DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 43     <-- 43 -->        PDF

329 —


Vrst drvija
1878 1879 1880 Poprieko Fopriečna transpiracija
na dan g.
Jasen 56.689 98.305 101.850 89.615 400
Breza ... . 67.987 84.513 94.800 81.400 380
Bukva 47.246 85.950 91.380 74.859 350
Grab ... . 56.251 75.901 87.170 72.774 340
40.731 75.500 82.280 66.171 308
Javor ... . 43.577 61.830 70.380 58.596 274
28.345 66.221 69.150 54.572 255
Cer ..... . 25.333 61.422 49.220 45,325 212
Omorika ., 5.847 20.636 14.020 13.494 63
Bor 5.802 10.372 12.105 9.426 44
4.402 7.754 9.380 7.179 34
Crni bor . . 3.206 9.992 7.005 6.701 31


likog mu lišća (u suhom stanju) iznosi, i uzmemo li nadalje u obzir, da 100 g.
jasenovog lišća u jednoj vegetativnoj periodi do 85*5 litara vode izblapi, onda
od prilike možemo prosuditi, koju silnu množinu vode ta stabla danomice ili
za ciele vegetativne periode iz tla izvuku i lišćem u zrak puštaju.


Jedna na prostom stojeća, jako listnata velika breza u Mariabrunskom
vrtu imala je circa 200.000 listova, koji su u svježem stanju 21.400 g. a u
suhom 10.324 g. težki bili.


Buduć da 100 g. suhog ili 198 g. svježeg brezovog lišća, — od prvog
lipnja do 1. prosinca popriečno najmanje 65*5 kilograma vode izhlapiše, to iznaša
u svemu transpirativna količina za brezu 7086 kilograma ili popriečao
na dan 38 litara vode.


Jedna 115 god. bukva sa 205.000 listova i težinom (u suhom stanju) od
22 421 g. izgubila je transpiracijom od lipnja 8968 kilog. ili popriečno na dan
50 litara vode.


Jedna 50—60 god. bukva sa 35.000 listova i težinom od 4482 g-izgubila
je za vrieme vegetacije 1793 kilog. ili na dan od prilike 10 litara; jedna
35 god. bukva sa 3000 listova i 361 g. težine lišća u suhom stanju potrošila
je za isto vrieme 169"5 kilog. ili na dan 0-94 kilog. dakle blizu jedn u litru vode.


Cielokupna množina vode, koju jedna 115 godišnja bukova sastojina od
jednog hektara za vegetativne periode izhlapi, iznaša po Hochnelovu računu,
prema tomu, da li je na tom hektaru 400 ih 600 debala, 3—5 milijuna kilog.,
popriečno dakle 4 mil. kilog. ili 40.000 hektolitara. Pomislimo li si tu množinu
vode prosutu po jedno m hektaru, to bi vođa na toj plohi 406 mm. visoko
stajala; pa buduć da u Njemačkoj na godinu popriečno 700—800 mm. vode
(oborine) pade, to odatle sliedi, da godišnje oborine u Njemačkoj skoro za polovicu
više iznašaju, nego li jedna bukova šiuna potrebuje.