DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 90 —


K pošumljeBJu Krša u području podžupanije riečke- Vadimo iz .Izvještaja


o djelovanju kr. zem, vlade, o promicanju narodnoga gospodarstva od god. 1879. do
uključivo 188B.^´ sliedeće u pogledu pošnmljenja Krša u podraSju kralj, podžupanije
riečke: „U korist je ovih radnja, koje dobro izvedene, od neprociemve bi mogle vriednosti
biti za hrvatsko primorje, bilo već god. 1876. doznačeno 600 for. (!) Kasnije
se je u rečenu svrliu svake godine znatnija subvencija dozvolila. Tako je doznačeno
bilo za pošumljenje Krša g. 1877. 600 for. — g. 1878, 200 for. — g. 1880.
1000 for. a počam od g. 1881. po 2000 for.
U godinab 1876, i 1877. obavljena sn izvidjenja glede namišljenih radnja oko
pošumljenja Krša, te je ujedno kr. podžnpanija riečka izdala naredbu, glede zaštite
šumske i držanje koza, koju je naredbu kr. zem, vlada kao koristnu i potrebnu
potvrdila.


Kako je ota naredba stupila u kriepost, nestalo je prekomjerne množine koza,
ograničeno je palenje vapnenica i zagajeno 10.421 rali poharanog šumišta, ter obraštenib
pašnika — od koje je površine u istinu do sada pošumljeno samo 70 rali, i to
najveća površina (46 rali) u obćini Grižane — najmanje (1 ral) u občini Crkvenica.


K poŠTimlJenju Krša u hrvatsk om primorj-a. Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini
gospodarskoga družtva , obdržavanoj jesenas u Zagrebu ^ donio je zastupnik nov-
Ijanske gospodarske podružnice g. A, Štriga sliedeči predlog: Neka skupština izvoli
posredovati kod vis. kr. zem. vlade, da se podžupaniji riečkoj iz zemalj. budgeta za
pošumljenje Krša doznači mjesto 2000 for,, svota od 10000 for., od koje bi imalo samo
novljanskoj podružnici zapasti 2000 for. — Uz molbu podružnice novljanske pristaše i
zastupnici njezinih susjeda: riečke i p raputnjaČke! — I mi pravednu tu molbu možemo
jedino Čim toplije preporučiti uvaženju — jer sa 2000 for. godišnje subvencije —
jedva da će se koji znatniji uspjeh polučivati moči!


K pošumljenju Krša okolice grada Trsta. Povjerenstvo za pošumljenje goljetih
okolice građa Trsta, započe svoje djelovanje g, 1882. — Do konca studena 1884.
pošumljeno jest 124 ha. sterilnog krša, u koju se je svrhu potrišilo 507000 komada
raznolikih šumskih biljka. Osim toga potrošeno je 860 kg. žira i 25 kg. lovorovog
sjemena. Za obranu kulture sagradjen je nahod zida u duljini od 2000 m. Troškovi
za te radnje iznašahu 8125 for. — i to 7373 for. aa sadnju i sjetvu, a 753 for. za
sagradjenje suhih zidina oko branjevina.


Grad Kieka i pošumljenje Krasa. Na Rieei ustrojio se pod predsjedničtvom
gradonačelnika viteza Thieria gradjanski odbor, u svrhu ustrojenja družtva, koje bi
imalo podporom države i občine, prije svega uznastojati oko pošumljenja gradskih kao
i privatnih goljeti i Krša. Pokroviteljem družtva imao bi biti Njegova prejasnost nadvojvoda
Josip,


Osvrt na vrieme u g. 1884. Prošle godine bijaše u banovini ukupno 194 liepih,
97 kišnih, 52 mutna i oblačna, 10 maglovitih i 8 sniežnih dana, a jedan dan bijaše i
velika oluja (15. svibnja). Najviše liepih dana bilo je u siečnju (24), srpnju (19),
kolovozu (20) i rujnu (19). Najviše kišovitih dana bilo je u travnju (14), lipnju (15),
listopadu (10) i prosincu (11). Zadnje magle bijahu 8. ožujka i 13. lipnja, a prva


28. listopada. Teč mjeseca veljače nastupilo je blago vrieme, tako da je puplje počelo
skorom nabujati. To blago, toplo vrieme ostalo je kroz mjesec ožujak/a u travnju
padsa topla kiša, doprmiela je mnogo, da je šumsko drveče moglo mirno ocvasti. I tako
vidismo da su se hrasti lužnjaci i brdnjaci u prvi mah dobro ponjeli, da ih nije magla
od 13. hpnja ofurila, i time očekivani plod na dobru trećinu uništila. S toga i bilo
zira po nejednako, kako u kojem priedjelu _ više ili manje.
Uztrajno blago prolječe, za cvatnje hraSča, dobro je prijalo i mušici babuškara
(Quercus cyneps cal^cis), da je mogla svoj zapljuvak zametnuti u plodnici cviefea, te
se mimo razvijati, a toga i jest bilo po hrastičih občenito prilično sišarice