DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 14     <-- 14 -->        PDF

~ 300 ~


Hrast moramo tako uzgajati, da mu rast bude uspiešan, i da nam što
više pred i nuzužitaka daje. Sa bukvom koja tlo veoma popravlja i tim mu
uzrast pospiešuje, može se on valjano za istu svrhu uzgojiti: Glavna nam ima
biti skrb i pravilo: da uzrast hrasta u smjesi sa bukvom najviše pospiešimo
ranim i onda Češće opetujućim proredjivanjem.


Hrast bo treba da ima uviek (?) čim više slobodna stanja, a da mu nuz
to bukva tlo zaštićuje, radi toga mora se on već u mladosti tako uzgojiti, da
bude uvjek nad bukvom donekle vladajućim, da ga ona neuzmogne nikako podrediti,
— jerbo bi u suprotnom slučaju bukva svojim gustim granjem hrast
nadkrilila.


Znademo nadalje iz izkustva da s nijednom vrsću drva nemože hrast tako
bujno uspievati, kao u smjesi sa bukvom uz potrebnu njegu. A i bukva uspieva
veoma dobro, jer joj riedka hrastova krošnja ništa neprieči.


Navedosmo pako već; da, gdje hrast pojedince i istodobno sa bukvom
uzrašćuje bude od iste nadkriljen. Dočim se opet izkusilo, da je hrast možno
lahko hrpimice u bukovih sastojina odgojiti. Ovdje će k tomu dobro poslužiti
što je veći diel imovnoobćinskih bukovih šuma do sieče i pomladbe došao. U
ovakove prediele koji u sječu dolaze treba, da odmah hrast nasadimo, gdjegod
prostora ili praznine medju stabaljem ima ili si takove umjetno napravimo.
Naplođbu možemo dvojakim načinom izvesti, tako, ili da usadimo hrastov žir
pod motiku ili da si odgojimo posebne hrastove presadnice. Najbolje su dvogodišnje.
U hrpah izvedena napiodba medju bukvami najbolja je. Naravno je
da možemo gdje nam okolnosti dopuštaju i u redovih mjestimice saditi.


U sječinah pako, gdje već od naravi ima naplodjena hrastova podmladka
ili makar panjevnih izboja, treba mu pi´iskočiti u pomoć lišiv ga čim ranije
starog drveća ili drugih zasjenujućih ga vrstih, a i onda kad nam je napiodba
već i osiegurana, neprekrstimo ruke, već i nadalje posvećujmo osobitu pozornost
hrastu: njegujmo ga i proredjujmo primjerno sve do polumuževne dobe.


Hajka.


Hajka, jest najobljubljenija vrst lova u naših krajevih, a s toga držimo,
da neće bit s gorega, ako saobćimo u sliedećem članak, što no ga poznati šumar
i lovac, velepoštovani g. kr. katastralni nadzornik Josip Ettinger, još g. 1859.,
na njemačkom jeziku, objelodanio, u svojem djelcu: \,Forst unđ Jagd Kalender
fiir die Militargrenze", znajući, da će bezdvojbeno osobito mladje naše drugove
zanimati, poduke tog veterana hrvatskih šumara i hrvatske šumarske knjige.
„Hajka, upriličuje se kod nas ponajpače na kurjake, i njim sličnu grabežljivu
zvjerad. Nerazumnog ponamještanja lovaca kao i hajkača radi, medjutim riedko
kada, da je lov okrunjen žudjenim uspjehom, pa s toga držim, da ću mnogom
lovcu, a naročito i šumaru, kojemu obično pripada i arangiranje takovih hajka,
ugoditi, ako li u kratko tuj iztaknem ponajglavnije obzirom na vučje hjake,
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

, _ 301 —


i ona pravila, kojih nam se pri tom držati valja, hoćemo li, da nam se izplati
trud.


Hajkom zovemo onu vrst lova, pri kojem se divljač po pogonićih, sležaja
prema lovcem i strielcem priganja, te se obzirom na to, kod svake hajke,
sjedne strane lovišta ponamještaju strielci, s druge jim se pako strani priganje
po pogonićih divljač i zvjerad.


Lovac, komu pripade uredjenje lova, i ponamještanje strielaca, imat će se
pri tom, vazda sliedećih pravila držati:


1. Kod te vrsti lova, ne valja odrediti kratka tjeranja (kleine Triebe), a
lovačka čeljad, valja uvjek, nakon što jim se preporučio oprez i pažnja, ter
označila zvjerad i divljač, koju smjeti streljati, tako ponamještati, da im vjetar
bude u lice duvao, ter po mjestih, kud divljač u obće običaje mienjati, prolaziti
ili ti preskakivati.
2. Lovci treba, da se tiho i bez halabuke ponamještaju, ne smije se pri
tom ni glasno govoriti, a kamo li fućkati, psikati itd. iU u obće inače larma
dizati, jer će inače i mudra lija a i stric vuk, prije uzmaci, nego li se još
lovište moglo opasati.
3. Lovce ne valja ponamještati na daleko, nipošto pako u većih razmacih,
van tako, da svaki njih kadar, svu medju njim i susjedom mu projureću zvierad
hitcem dohvatiti.
4. Lovce valja po mogućnosti u ravnoj crti ponamještati, ili pako u pravcu
luka ili tupog kuta, al svakako tako, da susjed susjeda još dobro razabrati
može. —
5. Ako li se cesta ili prosjeka (špalir) imade posjesti, to se lovci imadu
tik pred lovište smjestiti. Jer se u tom slučaju neće moći, tako lasno nesreća
dogoditi, s neopreznog pucanja, kao što onda, ako lovci s protivnih strana puta
čekaju. U koliko bo neviešt, a često i neoprezni strielac, tako, i onda već
slobodno puca, kad je divljač tek lanac lovaca preskočila — oTfbo mora prije
no će opaliti ipak nišaniti, a tim i od trena na tren pogibelj manja, dočim
naravno obratno i opet onda, ako se lovci s protivne strane razmedje ponamještaju,
jer dok u tom slučaju lovac divljač na nišan dohvati, već je ista
često baš i na razmedji lovačke linije, tako da mu hitac može postati smrtonosan
po susjeda. Osim toga neće ga u prvo spomenutom slučaju, ni divljač tak-o
lahko spaziti, kao što onda, kad bi lovci s protivne strane ceste ponaraještani
bili, u kojemu se slučaju obično i opet vrati, bez da smo bili kadri nišaniti
6. Lovac, kojemu jest povjerena zadaća, ponamještanja lovačke čeljadi,
treba da bude uvjek zadnji u redu lovaca, za da se uzmogne vazda osvjedočiti,
jeda li svaki lovaca na svom stajalištu, kao i stoga, da odanle uzmogne,
pogonićem (hajkačein) fućkaikom, iliti rogom podati znak, kada im valja započeti
tjeralicu, bez da ipak pri tom ostalim lovcem kvari doček zvjeri.
Prelazeć sada na pravila, kojih se lovci kod hajke držati imadu, spomenuti
nam je:
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 302 —


1. Svi se lovci, imadu bez iz;nimke i bez prigoTOta lovačkoj komandipodvrći.
2. Oni nesmiju podnipošto, opredieljena jim cekališta i mjesta svojevoljno
mienjati.
3. Kad stignu na cekalište, imadu se odmah opremiti t. j . pokazati se
susjedu, stelju ili snieg ogrnuti s mjesta gdje čekaju, grančice, koje bi ih u
nišanju mogle prieciti, bez štropota odrezati, pušku navinuti, ter se čim mirnije
zadržavati; a kašljati ili kihati dozvoljeno im je u slučaju nužde jedino predržeći
u rubac.´
4. Kad streljaju na divljač, treba da si dobro označe ili zapamte mjesto,
na kome uastrieliše zvier, za da se po obavljenom izgonu onda, takova svrsi
shodno potražiti može.
5. Kad se hajkaćl, do na njekoliko stotina koračaja približe lovcem,
nesmiju više lovci, u ravnici ili niz brdo, u pravcu lovišta streljati, već imadu
divljač pustiti, da predje lovačku liniju, jer se inače lasno dogodi koja nesreća.
Po dovršenom pogonu, napokon ima susjed susjeda ozvati fućkalkom, te se
nesmije prije ođaljiti s mjesta, dok nije siguran, da ga susjed razumio i čuo.
Što se napokon tiče pravila, valjana za redatelja pogonića, to treba
iztaknutl.


Ako li nejma na razpolaganje dovoljnu množ pogonića, to se ta čeljad,
koja jedino štapovi proviđjena, imade momak po momak, u razmjernih razmacih
ponamjestiti, a pogon imadu započeti, tek na dani znak, nu pri tom jih
valja podučiti, da ya:^da ostaju jednako podaleko jedan od drugoga. Zabraniti
im se pri tom mora, da ne dižu bezpotrebnu halabuku, za da se vuci susjednih
lovišta prije dobe neiztjeraju, a dovoljno je ako pogonići pri tom samo od vremena
do vremena, štapom po grmlju i stabalju udaraju, fućkaju ili kašljaju,
jer će inače lovci obično zakasniti.


Imade li nasuprot dovoljno hajkaća, to se isti imadu u tri hrpe ponamještati,
povjeriv pri tom nadzor i vodstvo, nad svakom takovom hrpom po jednome
lovcu. Jedna hrpa sačinjava središte, druga pako, po mogućnosti do lovačke
linije, desno krilo, a treća lievo krilo, za da se -pako medju pogonići
uzdrži nužđni red, priedieljuju se obično vodnikom (lovcem) još po njekoliko
lugara ili lovaca, a čitava se povorka nakon što se tako cielo lovište opasalo,
iia dani znak, stavi u gibanje t. j . hajka ^apočme.


To bi bila u kratko spomenuta ponajglavnija pravila, kojih nam se čim
strožije držati, želimo li, da nam hajke ne ostanu bez uspjeha. Kod povećih
hajka, običajno jest krom toga još i nacrtno označiti prostorinu za svaki pojedini
pogon, red kojim se pojedini srezovi budu poganjali, mjesta na kojih se
kod svakog pojedinog pogona budu lovci kao i hajkaći ponamještall kao i
mjesto, gdje se lovačka družina, po svršenoj hajci svaki put sastati imade.