DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 20     <-- 20 -->        PDF

, , ™ 160 —


U« Visina mjesta (B) nad morem po formuli:


V,,
-= 18382 (Ig 762 — /^ &o) t j.


y-^^ _ 13382 G^ 762 — Ig 733-86) -= 300´36-^:


Relativoa visina B mjesta (^) i (^) jest:


i? = 7^ - F,, = 242-05 — 300*36 =- 58-31^.


Ako uzmemo u obzir temperaturu t i t, zraka, onda dobijemo visinu po


formuli:


E = 18382 (l + ^^) (Ig^ 739-2 - Z^. 733-86) - 90´9-.


Ovo pokazuje da je već za nizke temperature tit%i visine, razlika dosta


velika, što u ostalom izraz (^1 + -^Q~J Pokazuje, s toga se mora ovaj iz


pravak poradi temperature zraka, osobito kod većih visina i temperatura u
raćun uzeti.
Po formuli od Babineta (5) dade se visina bez logaritmovanja izračunati,
dakako samo približno.


y^E=16O00t^ri + ^ )


I)o + Go \ 500 y


rr -r, 1 PAAA ^SS^Ž — 733´86 T, , 3-1 + 2-5 \ _.„


Za praktično i brzo izmjerenje visina ižračunane su posebne tabele, i to
polag oblićka za nadmorsku visinu:


F, == 18382 {Ig 762 -~ Ig Go) i
7„ = 18382 {Ig 1^62 — Ig Bo).
Uporaba jest sliedeća: Svaka odcitana barometrijska visina D, G, i t. d.
za opažanu temperaturu T^ T i t. d. žive, i zraka t, t^ i t. đ. reducira se
polag formule (5) I)o = D — 0´00018018 TD, Go = G ^ 0-0001808 GT,
na visinu od 0"C. Uz ovako reduciranu barometrijsku visinu u koloni sa B
označenu, stoji u tabeli odmah i nadmorska visina u koloni sa F označena.
Kolona sa A ´^ označena, daje visinu za 1 % i djelove milimetra, BM milimetrih,
F u metrih.


Relativnu visinu dobijemo odbitkom absolutnih, te ju možemo ako se veća


1 + -^K-J potanožiti — za da se
i temperatura zraka uračuna.
Kod kotiranja terraina pomoćju barometra, reduciraju se sve visine na
jednu točku.
Primjer za uporabu tabele:
Neka je na mjestu A sliedeće opaženo:
Visina barometra D -=- 761-5 % T = 10^ C, t :=:z 8*6^ G.