DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 318 —
U odbor za izpitanje zaključnog računa g. 1883. budu izabrana gospoda
Koća i Barišić.
Proračun za god. 1885. bude nakon podulje debate, ustanovljen kako sliedi:


I. Potreba.
L Družtvenomu tajniku nagrada.» ,*. ^^*^ ^´^^´´


2. Uredniku lista za dražtveni mjesečnik < 320 „
3. Stanarina za klubske prostorije, za razsvietu i ogriev, 300 „
4. Nagrada suradnikom lista 300 „
5. Za tisak družtvenoga mjesečnika. 1000 „
6. Za broširanje i poštovnu odpremu lista 150 „
7. Nagrada družtvenomu podvorniku 36 „
8. Poštarina, biljege, tovarni listovi i tiskanice 50 „
9. Za pisara stalnog 120 ,,
10. Troškovi prigodom glavne skupštine g. 1885- ...... . 100 „
11. Nova godina podvorniku i listonošam 15 „
12. Za nabavu pokućtva 80 „
13. Selitbeni troškovi 9 „
14. Nepredvidjeni troškovi. 20 „
Ukupno . 2720 for.
Ovdje nam podjedno spomenuti sliedeće družtvene zaključke:


1. j,Šumarski list" pretvara se počam od 1. siečnja god. 1885. u mje- ^.
sečnik^ a tiskati će se u 600 eksemplara. ^^
2. Svi članci pisani po suradnicih u listu, izuzam različitih viestih, imadu
se u načelu nagradjivati, po kljuću koji će upravljajući odbor dogovorno sa
urednikom lista, naknadno ustanoviti i objelodaniti.
3. Za pospješiti razvoj družtva, te omogućiti u Zagrebu se đesivšim članovom
družtva porabu družtvene knjižnice i casopisab, imade se odbor pobribrinuti
za posvema svrsi odgovarajuće klubske prostorije.
4. Uredničtvu lista se preporučuje posvetiti posebni mar i onim čitateljem
lista, lugarskog stališa.
Što se proračuna pokrića tiće, bude prihvaćen jur u posliednjem broju
lista na strani 241. spomenuti izkaz, bez preinake. Glede prišteđnje od god.
1883. u iznosu od 152 for, 69 nove. zaključi skupština da se iznos od 100 fi%
pripoji glavnici utemeljiteljnoj, ostatak pako glavnici pripomočne zaklade.


U odbor za skontrovanje družtvene blagajne budu izabrana gg.: H. Grunđ
i M. Zubundjija.


Zatim predje skupština na 7. točka dnevnoga reda t. j . izbor upravljajućeg
odbora družtva, i to bude preduzeto ponajprije izbor predsjedništva
družtva, a zatim izbor odbornika i ođborničkih zamjenika.


Za predsjedničtvo glasovala su 22 prisutna člana, te budu izabrani
većinom prisutnih glasova.