DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 824 —


broj lišća, tim manje potrebuju vlage, — ali tim kržljaviji im je r&st i prođu^
ktivna sposobnost.
Na progaljenih sastojiuah ima upliv svjetla tu posljedicu, da se iz spavajućih
pupoljaka razvijaju šibe (grane) a po tom i broj lišća uzmnoža. Kako u
progaljenih sastojinah sa to krupnijim drvljem i broj lišća raste, vidi se iz
slieđećih iztraživanja u blizini Kissingena.
a) U jednoj bukovoj 14—34 godišnjoj sastojini (I. boniteta) iznašao je
broj lišća na jednom đrvetn od promjera:
Od 1—2%t = 270 listova
„ 3—4%, = 1261 „
„ 5-6«^ = 4114 „,
S% = 10.140 ,
b) U bukovoj sastojini staroj 22—66 godina (II, i III. boniteta) na drvetu
bijaše lišća u promjeru:


Od 1--2% 204 listova


=
3--4%, , 790 ^ »


7) ==
5-1.540 »


n -e% =
7--8% = 7.290


, » w , ,
» 11 % = 10.531 , w
c) u 39—74 godišnjoj hrastovoj sastojini (II.—IIL boniteta) na drvetu
bijaše lišća u promjeru:
Od 1— 2%, = 112 listova
„ 3— 4%^ = 266 „
„ 5- 6%^ = 739 „
„ 7- 8%^ -- 2322 ;
, „´ 8—10%,, = 3534 . „"
„ 12% ^ 8466 .„
Iz toga je uviditi, kako broj listova raste na to bujnije (usljed naravnog
ili umjetnog progaljivanja) razvijajućoj se krošnji. Pomislimo si, da se na nekoj
stanovitoj ploštini nalazi 1000 bukovih oblica od 3—4^/>i promjera, a svaki
oblić da ima po (a) 1261 listova, to bi ukupna množina lišća na toj plohi
1.261,000 iznai´ala. Ako li bi se pako putem progaljivanja ^/lo—*/io oblica izvadilo,
tako da ih samo 6—700 komada ostane, to bi isti nakon malo godina,
ćim bi postigli debljinu promjera od 8%i, imah (po a) 10140 X 700 = 7,098.000
listova. Da tih 7 milijuna hstova više vode transpiracijom izgubi, te da od tla
više vode i mineralnih soli zahtieva, nego li jedan milijun lišća, — razumije
se samo po sebi. Kašnje ćemo pokazati, da jedna 50—60 god. bukva za vrieme
vegetacije deset put, a jedna 150 god. bukva petđesetputa više vode treba, nego
li jedan 35 godišnji bukvić.
Iz toga nedvojbeno sliedi, da drvlje nakon progale od tla mnogo više
vlage i hranivih soli traži, te da će tlo tim prije omršaviti, ćim manje vode u
sebi sadržaje. Izsušivanje tla na jako progaljenih sastojina, pospiešuje u velike
i vjetar, u koliko isti naslage humusa (crnice) prebrzo raztvara; nadalje i to,