DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 62 —


Naputak za c. kr. lugare u Austriji.


Znajući, da se žali bože kod nas u Hrvatskoj lugarskom osoblju još sveudilj
ni iz daleka neobraća ona pozornost, niti daje ona važnost, koje isto u
istinu ipak i bezuvjetno ha^ kod nas zaslužuje — zatim da si i oni, koji misle,
da je za lugara sposoban svaki, koji se polag postojećih propisa zavjeriti može
na nošenje puške, bez obzira na inteligenciju i znanje, ne gledeć. ni nato, dali
je dotični pismen ili ne, uzmognu bar donjekle stvoriti sliku ob zbiljnom djelokrugu
i. važnosti tih organa u svakom uredjenom šumskom gospodarstvu, te
da se i naši članovi lugari uzmognu upoznati sa službenim djelokrugom svojih
drugova onkraj Leithe, saobćiti ćemo sliedeći, u prevodu netom izdani službeni
naputak c. kr. lugara u Austriji.


Naputak taj glasi:


Lugar je dužan pod vodstvom neposredno predpostavljenoga mu šumskog
upravitelja, čuvati šumu i lov u području povjerenog mu kotara, u smislu postojećih
zjikona i naredaba. On je u prvom redu odgovoran za valjano čuvanje
podieljenoga mu kotara, nadalje dužan je kriepko podupirati svog predpostavljenog
u svih uzgojnih poslovih u obsegu podčinjenog mu kotara, a do-,
bivene po istom, odredbe i naloge, bezodvlačno izvršivati.


. .§ 2...


Lugar mora daje nmčaljiv u službi, te neima dogodovštine, tičuće se službe,
prijavljivati drugom, do jedino svojem neposredno predpostavljenom.


^ §´ 3.


Svaki lugar mora da bude po šumskom upravitelju u pridieljeni mu kotar
uveden, obskrbljen tlovidom tog kotara, izvadkom opisa granica, te izkazom
služnosti, kojimi su šume tog kotara obterećene. On je dužan voditi službenu
knjigu propisanu upraviteljstvom šuma.


§. 4.


Lugar imade svaki mjesec jedanput, izim da ga godišnja doba i zlo vrieme
u tvaljanom i nepromienjenom položaju sačuvane, točno izpitati položaj graničnih
oznaka, te svaku možebitnu oštetu ili premieštenje, kao i svako protupravno
razširivanje graničnih zemljišta, umah svomu predpostavljenomu prijaviti.


Lugar imade nad tim bđiti, da se služnosti, kojimi je šuma obterećena, ne
prekoračuju, odnosno da se neuživaju štetonosnim načinom po ostalu šumu.
Takove prestupke imade lugar umah svomu predpostavljenomu prijaviti
ili pako polag šumsko-policajoih odredaba konstatirati.
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 63 —


Lugar mora svojeg pretpostavljenog podupirati u svih šumskih poslovilj
koji se tiču njegova kotara, kao kod doznake i izvoza drva, šumskih kultura,
kod gradnje puteva i splavišta, zatim kod primanja i splavljanja drva, dobivanja
nuzgrednih užitaka, i. kod lova a po posebnom, nalogu njegovom takodjer nadzirati
drvare i ostale šumske radnike; ali mu je prije svega dužnost da sudjelovanjem
kod svib. tih radnja:ne zanemari, uajglavniju si dužnost, naime čuvanje
šuma. :


U tu svrhu valja mu šume često obiIaž;iti, te svu pozornost svraćati na
prije navedene predmete.


Opazi li, da se radnici ne drže točilo danih im naputaka, ili u radnji mane
i netočnosti, ako bi mu pri tom osobno uticanje bez uspjeha ostalo, imade
to umah šumskom upravitelju prijaviti.


. , ,., ... , ; .§ 7. .,
Lugareva je dužnost izbrajati i označiti izradjeni materijal u povjerenom
mu kotara.
; Izradjena drva imadu se razdielfena polag razvrstbina označiti, te za svaku
razvrstbinu drva sastaviti knjiga oznake:
I Gorivno drvo.


II. Oblikovina i laktovina.
III Lies i sitno gradjevno drvo.
Kod svakog od ovih razvrstbina imade se oznaka tekućimi brojkami počamši
od 1 započeti, nu kod šumskih mjesta, gdje bi se brojke lahko izmjenile,
treba slied brojka nastaviti.


Gorivo se drvo označuje i preuzimlje u manjih ili većih složajih, nu može
se i po specialnoj odredbi šumskog upravitelja, ako ou to za prodaju ugodno
nalazi, i veća množina drva jednake vrsti i razvrstbine pod jednim brojem
označiti.


Oblikovina i lies mjeri i označuje se pojedince.


Kolje se označuje i preuzimlje po hrpah stanovitog broja komada.


Izradjeni i u knjigu oznake uneseni materijal pojedinog šumskog odjela,


predaje
lugar šumskom upravitelju u prisuću radnika, poduzetnika ili akordanta.
Knjige oznaka i registre sječina, kao i izkaze o plaći drvara, imade lugar
supodpisati.


´ "´ . .. §-"^-" ´ ´ ;""´


Lugar imade svim prodajam šumskih produkta unutar pridieljenog mu
kotara prisustvovati, te imena kupaca kao. što i dostalnu,.cienu u svoju knjigu
oznake unašati a prodajne zapisnike supodpisati.


Izvoz prodanih šumskih proizvoda mora lugar strogo nadzirati, te osobito
.na to paziti, da se nijedan šumski proizvod ne izveze iz šume, dok mu kupac
peuruži doznaku o izvesti imajućem materijalu od strane šumskog upraviteljii.
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 64 —


Po primitku te doznake, koja mu naznačuje šumsko mjesto, razvrstbinu
i brojku ove, predaje lugar označeni materijal kupcu, a podjedno briše taj prodani
materijal u svojoj knjigi oznake.


Ove doznačnice služe lugaru u svrhu legitimacije, s toga ih mora pomno
čuvati, a u stanovito doba šumskom upravitelju uz potvrdu u službenoj knjizi
predati.


Za svaki, nemarnim nadzorom prouzročeni gubitak kod preuzimanja ili kod
izdavanja šumskih proizvoda, odgovoran je lugar.
Isto tako imade lugar prisustvovati i svim prodajam nuzgrednih užitaka,
te odnosne zapisnike supodpisati.
-^ §. 9.


Šumski upravitelj predaje lugaru izvadak odobrene šumsko-uzgoine osnove
povjerenog mu kotara, te mu na licu mjesta povjeri provedbu tih kultura
uz stanovite propise i odredbe.


Lugar je duJ^.an najvećom opreznošću obavljati taj važni posao, te uzgojne
radnje po dobljenomu naputku na mjestu neprekidno rukovoditi, a ako uztreba,
i sam se posla latiti.


Dužan je nadalje sastavljati izkaze o nadnica, a koncem svakoga tjedna
podpisane dnevnične izkaze šumskom upravitelju predavati.
§. 10. " ,


Lugar uživa po § 53. šumskog zakona sva u zakonih zajamčena prava
javne straže, te je u službi ovlašten nositi oružje.


Šume pridieljenog mu kotara imade od oštećivanja kako najbolje može
braniti, prama tomu marljivo obilaziti istima, a osobito po nedjeljah i svečanih
danih, a kađkada i noćju, te svako opaženo oštećivanje bez obzira na osobu
prijavljivati.


Nadalje imade paziti, te po mogućnosti prepriščiti oštećivanja od strane
divljači ili elementarnih dogodjaja.
§ 11.
Ođkrije li lugar kakav šumski prekršaj, ili drugi proti sigurnosti vlastnićtva
učin, imade postupati po ustanovah šumskog zakona.


Proti prekršiteljem imade se lugar uviek mirno i ozbiljno ponašati.


Sva ukradjena drva, kao i panjeve istih, imade lugar svojim čekićem
pobuletati.
Nadje li lugar u šumi sumnjive ljude, za koje drži, da bi mogli neopaženi
kakav prekršaj učiniti, imade ih iz šume odstraniti.


Zateče li prekršitelja kod čina, to imade nastavak kažnjivog čina zapriečiti.


Na isti način imade se lugar i kod poljskih, ribarskih i ostalih prekršaja
vladati.


§ 12.


Nadje li se u šumi čovjek, za kojeg se drži, da je krivac prekršaja, to
se imadu u njega nadjeni šumski proizvodi po lugaru zaplieniti, i to tako da
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 65 —


lugar količinu i kakvoću ukradjemli stvarih točno iztraži, ove svojim čekićem
označi, te sumnjivcu oduzme.


Tako žaplienjene stvari imade lugar najbiižjem obćinskom predstojniku ili
drugoj povjerljivoj osobi na čuvanje predati, odnosno,dozvolom šumskog upravitelja,
i prodati.


Zaplienbu ili prodaju takovog materijala pako, imade odmah predpostav-
Ijenomu šumarskomu upravitelju prijaviti.


Nadje li proizvode sumnjiva poriekla u ili izvan šume, ali bez štetočinca,
to imade takodjer ove zaplieniti, ako je moguće na sigurno mjesto spraviti, a
učin umah predpostavljenomu prijaviti.


§. 13.


Zateče li lugar nepoznatog prekršitelja, to ga imade zapitati za ime i
obitalište, uzkrati li ovaj odgovor, ili ako se je bojati^ da je oznaka imena neistinita,
to ga imade lugar uhvatiti i bez odvlake bližnjem obćinskom predstojniku
ili oružničtvu predati.


Sva orudja i ine sprave, koje se nadju kod prekršitelja, imadu se zajedno
sa prijavom predati šumskom upravitelju, u svrhu predaje poglavarstvu.


§.14.


Suprotstavi li se prekršitelj, ili ako se više takovih skupi, tako da je lugaru
nemoguće, uhićenje osobe ili po §. 63, šumskog zakona dozvoljena plienitba
iste, to se lugar bezodvlaČno imade obratiti na obćinskog predstojnika
ili na oružničku postaju, da tako njihovom pomoći preprieči dainje oštećivanje
i omogući zaplienu ukradjenog dobra i uhićenje štetočinca.


§. 15.


Oružje smije lugar samo u slučaju pravedne obrane uporabiti.


Slučaj obrane nastaje, ako se radi o zbiljnom nasrtaju prama njegovoj
osobi, dakle ako se napadaj već zbio ili se upravo izvadja, nipošto pako onda,
ako bi se taj nasrtaj samo mogao zbiti. Nu i kod toga ne smije oružje uporabljivati
u drugu svrhu, van koliko mu je to za obranu takovog nasrtaja neobhodno
nuždno.


§. 16.


Nadje li lugar tragove učinjenog prekršaja, imade nastojati, da pronadje


prekršitelje, a tragove im u koliko je to moguće, sliediti.


Zakloni li se prekršitelj, kojega lugar po §. 13, imade pravo uhititi, u


koju kuću ili mjesto, koje je lugaru nepristupno, ili ako je temeljita sumnja,


da je na takvu mjestu i koje ukradjeno dobro sakiiveno, to imade takav


slučaj umah prijaviti obćinskom predstojniku i zatražiti njegovo posredovanje


u svrhu kućne pretrage po zakonu o obrani kućnog prava (od 26. listopada


1862. z. V. 1. br. 88.).


. § 17.-


Sve odkrite prekršaje imade lugar točno pobilježiti u službenu knjigu i


takove šumskom upravitelju kod shedećeg raporta prijaviti.
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 14     <-- 14 -->        PDF

u važnih slučajevih, zatim gdje je pogibelj u odvlaci, imadu se ove
prijave šumskoni´upravitelju umah´ustmeno ili pismeno dostaviti. ^


U službenoj knjizi imade lugar iičin svakoga prekršaja točno, nu na kratko
opisati, te vrieduost ošte(^enih predmeta kao i ostale učine štete savjestno
pobilježiti.


Lugari dužni su se u službi medjusobno podupirati. ´.


Odkrije li lugar u susjednom ili drugom šumskom srezu koji prekršaj,
ili nadje li prekršitelja kod čina, to je dužan isto tako postupati kao, da jf?
štetočinac prekršaj u njegovu kotaru počinio.


Nadalje imade lugar u slučaju, da je koj susjednih lugara zapriečen službovati,
´po nalogu predpostavljenoga i ovaj kotar" nadzirati; učestaju li.pako


prekršaji/ imade prema potrebi sudjelovati´ i kod čuvanja u cielom šumskogospodarskom
području. , , . , . . ,.
- - § ^^ ´ ^ "´^
´.´ .


U slučaju već nastavših oštećivanja, kao što i, onda, ako se bojati oštete
od elementarnih nepogoda ili kukaca, imade lugar takav dogodjaj umah predpostavljenomu
šumaru prijaviti, a u slučaju potrebe i sam odgovarajuće predradnje
bezodvlačno odrediti.


Isto valja lugaru činiti, ako kod obilaženja šumom opazi vjetrolome, sniegolome
i t. d.


-:,. r ./ ..\ ., g^ 20, ; ´ ;„ ; ; ; ; " ´.


Loženje vatre i uporabu lahko upaljivih stvarih u ili na kraju šume, imade
lugar strogo nadzirati, a u vrieme suše i zabraniti.


Porodi li se šumski požar, to imade lugar o tom kroz posebnog glasnika
šumskog upravitelja umah obaviestiti, sam pako bezodvlačno na garište poći i
tamo pomoćju prizvanih ljudi sva moguća učiniti da ugasi vatru, te do prispjetka
šumskog upravitelja i sam posao gašenja voditi. ´


U slučaju velike pogibelji imade lugar bezodvlačno i okolišna mjesta u
pomoć prizvati, a tako i bližnjeg obćinskog predstojnika kao i bližnju oružničku
postaju o dogodjaju obaviestiti;


Uzrok požara imade lugar točno iztražiti, ako mu pako podje za rukom
pronaći krivca, imade takovog umah predpostavljenomu šumaru prijaviti.


^ . ,:" .;. §. 21., . : /....
Dužnost je lugara čuvati povjereno mu lovište.
saOn je dužan svakomu nepravednomu uticanju, u lovno pravo
svom strogošću i obzirnošću u smislu ustanova lovnog zakona.
predusresti
— Po. na


logu šumskog upravitelja dužan je i loviti, nu u nikojem slučaju nije vlastan
bez dozvole ovoga, drugu divljač van grabežljivu, koje uništivanje je i zakonom
ustanovljeno, strieljati ili loviti. Isto tako ne smije ni drugim osobam takova
šta dozvoliti.
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 15     <-- 15 -->        PDF

-^ 67 ~


Lugar imade svaku po njem ustrieljenu zvjerad, za koju ustanovljenu nagradu
dobije, ^u^iivskom upi-aviteljstvu priposlati, a lovni izka;^ šiimsko^ ureda
supodpisati.


§. 22/


Lugaru nije dozvoljeno bez dozvole obitaliste ili stan mienjati.


Bez dozvole predpostavljenoga upravitelja nesmije se ni preko noći udaljiti
iz svog kotara u ne službenih poslovih.


Ako mu je stan u naravi dat, to se on imade skrbiti za uzdržavanje
istog; svojevoljno nesmije na njem ništa promieniti, oštete pravodobno
prijaviti i popravak istih zatražiti.


. §. 23. ^


Kao što predpostavljeni lugaru svoje odredbe ustmeno priobćuju, tako
i lugar svoje prijave obavlja.
Prijave od osobite važnosti doznaje šumski upravitelj pomoćju službene
knjige.
U ovu službenu knjigu unaša i šumski upravitelj vlastoručno svoje odredbe,
ako nazrieva da ustmeno date nebl dovoljne bile.


Lugar je obvezan svakiput predpostavljenomu poći, kada ga ovaj službe
radi pozove, da mu ustmeno sve dogodjaje, zbivše se u njegovom kotaru, prijavi.


Sve pismene bilježke i primijene naloge imade lugar brižno čuvati i


kod promjene službe nasliedniku predati.
Pismeni saobraćaj sa uredi i osobami u službenih stvari, izira u slučajevih
navedenih u ovom službenom naputku, zabranjeno je lugaru.


§. 24.
Ako lugar oboli, ili ako ga drugi koji temeljit uzrok u izvadjanju službe
prieči, imade on to umah šumskom upravitelju dojaviti.


- , , . ; ´.: §. 25.


Lugar ima nastojati da si neporočnim moralnim ponašanjem u i izvan
službe sveobće štovanje steče, a naprotiv strankam, da se na svaki način pristojno
ponaša. ,


§ 26. . ", "


Lugaru je primanje i izplaćivanje šumskih novaca zabranjeno, isto tako
mu je najstrožije zabranjeno od osoba, s kojimi u službi posla imade, primati
darova bilo to u novcu ili drugih predmetih ili uslužnostih.


Njegova je dužnost dakle, da takove ponude kao pošten muž, komu je poznata
čast i dužnost u službi, neprima; te svaku i najmanja sumnju o podmićivanju
i nepoštenju izbjegavati.


§. 27.


Bez navlastite dozvole predpostavljene oblasti, nesmije lugar preuzeti nadzor
nad tudjimi sumarni ili lovišti, a niti bez dozvole privatnimi se poslovi baviti.


Gospodarstvo si smije samo u toliko voditi, u koliko to nije na uštrb
lugarskoj službi.
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tjeranje obrta ili sudjelovanje kod toga, kao i trg-ovine šumskimi proizvodi,
posvema je lugaru zabranjeno.
Bez dozvole nesmije lugar nikakav posjed, livade ili pašnjake kupiti ili
u najani uzeti, a tako ni ribarenje ili lovište iznajmiti.


Svako sudjelovanje kod trgovine sa šumskimi proizvodi, zatim poduzeće
radnje i dostavlanja za šume, strogo mu je zabranjeno; isto tako mu je zabranjena
preprodaja, darivanje ili izmienjivanje dobljenih šumskih proizvoda, a osobito deputata
na drvu.


Lugar ima svoju prištednju na drvih šumskom upravitelju prijaviti, koj će
tada shodna udesiti, da će se ta kolikoća prištedjenog drva kod budućeg die-
Ijenja deputata odbiti; a taj odbitak onda po postojećoj cieni novcem nadomjestiti,


§. 28.


Lugaru na pohranu po predpostavljenomu predano kulturno orudje, strojevi,
ine sprave i inventarni predmeti itd. imadu se pobilježiti i pomno čuvati,
niti ih smije lugar ikada u privatne svrhe rabiti.


§. 29.
Lugar je za točno vršenje ovog službenog naputka, kao i savjestno obavljanje
đužnostih, osobno odgovoran i kažnjiv.


Najglavnija je lugaru dužnost, poslušnost prema odredbam pređpostavljenoga;
u slučaju pako, da uvidi da je nalog predstavljenika mu protupropisan,
ili ako misli, da bi izvršbora takvog naloga dobro povjereno njegovom čuvanju
štetovalo, to imade umah čednim načinom dobljeni nalog razjašnjenjem svojih
nazora oprovrći. Ako šumar uza sve to ostaje kod tog naloga, to ^^a imade lugar
noodviačno izvršiti,


§. 30.
Svaki prekršaj u službi kaznit će se ne samo po obćem kaznenom zakonu
zatvorom, no i po disciplinarnih propisih.


L. Sz - .
Preustrojstvo magjarske šumarske akademije u Štavnici*


Saobćuje taksator Dušan Ilijie.


Šumarska akademija u Štavnici (Schemnitzu) u Magjarskoj - zadobila
je u najnovije doba i po nas Hrvate stanovitu važnost — i s toga držimo, da
se i naši šumari ustrojstvom rečenog učilišta ma i površno upoznađu. Kako
se nadalje u novije doba i u nas opet počelo razpravljati pitanje nove organizacije
domaćeg nam šumarskog zavoda u Križevcih — to ćemo u sliedećem
podjedno saobćiti i koju ob netom naumljenoj reorganizaciji te magjarske šumarske
škole.


Prije ipak, no predjerao na saobćenje predloga o preustrojstvu ove akademije,
navesti nam je u kratko prošlost iste.


*) Polag članka u lista* »Erdeazeti iapok«. , .