DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 42     <-- 42 -->        PDF

182 —


liKazličite -v-ieBtl


Ubaviest! Glospodi eianovom, koji do sad nisu uplatili članannu i^a tekLICU
godinu, priposlalo je predsjedništvo današnjom poštom u smiski poziva i nbaviesti, uvršćone
na čelu broja 2. ,,Šumarskoga lista", postotnu naputnicu glaseću na družtveno
predsjedništvo, pa se p. n. gg. članovi što uljudnije umoljavaju da novčanu poSiljku,
ako ikako moguće, za 8 dana efektuirati izvole. U ostalom upućujemo na sadržaj napomenutoga
poziva u broju 2 Šumarskoga listah PredsjednictVO.


Zagreb, dl. ožujka lobo.


Odborska sjednica. Upravljajući odbor gumarskoga družtva držao jest na dne
1 a. ožujk a t. g. redovitu sjednicu pod predsjedanjem prvoga podpredsjednika gosp.


M. Vrbani(5a, te u prisutnosti odbornikab gg. Ettingera, Fischbacha^ Kordškeny-a, Kesterčanka
i odborskoga zamjenika g. Laksara.
Prije svega bude konačno uglavljeno obrazloženje za ,,nacrt osnove šumskoga
zakona" kako no bi na VI. glavnoj skupštini g. 1882. po šumarskom družtvu usvojen,
te zaključeno to obrazloženje zajedno sa zakonom štampati, te visokoj vladi i visokom
saboru kraljevinali Hrvatske i Slavonije podnieti, a podjedno, da se umoli družtveni
član presvietli g. grof Rikard Sermage, da odnosnu osnovu u visokom saboru svojim
načinom podupre.


Nadalje bude zaključeno, da se ovogodišnja glavna skupština
družtva bude obdržavala na dne 27. lipnja i sliedećib dana u Novoj
Gradiški , uz sliedeći dnevni i-ed i program :


1. Dne 27. lipnja sastanak skupštini prispjelih Članova u Novoj Gradiški,
2. Dne 28. lipnja izlet skupštinara u susjedne šume državne, kao i one gradiške
imovne obćine.
3. Dne 29. lipnja obdržanje same skupštine, \iz sliedeći dnevni red:
a) Pozdrav skupštine po predsjedničtvu družtva.
b) Izbor perovodje za glavnu skupštinu.
c) Izvješće družtvenoga tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora di*užtva tečajem
g. 1884./85.
d) Izpitivanje zaključnoga računa za g. 1884.
e) Ustanovljenje družtvenoga proračuna za g. 1886.
f) Skontriranje družtvene blagajne i družtvenih zaklada, naime zaklade utemeiji


teljne i zaklade pripomoćne.
g) Izbor jednog člana upravljajućeg odbora.
h) Razprava predmeta: ^,Koji su uzroci, da u posavskih Šumah naravnim pomla


djivanjem odgojene sastojine hrastikah, većim dieiom zapremljuju jasenovina i briestovina,
te uztuk protiva tomu." Izvješćuje g. šumarski ravnatelj M, Durst.


i) Razprava: „0 opažajih, učinjenih prigodom u šumah gradiškog okružja preduzetih
izleta." Referent g. nadšumar A. Herzl, koreferent šumarnik g. M. Radošević.
j) Razprava: „Spomena vriednih šumarskih dogadjaja i učina tečajem minule


godine´´ izvješćuje nadšumar Fran KesterČanek,
k) Pojedini predloži članova.
1) Ustanovljenje mjesta za buduću glavnu skupštinu.
m) Ovjerovljenje skupštinskoga zapisnika.
Dne 29. lijjuja. Razlaz članova.


Pobližji program objelodanit će upravljajući odbor naknadno. Osim toga bude u
odborskoj sjednici riešeno još i više inih administrativnih predmeta,


Badostan pojav. Ureduičtvo bilježi osobitom radošću činjenicu, da se u najnovije
doba takodjer i vriedni naši suelanovi II. razreda latiše rada oko lista, te je
urednlčtvo primilo jur više sitnica za list, priposlatih po lugarih sučlanovih. — Nebile
to biele vrane, već mile laste, predteče proljeća 1