DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 44     <-- 44 -->        PDF

lazećih se na pašnjaku , „Ž es ti Ij e% urb. obćiae „Solina" upravne, obcine Našice.
~ Uspjeh te dražbe nije nam još saobćen>


, : K statistiki lova u Hrvatskoj. Z^^ posllednje lovne periode, ubijeno bi polag
izkazH šumskog ureda u Komaru za g. 1884, u lovištih, grof a Bombela nedaleko, Varaždina,
3./il4 zeeeva, 3.531 .jarebica i do 2.302 fazana, 2 srnjaka, 29 kunića, 4
Iještarke, SB prepelice,, G9. raca,, 84 šumskih i 6 poljskih šljuka i 9 komada inake
divljači, iliti ukupno 9.513 komada koristne divljaci, zatim od škodljivaca: 14 lisica,
a -kune, 56 iltisa, 227 lasica, 111 kobaca, 102,sove, 49 mišara, 302 srake, 510
vraua, ili ukupno 10.887 komada štetnih životinja. Osim toga prodano je tečajem mjes,
cca veljaje 700 zečeva, do 2.O0O jarebica i 30 fazana.


Na lovištih grofa Oršida ubijeno je 80 zečeva i do 300 jarebica. Želi! i bismo,
da nam prijatelji i os taUh , k r aj e va tak o va ^ i z vj ešća na uvrstbu
pr iob<5uja. , ,


Sretan lovac. Kako nam podlugar g. Joco Popović piše, ubio je mlinar Čjuro
Valić iz Tomice kraj Broda na Savi, dne 25. siečnja 1885. u potoku Glogovici viđra,<
5a, a dne 30. sieSnja opet vidru. Vidrac je vagao 11 klgr. a vidra 6^/2 klgr.
Snha koža od viđrača, mjerila je od njuške do vrh repa 1 m. 45 cm., a vidre 1 m.
22 em. Isti je lovac ubio zimus još tri vidre, nn ove bijahu manje, a uz to još 4
lisice i 58 zečeva!


Pomama talijanskih lovaca. Novine „Der deutsche Jager" ^ ilustriraju nam
jagmu i pomamu talijanskih lovaca, za svim š.to ,ini samo na met dolazi, slledećimi podatci.
Tri lovca iz .„Civitaveebie" ubiše za devet mjeseeih : 7 sniežnica, 94 jarebica,
86 Iještarke, 133 prepelice, 33 zeca, 3 šljuke, 64 bekazina, 4 parložkinje, 7 rala,
712 raznolikih manjih močvarica, 46 razne divljaSi, 39 divljih golubova, 5 sraka, 11
šajka, 72 .bracjuga, 26 kosa, 12 drozdova, 24 vuge, 187 škvoraca., fi djetla, 3 kukavice,
7 kibica, 16 lastavica, 13 raznih morskih ptica, 3 Čaplje, 7 galeba, 18 raznih
sova, 12 ždralova, 1124 ševa i 5873 raznovrstnih malih ptica pjeviea!


Jagnjedova kora hrana zecevom. Nedavno bijah kraj Zagreba u njekoj
obeinskoj šumi nedaleko Save, sastojeee se većinom iz topola, vrba i jagneda, kad imah
šta viditi, sve u dosta velikoj množini po zemlji iza običajnog posjeka kolja, j^^´^ostalo
jagnjedovo granje i šiblje, bilo je u pravom smislu rieči od zečeva obieljeno, doČim
ostalo šiblje malo ili ništa, čini se dalde da kora jagnjedovine zecevom dobro prija u
pomanjkanju obične pase. F. X. K.


Pogibeljni vuci. Andro Vukovič iz Tomice (brodskog okružja) kbr. 5. išao je
jedju) jutro, da potraži svoje konje, došav u srez Cerovac, sliedio je tra^ konjski TI
dol, kad najednoč čuje s,desne strane, da, se nešto približnje k njemu, ogledav se
opazi grdnu zvier. Na Što zamahne tako .snažno sjekirom, i udari ju po glavi, da se
išla ,odkotrlja.. Bila to ogromna kurjačica, koja se, valjda uslied zadobivenog udarca, na
mjestu, gdje pala, okotila sa troje mladih, dočim je Četvrto izpalo sa drobom. Vučica
izgubila udarcem jedno oko te bijaše mrtva, al dvoje mladih več sisaše. Seljak dobi,
tagliju od 13 for. od kr. kot. ureda U´ Garčinu. , ´ . Joco Popović.


Dne 18. siečnja t. g. izkapao je oko pol dana .Filip Makar,´ seljak iz Andrilovca,
(upravna obćina Dugoselo) u grmaku izpod sela divljake. Začuvši za sobom sušanj,
ogleda se, i vidi ogromnog vuka, koji se nanj spremao. Zasiekav mu´Makar sjekirom
vrat, povuče se neman natrag, zaskočiv ipak još dva puta, dok mu srčani seljak uerazkoli
glave, na što se vuk, smrtno ranjen, odvuče u grmlje. Medjuto dodjoše i u´blizini
deseci se domari Makarovi, te zatuku vuka, do kraja. Sama koža vagnula je 5
kilograma. ___ I „


U kotaru oriovačkom, nedaleko sela Slatinika, čuvao je dne 8. siečnja svinjar
Mijo .Koporčić, mladić od 17 .godina, u t. z. Jelasu, pokraj sume Mlaka´, svinje. Kad
na jednom navali yuk medju svinje, svinjar ode i preplaši sa psi vuka, koji se na viku