DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 27     <-- 27 -->        PDF

-- 79 ~


od io. lipnja 1873. o imovnih obćina u hrvatsko-slavoitskoj vojnoj Krajini* —


i dotadanji položaj protustavnika kod gospodarstvenoga ureda, u bitnosti pre


inačio, a to time, što se od njega uz izpit o računovodstvu, zahtjeva i državni


šumarski izpit — buduć isti skoro kod svih imovnih obćina zastupati mora


nadšuniara u njegovoj odsutnosti (vidi § 23. naputka C. goi´e pomenutoga


zakona).


0 cjelishođnosti ove ustanove kao i mnogih drugih odredaba, koje na


vedeni naputak sadržaje, bilo bi suvišno razpravljati.


Time dakle, što je protustavnik zakonom uvršten u red strukovnog šu


marskog osoblja, te što njegove funkcije prečesto imaju značaj šumarsko-stru


kovui, iztiče se dostatno potreba podvrći našem razmatranju i njegove spo


sobnosti.


Nijedno gospodarstvo pa makar i najmanje bilo, ne može obstajati a da
gospodar ne vodi račune o svojem dobru. Ovo vodjenje računa biva dakako
kod raznih gospodarstva i na različit način. Radnik, koji pod tudjim krovom
žive, kojemu je čitava glavnica i vrelo dohođka samo sobstvena mišica, računa
kao i najbogatiji milijunar; prvi vodi račune u glavi, a potonji, usljed ogromnog
i razgranjenog gospodarstva povjerava to posebnom računarskom osoblju, koje
odnosne podatke u za oto odredjene knjige 1 zapisnike unaša — no svakako
računa jedan kao i drugi. — Računanje samo već, takav je posao, koji zahtjeva
sviestnost gospodara, pa makar samo u onih Časovih kada se istim bavi.
Pa kad pojedini čovjek, kojemu je na srcu svoj i svoje obitelji obstanak, sviest
za računanje gojiti mora, tim više se to ima zahtjevati od osobe, koja je pozvana
voditi račune kakovog velikog gospodarstva, koje često — prem možda
samo jednoj osobi ili obitelji pripada — više Mljadah bezkućnikah hrani, gospodarstvo,
koje u kratko rečeno, zauzimlje važno mjesto u narodnom gospodarstvu.


Sviest za računanje nije ino, nego sviest gospodarstvenosti.


Svaki, koji osjeća potrebu račune voditi o svojem gospodarstvu, ima duha
za stvaranje, jer je prijatelj produktivnoga rađa — jer nastoji umnažati svoja
a po tome i obća dobra, i jedino takav je čovjek dostojan biti učestnikom obćeg
blagostanja.


Imovne obćine, kao veliki narodni imetak, moraju kao takove prije svega
služiti svojim dobrom i na narodnu korist. Račune o njihovom gospodarstvu i
posjedu i 0 toku svakdanjih promjena gospodarstvenih dobara im, vodi protustavnik
gospodarstvenoga ureda. Taj čovjek mora biti dušom i tielom zauzet
za svoju računarsku struku već i poradi toga, što mu je data prilika imati neprestance
pred očima, za svakoga izobraženoga čovjeka toli interesantan predmet,
naime, financijalno stanje i po tome obći položaj dotičnog dobra u velikom narodnom
kućanstvu. Samo odanošću za računarsku struku, moći će računske
knjige i izkazi, kao i vodjenje i zaključivanje istih, biti prava slika i prilika
reda, i samo tako moći će se jasno u svako doba razabrati uspjeh gospodarenja.