrtog razreda, i
urednik poznatog ruskog šumarskog lista „./Ličnu JKypHa.ii.", predaje šumarsku
upravu.


Izvješća instituta za g. 1882. i 1883 nabrajaju nam čitav niz znanstvenih
razprava i radnja pojedinih članova profesorskog sbora.


Na institutu predavaju se sliedeći predmeti:


Pravoslavna bogoslovija, 2 sata na tjedan, Lučba, 3 s. n. t. — Botanika,
7 s. n. t. — Zoologija, 2 s. n. t. — Mineralogija i geognozija, 3 s. n. t. —
Fizika, 2 s. n. t. — Metereologija i klimatologija, 3 s. n. t. — Matematika,
4 s. n. t. — Narodno gospodarstvo, 2 s. n. t. — Obće gospodarstvo, 4 s. n. t.


— Geodezija, 4 s. n. t. — Obće zakonoslovje, policijsko pravo i agrarno zakonoslovje,
7 s. n. t. — Njemački jezik, 10 s. n. t. — Šumarska tehnologija i
šumarsko mjerstvo 5 s. n. t. — Šumarska taksacija, 5 s. n. t. — Uredjenje
šuma, 5 s. n. t. — Šumarska uprava, 3 s. na tjedan.
Naukovanje razšireno jest god. 1883. od tri na četiri tečaja, a osobita


se pomnja posvećuje takodjer i praktičnim vježbam, te strukovno-znanstvenim


ekskurzijam slušatelja. Na zavodu postoje obligatni izpiti.


Institut imao jest g. 1884. ukupno 319 slušatelja (g. 1883. 276.), i to


u prvom tečaju 142, u drugom tečaju 90, u trećem tečaju 53, a u četvrtom


tečaju njih 34.


Većina slušatelja (248) svršilo je prije dolazka na institut realne škole,
31 slušatelj došao je na zavod sa drugih višjih učilišta, 6 njih pako sa šumarskih
zavoda u Lisinskom i Novoj Aleksandriji, inozemca bila su na zavodu 2.
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 191 —


Po vjeri bilo na institutu 197 pravoslavnih, 103 katolika, 7 luterana, 3
armeno-grka, 6 Židova i 1 muhamedanac.


Poprečna starost slušatelja bijaše 22 godine, najmladji (U) bijahu 18
godina stari, najstariji slušatelj imao je trideset godina.


Stipendista bilo je na zavodu ukupno 70. Poprečni stipendiji iznašahu
na god. 350 rubalja, najveći 420 rubalja.


Slušateljski Stipendiji i podpore iznašahu 21.116 rubalja 52 kop.


Godine 1884. svršilo je institut ukupno 27 slušatelja, i to: devet njih


sa pravom polučenja zvanja učenoga lesnovoda I. razreda, a 18 njih sa zvanjem
učenoga lesnovoda II. razreda.
Svake se godine razpisuje po više natječajah za slušatelje, za riešavanje
raznih tema, za g. 1884. predložene bijahu sliedeće teme:
a) Iz botanike, „Sravnjenje djelateljnosti kambija kod stvaranja drvesnij
korenja i stabla naših drvečev."


b) Iz šumske tehnologije. , 0 mjestnoj tverdoslojnosti drveća."


Za g. 1885. pako: a) Iz botanike „Sravniteljna anatomija listev ivovih."


b) Iz Ijesovodstva. „0 uplivu slobodnoga stajahšta na ukupni prirast."


c) Iz šumske tehnologije. „0 izmienjivanju proizvedenih u drvu sokah sa
prehodom istih u drvo."


Odnosne se radnje imadu do 5. februara 1885., odnosno 1. februara godine
1886. priposlati putem institutske kancelarije zavodskom savjetu. Na rukopisu
neima biti označeno ime autora, već samo na zadnjoj strani povoljno
odabrana deviza, rukopisu se nadalje ima priključiti i zapečaćeno pismo sa
oznakom imena pisca i odabranom devizom.


Na kojem stupnju znanosti taj institut i inače stoji, dokazuju mu najbolje
prekrasno uredjene i vrlo bogate zbirke i kabineti.


Osim znanstvene knjižnice, koja broji do 12.000 djela, te na koju se
godimice troši do 9.000 rubalja, imade zavod još i posebnu knjižnicu učevnu
za slušatelje, sa 1.600 svezaka, zatim kemijski laboritorij sa inventarom od


12.500 rubalja, botanički kabinet, sa inventarom u vriednosti od lO.OOO rubalja,
zoologijski kabinet u vriednosti od 3.500 rubalja, fizikalni kabinet u vriednosti
od 12.500 rubalja, geodetički kabinet u vriednosti od 8.000 rubalja, gospodarski
kabinet u vriednosti od 4.200 rubalja, tehnologički šumarski kabinet u
vriednosti 4.500 rubalja, tehnički laboratorij sa inventarom u vriednosti od
3.000 rubalja, kabinet za šumarsku taksaciju u vriednosti od 3.000 rubalja i
kabinet za šumarsku upravu u vriednosti od okruglo 4.000 rubalja. Godišnja
dotacija tih kabineta iznaša više od 10.000 rubalja. Što nam jasno pokazuje
riedko bogatstvo zbirkah i naučnih pomagala ovoga instituta.
Osim po šumarskom departementu, institutu asignovane godišnje dotacije
u iznosu od 129.973 rubalja, imao je zavod sa ostatkom gotovine od g. 1882.,
u godini 1883. još prihod 21.275 rubalja!


Plaće zavodskog osoblja iznašaju na godinu 50.000 rubalja, bez služinčadi
na koje se godimice troši do 6.000 rubalja. Pojedini profesori imadu službene
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 192 —


ekvipaže, isto tako imađe zavod i posebnu crkvu i bolnicu, na uzdržavanje


kojih se godimice troši iznos od 1.824 rubalja.


Ove nam obstojnosti same po sebi već jasnu sliku, upravo veličanstvenog
tog instituta predočuju, prikazujuć nam podjedno i na tom polju narodnogospodarstvene
djelatnosti orijaški napredak Rusije, za posliednjih decenija, uslied
koga se Rusija danas, malo ne na svakom polju javne djelatnosti, sa svimi
ostalimi evropski mi narodi i državami uspješno takmiti može, te koji jest uzrokom
da Rusi danas već i najbolju šumarsku visoku školu, jer se takovom netom
opisani institut pravom nazvati može, imadu.


K pitanju umirovljenja naših lugara.


II.
Piše Gustav Pausa, nadšumar.
U jednom predidućem članku (]. svezak ovoga lista) razvio sam u obće
sustav i način na kojemu se osiguranje života temelji, spomenuvši i konkretni
slučaj 0 plaćevnoj dužnosti jednoga člana, koji takovome družtvu pristupi.


U današnjem članku pako, pokušati ću predočiti sve one važne momente, koji
bi nas imali kod ustrojenja mirovinske zaklade za naše lugarsko osoblje voditi.


Četiri su ta momenta na kojih se temelji obstanak i svestrano zadovo
ljenje plaćevnih dužnostih, na kojih se takova zaklada u svakom pogledu osnivati
mora, da odgovara svrsi i da izpunjava u nju stavljene uvjete, a to jesu:


«) starost godinah člana, kod pristupa k zakladi;
b) vrieme podpunog službovanja za postignuće mirovine u iznosu podpune
bivše godišnje plaće;
c) visina osigurnine (pramie, prinosa) koju je svaki dotični član obvezan
obrokovno godišnje uplaćivati u zakladu; i


đ) broj postotaka koji imaju služiti računu za podlogu.


Čim je član m 1 a d j i u godinah kod pristupa k zakladi, i kod stalno
ustanovljenog roka podpunog službovanja za dobiti po izmaku istoga mirovinu
u visini podpune mu poshednje plaće, time naravski mora biti i osigurnina
veća, jer predleži mogućnost duljega uživanja te mirovine; obratno pako
može biti osigurnina manja čim je član mladji u godina kod pristupa
k zakladi, uvjetom da kod jedne pracisirane starosti godinah života nastane
nemoć udovoljivati obveznostim službovanja i tim nastupa umirovljenje i započetak
alikvotnog diela mirovine u iznosu podpune posliednje plaće. Da je taj
zaključak istinit, pokazuje nam u tom pogledu provedba računa, koju smo u
interesu boljega pregleda stavili u tablice I. i II. U tih dvijuh tabla složene
su brojke nepobitne istine, jer račun jest ovdje kardinalni temelj svega, ako
se obraniti kanimo varka u naših ufanjah, jer valja i ovdje na umu zadržati
onu znamenitu izreku .Pesslera": „ den die Rechnung ist der Wirthschaft
Seele, und die Zahl ibr lezter Beweis*.