DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 14     <-- 14 -->        PDF

u važnih slučajevih, zatim gdje je pogibelj u odvlaci, imadu se ove
prijave šumskoni´upravitelju umah´ustmeno ili pismeno dostaviti. ^


U službenoj knjizi imade lugar iičin svakoga prekršaja točno, nu na kratko
opisati, te vrieduost ošte(^enih predmeta kao i ostale učine štete savjestno
pobilježiti.


Lugari dužni su se u službi medjusobno podupirati. ´.


Odkrije li lugar u susjednom ili drugom šumskom srezu koji prekršaj,
ili nadje li prekršitelja kod čina, to je dužan isto tako postupati kao, da jf?
štetočinac prekršaj u njegovu kotaru počinio.


Nadalje imade lugar u slučaju, da je koj susjednih lugara zapriečen službovati,
´po nalogu predpostavljenoga i ovaj kotar" nadzirati; učestaju li.pako


prekršaji/ imade prema potrebi sudjelovati´ i kod čuvanja u cielom šumskogospodarskom
području. , , . , . . ,.
- - § ^^ ´ ^ "´^
´.´ .


U slučaju već nastavših oštećivanja, kao što i, onda, ako se bojati oštete
od elementarnih nepogoda ili kukaca, imade lugar takav dogodjaj umah predpostavljenomu
šumaru prijaviti, a u slučaju potrebe i sam odgovarajuće predradnje
bezodvlačno odrediti.


Isto valja lugaru činiti, ako kod obilaženja šumom opazi vjetrolome, sniegolome
i t. d.


-:,. r ./ ..\ ., g^ 20, ; ´ ;„ ; ; ; ; " ´.


Loženje vatre i uporabu lahko upaljivih stvarih u ili na kraju šume, imade
lugar strogo nadzirati, a u vrieme suše i zabraniti.


Porodi li se šumski požar, to imade lugar o tom kroz posebnog glasnika
šumskog upravitelja umah obaviestiti, sam pako bezodvlačno na garište poći i
tamo pomoćju prizvanih ljudi sva moguća učiniti da ugasi vatru, te do prispjetka
šumskog upravitelja i sam posao gašenja voditi. ´


U slučaju velike pogibelji imade lugar bezodvlačno i okolišna mjesta u
pomoć prizvati, a tako i bližnjeg obćinskog predstojnika kao i bližnju oružničku
postaju o dogodjaju obaviestiti;


Uzrok požara imade lugar točno iztražiti, ako mu pako podje za rukom
pronaći krivca, imade takovog umah predpostavljenomu šumaru prijaviti.


^ . ,:" .;. §. 21., . : /....
Dužnost je lugara čuvati povjereno mu lovište.
saOn je dužan svakomu nepravednomu uticanju, u lovno pravo
svom strogošću i obzirnošću u smislu ustanova lovnog zakona.
predusresti
— Po. na


logu šumskog upravitelja dužan je i loviti, nu u nikojem slučaju nije vlastan
bez dozvole ovoga, drugu divljač van grabežljivu, koje uništivanje je i zakonom
ustanovljeno, strieljati ili loviti. Isto tako ne smije ni drugim osobam takova
šta dozvoliti.