DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 291 — ^
Svako stablo valja nam na 6 točkah opažati i to na 3, sa južne, a na
trih sa protivne strane i to na najdolnjih plodonosnih, srednjih granah i na
vršku, a svotu zrnah, prebrojenu gore navedenim načinom, aiitmetično podieliti;
pa ako smo našli za 1. uočilište popriecno 10 zrnah, uzmimo šiške, a ovo
motrilište znamo da iznosi kod odaljenosti od 50 m. = 6 m.; tada zaključimo,
ako ocularno produktivni dio krošnje sa 60 !«-. nadjosmo, da mora tada ciela
krošnja = 10 X 10 = 100 šiškah imati, pa pomnoživ ovu sa 40 stabala
= 4000. Pošto je nadalje poznato, koliko zrnah šiške na 1 hectolitar stoji,
tada lasno na mjeru ili vagu to reduciramo.


Do sada opisani posao je više mehanične naravi, al glavna je zadaća
ocieniti pi^oduktivni dio krošnje.


Šiška, žir i kesten poredan je na plastu krošnje najvećma 0´20—0´30 m.
debljine i čim je redji sklop, tim to od nižjih granah počima, a gdje je sklop
1*0, onamo tek vrhunci ui^ode.


Bukvica, grab, šljiva itđ. raztresle su plod jednoliko po svih granah ćak
do debla. Kod prvih vrsti nam je računati okularno samo površje plašta, a
kod posliednjih kockovinu ciele produktivne krošnje.


Traživ plođomjerom najnižje produktivne grane i našav ove, odmah se
zgodno promjer okom ucjeni, n. pr. 6 m., a od ovog promjera do vrhunca visine
= 8 m., ako se sada pomoćju obrazca ugljenika kockovina (iT) razračuna,


li ^
to iznosi za gornji primjer: E" = r´^ ^ — — 6®/o = 106 m.^, a tako se i
plašt računati može.


Plođomjerom uoči se svako zrno kod šiške, žira i kestena, jer se težko
koje pod listom sakriva, a sakriveno se lasno i pribroji.


Kod bukvice izkusio sam, da tek V^ i^-^ nntarnjosfc popriečno s, okom
prodiremo, pa zato se ovdje pod uočilištem razumieva bubnjić t. j . valjak,
kojemu je kod odaljenosti od 50 m. okružnica == 6 m-, a kockovina {h)
pomnoživ ovo sa 0´5 m. = 3 m^; ako sada pronadjosmo, da je uočilište (bubnjić)
7i; = 3 m´\ a ciela produktivna krošnje bukve K.= 106 m^ te ako smo
u bubnjiću {li) pronašli =- 10 ježićah bukvice, to onda po 1 stablu = 106.
10 == 1060 ježicah imademo.


Što nam je tada lasno pokusom ustanoviti, koliko dobrih zrna na 100
ježićah ide ili koliko suhe bukvice po broju na 1 hektolitar ili metričnu centu
odpada, to je i nastavak računa vrlo jednostavan.


U šumah vlastelinstva kutjevačkog obavljena je ovogodišnja prociena šiške
i žirovine ovim plođomjerom, te mogu reći na podpuno zadovoljstvo, što se
bržje i manjim trudom i troškom ma od koje ine vrsti dosadanjih prociena obavlja
a k tomu daleko većom preciznošću i što se u ovu dapače i lugarstvo brzo
uputiti može.


Što više na procienu ovu promišljam, tim spretniji mi se pričinja plođomjer,
a ako se sjećam na izbuljivanje očiuh i na lamanje vrata, na penjanje i
kršenje granja, tada pogotovo sve drugo ođsudjujem.