DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— :wi
Za približno i brzo niveliranje osobito na promienljivom terminu n. pr. ´la
trasiranje željeznice, ceste, puta i gdje se više tra^^ah vući može, (alternative)
sastav nivokarta možemo konstruirati profil, lili na temelju barometrijskih visina,
t. j . na temelju zračnog tlaka, koja se data samo reducirati imadu; svako
se naime odčitanje A za temp. T reducira na Ao,


Visine na milimetrih prenesu se u kojem shodnom mjerilu, a isto tako i
udaljenosti.
Primjer: Neka se nacrta profil odgovarajući ovim već reduciraniai visinam
holostera. (Vidi sliku 3. na strani 172.).


Točka Ao
Udaljenost
u metr.
i
1 736*2 0
2 740-1 25
3 735 8 10
4 739 7 20
5 742 1 30
6 747 2 i 18
7 750 1 ´ 5
8 741 6 10
9 7 34 7 8


Razlika 0 p a z k » i i,
i
0
-- 3-9
Udaljenosti 1 :
Visine 5 : 1
1000 ´
1
+ 0-4
— 3´5 .
— 5´9 i
— ll-O !
—13-9
-5-4 i
-f 1-5


Dakako da se i kod toga načina profiliranja imade uzeti obzir, barem
na moguću točnost, osobito ako se radi samo sa jednim holosterora, jer se inače
uvuku velike pogrieške radi neistodobnog mjerenja svijuh točaka.


Ovaj način nivelovanja kombinira se sa običnim niveliranjem tako, da se
točke, koje imadu dosta različitu visinu n. pr. 5-10"^ niveluju holosterom ili
barometrom, a ostale točke sa malom razlikom visina kojim boljim nivelirstrojem.


Gospodarsko-šumarske nivokarte (Terrain-Karten) osobito na brežuljastom
tlu mogu se ovom metodom nivelovanja brzo izraditi. U novij´e doba konstruirao
je mehanik Goldscbraid u Zlirichu, posebnu vrst holostera; a^ tko je vješt
sa običnim, upoznati će se iahko i sa ovim koji je poradi svoje jednostavnosti
osobito shodan za ovaj način nivelovanja. Mi ćemo u shodno vrieme izvesti nekoliko
pokusa i sravniti rezultat sa običnim niveliranjem (Stampferovim ni*
velirstrojem). Ob uspjehu sliediti će posebno izvješće.


U trgovini imade holostera 4 vrsti: L U obliku džepne ure. 2. Nješto
veći u promjeru od 7 %. 3. U promjera od 11 %,. (Ova je vrst osobito shodna
za mjerenje: odčitanje biva na 0-5 ´^´%)^


Ovaj holoster preporučamo.
Mehanik g. Feigelstock u Beču (Kanitner-Strasse 51) prodaje ovu vrst
po 47 for.