DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 155 —


Iz Zagreba u Veliku Goricu ili Lekenik, u Samobor, Mokrice ili Liclitenwald,
takodjer se (u ondašnje ogromne obćinske i vlastelinske šume) vrlo neznatnim
troškom i brzo potrebni poučni izleti obavljati mogu. ^Gospoštije Mokrice i Lichtenwald
prekrasnimi svojimi kultarimi i camovimi sastojinami, nedaleko Samobora
se steruće erarne bukove prašume, Turopoljski i Kraljevački lug, sve su to
objekti cieni za svakog profesora šumarstva. Sveučilištna i akademička obća
knjižnica, zatim knjižnica šumarskoga i gospodarskoga družtva, takodjer su velevriednim
pomagalom za takov zavod.


I tako vidimo, da bi Zagreb i pogledom na sam praktični
kao i znanstveni smjer poduke, bio sigurno najzgodnije mjesto,
za šumarski institut, u Hrvatskoj.


Time držimo, da smo dokazali ne samo potrebu višjeg šumarskog zavoda
za naše krajeve, no podjedno opravdali i mogućnost i shodnost, da se takovo
višje šumarsko učilište za naše strane najsgodnije ustrojstvom šumarskog instituta
stojećeg u savezu sa zagrebačkim sveufiilištem, ustrojiti može i ima, a
razlog s kojega se latismo razmatranja ta objelodaniti, u oči same provesti se
imajuće organizacije naše zemaljske šumarske uprave, jest, što držimo, da je
pitanje višje šumarske obuke bezuvjetno u najtiesnijem savezu s tom organizacijom
šumarstva. Budućnost pako, dokazati će u koliko smo pri tom udarili
pravim ili krivim putem. P. X. K.


Barometer u mjemičkoj praksi.


Piše Praii Kružić, profesor tehničke struke na kr. gosp. i šum. učilištu
u Križevcih.


Razvitak.


Toricelli bio je jedan izmedju prvih koji je opažanjem pronašao, da zrak


u raznih visinah], gustoću, a prema tomu i tlak mienja, t. j . da su pojedine


visine nad zenialjskom površinom odvisne od tlaka zrkka. Pascal je to experi


mentom dokazao. Mnogi učenjaci srednjega viekakao: Hallcy, Miraldi, Gassini,


Bernoulli i t. d. nastojaše odvisnost tlaka i visine u matematički oblik svesti,


ali neuspješe, tekar u novije doba pošlo je to za rukom nekim matematikom


kao: Deluc, Laplas, Ramoud, Gauss, BesseL


Pokusna mjerenja izvadjahu poznatim običnim barometrom sa živom, nu


uzprkos točnosti, koja se gubitkom vremena ovim barometrom postigne, nije se


nikako pokazao ovaj stroj praktičnim; transport od točke do točke, nespretan


oblik i t. đ. mane su običnog barometra.


Englez Vidi izumio je stroj „Barometer Aneroiđ" prozvan, koji je običan


barometar zamienio. U principu sastoji taj aneroid iz zavinute cjevi (a) (si. 1.)


iz koje je zrak iztisnut, ova.je cjev pričvršćena samo na jednom mjestu (b).


Sistem poluga koji se iz slike, vidi stoji u savezti sa zubatim lukom, a ovaj
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 156 —


sa kolešcem, koje je učvršćeno sa kazalom (e). Micanje kazala vidi se na razdieljenom
obsegu.
Djelovanje jest sliedeće:


Promjenom zračnog tlaka, steže se i razteže zrakoprazna cjev, ovo se
stezanje i raztezanje prenaša sjstemoin poluga i kolešca na kazalo, a ovo opet
pokazuje mienu na razdieljenom obodu, na skali.


Kazalom (f) fiksira se položaj kazala (e).


Razdieljenje skale može biti prema običnom barometru udešeno.


Sravnjivanja radi sa barometrom, dade se kazalo aneroida povoljno kretati,
slično kao kazalo na običnoj uri.


Aueroid od Naudet-a Hi kratko „Holoster". (Barometer liolosterique).


Holoster jest barometar, koji je samo iz kovine sastavljen.


Holoster (si. 2.) sastoji iz jedne zrakoprazne kutije (K), gornji dio ili poklop
(p) jest veoma tanak i ćutljiv, te je centrično valovit, poradi povećanja
plohe, tlaku zraka izložene,


S otim poklopom jest u savezu stup (S)^ koji svako gibanje poklopa
pruti. Na stupcu Tud koji nije u savezu sa kutijom, učvršćena je u držalu
široka ocelna Ijeva {L) koja je podvinuta pod oštru prizmu (r) na stupu se
nalazećoj.


Sa Ijevom jest u savezu poluga {h) koja prelazi u prutič (0, ova tlači
ručicu (r), ako je stroj u nizini ili priteže ručicu, ako je stroj u visini.


Ručica je u savezu sa vratilcem {v) na koji je pričvršćen štapić (1).


Na štapiću jest lančić (m) koji se ornata okolo vretenca {d) na kojem je
kazalo {z).
Djelovanje jest sliedeće:
Ako se nalazimo sa strojem na nizkom mjestu, onda se uslied tlaka spušta


stup {S) a šnjime Ijeva {L)\ poluga {h) i štapić {t) se krene na desnu stranu,
a lančić odvine vretence (đ) sa kazalom {0) na desnu stranu t. j . holoster pokazuje
visoko.


Ako se popnemo na višje mjesto, onda se stup (S), leva {L) i poluga {h)
podignu, štapić (0, krene se usljed toga na Ijevu stranu, vretence se uslied
djelovanja finog perca (i) zavine i kazalo krene na Ijevu stranu, holoster pokazuje
nizko.


Za da ostane ručica u kontaktu sa prutićem, to imade ručica na protivnoj
strani krugljicu (/), koja, kada se prutić digne (kod padanja tlaka) ručicu


(r) u dodiru sa prutićem
(z) drži.
Vijkom (6) izpod stupa {d) dade se regulirati pruživost pera, a time kazalo
kretati, kod sravnivanja sa normalnim barometrom. Cieli ovaj mehanizam
počiva na ploči {B) koja je učvršćena na tlu čitavog stroja. Na stupcu (^) jest
podloga (e) na kojoj se kreće vreteno kazala.
Skala je razdieljeua na holosteru kr. gosp, i šum. učilišta, tako, da pokumuje
tlak zraka od 590^ do 790.P
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 17     <-- 17 -->        PDF

´Si.%.


iti
——^^ ^
i3-FJa-*"3-L3~t--Iij.
p
, t-.´
;| / i, /
[ ´ T
´ 1 /.´
L. J \ ? P
IZIL


Skica Holostera kr. šum. učlUšta u Križevcih.


Nai´avoa veličitia.


11
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 158 —


Svaki dio razdieljea je jošte u dva djela, tako da se mogu tim holosterom
sigurno odćitati desetine, a približuo i stotine partesa.


Sa holosterom jest u savezu toplomjer, za mjerenje topline stroja, i poseban
za mjerenje temperature zraka.


Pošto je za praktično izveđenje barometrijskog visinorajerstva potrebno
sjetiti se i teorije, to ćemo cjelosti radi i o tome nešto u kratko spomenuti.


Baronietrijsko mjerenje visina.


Uze? u obzir Mariottov zakon i padanje gustoće zraka u geometrijskoj


Do


progresiji, dobijemo za visinu 7 izraz V = E. Ig -^ 1.


Gdje ]Q 1)0 barometrijska visina dolnje točke u milim.


V ^ <^o „ „ gornje „ „


K = 18382^ po Gaussu ili K = 18393´^ po Laplace-u. Ova je formula
samo u onom slučaju uporabiva, ako je temperatura barometra kao i zraka
gore i dole jednaka 0^ zatim geografična širina 9 mjesta blizu 45^


Nestoji li ovo, što je dakako sasvim naravno, onda se mora preduzeti
neka korekcija.
Prema tomu dobijemo onda sliedeće formule:


1. Uzev u obzir temperaturu t i t´ M Cels. zraka doie i gore jest:
/ t + t´\ Do


F=Z ( 1 +-^) log jr, 2.


2. Uzev u obzir, uz temperaturu t i t´ takođjer temperaturu žive u barometru
dole i gore T i T onda jest:
V/ ^ 500 J\^ a ioooo / ,
Gdje su IM 6r visine barometra za temperaturu žive T i T´.


3. Uzev napokon i geogratijsku širinu 9, kao /, t\ T i T dobijemo:
´ + w)(^ a - "10000-) (^+´-´´´´ -´ ´ ^) >
Uspješno se može upotriebiti Babinetova formula:


kod koje nije potrebno logaritniovanje.


Od ovih formula može se sasvim \]spješno rabiti ona pod 2. i 5.


Kod visinomjerstva sa barometrom radi se 0 aproxiniativnoj izmjeri, dakako
sasvim točnu izmjeru kao što nam ga trigonometrijsko mjerenje pruža,
dobiti nećemo i nemožemo.


Kod točnog i savjestnog opažanja i računanja, može se uzeti točnost 1—5™
dakako već kod velikili visinah, 0 čemu se je pisac ovih redaka sam osvjedočio
mjeriv zavodskim holosterom.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 159 —
Vismomjerac sa barometrom imade zadaću pojedine visine glavnijih točaka,
zatim kotiranje grupiranog terraina preduzeti n. jjr. u svrhu traciranja
ceste, željeznice i t. d.


Potanja je izmjera stvar đetailnog i preciznog nivellovanja. :
Svrha trasiranja jest, pronaći najbolju, najzgodniju i najjeftiniju tra^u, ovo
je moguće samo barometrom u kratko vrieme učiniti, da se običnim nivellovanjein
gubi silno vremena, to je poznato svakomu, koji se je tim poslom iole
bavio.
Praktičnom gospodaru i šumaru, touristu, često je potrebno znati visinu


kojega dobra, vinograda, šume, briega i t, d.
Sve ovo postigne se najlaglje pa i dosta točno barometrom.
Barometrijske visine kao i temperature barometra i zraka, mjere se za


isto mjesto više puta, pa se onda uzme si´ednja vriednost pojedinih data, tim
je načinom visina dakako točnije odmjerena.


Isto se čini ako se n. pr. terrain kotira u svrhu trasiranja; tu se na
pojedinih točkah, koje su u tlo vidnom nacrtu označene, prave opažanja, te se
prema tomu izračunaju visine, obzirom na jednu točku terraina (obično najnižu)
ili se opredjele absolutne visine t. j , visine iznad mora, a po ovih i relativne,


Absolutne visine računaju se po formuli (1). Ovdje jest I) = 762 -^^j,
K = 18382 (kao obično). Barometrijska visina za temperaturu žive T´reducira
se na temperaturu To po obličku Go -= GT - 0´00018018 Gj.. T´ 6.


Iz
ovako dobljenih absolutnih visinah, dobiju se odbitbom relativne vi


sine. Ove visine pomnožene sa t 1 H- ´"^-v") ^^^J^^ točne visine obzirom na
temperaturu zraka {t i f).
Izpravak poradi geogratične širine

malen da se i izostaviti može, jer je za ^p = 40 — 50*´, u kojoj geograf, širini
ciela monarhija leži, kod vidnah preko SOOO´^^ tekar pogrieška nešto prieko
1^; što je uzev u obzir svrhu barometrijskog visinomjerstva izčeznivo.
Za razjašnjenje evo primjera:
Neka je 1: za mjesto A: D = 740 %^:


T = 6*5´* C; t = 3´1" C.


2. za mjesto B; G ^ 734 «54,: T^ == 1-8^ 0, t, = 2-5^ G ,
Reducirane visine Do i Go na 0" C dobijemo po obličku (5) — naime;
j)o ^ JD — 0-00018018 TD = 740 — 0-00018018-740. 6-5 = 739-2
Qo =^
G — 0-00018108 2\G =- 734 — 0-00018018.734. PB = 733-86
Onda imamo:


I.
Visina mjesta (A) nad morem:
po formuli F, = 18382 {!g 762 - Ig Do) t. j.
V, = 18382 (Ig 762 — Ig 739-2) =- 242^.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 20     <-- 20 -->        PDF

, , ™ 160 —


U« Visina mjesta (B) nad morem po formuli:


V,,
-= 18382 (Ig 762 — /^ &o) t j.


y-^^ _ 13382 G^ 762 — Ig 733-86) -= 300´36-^:


Relativoa visina B mjesta (^) i (^) jest:


i? = 7^ - F,, = 242-05 — 300*36 =- 58-31^.


Ako uzmemo u obzir temperaturu t i t, zraka, onda dobijemo visinu po


formuli:


E = 18382 (l + ^^) (Ig^ 739-2 - Z^. 733-86) - 90´9-.


Ovo pokazuje da je već za nizke temperature tit%i visine, razlika dosta


velika, što u ostalom izraz (^1 + -^Q~J Pokazuje, s toga se mora ovaj iz


pravak poradi temperature zraka, osobito kod većih visina i temperatura u
raćun uzeti.
Po formuli od Babineta (5) dade se visina bez logaritmovanja izračunati,
dakako samo približno.


y^E=16O00t^ri + ^ )


I)o + Go \ 500 y


rr -r, 1 PAAA ^SS^Ž — 733´86 T, , 3-1 + 2-5 \ _.„


Za praktično i brzo izmjerenje visina ižračunane su posebne tabele, i to
polag oblićka za nadmorsku visinu:


F, == 18382 {Ig 762 -~ Ig Go) i
7„ = 18382 {Ig 1^62 — Ig Bo).
Uporaba jest sliedeća: Svaka odcitana barometrijska visina D, G, i t. d.
za opažanu temperaturu T^ T i t. d. žive, i zraka t, t^ i t. đ. reducira se
polag formule (5) I)o = D — 0´00018018 TD, Go = G ^ 0-0001808 GT,
na visinu od 0"C. Uz ovako reduciranu barometrijsku visinu u koloni sa B
označenu, stoji u tabeli odmah i nadmorska visina u koloni sa F označena.
Kolona sa A ´^ označena, daje visinu za 1 % i djelove milimetra, BM milimetrih,
F u metrih.


Relativnu visinu dobijemo odbitkom absolutnih, te ju možemo ako se veća


1 + -^K-J potanožiti — za da se
i temperatura zraka uračuna.
Kod kotiranja terraina pomoćju barometra, reduciraju se sve visine na
jednu točku.
Primjer za uporabu tabele:
Neka je na mjestu A sliedeće opaženo:
Visina barometra D -=- 761-5 % T = 10^ C, t :=:z 8*6^ G.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 161 _
Tabela nadmorskili visina na 0** C. reduciranog Ibaro metra.


B u milimetrih V a metrih.


B


lU


763
762
761
760


759
758
757
756
755


754
753
752
751
750


749
748
747
j 746
745


744
743
742
741
740


739
788


7.57
1 736
735
734


r


—21-0
—10-5
0


10-5


21-5


31-5
42 0
52-0
63-1
73-7


´ 84-3


94-9


105-5


116-1


126-7


137-3
148-0
158-7
169 4
180-1


190-8
201-5
2122
2230
233-8


244-6
255-5


2(}Cy S


277*1
288-1
298*9


AF


10´5
10-5
10-5
10-5
10-5


10-5
10 6
10-5´
10-6
10-6


10-6
10-6
10-6
10-6
10-6


10-7
10*7
10-7
10-7
10-7


10*7
10-7
10-8
10´8
10*8


10-9
10 8
10*8
109
10*9
10-9


B


734
733
732
731
730


729
728
727
726
725


724
723
722
721
720
719
718
717
716
715


714
713
712
711
710


709
708
707
706
705
704


F


298-9
309-8
320-7
331-6
342-5


353-4
364-4
375-4
386-4
394-4


408-4
419-4
4304
441-5
452-6


463-7
474-8


485.0
494´0
508-2
519.4
530-6
541-8
553´0
564-2
575-5
586-8
598-1
609-4
620*7
632-0


AF


10-9
109
10^9
10-9
10-9


11-0


iro


11-0
110
11-0


11-0
11-0
ll´l
11-1
11*1


11*1
11-1


11.1
11-2
11-2
11-2
112
11-2
11-2
11-3


11-3
11-3"
11-3
11-3
11-3
11-8


B


704
703
702
701
700


699
698
697
696
695


694
693
692
691
690


689
688
687
686
685


684
683
682
681
680


679
678
677
676
675
674


V


632 0
643-8
654-7
662^1
677-5


688-9
700-3
711-8
723*3
784-8


746-3
758´8
769-3
780-8
792-4


804-0
815-6
824-2
838-8
850-4


862-1
873-8
885-5
897-2
908-9


920-7


982-5
944-3
956-1
964-9
979-7


AF


11.3
11*4
11-4
11*4
11*4
11-4


11.5
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
11*5
11-6
11-6


11-6
116
11*6
11-6
11-7


11-7
11-7
11-7
11-7
11-8


11-8


11.8
11-8
11-8
11-8
11´9
B.
674
673
672
671
670


669
668
667


Qm


665


664


im


662
661
660


659
658
657
656
655


654
653
552
651
650


649
648
647
(;54(:J
645
644


V


979°7


991-6
1003-5
1015-4
1024-3


1039-2
105 M
1063 0
1075-0
1087-0


1099-0
1111-0
1123-1
1135-2
1147-3


1159-4
1171-5
1183*6
1195-8
1208*0


1220-2
1232-4
1244*6
1156-8
1269-1


1281-4
1293-7
1306-D
1B18-3
1330-7
1343-1


AF


11-9
11-9
11-9
11-9
11-9


11*9
11-9
12*0
12-0
12-0


12-0
12-1
12-1
121
12-1


12-1


12-1


12:2
12-2
12´2
12-2
12-2
12*2
12-3
12-3


12-3


12-3


12-3
. 12-4
12-4


12-4 1


1
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 22     <-- 22 -->        PDF

162


TaTbela nadmoi\«kiIi visina na 0" C-reduciranog l)arometra.


B -a iniliinetrih V n Bietvih.


V AV B V AV


B V AV B V AF B


643


6-k2


641
640


6B9


6B8
637
636
635
634
633
6S2
631
630
629
628
027
626
625
624
623
622
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608


1858´8
1368-3
1380-7
1393-2
1405-7
1418-2
1430-7
1443-3
1455-8
1468-4
1481-0
1493-7
1606-3
15190
1531-7
1544.4
1557´1
1569-8
1582-6
1695-4
1608-2
1621-0
1633-9
1646-8
1659-7
1672-6
1685-5
1698-5
1711*4
1724´4
1737-5
1750*5
1763-6
1776-7
1789-8
180^^0


12-4
12-4
12 4
12´5
12-5
125
12-6
r2´5
126
12-6
12´7
12-6
12-7
12-7
127
12-7
12-7
12-8
12-8
12-8
12-8
12-9
12-9
12-9
12 9


129
13 0
12-9
130
131
18-0
131
131
131
131
131


607
606
605
604
603
602
601
(>00
599
598
597
596
595
594
593
592
591
590
589
588
587
586
685
584
583
582
681
680
579
578
577
576


575
574
578
572
1816-0
1829-2


1842-4
1855-6
1868.8
18821
1895-4
1908´7
1922-0
1935-4
19487
19621
1975 5
1989-0
2002-4
2015-9
2029-4
2042-9
2056-5
2070-1
2083-7
2097-3
2110-9
2124-6
2138-3
2152-0
2165-7
2179-5


2193-3
22071
2220-9
2234-8
2248-7
2262-6
2276-5
2290*4
13-2
13-2
13-2
13-2
13-3
13-3
13-3
13-3
13-4
13-3
13-4
13-4
13-5
131
13-5
13-6
13-5
13-6
13-6
13-6
13-6
13-6
13*7
13*7
137
137
13-8
13-8
13-8
13-8
13-9
139
13´9
13-9
13-9
14-0


571
570
569
568
567
566
565
564
563
562
561
560
559
558
557
556
555
554
553
552
651
550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536


2304-4
2318-4
2332-5
2346-5
2360-6
2374-7
2388-8
2403-0
2417-2
2431-4
2445-6
2459-8
2474-1
2488´4
2502*7
2517-1
2531-5
2545 9
2560-3
2574 8
2589-3
2603*8
2618-3
2632-9
2647-5
2662-1
2676-8
2691-4
2706-1
2720-9
2735-6
27501
2765-2
2780´0
2794-9
2809 8


14-0
141
14*0
14-1
141
14-1
14-2
14-2
14-2
14-2
14-2
14-3
14*3
14-3
14-4
14-4
14-4
14-4
14-5
14-5
14-5
14-5
14-6
14-6
14-6
14-7
14-6
147
14-8
147
14-8
14-8
14-8
14-9
149
14-9


535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500


2824-7
2839-7
28547
2869-7
2884-7
2899-8
2914-9
2930-0
2945-1
2960-3
2975-5
2990-7
3006-6
3021-3
3036-6
3052-0
3067-4
3082-8
3098*2
31137
3129-2
31447
3160-3
3175-9
3191-5
32071
32-22*8
3238-5
3254-3
3270-1
3285-9
3301*7
3317-6
3333-5
33491
33651


15 0
15-0
15-0
15 0
151
15-1
15-1
15-1
15-2
15-2
15´2
15*3
15-3
15-3
151
151
151
151
15-5
15-5
15-5
15-6
15*6


15.6
15-6
,157
157
15-8
15-8
15´8


15-8
159
15 9
15-9
16*0
16-0
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 23     <-- 23 -->        PDF

—^ 163 "~


Na
mjestu B neka je:


Visina barometra G = 742´6 «);,; T, =-8*´ 0; t, = 6^ 0.
Na mjestu C neka je:


Visina barometra L =- 738-0 ´%„; ^´n = 5*´ C^: t.^, ^ 3« 0. i t. d.
ritanje: Kolike su absolutne visine točka A. B, C \ t. i
Kolika je relativna visina točke G i L obzirom na A.


1.
Reduciranje barom, visina na (f C, po formuli (6):
Do =
JD - 0 00018018. D. r, . -.


= 76r5 -- 0´00018018. 761-5. 10
Do = 760-23 -y., ^
ao -^ a — o-00018018-ć^.T/


= 742-0 — 0-00018018. 7612-6-6
Go ^ 74!-54 %,
Lo = L - 0.00018018 L, T^,


-= 738 — 0-000]80l8´738-6 ´
L ^ 737-34 %


2.
Nadmorske visine (absolutne). Za mjesto ^ jest:
Do = 7,G0-23,%: Tabela daje za.760 %, visinu F, = 21-0™ "
"10-5.0-23 odbito 241´
absolutna visina V ^^ ]8´59´^´ . .


Za mjesto B jest:
Go ==^741´54 % : Tabela daje z-d 741 ´^>´4 visinu F„ = 223´0^
10-8 .0-54 odbito 5-83


absolutna visina V,, ^ 2I7´17^
Za mjesto C jest: .
Lo =. 737´34 %,: Tabela "daje za´, 737"-^´´^" visinu, F,„ = 266´3 ^


10-8 .0´34
odbito 3-56
absolutna visina F,,/ 262-74^


3.
Relativna visina točaka:
Točka B leži nad A za 217´17 — 18-59 -= 198-58^^
Točka C leži nad A za 26274 — 18´59 == 244-15™
Ako se
uzme u obi^ir i temperatura zraka, onda imamo relativnu visinu


I -1^ t´\ ´ / 8´5 4- 6\


(
1 4- TnTr ) t-J- sari ~\ —-— \ a visinu točke


I
+ ´r.. ) t- ) sa I 1 + ~-T7rpr~ ) oi^da je konačna visina točke


500 y ´ V 500 J
B nad .4, 202-5^-; visina točke O- nad A = 249*03^-.


Kako se vidi. temperatura zraka znatno na visinu upliva; isto tako i
temperatura žive. — Za mjerenje visina upotriebljuje se Fortini-barometer:
udaljenost pojedinih točaka neka nenadmašuje prieko 4000™; osobito u brežuljastom
terrainu, jer je mjerenje time netočnije.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 164 —


Kod kotiranja terraina, mjere se visine kotara u obsegii od 1000—4000«^,
zatim se odabere drugi kotar i t., d.


Veće točnosti radi, preporučuje se barem visinu one točke, koju kao temeljnu
odaberemo (relati\^a visina) nakon 2—3 sata rada, opet opažati, ako se pokaže
kakova razlika izmedju barom, visine prije i sada, to se ta razlika, proporcionalno
vremenu podjeli medju ostale točke, zato je kod opažanja potreban
dnevnik barom, opažanja.


Dnevnik barom, opažanja.


Vrieme opažanja Temp. Temp.


Barom,


Točka zraka barom. 0 p azk a


visina


C C


datum sat minuta


1 8. n. 8 30 640*5 7-5 8 Tem, točka
2 9 0 646-3 8 8 Na putu


5)


3 n 9 35 650-2 8-7 10 »


4 n 10 20 651-8 10 11


»


1 n 10 50 642-4 12 11-5 Tem. točka


Ovdje se vidi da temeljna točka (1) imade u 8^ 30°^ visinu 640-5^ (7, u
10^ 50^ imade 642-4, razlika t, j . 1*9 ^ podjeli se na ostala ođčitanja baro^
metra proporc. vremenu.


Imademo 10^ 50"^ — 8^ 80°^ = 2^ 20°^ = 140°^
641-9 — 640-5 = 1-4 : 1-4 : 140 = 0-01.
Uzmimo da ostane visina prve točke sa 640-5 ^ kao mjerodavna; onda
je izpravljena barom, visina točke 2,
646-3 — 30. 0-01 = 645*3 - 0*3 == 646´ ^
Barom, visina točke 3 jest:
650-2 — 65.0-01 = 650-2 — 0*65 = 649-55 %
Barom, visina točke 4 jest:


651-8 - 110.0-01 ==651-8 - MO = 650-70 ^ napokon:
Barom, visina točke 1 jest:
641-9 — 140 .0-01 = 641-9 — 1-40 = 6,40-5 %,
Na temelju ovih barom, opažanja opredieljuje se visina onako, kako prije
napomenusmo.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

~ 165 ~


Aneroid-barometer ili holoster.


Ovaj stroj, kojega prije opisasmo, praktičniji je za mjerenje visinah, ođčitanjo
biva mnogo točnije, a i transport holostera je laglji, nego običnog Fortini-
barometra.


Računanje visina biva po formulah za običan barometar.


Postupak : Na odabranih točkah, od kojih absolutnu ili relativnu visinu
znati želimo, odčitamo čim moguće točnije barom, visinu, temparaturu
stroja i zraka.


Stroj držimo vodoravno, shodno jest, po staklu lagano olovkom ili prstom
udariti, zada se tromost kazala odstrani. Stroj neka leži u kutiji, i neka je
od sunca uklonjen.


Barom, visine odčitamo najtočnije medju 9^ i 11^ prije podne i 2^ — 5^
posije podne.
Elementarne promjene kao kiša i vjetar, jako djeluju na barometer, s toga
se onda neopaža. Isto tako svako drmanje škodi stroju.
Izpravak barometr. visina. Opažane visine na holosteru imadu
se izpraviti i to: poradi temperature stroja i radi same konstrukcije


1. Svaka na holosteru odčitana visina A^ morala bi biti jednaka barometrijskoj
(Fortini) visini Ao na istoj točki ako se temperatura žive na 0*^ 0
reducira; nu to nikada nije, već obstoji jedna diferencija (A)^ ovo je prva
pogrieška te može biti ±.
2. Položaj kazala nije odvisan samo od tlaka zraka, već i od temperature
stroja, ova promjena nije tako jednostavna kao kod običnog barometra (Fortini),
te je za svaki pojedini holoster različita, ima se dakle za svaki napose
opredieliti.
Neka je promjena == & T. Gdje je T temp. stroja, (6) poseban koeficient,
koji jest uviek (—) jer za veću temp. stroja i kazalo više pokazuje, za T=0
jest 5 = 0; onda jest: Ao = A± a — 52^ ....... 8.


Opredieljenje konstanta (a), (b).


Ovo opredieljenje biva tako, da se više opažanja na običnom barometru
(Fortini) zatim na holosteru čini, uz to se istodobno opažaju i temperature
zraka, temperature holostera i običnog barometra.


Ova se opažanja točno bilježe u posebnoj tablici.
Na temelju ovih mnogobrojnih (10—20) opažanja, možno je opredieliti
(a,) (&,) za svaki pojedini stroj.
Kr. gosp. i šumarsko učilište imade u tehničkom kabinetu jedan takav
holoster, te sam za isti konstante, «, b, opredielio.
Za točnije opredieljenje ovih konstanta, neka se prave opažanja na raznih
visinah, tako da budu i visine i temperature dosta brojno različite.
Računanje visina (F) biva onda po formuli;


7 = 18382 ^, -^ (1 + -^ ) . . . 9.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Il66r


Po jednačbi (8) imademo: ; ;
Ao ^:=^ A ~\~ a — b T
"
. Ao ~"A = a — b T 10.


Ako učinimo vise opažanja na normalnom barometru (Fortini) pa ova re(
luciramo na 0*´0 to dobijemo /lo, istodobno opažamo A t j . faktično odčitanje
ua Aneroidu i T teniparaturu aneroida u Cels,


Te vriodnosti zamienjene u jednaćbu (10) dadu više jednačba iz kojih
se onda izraćuuaju koefidenti (a) {h).
Opažanja za izračinianje konstanta {a) {b) za holoster kr. gospodarskog
i šunutr^ko^´ učilišta n-Križevcih.


1
j Ao A Ao --A T(Holost)|
1


: 752-()2 " 7 53-42 — 1-40 13-4 ;


; 752´62 751-41 + 1*21 — 4-1
749"´85 790-09 ^ —0-24 U-6
747´42 740-61 +0*81 !0-6 i


745-72 748*01 — 2-29 11-1 Ij
; ,746-82 744-32´. + 2-50 11-4 1
i-741-GO^ 750-O2´ —8-92 313
1 750-C)l 752-21 —1-60 22´ 5


737-8]-739-01 ~1´20 ^ — 2-4
1 730-41 738-12 + 1-29 — 5´6 j
1 739-01 .740-51 — 1-50 14 0 ;
´ 741-31 742-5] — 1-20 ^ 3-3 1
^ 742-21 748-51 — 6*30 .26-1


744-21 743-16 + r05 15-8 I
743-61 742-62 +0-99 — 6-8 1
; 738*21 739*81 --1-60 15-8
; 737-90 739´4l´´ —1-51 18-1
: 748-10 748-82 +0-62 -— 1-3,


1


Vriednosti u tabeli zamienjene u jeđnačbu 10 daju onda sliedeći red jed


načba:
40
21
24
92


m


60
81
20
29
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 167 —


-H 2´50 a -f-11*4
~ 1*50 a -f-14-0 b


— 1-20 a — 3-3 b
— 6-30 a +
26-1 b
— 2-29 a -j-.
il´l
^


^ 1´05 15-8 b >»´


« +


+ 0´l-)9 a —
6-8 b
— 1*60 a -j -
15-8 b
— 1-51 a +
18-1 b
— 7-10 a —
0*4 b
+ 0-62 a — 1-3 b
Iz ovih jednačba dobijemo diiosti Zii (a) (h) ili po teoriji najmauje
kvadrata, ili tako da odbijamo drugu jednafibu od prve, treću od druge i t. d.
i napokon zadnju od prve; sbrojitboin ovih, dobijemo jednu jednačbu, a iz ove
koeficient (a).
Ako sada sbrojimo jeđnačbe sistema (u) i zaraienimo vreduost za (a), dobijemo
koeficient (^). Napomenuti valja, da će biti veoma shodno tako jeđnačbe
poredati, da bude razlika izmedju teraparatura što veća, tim se načinom neizbježive
pogrieške na minimum reduciraju.
_ 0-19 -= + 17- 6 b ^


— 0-97 ^ — 15*70 b
4- 8-68 =. — . 19* 7 h
— 7*32 = +
S- S b
— 2-41 -= 4- ir 9 &
-f 2*01 == +- 13- 0 &
_ 2-49 =-+ 3- 2 &
— 1*21 = ~. 17- 0 &
-f- 4-00 = — 2- 6 &
_ 0*30 = + 17* 3 h
_ 5-10 = — 29´ 4 b
— 4-01 = + 15* 0 &
_- 3´34 = — 4- 7 &
_|- 0*06 = -I- 22 6 Z)
^´´
+ 2-59 = — 22- 6 b


— 0-09 = -_ 2-3
+ 5*59 :== -f 18-5
— 2-02 = -f 4´ 7
Ovo ubrojeno dade jednačbu:

14-20 =- 24-6 b .
14-20
b = = —
0.5772.


24-06


Sbrojimo li jeđnačbe sistema (m) i zamienimo vriednost za (b) dobijemo
onda (a):
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 168 —
28-81 = 19 a 4- 188´8 &
6 = _ 0-5772
— 28-81 = 19 a + 183-8. (—0-5773)

28-81 = 19 a — 106-018336
a = 4- 4-0670.
Ove konstantne zamiene u formulu (10) dadu Ao, za holoster kr. gospodarskog
i šumarskog učilišta u Križevcu jest naime:
j,o = .1 + 4-0670 - 0-5772 T
A jest faktično ođčitanje na holosteru, a T jest temparatura holostera, — Ao
jest na 0*0 reducirana barometrijska visina.


Primjer. Kolika je visina točke M nad N
ako je 4 = 732-5 ™/^, t = 12-6« 0,T == 18-1° G za točku M A,
= 746-2 %n t, = 10-5« C T = 20« C za točku N -
Najprije izračunamo Ao za točku M
ta jest Ao = 732-5 + 4-0670 - 0"5772 18-1
Ao = 726-12
Za točku N jest A´o = 746-2 H- 4-0670 = 0-5772 .20.
Ao = 739-73
Ove vriednosti Ao i A´o zamienjene u jednačbu (9) daju visinu F takodjer
obzirom na temparaturu zraka t \ V.
Jest: A^´o = A´o i A^o = Ao dakle ,
A-^o r i+ t´\
r _ 18382 ij 3^ (i + -^)


V = 148"84"".
Po tabeli nadmorskih visina dade se takodjer izračunati visina, koja se


jošte sa ( 1 H ^K?r) pon^i^ožiti mora, ako se temparatura zraka u obzir


uzimlje.
Ove konstante (a) {h) koje su za svaki holoster opredieljene, takodjer
mienjaju svoju vriednost, osobito ako se stroj mnogo rabi, transportira, uzdrma
i t. d. pa se i sam mehanizam kroz to promjeni, imali smo priliku osvjedočiti
se 0 tom na holosteru kr. gosp. i šum. učilišta u Križevcu.
Zato se ove konstante od vremena do vremena na novo računaju, što
svakako veliki posao nije.
Svaki holoster ima se prije .uporabe ili u obće jedanput za dulje vremena
sravniti sa jednim Inače valjanim Fortini-barometrom.
Ovo biva tako da se visina na Fortiniovom barometru reducira m 0^ C
Kazalo na holosteru pomakne se vijkom na ono mjesto, koje daje jednačba (10),
ako se zamiene vriednosti za Ao na (0« C. reducirana visina Fortinievog barometra)
temparatura T u ono doba i konstante (a) (b) dotičnog holostera t. j .
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 169 —


kazalo se pomakne na A =^ Ao ~ bT ~ a n, pr. za naš boloster jest A -=
Ao ~ 4*0670 + 0*5772 T,


Holoster kao nivelirstroj za trafiirauje i kotiranje terraina.


Kako prije napomenusmo, dade se holosterom veoma praktično nivelo


vanje provesti.


Tu se postupa na dva načina. Jednim holosterom prođju se sve točke


trage, te se ubilježi u posebnu skrižaljku. (A) (T) i (t) i to za svaku točku.


Kod toga poslovanja ima se barem na to paziti, da li holoster nakon 2—3 sata


rada na prvoj točki opet onu visinu pokazuje, koju je i na početku mjerenja


imao, ako nije, onda se ona razlika proporcionalno vremenu podieli na sve


ostale točke; upravo onako kako smo to na prijašnjem primjeru pokazali.


Absolutne i relativne visine imadu se računati po prije napomenutom na


činu. Točke, koje se imadu mjeriti, mapiraju se već prije ili su već poznate


po „katastralnoj" (1^´ == 40**) karti, ili po karti „Generalštaba´^ (1" = 400*^).


Drugi način, koji je mnogo točniji, sastoji se u tom, da dotično nivelovanje izva


djaju dvojica; jedan ostane na prvoj točki sa stacionarnim holosterom, te opaža


od 10—10"^ ili 15—15"^ već prema promjeni tlaka i bilježi u posebnu skri


žaljku; A. T. t. Drugi opet ide sa ambulantnim holosterom od točke do točke


pa i on bilježi A. T. t, i vrieme opažanja.


Ovaj posao mogu takođjer tako obavljati, da se kod nivelovanja, budućih
njekoliko točaka tra§ e ili terraina promjene, t j . onaj, koji je bio prije stacionaran,
postane ambulantan i obratno, Veče točnosti radi može se mjerenje
kontrolirati tako, da se iste točke opet natrag niveluju t j . svaka po dva puta,
važnije točke oprediele se trigonometrijski, te služe za kontrolu barometrijskog
nivelovanja. Ambulantan kao i stacionaran holoster sravne se dva do tri
puta prije faktičnog nivelovanja na istom mjestu (na početnoj točki), razlika se
onda odbija od većeg odčitanja kod svih mjerenjah. Opažanja se bilježe u
posebnu skrižaljku kao prije. Na temelju ovako dobivenih visina dade se po
poznatom postupanju nacrtati cieli t. j , barometrijsko-hjpsoraetrijski profil n. pr.
za željeznicu, cestu, put, u obće sve što je potrebno za izvedenje tehničkih radnja.


Oblik skrižaljke za stacionarni i ambulantni holoster, vidi na str. 170.
Pomoćju ovih dvijuh skrižaljka možemo po prije napomenutom načinu
izračunati visine relativne i absolutne.


Visina svake točke (1. 2. 3. . . . .) izračuna se obzirom na visinu meteorologijskog
kabineta u isto vrieme, a zatim se odbitbom dobiju visine točaka
međju sobom.


Svako odčitanje A reducira se po formuli Jo = J. -[- 4*0670 — 0"5772 T.
Visina se računa po formuli 9.


Crtanje profila.


Barometro-hypsometrijskim postupkom zadobljene kote, služe za konstrukciju
nivokarta, za profiliranje i u obće za sve mjerničke radnje.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 170 —


Strtcionanii barometar.


---" -— —


i


Vriemo opažanja
Odcitanje
_ Mjosto opažanja O [p^ 3- Z; IS 3^
da


h m. A. r r.


tum


´ ^ 1


I 1
;
1885. S 0 740 9 ´ 8 Opažanja poradi sravnitbe ba


8 74G 9 10 rom e tara.ao10 0 747-0 vji 10 0 74t<.9 10 B8 Srednja vriednost od tri opaI
Meteorolodjski ka-10 50 74(;-8 OH 4´0 žanja za sravnitbu.
1 0 747 7 d-7 4-1


u


\ binet kr. gospodar-11 f) 747-7 9-4 ;-v9´
I 11 10 747 7 9-2 a 9
1 skoga i šumarskoga 15 74 (rG ,´i-9


u u.o


1 11 ^a 74(;´6 8.8


a-8


i . učilišta 30 74rj-6 8-8
u a-5


.. ^´.


11 74B-4 8-4 3-3


m


i ´ ^ 40 74(>-4 9-0 ;3-2 . .


n


\" 18 T);´) 74*;-4 9.2 8-3
1 12 10 746-4 9-5 3-2


Ambulantni barometar.


Vri em e opa


Odcitanje


žanja


Mjesto opažanja O p a. jz Is: s.
datum
m. A,


1885. 746-5 10 Opažanja poradi sravaitbo ba


17. SO 746-2 10 rometara.
veljače _ 746*4 12Meteorologljški kabinet. 10 74<3´3 110 Srednja vriednost od tri opi.r


Zavodski prag. 10 53 746 9 10-9 120 žćinja za sravnitbu.
Ugao ceste 11 — 747 1 11-4 11-5
Most (1) ´ - 11 5 747-7 16 0 11-5
Pred ratarmeom 10 717-2 160 U-5


u


Skiizalište (1) 11 35 747-8 16 0 11-8
Lukasova peć. 11 25 745 4 139 11-2
Most (2) 11 30 746-7 14-0 II-O
Sklizail-ste (2).. -"- 85 74(r6 13-2


u ire


Eajkrižje }1 47 745-9 13-2


10 0


Most (3},- . ; ´, 11 50 7469 12^5
Zavoj puta ; 55 742-7 14-0 IO-7
u 11-0


Vinograd (klet) 10 742 2 130


u 10-0


Eeduelrana visina od 746^9 dade 745-3
746-3 7431
Razlika 2-2
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— :wi
Za približno i brzo niveliranje osobito na promienljivom terminu n. pr. ´la
trasiranje željeznice, ceste, puta i gdje se više tra^^ah vući može, (alternative)
sastav nivokarta možemo konstruirati profil, lili na temelju barometrijskih visina,
t. j . na temelju zračnog tlaka, koja se data samo reducirati imadu; svako
se naime odčitanje A za temp. T reducira na Ao,


Visine na milimetrih prenesu se u kojem shodnom mjerilu, a isto tako i
udaljenosti.
Primjer: Neka se nacrta profil odgovarajući ovim već reduciraniai visinam
holostera. (Vidi sliku 3. na strani 172.).


Točka Ao
Udaljenost
u metr.
i
1 736*2 0
2 740-1 25
3 735 8 10
4 739 7 20
5 742 1 30
6 747 2 i 18
7 750 1 ´ 5
8 741 6 10
9 7 34 7 8


Razlika 0 p a z k » i i,
i
0
-- 3-9
Udaljenosti 1 :
Visine 5 : 1
1000 ´
1
+ 0-4
— 3´5 .
— 5´9 i
— ll-O !
—13-9
-5-4 i
-f 1-5


Dakako da se i kod toga načina profiliranja imade uzeti obzir, barem
na moguću točnost, osobito ako se radi samo sa jednim holosterora, jer se inače
uvuku velike pogrieške radi neistodobnog mjerenja svijuh točaka.


Ovaj način nivelovanja kombinira se sa običnim niveliranjem tako, da se
točke, koje imadu dosta različitu visinu n. pr. 5-10"^ niveluju holosterom ili
barometrom, a ostale točke sa malom razlikom visina kojim boljim nivelirstrojem.


Gospodarsko-šumarske nivokarte (Terrain-Karten) osobito na brežuljastom
tlu mogu se ovom metodom nivelovanja brzo izraditi. U novij´e doba konstruirao
je mehanik Goldscbraid u Zlirichu, posebnu vrst holostera; a^ tko je vješt
sa običnim, upoznati će se iahko i sa ovim koji je poradi svoje jednostavnosti
osobito shodan za ovaj način nivelovanja. Mi ćemo u shodno vrieme izvesti nekoliko
pokusa i sravniti rezultat sa običnim niveliranjem (Stampferovim ni*
velirstrojem). Ob uspjehu sliediti će posebno izvješće.


U trgovini imade holostera 4 vrsti: L U obliku džepne ure. 2. Nješto
veći u promjeru od 7 %. 3. U promjera od 11 %,. (Ova je vrst osobito shodna
za mjerenje: odčitanje biva na 0-5 ´^´%)^


Ovaj holoster preporučamo.
Mehanik g. Feigelstock u Beču (Kanitner-Strasse 51) prodaje ovu vrst
po 47 for.
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 172 —


0)


—´


a>


tl^


^


u CD
o


^


K) ct
Ci0)


^


o


^


ft)


. <


*-<


co


»-´


0


CD