DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 35     <-- 35 -->        PDF

™. 321 ™


i pravcu, kako je to od strane ovoga đružtva vis. kralj. žem. vladi jur pred


loženo, kao i nepozovu na odgovornost politićke oblasti sbog nemarnoga razpra


vljanja i utjerivanja šumskih odštetah."


Zatim resoUiclja g, nadkmara Lahsara, glasom koje se upravljajući odbor
pomlje, da toli visoJooj vladi, hoU i visokom šahom, podastre obširnu predstavku
%i pogledu pospješenja svrsi shodne reorgarnimcije Icr. kim. učilišta u Kri^evclh,


ter odstranjenja raznih manjkavosti na rečenom zavodu.
TJ pogledu ustanovljenja mjesta ža buduću glavnu skupštinu budu upravljajućem
odboru, gleđom na predstojeću proslavu dvadeset i pet godišnjice obstanka
kr. šumai^skog učilišta u Križevcih ostavljene proste ruke.
Pošto bi još izabran posebni odbor za ovjerovljenje skupštinskog zapisnika,
zakljući predsjednik ovogodišnju glavnu skupštinu, zahvaljujuć se veleštovanim
prisutnim clanovom, što su svojim prisustvom omogućili, da se ovogodišnja
glavna skupština toli uspješno obdržati mogla.
Te nam zaključujuć to kratko izvješće preostaje samo još spomenuti, da
je upravljajući odbor, jednoglasno povjerio dosadanjem uredniku i dalnje vodjenje
uredničkih posala.
Na same zaključke skupštine pako, obazriet ćemo se do zgode još i obŠirn\
je u ovome listu.


K nauci o prirastu i prirastnom postotku.


u pAllg. Forst- und Jagdzeitung" za god. 1884, str. 265. i si. nalazimo,
od Dr. Th. Nordlingera članak pod naslovom: „Zuwachs u Zuwaclisprozent-
Beitrage zum Gesetze der Stammbildung" u kojemu nam pisac saobčuje, svoje
na temelju višestranih iztraživanja zadobljene rezultate, o razmatranju zakona
tvorenja debla stabala; iz kojega sliedeće podatke saobčujemo; držeći da su
takovi u obće zanimivi i poučni. U uvodu, spominje g. Nordhnger prije svega
od kakove su velike važnosti zakoni i pravila o prirastnom postotku sastojina
i onom pojedinog stabalja, toli za znanost koh i za šumarsku praksu; te kako
smo u mnogih slučajevih prinuždeni uzeti piirastni postotak, umjesto absolutne
veličine prirasta, za da se očuvamo nevaljalih zaključaka tamo, gdje nam sama
absolutna veličina prkasta, nepredočuje dosta jasno rast drveća i sastojina, za
tečaj pojedinih životnih perioda.


Nadalje veli da se pri tomu promjer, prorezna ploha ili tjelesnina stabla
stanovite starosti smatra ukamačenom glavnicom, a prirast sam na tom
promjeru, proreznoj plohi ili drvnoj gromadi (tečajem ovog stanovitog vremena)
kamatami iste; sadržaj pako gromade, promjera i ploha povećan za taj prirast
smatra se konačnom vriednosti te glavnice. Na temelju tom veli, da srao kadri
ustanoviti dobitnu mjeru, nz koju je ta glavnica prividno ukamaCena bila, t. j .
i)ostotak, za koji je promjer, površina proreza ili sađržina priraščivala.