DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 35     <-- 35 -->        PDF

^ SI — .


šumske prodaje (Nastavak II.). Dne 3. sie$uja 1885. obdržavana bi kod
gradskoga poglavarstva u Petrinji ustraena dražbovna prodaja od 811 lirastovib stabala,
iialazećih se u šumskom predjelu ^^Kotar", te procienjenih na 9984 for. 60 216.
Dostalcem bi Karlo Morovie iz Siska sa ponudom od 9500 for.


Dne 3. siečuja U g. obđržavana bi kod kr. podžupanije djakovačke dražbovna
prodaja 200 hrastovih stabala, nalazećih se ua pašnjaku urb. obćine Crna c a
procienjenih na 5301 for. — Stigle su ukupno tri pismene ponude, i to: ponuda
S, Pollaka iz Našica na 5401 for.,-— ponuda Žige Haima iz Našica na 5580 for.,
i ponuda dostalca J. Pfeifera i z Orahovice na 5650 for.


Dn e 5. sieSnj a obđržavana bi kod upraviteljstva dobara kneza Schaumburg-
Lipea u Virovitici dražbovna prodaja uz pismene ponude od 1209 hrastovih stabala,
nalazedih se u revirih Slatina. Uspjeh dražbe kao i procjena nisu nam do danas
još poznati.


Dn e 10, sieobćine ponovn a dražba 690 hrastovih stabala sreza Radinje procienjenih na 15906
for. Dražba bila je i ovaj put bezuspješna, jer nije nijedna ponuda stigla.


Dne 21. siefinja obđržavana bi kod kr. podžupanije sisačke — dražbovna prodaja
1228 hrastovih stabala nalazećih se u šumi ,,0atx´0vki" nrb, obćine „Setuš´ ´ —
procienjenih na 27900 for. —Ponuda stiglo je ukupno 7. Dostalcem bi g. Mijo Krivošić
iz Siska sa ponudom od 30.811 for.


Dn e 20. siečnj a obđržavana bi kod kr. podžupanije jastrebarske ponovn a
dražbena pi´odaja 1000 bukovih stabala, iz šume Nemanecki Jarak i Draga urb. imovne
obćine Hruševec dolnji, procienjenih na 623 for. 40 novč. Stigle su ukupno 2 ponude,
i to: ponuda trgovca H. Eisnera na 700 for. i ponuda dostalca trgovca Mrvoša
iz Gromirja na 1201 for.


Dn e 26. siečnj a obđržavana bi kod kr. šumskog ravnateljstva u Zagrebu
ponovna dražba uz pismene ponude od 843 komada hrastovih stabala, Šumskog sreza
Žutice, procienjenih na 31233 for. — I ova dražba ostala je bezuspješna, jer nije nijedna
ponuda stigla.


Dn e 27. siečnj a obđržavana bi kod poglavai´stva obćine u Suhompolju javna
dražba uz pismene ponude, od 321 komada hrastova iz šume urb. obćine Cabuna.—
Uspjeh dražbe i procjena hrastova nijenamjošsaobćena.


Dne 26. sieĆnja obđržavana bi kod kr. podžupanije u Karlovcu prodaja 200
komada hrastovih stabala iz šume „Dubrava" urb. imovne obćine „Mekušje" —
procienjenih na 1461 for. 20 novč. Uspjeh te dražbe takodjer nam nije poznat do
zaključka lista.


Naknadno su nam saobćeni sliedeći uspjesi prodaja : kod na dn e 15. prosinc a
1884., kod kr. podžupanije delnićke obdržavane dražbene prodaje od 162 jelovih stabala
u šumi urb. imovne obćine Delnice , gdje je bio 1 m´^ procienjen na 4.50 for.,
postignuta je najveća ponuda na 5.50 for. Za 110 jelovih stabala u šume obćine Crn i
lu g pako, gdje l.m^ bio procienjen na 4 for. postignuta bi najveća ponuda od 5-02
for- po kub. metar.


Kod na dn e 30. studen a 1884- kod otoĆke imovne obćine obđržavane dražbe od


17823 jelovih, bukovih, omorikovih i borovih stabala, procienjenih na 80.866 for, 90


nĆ.j postignut bi sliedeći uspjeh: Stigla je samo jedna ponuda, trgovca Marka


Biondie a iz Melnicah, za šumski predjel ,jUvala" — sa 800 prostornih met. go


rivog i 80 m´^ tvorivog drva, procienjenog na 704 for., glaseć a n a 792 for. —


Ostalo gledat će se prodat po običaju mjestnimi dražbami i maloprodajami od najmanje


20 stabala na domaće žiteljstvo.


XT predmetu razprava o šumskih, prekršajili. Visoka kr. zem. vlada, odjel
za unutarnje poslove, izdala jest na due 20. studena 1884. br. 46154 na sve političke
oblasti sliedeću naredbu : *