DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Viesti iz Srbije.


Saobćuje Paja T. Todorović^ niiuist. činov. u Beogi^adu.


U Bovije se doba takodjer i naša kraljevina zahvatila u kolo, onih zemalja,
koje poput Hrvatske i Slavonije važnu ulogu u svietskoj trgovini drvom
zauzimlju, i srbski hrastici počeše biti predmetom svietske špekulacije, a budemo
li se okoristiti znali okolnostima, šume naše mogle bi danas sutra biti od velike
vriednosti po zemlju i trgovinu našu. Nisam naumio ovaj puta, potanko o stanju
naše šumske trgovine pisati, al ću Vam u tih razmatranjih ipak spomenuti
koju i 0 znamenitom ugovoru, što no ga veletržac drvom g. Srića iz Novog,
u družtvu sa poznatom tvrdkom Gairardi iz Trsta, sklopio sa srbskom vladom,
prije godinu dana, u pogledu eks^jloitacije državne šume, nedaleko D. Milanova
kraj Dunava. Odnosni šumski kompleks zaprema do 2000 hektara površja, a
sastoji se poglavito iz sastojinah bukve, hrasta, jasena i lipa. Ugovor eksploitacije
vriedi na 15 godina, doba izvoza izradjene robe i materijala, traje još
van toga dvie godine dulje. Zakupnici nesmiju ništa sjeći bez znanja i odobrenja,
nadležnog državnog šumara za okružje majdanpecko. Trgovcem pripada
jedino drvo mjereće više od 40 cm. u promjeru debla nad panjem. Drvo procienjuje
šumar tekar kad je oboreno, kora i bielj neuzimlju se u raSun. Drvo
kupuje se po taksi, te je takova ustanovljena od kubičnog metra hrastovine
po 4 dinara, od ostalih vrsti drveća pako za gradjevno drvo po kub. metar sa
1 dinarom. Osim ove takse, plaćaju trgovci kad izvažaju proizvedenu gradju u
inozemstvo, od kub. metra hrastovine po r2 0 dinara izvoznine.


Sve građjevine koje bi trgovci za vrieme trajanja eksploitacije drva podigli
na državnom zemljištu, ostaju po izmaku zakupa svojinom države. Usljed
nezgodnog brdovitog položaja šume, trgovci će morat sagraditi posebna prometila
(željeznicu na transmisionu). Od šume do Dunava imade tek IV^ sata,
po čemu uzprkos inih nepođobnostih izvoza ipak prevozni troškovi po kub. met.
jedva 2—3 dinara iznašaju. U koliko je poznato, izdadoše trgovci već do sada
na razne sgrade i prometila do 200.000 franaka, a osim toga položiše još i
jamčevinu od 10.000 dinara.


Radilo se do sada ponajviše pilota, planka, šlipera, duga i parketnih drva.
Goriva se drva neznatno izvlači.


Kako radnja vidno napreduje, drži se, da će taj posao biti najdulje za
5—6 godina gotov. Pogledom na dosada u Srbiji uobičajno eksploitiranje, kako
državnih tako inih šuma, iztaknuti jest prenavedeni posao, prvim slučajem, pri
kojemu se država (odnosno ministarstvo narodne privrede) svojski postaralo,
da nebude „razbojničko", u pravom smislu rieči, i s toga ga i radošću bilježimo.


Ovo je nadalje prvi posao u Srbiji, koji se u koliko to naša „šumska
uredba" nezabranjuje, izvodi po načelima bolje organizacije šumskog gospodarstva
i zakonarstva.


U tu je svrhu uzet u službu i posebni šumar sa višjim stručnim obrazovanjem
i umjećem, komu je sada nastojati u interesu države, da se ta eks12