DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 30     <-- 30 -->        PDF

™ 316 —


VIH. Glavna skupština


hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, obdržana u Zagrebu
dne 26. listopada 1884
Kako to jur p. n. g. članovom družtva objavljeno bilo, bio je upravljajući
odbor prisiljen, svojedobno za dne 5. kolovoza t. g. i sliedeće dane u Novu(^^^
1 sazvanu ovogodišnju glavnu skupštinu družtva, ponajprjje radi izbora
saborskih, ter neizvjestnih komunikacija početkom kolovoza na Savi, odgoditi
do pod konac mjeseca rujna, kako je medjutim i opet predsjednik a i tajnik
družtva, to doba zapriečen bio skupštini prisustvovati, a i usljed nastavših kiša
vrieme poplava u posavju nastalo, bio je upravljajući odbor uvaživši sve obstojnoiti
konačno prinukan, odustati od toga, da se ove godine glavna skupština u
Novoj-Gradiški obdržaje, te zakljući za dne 26. listopada t, g. sazvati u Zagreb
poslovn u glavnu skupštinu uz sliedeći program:


1. Dne 25. listopada, sastanak skupštini prispjelih, članova u prostorija
poslujućeg odbora, kod „Cara austrijanskpga*´ — prijateljskog dogovora radi.
2. Dne 26. listopada, obdržanje same skupštine, u prostorija slavnog hrvatskoga
slavonskog gospodarskog družtva, uz sliedeći dnevni red:
a) Pozdrav skupštine po družtvenom predsjedniku.
b) Izbor perovodje za glavnu skupštinu.
G) Izvješće družtvenoga tajnika o đielovanju upravljajućega odbora družtva


tečajem god. 1884.
d) Izpitivanje zaključnoga računa za godinu 1883.
e) Ustanovljenje družtvenoga proračuna za god, 1885.
/) Skontrovanje družtvene blagajne i družtvenih zakladah naime, zaklade


utemeljiteljne i zaklade pripomoćne.
g) Izbor novog upravljajućeg odbora u smislu novih po visokoj vladi odo


brenih družtvenih pravilah,
(§. 13.)
h) Pojedini predloži družtvenih članova.
i) Ustanovljenje mjesta za buduću glavnu skupštinu.
j) Ovjerovljenje skupštinskoga zapisnika.


3. Zajednički objed skupštinara u svratižtu kod lovačkog roga i razstanak.
Prije nego li predjemo na spominjanje samih zgodovština na glavnoj
skupštini, spomenuti nam je jošte naročito, da je upravljajući odbor samo nerado
odustao od prvobitno utanačenog programa, i to tim više, što se u kolovozu
bilo nadati, da bi skupština u Ifevoj^jradiški u svakom pogledu liepo
uspjeti mogla bila, te što je upravljajući odbor baš i osjećao potrebu, da se
ove godine glavna skupština aicSIavoi^ii^obdržaje, nu kako jur gori iztaknuto,
okj)]nQsti.buahii, jace od volje.


Prelažeć sada na sam izvještaj o ovogodišnjoj glavnoj skupštini, iztaknuti
nam je prije svega onu gospodu članove, koji skupštini prisustvovaše, a
to bijahu gospoda:
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 317 ~
Milan.pl. Durst, kr. ravnatelj državnih šuma iz Zagreba.
Mijo Vrbanić, kr. šumski nadzornik iz Zagreba.
Ante Soretić, kr. državni šuinarnik iz Zagreba.
Hugo Grund, kr. državni šumarnik iz Zagreba.
Eduard Rosipal, kr. državni šumarnik iz Zagreba.
Josip Ettinger, kr. katastralni šumski nadzornik iz Zagreba.
V.jekoslav pl. Keroškonji Dr., izvjestitelj za obrtne škole kod vis. kr. zem.


vlade iz Zagreba.
Franjo Rosipal, vlast, šumarnik nadbiskupije iz Zagreba.
Fran X. Kestercanek, kr. žup. nadšumar županije zagrebačke,
Robert Fišbacb, Rr. šumar kod šum. nadzorničtva vis. vlade u Zagrebu.
, Mijo Zubundjija, nadšumar imovne obćine u Ogulinu.
Dragutin Laksar, nadšumar imovne obćine u Rakovcu.
Gjuro Koča, nadšumar imovne obćine u Vinkovcih.
Maksa Prokić, nadšumar imovne obćine u Mitrovici.
Josip Barišić, šumar imovne obćine Petrovaradinske.
Martin Starćević, šumar imovne obćine Gjurgjevaćke.
Dragutin Kadić, šumar imovne obćine Gradiške.
Josip Bunjata, šumar imovne obćine Gjurgjevaćke.
Šandor pl. Eeroškonji, šumar imovne obćine Gjurgjevaćke.
Stjepan Frkić, protustavnik Slunjske imovne obćine,
Dragutin Trotzer, obćinski šumar za kotar dugoselski. /% «^
Ivan Partaš, obćinski šumar za kotar samoborski. . ~^´
Od strane visoke kr. zemaljske, slav. poglavarstva grada Zagreba, kao i
kr. šumarskog ućilišta u Križevcib nije nitko skupštini prisustvovao.
Nakon pozdrava skupštine po đružtvenom predsjedniku velemožnom gosp.
Milanu Durstu, bude per acclamationem gosp. R., Fišbach izabran perovodjom
glavne skupštine, te pošto se tako skupština konstituirala prešlo se na razpravijanje
pojedinih točaka dnevnoga reda.
Prije svega bude pročitan dopis g. nađšumara Perca iz Otočca, kojim žali
što mu nije moguće ovogodišnjoj glavnoj skupštini prisustvovati, a podjediio
družtvu javlja radostan viestj da je otočka imovna obćina opredielila svotu
od 100 for. u korist dnižtveiie pripomoene´ zaklade.
Na predlog g, Barišića^ bude u zapisnik uvrštena zahvalnica slavnoj
Novo-Gradiškoj imovnoj ohcini^ na vanredjio prijateljskom odzivn^ prema drnžtvu, ^
te zaključeno po mogućnosti dogodišnju glavnu skupštinu u Novoj-Gradiški
obdržavati.
Na pređlog g. M. Starce vica, bude zaključeno, u ža|tisnik uvrstiti |
sažaljenje, što žali bože družtvu kao ni upravljajućem odboru, uzprkos svib na-|
sTojanja, do sada nebje moguće, đružtvenim zaključkom na mjerodavnome mjestu ,^
zasluženo uvaženje pribaviti.
^"""""""Žatim pročita družtveni tajnik jur u posliednjem broju ovoga lista obširno
objelodanjeno isvješće, o radu upravljućeg odbora šumarskog družtva.
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 318 —
U odbor za izpitanje zaključnog računa g. 1883. budu izabrana gospoda
Koća i Barišić.
Proračun za god. 1885. bude nakon podulje debate, ustanovljen kako sliedi:


I. Potreba.
L Družtvenomu tajniku nagrada.» ,*. ^^*^ ^´^^´´


2. Uredniku lista za dražtveni mjesečnik < 320 „
3. Stanarina za klubske prostorije, za razsvietu i ogriev, 300 „
4. Nagrada suradnikom lista 300 „
5. Za tisak družtvenoga mjesečnika. 1000 „
6. Za broširanje i poštovnu odpremu lista 150 „
7. Nagrada družtvenomu podvorniku 36 „
8. Poštarina, biljege, tovarni listovi i tiskanice 50 „
9. Za pisara stalnog 120 ,,
10. Troškovi prigodom glavne skupštine g. 1885- ...... . 100 „
11. Nova godina podvorniku i listonošam 15 „
12. Za nabavu pokućtva 80 „
13. Selitbeni troškovi 9 „
14. Nepredvidjeni troškovi. 20 „
Ukupno . 2720 for.
Ovdje nam podjedno spomenuti sliedeće družtvene zaključke:


1. j,Šumarski list" pretvara se počam od 1. siečnja god. 1885. u mje- ^.
sečnik^ a tiskati će se u 600 eksemplara. ^^
2. Svi članci pisani po suradnicih u listu, izuzam različitih viestih, imadu
se u načelu nagradjivati, po kljuću koji će upravljajući odbor dogovorno sa
urednikom lista, naknadno ustanoviti i objelodaniti.
3. Za pospješiti razvoj družtva, te omogućiti u Zagrebu se đesivšim članovom
družtva porabu družtvene knjižnice i casopisab, imade se odbor pobribrinuti
za posvema svrsi odgovarajuće klubske prostorije.
4. Uredničtvu lista se preporučuje posvetiti posebni mar i onim čitateljem
lista, lugarskog stališa.
Što se proračuna pokrića tiće, bude prihvaćen jur u posliednjem broju
lista na strani 241. spomenuti izkaz, bez preinake. Glede prišteđnje od god.
1883. u iznosu od 152 for, 69 nove. zaključi skupština da se iznos od 100 fi%
pripoji glavnici utemeljiteljnoj, ostatak pako glavnici pripomočne zaklade.


U odbor za skontrovanje družtvene blagajne budu izabrana gg.: H. Grunđ
i M. Zubundjija.


Zatim predje skupština na 7. točka dnevnoga reda t. j . izbor upravljajućeg
odbora družtva, i to bude preduzeto ponajprije izbor predsjedništva
družtva, a zatim izbor odbornika i ođborničkih zamjenika.


Za predsjedničtvo glasovala su 22 prisutna člana, te budu izabrani
većinom prisutnih glasova.
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 319 —


Gosp. Milan Durst, predsjednikom.
Gosp. Mijo Vrbaiiić prvim podpredsjednikom.
Gosp. Ju lijo Anderka, drugip^^odpredsjednikom.
Za tajnika pako bude izbran g.lDr^lV. Keroškonj.
Za odbor glasovalo je 20 člana, te ""budu izabrani za odbornike ;
GG.: Ante Soretić, Josip Ettinger, Franjo Rosipal, Robert Fischbah, Frau


Kestercanek.
Za odborske zamjenike, odnosno delegate družtva budu izabrani:
Gg,: Dragutin Laksar, Vladimir Kiseljak, Hugo Grund, Ferdo Zikmuudovskj,
Vatroslav Rački.
Ostali se glasovi razciepaše. Skupština pozdravi resultat izbora srdačnim
«Živili.«


Nakon toga hude im podulje debate napredlog g^ šumara M. Starcevića usvojena
resolucija^ glasom Jcoje se upravljajući odbor upjućuje, da visokoj hr.^em. vladi podnese
svrsi shodnu predstavHc, u pogledu odstranjenja ramih manjkavosti u našoj šumarskoj
upravi u obće, a napose ´i gledam na Šumarsko redarstveni djelokrug našlJi
političkih oblastih^ u koliko se bo takove imadu u prvome redu učiniti odgo-^
vornimi za toli mah preotimajuće nazadovanje šmiiarstva u.zemlji. w^^


„Odnosnu resoluciju obrazložio jest predlagatelj sliedečimi riečmi;


1. „Obzirom, da se abiturienti križevačkoga šumarskoga zavoda, uzprko8
provedenomu preustrojstvu, po dosadanjoj praksi sbog pomanjkanja akademičkoga
osposobljenja u državnu šumarsku služba neprimaju, i po tom se domaći sinovi
u svojoj k:ući lišavaju kore kruha, i sbog pomanjkanja prikladnih rajestah
za njihovo osposobljenje šumarski proietariat sve to više raste;
2. obzirom, da se strancem iiajljepša mjesta podieljuju, tako da je uz J
protekciju i prijateljstvo staiite pede moći polučiti šumarničko mjesto, čak i v
kod šumskoga ravnateljstva i bez akademičkoga usposobljenja^ bez_hrv|tsko-f °^
ugarskoga državljanstva.´1 )bez ikakove pn^kse u loj struci —nasuprot Hrvati. \
svršTvši križevacki y;avo(}, nc^moau s^- niti kao \i(´žbeni(´i kod državnih šumskih ^"´´
upravah namjestiti;
B, obzirom, da se šume danomice sve to više uništuju, tako. da će uslied ^
toga haranja za koji decenij istih skroz nestati^ ^-´^´ ^^´ P*^ *^*^i^ prouzročiti raz- *
sulo narodnje sreće i blagostanja;


4. obzirom, da političke oblasti prekrštenih rukuh gledaju to rapiduo propadanje,
uzprkos da jim se danomice hiljada prijavnicah te devastacije predaje;
5. obzirom, da političke oblasti toli sporo i neha^jno šumske štete razpravljaju,
tako da se štetočinac istom za 3—4 godine nakon počinjenog prekršaja
na odgovornost poziva, te sbog toga sporoga prestupka na haranje još
većnaa bodri;
6. obzirom, da političke oblasti dosudjene šumske odštete nikada neutje^ruju,
ili ako prividno utjeraju, to neutjeruju onom strogošću, koja bi nuždna
bila. i kao priznato jedino radikalno sredstvo kadra prepriečiti daljnu devastaciju ;
´ ´ ´ 24 .
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 320 —


7. obzirom, da političke oblasti šumskim uredom one pogodnosti i olabkoćenje
u toli težkom i napornom izvršivanju. šumarske službe nepružaju koje
jim ne samo po obstojećih zakonih pripadaju, već koje bi se radi unapredjenja
šumarske struke, a po tom i cielokupuoga narodnjega gospodarstva
morale pružati;


8. obzirom, da političke oblasti nerazpravljanjem i neutjerivanjem šumskih
štetah nevrše svoje službene dužnosti onim marom i revnosti, koja bi se u
toli delikatni posao morala uložiti, već lienošću i nehajom svojim podupiru
štetoćince, i tako uništavaju jedini narodnji i po Bogu darovani imetak;
9. obzirom nadalje, što su šumari glasom §. 6. lit. e zakona o izbornom
redu za sabor kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja 1881.
lišeni gradjanskih pravab, koje i jednostavnim pisarom pripadaju, to po tom
ta struka svim inim zapostavljena;
10. obzirom nadalje, što šumari uz takove obstojnosti i sveobće protimbe
ođ strane koli od naroda, toli uprave nemogu ni uz najbolju volju razviti onoga
mara i rada oko unapredjenja šumarstva, koj bi to toli važna gospodarstvena
grana iziskivala;
11. obzirom, da je neutjerivanjem šumskih odštetah većina seljakah zadužena
tako, da, potraje li još koju godinu to mrtvilo u dosudjivanju i utjerivanju,
neće doseći cielokupni gibivi i negibivi imetak seljakah, da podmire
odštete. Upravnim organom pako valjalo bi se ozbiljno latiti posla i pronaći
modus, kako da se odštete utjeraju, a da pri tom seljak nopropađne;
12. obzirom, što političke oblasti zapOvStavljaju šumarstvo svim inim granam
uprave, i referadu istog ve^inom^sjabijini i nižim činovnikom povjeravaju; ´H
Vd. obzirom, što je ustanovom §. 8. zakona od g. 1881. predano nevještaku
razsudjivanje rada vještaka, te po tora zadano je trista neprilikah uspjeSioimnnaI;
e´podhvatu i pregnuću šumarah oko podignuća skoro propale šumarske
struke, ili njihovo nastojanje ćak i osujećeno.


14. obzirom, da su jurjired^jiše^^^^^^^^^ glede
organi|acije vapijućega u pustinji, te
15. obzirom, da je sporim razpravljanjem šumskih štetah hiljade i hiljade
prijavnicah zastarilo, tako da su štetočine! samovoljom politićkih činovnikah
izbjegli naknadi štete;
16. obzirom, da je vis. kr. zem, vlada kod imenovanja kulturnih vieć^^^^^
M!i.i?§^L™Xii^H^ 2;a šumarstvo imenovala, te tim i opet šumarstvo
svim drugim granam^ narodnoga gospodarstva zapostavila, i


17. obzirom napokon, da se šumarstvo bez ujedinjenja šumarske uprave
u rukuh jedne vlade nikako nemože nadati opravdanu napređku — te za iz-
b^eći^^^P^^^ sbog- neun^|ig. gospodarenja, izjaviti je Šumarom, sakupljenim
na skupštini hrv.-slav, šumarskoga družtva, da odbijaju svaku odgovornost
od sebe sbog- ra|>idn.0A^a.propadanja i..,posvemašnjeo-a uništenja šumah u
Hrvatskoj tako dugo, dok se reorganizacija šumarstva neproveđe u onom smieru